Sociálna práca

Aby sa viac matky s deťmi nemuseli báť

máj 8 2012

Mnohé matky a ženy, ktoré sa vplyvom rôznych udalostí dostanú do nepriaznivej situácie, sú natoľko poznačené svojou minulosťou, že potrebujú pravidelnú a odbornú pomoc psychológa, v niektorých prípadoch aj psychiatra.

Zborník z konferencie Metódy sociálnej práce s rodinou, Žilina, 2012 (PDF)

apr 17 2012

Konferencia, ktorá prináša náročnú tému, je vždy v centre záujmu pozornosti odborníkov i laikov, nie je tomu inak ani v téme metód sociálnej práce s rodinou. Prinášame Vám zborník z konferencie ktorú organizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sociálnej práce a Božieho milosrdenstva Žilina, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Katedra sociálnej práce a sociálnych vied pod názvom ,,Metódy sociálnej práce s rodinou“, ktorá sa konala v Žiline v dňoch 27. – 28.3.2012.

Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave nízkoprahové zariadenia pre ľudí na ulici

apr 16 2012

Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave nízkoprahové zariadenia pre ľudí na ulici. Prevádzkuje jedinú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň v meste a dva útulky. V nocľahárni sv. Vincenta de Paul poskytuje klientom nocľah, teplú večeru, raňajky, možnosť osprchovať sa, vymeniť, alebo oprať si šaty.

 MG 0089 1
 MG 0174a 1
 MG 0418

Publikácia: Etika sociálnej práce

apr 11 2012

Andrej Mátel a kol.
Etika sociálnej práce. 2. doplnené a aktualizované vydanie.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.

Monografia venuje pozornosť Etike sociálnej práce, ktorá je v súčasnom období vysoko aktuálna, nakoľko sa vedie odborná diskusia o aplikovanej etike v sociálnej práci a tvorí sa nový etický kódex sociálnej práce v SR.

Zborník príspevkov z konferencie ,,Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite“ v PDF, Ružomberok, 2011

mar 29 2012

Konferencia Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb sa realizovala v roku 2011 v Ružomberku, ako výzva na tvorbu komunitných plánov s dôrazom na proces, ktorý je nesporne dôležitý pre prakticky realizovateľný komunitný plán.

Kompetencia otvorenej komunikácie a tímového pracovníka terénneho sociálneho pracovníka pri sanácii rodiny

mar 25 2012

Abstrakt: Kompetencie ako novodobý fenomén sú diskutovaným javom v odbornej verejnosti. Terénny sociálny pracovník neziskového sektora vykonávajúci sanáciu rodinného prostredia disponuje praktickými kompetenciami ako kompetencia otvorenej komunikácie a kompetencia tímového pracovníka, ktoré vedú k efektívnej sanácii a v konečnom dôsledku vedú klienta k zvýšeniu jeho kvality života.
Kľúčové slová: Kompetencia. Praktické kompetencie. Focus group. Otvorená komunikácia. Tímový pracovník.

Medzinárodný deň sociálnej práce a globálna agenda

mar 13 2012

Svetový deň sociálnej práce je každoročne organizovaná udalosť, ktorá má za cieľ poukázať na prínos sociálnej práce pre spoločnosť. Tento deň má pomôcť k dialógu so všetkými partnermi, k tomu, ako čo najlepšie riešiť sociálne problémy.

Sociálne determinanty zdravia rómskej mládeže

mar 3 2012

Podľa rozličných zdrojov sa odhaduje, že na Slovensku žije 430 000 Rómov, čo predstavuje 8 % slovenskej populácie (Marcinčin & Marcinčinová 2009, Vašečka&Džambazovič 2000). Viac než sedminu rómskeho obyvateľstva predstavujú školáci (Marcinčin&Marcinčinová 2009). Problémom je extrémne vysoká miera územnej segregácie, chudoby a vnímanej diskriminácie (EU-MIDIS 2009, Vašečka&Džambazovič 2000).

