Sociálna práca

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb 1/2012 v PDF

feb 24 2012

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb, Vám přináší aktuální informace a zajímavosti z oblasti transformace sociálních služeb pro lidi s postižením.

V tomto čísle Vám zejména doporučujeme:
- Poutavé vyprávění Petra Kokeše o svých zkušenostech s pobytem v ústavu.
- Rozhovor se senátorkou Miluší Horskou o průběhu veřejného slyšení v senátu.
- pozvánku na veřejnou diskusi v Českém rozhlase na téma Transformace sociálních služeb.

Komunitné centrá na Slovensku

feb 18 2012

Slovenská republika je vo všeobecnosti charakterizovaná ako štát s pomerne vysokým zastúpením rómskeho etnika. Je to zvlášť charakteristické pre východnú časť Slovenska. Ak toto etnikum charakterizuje aj určitý druh kultúry, potom sa aj naňho vzťahujú slová pápeža Benedikta XVI. napísané v encyklike „Caritas in veritate“: „Ku kultúram sa jednoducho pristupuje a sú ponímané, akoby boli v zásade ekvivalentné a zameniteľné medzi sebou. To podporuje prenikanie relativizmu, ktorý nenapomáha pravému kultúrnemu dialógu. V sociálnej rovine kultúrny relativizmus spôsobuje, že sa kultúrne skupiny približujú a žijú spolu alebo žijú spolu vedľa seba, ale oddelene, bez autentického dialógu, a teda bez skutočnej integrácie“ koniec citátu.

Metoda validace – podpora práce s dezorientovanými lidmi

feb 18 2012

Život se staršími lidmi a každodenní péče o ně může někdy přinášet velmi náročné situace. Zejména pokud se jedná o osoby s určitou mírou dezorientace. Pro zvládání těchto situací byla vytvořena metoda validace. Je určena pečujícím osobám a ukazuje, jak vhodným způsobem komunikovat s dezorientovanými lidmi nebo lidmi s demencí a podporovat je.

Emoce jako nástroj v sociálních službách

feb 18 2012

Emoce tvoří nedílnou složku naší psychiky, řadí se do psychických procesů či stavů. Slouží především k uvědomování si pocitů libosti či nelibosti ve vztahu k prožitým situacím, lidem, věcem. Emoce zasahují do každého našeho interpersonálního projevu, do každé komunikační situace, ať už se jedná o emoce krátkodobé – afekty, tak o emoce dlouhodobé – nálady. Patří mezi vývojově starší součásti naší psychiky, velmi těžko se proto ovládají rozumem.

Vodiaci pes je neoceniteľný pomocník

feb 15 2012

„Viesť nevidiacu osobu je možno najnáročnejšia práca, akú človek vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa.“ Výrok Brucea Johnstona sa stal mottom verejnej zbierky Štvornohé oči.

Celoročnú zbierku organizuje od roku 2004 Výcviková škola pre vodiacich psov (VŠVP), ktorá je jedným z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Zbierka púta pozornosť najmä svojou formou. Ako pokladnice slúžia makety vodiacich psov – čiernych labradorov, ktoré sú po celý rok rozmiestnené na 47 verejne prístupných miestach po celom Slovensku. Zapojiť sa môže každý ľubovoľným príspevkom, vloženým do pokladnice alebo na účet zbierky.

Kvalita života starších ľudí v priestore spoločenských vied

feb 6 2012

Martina Hrozenská
Predkladaná publikácia si kladie za cieľ objasniť problematiku kvality života starších ľudí ako celospoločenského problému s jeho ukotvením na poli spoločenských vied, prevažne psychologických a sociálnych vied. Osobitne pristupujeme ku kvalite života starších ľudí z hľadiska historického, sociálneho, filozofického, interpersonálneho a subjektívneho, ďalej fenomenologického, konceptuálneho a multidisciplinárneho.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – člen Európskej organizácie pre probáciu CEP

jan 17 2012

Constantine the Philosopher University in Nitra – member of the European Organization for Probation – CEP
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autor zameriava na základné charakteristiky Európskej organizácie pre probáciu – CEP a jej prínos pre medzinárodné sieťovanie v oblasti probačných služieb v Európe. Zároveň okrajovo prezentuje i konštruktívnu kritiku manažmentu probačných a mediačných úradov v kontexte Slovenskej republiky a návrhy zmien v probačnej praxi.
Kľúčové slová: Európska organizácia pre probáciu. Probácia. Sociálna práca v trestnej justícii. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Monografia - Sociální patologie rodiny (2011)

