Sociálna práca

Sborník z konference ,, Možnosti sociální práce na počátku 21. století“ (Hradec Králové, 2005) v PDF

jún 5 2012

Tato publikace předkládá původní odborné stati z oblasti sociální práce, jež vznikly u příležitosti konání minikonference ,,Možnosti sociální práce na počátku 21. století', která byla realizována 25. dubna 2005 katedrou sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Detský domov svätého Kizita, Mihango, Keňa

máj 31 2012

Miesto: Keňa, Nairobi, Mihango
Charakter pomoci: Vzdelanie a sociálna rehabilitácia pre 12 chlapcov, ktorí žili na ulici
Význam projektu: V uliciach Nairobi žije 60 – 70 tisíc detí. Hlavnou myšlienkou je poskytnúť im lásku, domov, vzdelanie pre chlapcov, ktorí žili na ulici, zníženie počtu detí žijúcich na ulici

family 042
chlapci 523
streetboys 107

Sborník z konference ,,VII. Hradecké dny sociální práce - Rizika sociální práce“ (Hradec Králové, 2010) v PDF

máj 31 2012

Předmluva
Otázka rizik v soudobé společnosti je téměř všudypřítomná. Mnozí velcí myslitelé v oblasti společenských věd hovoří přímo o rizikové společnosti (Beck), jiní hovoří o tomtéž nepřímo. Giddens považuje za „riziko“ i současnou rodinu, jež už není tou institucí, ke které bychom se obraceli s důvěrou a s požadavkem na zajištění rizik. Naopak stává se sama rizikem, jež je třeba předem kalkulovat. Dochází tak např. k tomu, že počítáme, kolik nás bude stát výchova vlastního dítěte...

Fenomén (ne)formálneho dobrovoľníctva na Slovensku

máj 19 2012

Přinášíme Vám článek z časopisu Sociální práce/Sociálna práca vydaný v čísle 4/2011, které se zaměřilo na téma Dobrovolnictví a sociální práci.
Nedávno bol na Slovensku ukončený výskum o dobrovoľníctve realizovaný v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Výskum „Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie“ jako súčasť Národnej kampane k ERD bol zložený z dvoch častí. Prvá časť spočívala v reprezentatívnom kvantitatívnom výskume a druhá časť bola založená na kvalitatívnej metodológii. Cieľom výskumu bolo získať obraz o dobrovoľníctve na Slovensku, zistiť a analyzovať rozsah dobrovoľníctva, jeho štruktúru, identifikovať zdroje a efektívne stratégie významné pre činnosť vybraných organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a prognózovať budúcnosť dobrovoľníctva na Slovensku. Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorá bola jeho spoluautorkou, komentuje výsledky výskumu a smer dobrovoľníctva na Slovensku.

Dobrovoľníctvo – služba so srdcom

máj 19 2012

Přinášíme Vám článek z časopisu Sociální práce/Sociálna práca vydaný v čísle 4/2011, které bylo zaměřeno na téma Dobrovolnictví a sociální práci.
Vo vyspelých demokratických krajinách je zapájanie sa občanov do dobrovoľníctva každodennou praxou a má dlhoročnú tradíciu. Dobrovoľníctvo môžu vykonávať ľudia bez ohľadu na pohlavie, vzdelanie, náboženstvo či rasu.

Takmer sto vietnamských detí nemusí mať obavy zo zajtrajška

máj 19 2012

Po roku od spustenia projektu SKCH „Adopcia na diaľku®“ vo Vietname podporujú slovenskí darcovia a darkyne 93 vietnamských detí a mladých ľudí vo veku od 9 do 19 rokov. Viac o priebehu a napredovaní projektu sa možno dozvedieť z rozhovoru s projektovým manažérom SKCH, zodpovedným za Adopciu na diaľku vo Vietname – Petrom Knapíkom.

Adopcia na diaľku® od roku 2011 aj vo Vietname

máj 19 2012

Projekt SKCH Adopcia na diaľku (s ochrannou známkou, teda nezameniteľný s podobnými projektmi iných organizácií v SR) sa uskutočňuje vo Vietname od roku 2011. Je to prelomový a potrebný projekt z mnohých dôvodov.

Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí z perspektívy sociálnej práce, práva a ošetrovateľstva