Komunitné centrá na Slovensku

feb 18 2012

Slovenská republika je vo všeobecnosti charakterizovaná ako štát s pomerne vysokým zastúpením rómskeho etnika. Je to zvlášť charakteristické pre východnú časť Slovenska. Ak toto etnikum charakterizuje aj určitý druh kultúry, potom sa aj naňho vzťahujú slová pápeža Benedikta XVI. napísané v encyklike „Caritas in veritate“: „Ku kultúram sa jednoducho pristupuje a sú ponímané, akoby boli v zásade ekvivalentné a zameniteľné medzi sebou. To podporuje prenikanie relativizmu, ktorý nenapomáha pravému kultúrnemu dialógu. V sociálnej rovine kultúrny relativizmus spôsobuje, že sa kultúrne skupiny približujú a žijú spolu alebo žijú spolu vedľa seba, ale oddelene, bez autentického dialógu, a teda bez skutočnej integrácie“ koniec citátu.

Metoda validace – podpora práce s dezorientovanými lidmi

feb 18 2012

Život se staršími lidmi a každodenní péče o ně může někdy přinášet velmi náročné situace. Zejména pokud se jedná o osoby s určitou mírou dezorientace. Pro zvládání těchto situací byla vytvořena metoda validace. Je určena pečujícím osobám a ukazuje, jak vhodným způsobem komunikovat s dezorientovanými lidmi nebo lidmi s demencí a podporovat je.

Emoce jako nástroj v sociálních službách

feb 18 2012

Emoce tvoří nedílnou složku naší psychiky, řadí se do psychických procesů či stavů. Slouží především k uvědomování si pocitů libosti či nelibosti ve vztahu k prožitým situacím, lidem, věcem. Emoce zasahují do každého našeho interpersonálního projevu, do každé komunikační situace, ať už se jedná o emoce krátkodobé – afekty, tak o emoce dlouhodobé – nálady. Patří mezi vývojově starší součásti naší psychiky, velmi těžko se proto ovládají rozumem.

Vodiaci pes je neoceniteľný pomocník

feb 15 2012

„Viesť nevidiacu osobu je možno najnáročnejšia práca, akú človek vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa.“ Výrok Brucea Johnstona sa stal mottom verejnej zbierky Štvornohé oči.

Celoročnú zbierku organizuje od roku 2004 Výcviková škola pre vodiacich psov (VŠVP), ktorá je jedným z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Zbierka púta pozornosť najmä svojou formou. Ako pokladnice slúžia makety vodiacich psov – čiernych labradorov, ktoré sú po celý rok rozmiestnené na 47 verejne prístupných miestach po celom Slovensku. Zapojiť sa môže každý ľubovoľným príspevkom, vloženým do pokladnice alebo na účet zbierky.

Kvalita života starších ľudí v priestore spoločenských vied

feb 6 2012

Martina Hrozenská
Predkladaná publikácia si kladie za cieľ objasniť problematiku kvality života starších ľudí ako celospoločenského problému s jeho ukotvením na poli spoločenských vied, prevažne psychologických a sociálnych vied. Osobitne pristupujeme ku kvalite života starších ľudí z hľadiska historického, sociálneho, filozofického, interpersonálneho a subjektívneho, ďalej fenomenologického, konceptuálneho a multidisciplinárneho.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – člen Európskej organizácie pre probáciu CEP

jan 17 2012

Constantine the Philosopher University in Nitra – member of the European Organization for Probation – CEP
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autor zameriava na základné charakteristiky Európskej organizácie pre probáciu – CEP a jej prínos pre medzinárodné sieťovanie v oblasti probačných služieb v Európe. Zároveň okrajovo prezentuje i konštruktívnu kritiku manažmentu probačných a mediačných úradov v kontexte Slovenskej republiky a návrhy zmien v probačnej praxi.
Kľúčové slová: Európska organizácia pre probáciu. Probácia. Sociálna práca v trestnej justícii. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Monografia - Sociální patologie rodiny (2011)

jan 10 2012

Mária Hardy, Pavel Műhlpachr, Terézia Dudášová

Monografia s názvom „Sociální patológie rodiny“ je koncipovaná z vedeckých príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorú vo februári 2011 v Žiline úspešne zorganizoval Ústav sociálnej práce Božieho Milosrdenstva, detašované pracovisko Žilina II., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n. o. Spolupracoval pri tom aj Institut mezioborových studií Brno.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!