Sociálna práca

Reflexie absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave na oblasť vzdelávania v odbore sociálna práca

sep 6 2012

Reflexes of the St. Elizabeth University of Health and Social Sciences graduates on education area in social work.

Abstrakt: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave pripravuje študentov v odbore sociálna práca už desať rokov. Pokladali sme za prínosné a dôležité poskytnúť zainteresovaným niekoľko reflexií absolventov v študijnom odbore sociálna práca na niekoľko oblastí, ktoré často v prostredí každej vysokej školy rezonujú a na ktoré študenti často nedostávajú odpovede. Ide o oblasť kvality poskytovaného vzdelania, organizáciu štúdia, obsah študijného programu a záujem o možnosť ďalej sa vzdelávať. Príspevok poskytuje na základe realizovaného výskumu niekoľko podnetov pre zainteresovaných aktérov vzdelávacieho procesu.
Kľúčové slová: Sociálna práca. Absolvent štúdia. Vzdelávanie. Obsah študijného programu. Ďalšie vzdelávanie.

Abstract: St. Elizabeth University of Health and Social Sciences in Bratislava has been preparing students in social work for 10 years. We have considered for beneficial and important to provide some reflections of social work graduates in several areas, which often resonate in the settings of each university and to which the students do not receive the responses. It is about quality of provided education, study organisation, content of study program and interest in possibility of further education. According to realized research our work offers some impulses for concerned education participants.
Keywords: Social work. Study graduate. Education. Study program content. Further education.

Stanovisko k niektorým aktuálnym pracovnoprávnym aspektom postavenia pracovníkov vysokých škôl

aug 27 2012

V súčasnom období sa otvorili témy vysokých škôl, postavenia učiteľov vysokých škôl, a to najmä v ohlasovanej príprave novely príslušného zákona o vysokých školách. Súčasťou prístupov médií a verejnosti, skôr z oblasti mimo vysokých škôl, sa stávajú kampane zamerané na diskreditáciu konkrétnych osôb, s cieľom politizovať postavenie niektorých vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov a funkcionárov.

Postpenitenciárna sociálna práca, probácia a mediácia vo Francúzsku

aug 21 2012

Postpenitenciárna starostlivosť vo Francúzsku má vysoko rozvinutý systém penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Systém postpenitenciárnej starostlivosti tvorí neoddeliteľnú súčasť celého systému. Z histórie vývoja penitenciárnej starostlivosti vo Francúzsku zistíme, že od prvej svetovej vojny, teda od roku 1911, celý systém spadá pod ministerstvo spravodlivosti. Systém sa od svojich začiatkov skladal z penitenciárnej starostlivosti a postupne sa prehlboval o druhú oblasť, ktorou bola postpenitenciárna starostlivosť.

Vyšla kvalitná učebnica nielen o projektovaní v sociálnej a charitatívnej oblasti

aug 12 2012

Recenzia publikácie ,,Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu“.

Charitatívna a sociálna služba ako jeden z mála študijných programov v rámci odboru sociálnej práce ponúka komplementárny a synergizujúci prístup v sociálnych a kresťanských otázkach. V programe sa prednášajú spoločenskovedné a univerzálne disciplíny, ktoré reflektujú potreby sociálnej reality a praxe. Získavanie finančných zdrojov prostredníctvom grantov a realizácia projektov predstavuje v sociálnej a charitatívnej sfére jeden z najefektívnejších nástrojov na riešenie sociálnych problémov. Domnievame sa, že práve tieto dôvody podnietili PhDr. Bohuslava Kuzyšina, PhD., aby spracoval vysokoškolský učebný text s názvom Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu. Učebnica je jedným z výsledkov riešenia vedeckovýskumného projektu Projektovanie v sociálnych oblastiach a v Cirkvi (VGA 2/2010).