jan 10 2012

Mária Hardy, Pavel Műhlpachr, Terézia Dudášová

Monografia s názvom „Sociální patológie rodiny“ je koncipovaná z vedeckých príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorú vo februári 2011 v Žiline úspešne zorganizoval Ústav sociálnej práce Božieho Milosrdenstva, detašované pracovisko Žilina II., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n. o. Spolupracoval pri tom aj Institut mezioborových studií Brno.

V Paláci Charitas proběhla první konference pro církevní poskytovatele sociálních služeb

nov 30 2011

V úterý 29. listopadu proběhla v pražském Paláci Charitas další z letošních odborných konferencí pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, největším profesním sdružením v segmentu sociálních služeb zastřešujícím cca 900 členských organizací s přibližně 2000 registrovanými službami.

Individuální plánování je téma nového čísla časopisu Sociální práce/Sociálna práca 3/2011

nov 29 2011

Aktuální číslo profesního časopisu Sociální práce/Sociálna práca 3/2011 se zaměřuje na tematiku Individuálního plánování. V publicistické části čísla najdete hned několik slovenských příspěvků, například reflexe v rubrice Inspirace pro praxi „Individualne planovanie v pribehoch“ z pera Soni Holúbkové. Nechybí zajímavé rozhovory (např. s Alešem Herzogem o tom, jak bez individuálního plánování nelze dělat sociální práci), v části Fakta, legislativa dokumenty „Pár poznámok k dlhodobej starostlivosti“ od Heleny Wolekové.

Zborník z konferencie ,,Sociálne služby v regióne 2 - Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách" v PDF (10.11.2011, Skalica)

nov 29 2011

KOVAĽOVÁ, Mária – MÁTEL, Andrej– ŠTEPANOVSKÁ, Martina (eds.)
Podľa doterajších zisťovaní, nie je vo väčšine zariadení sociálnych služieb na Slovensku a ani v okolitých postkomunistických štátoch zavedený komplexný dokumentačný systém, ktorý by priamo korešpondoval s koncepciou holistickej starostlivosti o človeka a bol integrovaný do procesu permanentného zvyšovania kvality služieb, čiže by sa dal ako systém vyučovať na škole a aplikovať v praxi.

Zborník príspevkov z konferencie „Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci“ v PDF (19. – 20.10.2011, Pieštany)

nov 29 2011

Mátel, Andrej – Janechová, Lucia – Roman, Ladislav (eds.)
Predložený zborník obsahuje 49 príspevkov, ktorých autormi sú vysokoškolskí pedagógovia a doktorandi viacerých slovenských a českých vysokých škôl, ale aj sociálni pracovníci z praxe.

Nepřijetí rodiči může být horší než zdravotní handicap

nov 29 2011

Při své praxi se opakovaně setkávám s dospívajícími a mladými lidmi, které na jejich životní pouti nelimitovalo jejich postižení či špatný zdravotní stav natolik, jako psychické trauma z toho, že nebyli přijati svými rodiči takoví, jací jsou. Se svými odlišnostmi a limity, ale i s jejich schopnostmi a dovednostmi, s tím, že mohou něco dokázat i přes svůj handicap a hlavně, že v každém případě jsou jejich dětmi stejně, jako kterékoliv jiné.

Manažment sociálnych služieb v SR

nov 29 2011

Nevyhnutnou podmienkou existencie zariadení sociálnych služieb je správne nastavený manažment, dostatok zdrojov a efektívnosť ekonomiky samotnej prevádzky. Sociálne služby na Slovensku zďaleka nepokrývajú potrebu obyvateľov a dlhodobo čelia nerovnomernému rozdeleniu a nedostatku finančných zdrojov.

Zborník z vedeckej konferencie Sociálne služby v regióne (Skalica, 18.11.2010) v PDF

nov 27 2011

MÁTEL, Andrej – KOVAĽOVÁ, Mária – ŠTEPANOVSKÁ, Martina (eds.)
Zborník z vedeckej konferencie.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!