Sociálna práca

Zborník z konferencie ,,Sociálne služby v regióne 2 - Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách" v PDF (10.11.2011, Skalica)

nov 29 2011

KOVAĽOVÁ, Mária – MÁTEL, Andrej– ŠTEPANOVSKÁ, Martina (eds.)
Podľa doterajších zisťovaní, nie je vo väčšine zariadení sociálnych služieb na Slovensku a ani v okolitých postkomunistických štátoch zavedený komplexný dokumentačný systém, ktorý by priamo korešpondoval s koncepciou holistickej starostlivosti o človeka a bol integrovaný do procesu permanentného zvyšovania kvality služieb, čiže by sa dal ako systém vyučovať na škole a aplikovať v praxi.

Zborník príspevkov z konferencie „Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci“ v PDF (19. – 20.10.2011, Pieštany)

nov 29 2011

Mátel, Andrej – Janechová, Lucia – Roman, Ladislav (eds.)
Predložený zborník obsahuje 49 príspevkov, ktorých autormi sú vysokoškolskí pedagógovia a doktorandi viacerých slovenských a českých vysokých škôl, ale aj sociálni pracovníci z praxe.

Nepřijetí rodiči může být horší než zdravotní handicap

nov 29 2011

Při své praxi se opakovaně setkávám s dospívajícími a mladými lidmi, které na jejich životní pouti nelimitovalo jejich postižení či špatný zdravotní stav natolik, jako psychické trauma z toho, že nebyli přijati svými rodiči takoví, jací jsou. Se svými odlišnostmi a limity, ale i s jejich schopnostmi a dovednostmi, s tím, že mohou něco dokázat i přes svůj handicap a hlavně, že v každém případě jsou jejich dětmi stejně, jako kterékoliv jiné.

Manažment sociálnych služieb v SR

nov 29 2011

Nevyhnutnou podmienkou existencie zariadení sociálnych služieb je správne nastavený manažment, dostatok zdrojov a efektívnosť ekonomiky samotnej prevádzky. Sociálne služby na Slovensku zďaleka nepokrývajú potrebu obyvateľov a dlhodobo čelia nerovnomernému rozdeleniu a nedostatku finančných zdrojov.

Zborník z vedeckej konferencie Sociálne služby v regióne (Skalica, 18.11.2010) v PDF

nov 27 2011

MÁTEL, Andrej – KOVAĽOVÁ, Mária – ŠTEPANOVSKÁ, Martina (eds.)
Zborník z vedeckej konferencie.

Rodina ako primárne prostredie v spoločnosti

nov 22 2011

Family as a primary environment in society
Abstrakt: Štruktúra rodiny sa realizuje jednak na úrovni vzťahu rodiny k spoločnosti a jednak na úrovni vzťahu k jednotlivým sociálnym skupinám. Rodina ako súčasť spoločnosti reaguje na spoločenské premeny, mení sa spolu so spoločnosťou. Rodina je prirodzeným prostredím, nikdy to nie je prostredie izolované od spoločnosti. V spoločnosti sa človek rodí, rastie a hlavne rozvíja. Obsah príspevku prezrádza už samotný názov Rodina ako primárna inštitúcia spoločnosti. Budeme sa venovať rodine a jej vplyvu na výchovu dieťaťa. Na každého jedinca vplýva vo výchove jeho rodinné prostredie, ktoré ho formuje.
Kľúčové slová: Dieťa. Humánnosť. Prostredie. Rodiny. Spoločnosť. Výchova.

Abstract: The family structure is carried out both at the level of the family relationship to society and to the level for individual social groups. Family as part of responding to social changes, changing along with society. The family is the natural environment, it is never isolated from the environment. At a person is born, grows and develops in particular. The content reveals the contribution of the very name of the family as the primary institution of society. We will address the family and its impact on the child's upbringing. For each individual influence in the upbringing of his family environment that shaped him.
Keywords: Education, Environment, Family, Humanity, Children, Society.

Publikácia: Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

nov 15 2011

Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel
PREDHOVOR

Hlavným aktérom pri riešení sociálnych problémov jednotlivcov, nie je sociálny pracovník, ale samotný klient sociálnej práce. Sociálny pracovník je vysokoškolsky vzdelaným odborníkom, ktorý klienta podporuje, posilňuje, zmocňuje a napomáha mu k zlepšeniu kvality jeho života. Aby mohol tieto úlohy zodpovedne plniť, musí mať primerané znalosti a zručnosti pre profesionálnu prax. Medzi ne nepochybne patrí základná orientácia v metódach, technikách a metodikách sociálnej práce.

Zdroje redukcie stresu u študentov sociálnej práce

nov 13 2011

Abstrakt: Práca je zameraná na predstavenie vhodných preventívnych spôsobov zameraných na znižovanie stresu a na mapovanie najčastejšie používaných zdrojov na jeho redukciu u študentov VŠ v programe sociálna práca. Prieskum bol vykonaný prostredníctvom dotazníka s možnosťou voľnej výpovede.
Kľúčové slova: Stres. Coping. Zdroje redukcie stresu. Študenti. Sociálna práca.