Svetová konferencia o sociálnej práci a sociálnom rozvoji

júl 25 2012

Tohto roku sa uskutočnila najrozsiahlejšia akcia pre ľudí oddaných sociálnej práci. Bola to spoločná svetová konferencia pod názvom „Sociálna práca a sociálny rozvoj: činnosť a výsledok“ (http://www.swsd-stockholm-2012.org). Pred dvoma rokmi sa táto akcia konala v Hongkongu. Vtedy sa začala aktivita z globálnu sociálnu agendu. V roku 2014 preberá štafetu vzdialené Melbourne v Austrálii. Je škoda, že účasť Slovenska v Štokholme bola ako pasívne, tak i aktívne poddimenzovaná. Cesta do Austrálie bude zrejme finančne náročnejšia.

Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti

júl 24 2012

Slavomír Laca
ÚVOD
„Si dôležitý, pretože si to Ty! Si dôležitý do poslednej chvíle svojho života a my urobíme všetko, čo len môžeme, aby sme Ti pomohli nie iba v pokoji umrieť, ale žiť dovtedy, kým neumrieš.“ (Cicely Saunders)

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť sú neoddeliteľne spojené a existujú v našom živote súbežne. Napriek tomu je budúcnosť tá časť života, ktorou sa zaoberáme najmenej. Tvárime sa, že nám čas neplynie a my nikdy starí nebudeme. Avšak plynutie času predstavuje absolútnu spravodlivosť. Každému plynie rovnako. Súčasťou tejto spravodlivosti je fakt, že každý z nás starne a neodvratne raz nastane okamih, keď sa stane súčasťou skupiny „starých“.

Občiansky parlament žiada vládu SR, aby pri riešení problémov komunity dostali konečne priestor odborníci

júl 19 2012

Prvých 100 dní vlády Róberta Fica sa nieslo v znamení „opatrnej“ politiky vo vzťahu k riešeniu problémov rómskych komunít. Skutočnosť, že nedošlo k odvolaniu súčasného splnomocnenca vlády, ktorý v uplynulých 2 rokoch zlyhal pri riešení mnohých problémov komunity, spôsobila absolútnu nečinnosť celého Úradu. Zhodli sa na tom účastníci pracovného aktívu zástupcov Rómov, predstaviteľov samosprávy a tretieho sektora, ktorý sa dnes uskutočnil v Košiciach. Pracovný aktív inicioval Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny pri Občianskom parlamente a uskutočnil sa pod gesciou podpredsedu Občianskeho parlamentu Radka Tokára.

Žiadosť asociácie o vyjadrenie ministra práce k budúcnosti domácej opatrovateľskej starostlivosti

júl 6 2012

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky (APSS SR) adresovala v týchto dňoch ministrovi práce a sociálnych vecí Jánovi Richterovi list, v ktorom ho žiada o vyjadrenie k budúcnosti domácej opatrovateľskej starostlivosti.

Znevýhodněné rodičovství

júl 5 2012

Žijeme v době, která je i přes pokračující ekonomickou krizi stále více orientovaná na děti a příznivá jim. Přibývá „baby friendly“ akcí, restaurací i dopravních prostředků, školky jsou plné, a i když se nám zdá, jako by socioekonomická situace rodičovství příliš nepřála, v porovnání s minulými generacemi jsou podmínky pro rodiny stále výhodnější a flexibilnější, například co do možnosti přivýdělku nebo péče o děti. S tím přibývá i nestandardních a různým způsobem znevýhodněných párů – těch, které se rozhodnou mít a vychovávat děti i přes vážnější zdravotní handicap, párů znevýhodněných ekonomicky, sociokulturně či jiným způsobem. Sociální a zdravotní systém na tuto situaci sice reaguje a přizpůsobuje se jí, avšak ne vždy je tempo a míra této adaptace dostačující. Pokusme se srovnat, jak vypadají počátky rodičovství u zdravého páru, u páru s handicapem a u páru znevýhodněného sociálně (tedy například osob žijících ve squatu, na ubytovně nebo v jiném provizoriu).

Zborník z konferencie ,,Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti", Bardejov, 2011 v PDF

júl 3 2012

Zborník z konferencie pod názvom ,,Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti', ktorá sa konala v Bradejove v roku 2011 v spolupráci Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašovaného pracoviska Kráľovnej Pokoja z Medžugoria Bardejov, Hospicu Matky Terezy v Bardejove a Občianskeho združenia hospic Božieho milosrdenstva.

