Sborník z konference XII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, 2015 (PDF)

jún 6 2016

Sborník vědeckých textů z konference XII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 2. až 3. října 2015.
Anthology of scientific contributions of the XII. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové 2nd - 3rd October 2015.OBSAH

Igor Tomeš
Potřebujeme právní regulaci k ukotvení sociální práce

I. RELEXE OBORU SOCIÁLNÍ PRÁCE
REFLECTION OF SOCIAL WORK

Edward R. Canda
Respecting Spiritual Diversity in Social Work: Clients’ Rights to Freedom of and Free¬dom from Religion

Jan Kaňák
Diskursivní paleta sociální práce: reflektování diskursů pomocí prvků diskursivní analýzy
Pallete of Social Work Discourses: Reflecting Discourses by Elements of Discourse Analy¬sis

Vladimír Labáth
Sebapoznanie a pomáhajúce profesie
Self-Understanding and Helping Professions

Michal Opatrný, Tereza Morongová
Strukturálně-kritická sociální práce v církevním hávu: Contradictio in adjecto?
Structurally-Critical Social Work in Ecclesial Garb: Contradictio in Adjecto?

Dominika Uhnáková, Katarína Levická, Jana Levická
Imidž sociálnej práce
Image od Social Work

II. VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI
EDUCATION FOR SOCIAL WORK

Beáta Balogová, Lenka Kvasňáková, Denisa Šoltésová
Curricular Stages of Critical Thinking Implementation in Pregradual Social Workers Training II

Markéta Elichová, Pavla Dvořáková, Anna Sýkorová
Vzdělání sociálního pracovníka jako ne/dominantní faktor ovlivňující řešení životní situace klienta
Education of Social Worker Like a Non/dominant Factor Influencing the Solution Life Situ¬ation of Client

Jan Kaňák
Postoje studentů sociální práce ke spiritualitě a náboženství: výstupy z pilotní studie
Social Work Students´ Attitudes Toward Spirituality and Religion: Outcomes from Pilot Study

Anna Mikovínyová, Markéta Rusnáková, Katarína Kohútová
Životná spokojnosť študentov sociálnej práce pedagogickej fakulty Katolíckej univer¬zity v Ružomberku
The Life Satisfaction of Students of the Social Work at Faculty of Education at Catholic University in Ružomberok

III. RODINA A DĚTI
FAMILY AND CHILDREN

Bibiána Barabasová, Markéta Rusnáková
Diagnostika vzťahovej väzby u detí
Diagnosis of Attachment in Children

Lucie Dvořáková, Kristýna Ochmannová, Monika Wohnerová, Martin Smutek
Pozdně-moderní rodina a proměny solidarity mezi generacemi
Post-Modern Family and Changes of Solidarity between Generations

Katarína Kohútová, Angela Almašiová
Voľný čas trávený s rodinou ako protektívny faktor užívania návykových látok mládežou
Leisure Time Spent with Family as a Protective Factor of Using Addictive Substances by Teenagers

Magdalena Kotýnková
Harmonizace profesního a rodinného života v kontextu soudobých trhů práce
Reconciliation of Professional and Family Life in the Light of Changes in the Labour Mar¬ket

Nadežda Kovalčíková, Andrea Bánovčinová, Iveta Šimčíková
Medzigeneračné vzťahy v rodine z pohľadu seniorov
Intergenerational Relationships in the Family from Seniors Perspective

Lívia Pížová, Beáta Balogová
Rola materstva v hypermodernej dobe
The Role of Motherhood in Hypermodern Period

Lucie Smutková, Vladislava Knetting
Přístupy pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí k práci s rodinou v kontextu legislativních změn
Child Protection Social Workers Approaches to Social Work With Family in the Context of Legislative Changes

IV. EKONOMICKY A SOCIÁLNĚ ZRANITELNÉ SKUPINY
ECONOMICALLY AND SOCIALLY VULNERABLE GROUPS

Vladimír Barák
Princip solidarity ve vztahu veřejnosti a bezdomovců
Principle of Solidarity Between Society and Homeless People

Anna Jašková
Absencia antimobbingového zákona na Slovensku – výzva pre sociálnu prácu v neistej dobe
The Absence of Anti-mobbing Law in Slovakia - the Challenge for Social Work in Uncertain time

Peter Jusko
Sociálne intervencie sociálneho pracovníka v kontexte legislatívnej úpravy služieb zamestnanosti v Slovenskej republike
Social Interventions of Social Worker in the Context of Legislative Regulation of Employ¬ment Services in Slovak Republic

Jana Kasáčková, Zdeňka Kozáková
Sociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení
The Social Dimension of Quality of Life for People with Mental Disabilities in Sheltered Housing

Shu-Twu Wang
The institutional context of social enterprise in Taiwan

Olga Sovová
Corporate Governance v sociálním podnikání
Corporate Governance within the Framework of Social Enterpreneurship


Název: Sociální práce v nejisté době

Editoři: PhDr.. Ondřej Štěch, Ph.D.
Mgr. Peter Patyi, PhD.
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Rok a místo vydání: 2016, Hradec Králové
Vydání: první
Náklad: 300
Vydalo nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové jako svou 1588. publikaci.
ISBN 978-80-7435-648-3

PrílohaVeľkosť
XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf3.11 MB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!