Spoluzávislosť v rodine s členom závislým od alkoholu

nov 11 2011

The Codependence in the family with alcohol addicted member
Abstrakt: Závislosť od alkoholu je choroba, ktorá svojím priebehom a prejavmi postihuje v najväčšej miere najbližších príbuzných závislého jedinca. Cítia za závislého zodpovední a jeho pitie sa často stáva jediným zdrojom ich pocitov. Príspevok sa zaoberá problematikou spoluzávislosti ako špecifického chorobného stavu, ktorým rodina reaguje na alkoholizmus svojho člena. Zároveň prezentuje závery kvalitatívneho výskumu, ktoré popisujú priebeh spoluzávislosti v rodine s alkoholovo závislým členom so zameraním na prežívanie a správanie sa spoluzávislej osoby vo vzťahu k závislému.
Kľúčové slova: Rodina, Spoluzávislosť, Spoluzávislá osoba, Terapia, Závislosť od alkoholu

Sociálna práca so spoluzávislými

nov 4 2011

Social work with codependency
Abstrakt: Spoluzávislosť z historického uhla pohľadu sa po prvýkrát v terapeutickej oblasti objavuje koncom sedemdesiatych rokov. Samotné označenie sa začalo používať vo viacerých liečebných centrách v Minnesote súčasne. Pôvodne slovo označovalo človeka, ktorého život bol ovplyvnený spolužitím s človekom chemicky závislým. Človek, žijúci so závislým, si vytvoril nezdravé spôsoby zvládania života. Spoluzávislosť sa viazala k alkoholizmu, neskôr do tejto skupiny boli identifikované ďalšie problémy ako napríklad prejedanie sa, hazardné hráčstvo a iné závislosti.

K respektování práva sociálním pracovníkem v jeho praxi

nov 3 2011

To respect the rights of his social worker in practice
Abstrakt: Obsah právního vědomí tvoří nejen znalost práva, ale i vědomí jeho důsledného dodržování. Sociální pracovník se může dostat do profesionálního či etického „rozporu“, zda, s ohledem na zájmy klienta, postupovat podle práva nebo v rozporu s právem. Tato dilemata sociální pracovník velmi často vnímá při intervenci a řešení situace klienta s ohledem na jeho patologické chování. Příspěvek řeší některé negativní důsledky, které vyplývají pro sociálního pracovníka z nerespektování právního řádu a to bez ohledu na motivaci jeho rozhodnutí.
Klíčová slova: Sociální pracovník, právní vědomí, sociální práce

Rómska komunita a sociálno-patologické javy

nov 3 2011

Abstract: Currently, an increasing number of people whose socialization is different from the traditional social norms and who have various problems in the conduct and morality. Poverty, unemployment, drug addiction, prostitution, ... were still in our society until recently almost unknown. The cause of these deviations anonymity was their apparent lack, or ignorance of their existence, but naivety and successful public while concealing their fear of penetration and a massive explosion at the scene of social life. All these negative social phenomena are occurred and associated with the Roma ethnic group. Addressing these serious adverse societal phenomena requires political will, vision of a multicultural Slovakia, but also a profound analysis of previous failures, or inappropriate solutions. It is a long process that needs to start substantial changes in the approach to Roma issues. In an environment where sometimes the survival, resulting from different socio-pathological phenomena which impact negatively on society as a whole.
Keywords: Man. Romani family. Social environment. Social pathologia.

Vzdelávanie ako súčasť primárnej prevencie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

nov 2 2011

Abstrakt: Obchod s ľuďmi prináša pre zločinecké organizácie obrovské peniaze. Obetiam tohto obchodu prináša utrpenie, poníženie, bolesť, stratu ľudskosti, doživotné traumy. Zvyšovanie povedomia verejnosti vzdelávaním ako súčasť primárnej prevencie môže významne prispieť k potláčaniu mravnostných trestných činov, k zvyšovaniu kvality života sociálne slabších skupín obyvateľstva.
Kľúčové slová: Obchod s ľuďmi. Ľudská dôstojnosť. Primárna prevencia. Vzdelávanie.

Sociálna patológia a patológia rodiny

nov 2 2011

Family pathology conditional on unemployment in the Slovak society
Abstract: Príspevok sa zaoberá sociálno-patologickými prejavmi, ktoré sú príznačné pre súčasnosť. Súčasná spoločnosť čelí mnohým závažným problémom, ktoré ohrozujú jej stabilitu, ale aj stabilitu rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Príčiny, ktoré vedú k rôznorodým prejavom sociálno-patologických javov v súčasnej rodine sú mnohoraké, a preto sa im treba venovať.
Kľúčové slová: Rodina. Sociálna patológia. Patológia rodiny. Patologické prejavy.

Abstract: This work deals with socio-pathological manifestations, which are typical for our time. Contemporary society is facing many serious problems that threaten its stability, but also the stability of the family as the basic unit of society. Causes that lead to diverse manifestations of socio-pathological phenomena, are manifold
Keywords: Family. Social Pathology. Pathology family. Pathological manifestations.

Forenzná sociálna práca alebo dôsledky teoretického a praktického chaosu v sociálnej práci s trestanými osobami

nov 2 2011

Forensic social work or consequences of theoretical and practical chaos in social work with offenders
Abstrakt: Forenzná sociálna práca je druh sociálnej práce, ktorý sa využíva v USA, Holandsku a Austrálii. Systémovo koordinuje a syntetizuje pole pôsobnosti pomáhajúcej a kontrolujúcej forenznej sociálnej práce. Príspevok sa zameriava na koncept forenznej sociálnej práce v kontexte Slovenskej republiky, ktorý je integrovaný v magisterskom stupni štúdia odboru sociálna práca na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Dôsledkom teoretického a praktického chaosu v sociálnej práci s trestanými osobami je terminologická neujasnenosť a nesystémové sústavne zlyhávajúce nastavenie trestnej politiky vo vzťahu k recidíve trestnej činnosti. Cieľom konceptu forenznej sociálnej práce je v súlade s vedeckou diverzitou a návrhmi odborníkov z praxe zmeniť súčasné terminologické tápanie vedného odboru sociálna práca v uvedenej oblasti.
Kľúčové slová: Forenzná sociálna práca. Sociálna práca. Probácia. Sociálna práca v trestnej justícii. Páchateľ. Recidíva.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!