Sborník z konference ,,Sociální práce mezi pomocí a kontrolou“ (Hradec Králové, 2007) v PDF

jún 28 2012

Předmluva
V úvodní části v pořadí čtvrté konference Hradecké dny sociální práce zaznělo zajímavé přirovnání této konference k obdobím lidského života. Z hlediska vývojové psychologie jsme se nacházeli ve čtvrtém roce života, což odpovídá období předškolního věku člověka. Stáli jsme před úkoly, jako jsou například zdokonalení zručnosti, vývoj argumentace, orientace v prostoru a vnímání genderových rolí. Všechny tyto vývojové úkoly jsme se pokoušeli splnit, když jsme pracovali na vylepšení organizačního zázemí konference, zvolili jsme vysoce aktuální téma sociální práce, pozvali jsme širokou škálu odbornic a odborníků z praxe i z akademického světa a podporovali jsme reflexi genderové tématiky v konferenčním kontextu. Nakolik se nám podařilo tyto vývojové úkoly splnit, nechť posoudí především účastnice a účastníci Hradeckých dnů. Nicméně, protože i sebehodnocení je součástí hodnocení, chceme zdůraznit především tři zásadní momenty naší konference.

Sborník z konferencie ,,Proměny klienta služeb sociální práce - Social Work Client Metamorphoses" (Hradec Králové, 2006) v PDF

jún 28 2012

Předmluva
Tento sborník se zabývá proměnami klienta služeb sociální práce. Jde o sondu do historie vybraných témat, hlavně však do moderních trendů a myšlenkových směrů, které formují služby sociální práce, ovlivňují jejich klienty a figurují tak jako jeden z motorů jejich proměn. Jde o rozsáhlý soubor témat, který jsme se snažili editorsky rozdělit do několika tématických bloků zabývajících se různými cílovými skupinami klientů.

Opatrovateľská starostlivosť na Slovensku a v EÚ

jún 15 2012

Úroveň sociálneho systému a starostlivosť o občanov odkázaných na sociálnu pomoc by mali byť po HDP a iných ekonomických parametroch ďalšími ukazovateľmi vyspelosti krajiny. Aktuálne však možno pozorovať celoeurópsky trend znižovania nákladov na sociálne zabezpečenie a služby vo všetkých ekonomickou krízou dotknutých krajinách (Caritas Europa 2011), hoci samotná vyspelosť krajín neklesá. Odzrkadľuje sa to v redukcii sociálnych služieb, mzdách pracovníkov, ako aj na kvalite sociálnych služieb, nevynímajúc opatrovateľskú starostlivosť.

Činnosti Občianskeho parlamentu, o.z.

jún 14 2012

Občiansky parlament, o.z. je celoslovenská platforma aktivistov, nepolitické združenie odborníkov a organizácii. Pôsobí na celom území Slovenska prostredníctvom svojich občianskych poslancov. V každom okrese Slovenska je jeden občiansky poslanec, ktorý sa zaoberá problémami a charakteristikami daného regiónu. Občiansky poslanec je fyzická osoba, ktorá má mandát od minimálne desiatich organizácii, občianskych združení, neziskových organizácii, klubov alebo miestnych samospráv. Po svojom prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 21. apríla 2012 kooperujú poslanci občianskeho parlamentu s organizáciami a aktivistami v regiónoch a tvoria a postupne rozbiehajú Program morálnej, hospodárskej, kultúrnej a vzdelanostnej obnovy krajiny.

Pokúsiť sa prevenciou eliminovať falošné nábory za prácou v zahraničí

jún 12 2012

Olympijské hry sú celosvetovo rešpektovanou a netrpezlivo očakávanou udalosťou roka. Sledovať niekoľko dní fair-play hru a športové zápolenie aj u národov, ktoré po zvyšok roka k sebe nechovajú mierové postoje – je jedinečným zážitkom. No okrem pozitívneho dosahu (v podobe stretov kultúr v rámci jednej metropoly) môže mať toto podujatie pre Slovákov a Slovenky aj negatívny dosah – v podobe obchodovania s ľuďmi.

fulier-london-foto 3
fulier-london-foto 1
fulier-london-foto 6

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!