máj 16 2012

Abstrakt: Štúdia približuje problematiku dlhodobej starostlivosti o starších ľudí z perspektívy sociálnej práce, práva a ošetrovateľstva. Cieľom je analyzovanie a porovnanie pohľadov vybraných vedných odborov na problematiku dlhodobej starostlivosti. V štúdii prinášame výsledky kvalitatívno-kvantitatívnej obsahovej analýzy dokumentov z troch vedných odborov. Zistili sme, že každý analyzovaný vedný odbor sa primárne orientuje na potreby staršieho človeka. Menší rozdiel bol len v tom, ako vnímali potreby jednotlivé vedné odbory. Pri porovnávaní sme ďalej zistili rozdiely v konkrétnych formách poskytovanej dlhodobej starostlivosti o starších ľudí.
Ošetrovateľstvo ponúka širšie možnosti foriem starostlivosti o starších ľudí ako ďalšie dva analyzované odbory. Zistili sme rozdiel v jednotlivých formách dlhodobej starostlivosti medzi právom a ostatnými vednými odbormi. Je dôležité poskytnúť starším ľuďom špecializovanú, odbornú a komplexnú starostlivosť, tzn. poskytnúť takú formu starostlivosti, akú si ich zdravotný stav vyžaduje. V našej spoločnosti zatiaľ ešte neexistuje žiadny formálny spôsob, ktorý by mladých ľudí v aktívnom veku dopredu pripravoval na možnosti využívania dlhodobej starostlivosti. Dlhodobá starostlivosť je náročná na finančné zdroje. Porovnanie možností financovania dlhodobej starostlivosti z perspektívy sociálnej práce, práva a ošetrovateľstva nás doviedlo k zisteniu, že v sociálnej práci sa analyzovaná jednotka „financovanie“ prejavuje cez slovné spojenie zvyšovanie nárokov na financovanie. V práve sa stretávame so slovným spojením financovanie smerované na klienta. V ošetrovateľstve sa analyzovaná jednotka „financovanie“ nenachádza.
Kľúčové slová: Dlhodobá starostlivosť. Ošetrovateľstvo. Právo. Sociálna práca. Starnutie populácie.

Resocializačné zariadenie pre siroty, Burundi

máj 15 2012

Miesto: Condi, Buranga, Burundi
Charakter pomoci: Financovanie stavby tranzitného domu pre siroty v Burundi. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a potravín pre siroty umiestnené v rodinách. Otvorenie predajne, z ktorej príjmy sú použité ako finančná pomoc pre rodiny.
Význam projektu: Zlepšenie životných podmienok pre siroty z Rutovu, ktoré žijú v domove a hľadanie rodiny pre tieto deti.

condiorphanagebuilding7
orphanagecondi11
condiorphanagekitchen

Charita vďaka kampani dobuduje centrum pomoci ugandským sirotám

máj 11 2012

V severných častiach Ugandy sa po vojne – predovšetkým v 80. rokoch minulého storočia rozšíril vírus HIV. Počet ľudí, nakazených týmto vírusom a poznačených následným ochorením AIDS, je obrovský. SKCH promptne zareagovala na volanie Ugandy o pomoc a okamžite začala so stavbou Centra pre deti postihnuté vírusom HIV a ochorením AIDS v oblasti Adjumani. Vy môžete prispieť na jeho dostavbu a dať tak sirotám (ktoré pre aids prišli o svojich rodičov) šancu na lepší život.

Rómovia potrebujú usmerniť

máj 8 2012

Na Slovensku, členskom štáte Európskej únie, je jedným z najväčších sociálnych problémov integrácia podstatne veľkej rómskej etnickej menšiny s miestnymi obyvateľmi. Rómovia majú úžasný temperament a iskru. No bez správneho usmernenia svojich životov a emócií vznikajú nezhody medzi nimi samotnými aj s miestnymi obyvateľmi. Mnoho humanitárnych organizácií vynakladá obrovské úsilie v tejto oblasti pokúšajúc sa redukovať predsudky a vychovávať mladú generáciu na oboch stranách, dúfajúc v ich spolunažívanie a pracovanie bok po boku.

Aby sa viac matky s deťmi nemuseli báť

máj 8 2012

Mnohé matky a ženy, ktoré sa vplyvom rôznych udalostí dostanú do nepriaznivej situácie, sú natoľko poznačené svojou minulosťou, že potrebujú pravidelnú a odbornú pomoc psychológa, v niektorých prípadoch aj psychiatra.

Zborník z konferencie Metódy sociálnej práce s rodinou, Žilina, 2012 (PDF)

apr 17 2012

Konferencia, ktorá prináša náročnú tému, je vždy v centre záujmu pozornosti odborníkov i laikov, nie je tomu inak ani v téme metód sociálnej práce s rodinou. Prinášame Vám zborník z konferencie ktorú organizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sociálnej práce a Božieho milosrdenstva Žilina, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Katedra sociálnej práce a sociálnych vied pod názvom ,,Metódy sociálnej práce s rodinou“, ktorá sa konala v Žiline v dňoch 27. – 28.3.2012.

Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave nízkoprahové zariadenia pre ľudí na ulici

apr 16 2012

Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave nízkoprahové zariadenia pre ľudí na ulici. Prevádzkuje jedinú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň v meste a dva útulky. V nocľahárni sv. Vincenta de Paul poskytuje klientom nocľah, teplú večeru, raňajky, možnosť osprchovať sa, vymeniť, alebo oprať si šaty.

 MG 0089 1
 MG 0174a 1
 MG 0418

Publikácia: Etika sociálnej práce

apr 11 2012

Andrej Mátel a kol.
Etika sociálnej práce. 2. doplnené a aktualizované vydanie.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.

Monografia venuje pozornosť Etike sociálnej práce, ktorá je v súčasnom období vysoko aktuálna, nakoľko sa vedie odborná diskusia o aplikovanej etike v sociálnej práci a tvorí sa nový etický kódex sociálnej práce v SR.

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!