Sociálna práca

Sociálny pedagóg a rómska rodina

nov 1 2011

Abstrakt: Sociálny pedagóg sa pri svojej práci s rómskymi deťmi stretáva aj s ich rodičmi. Preto považujeme za veľmi dôležité, aby poznal nielen špecifiká a charakteristiku jednotlivých vývinových období rómskeho dieťaťa, ale je potrebné, aby poznal celkovú kultúru, zvyky a tradície rómskej rodiny a etnika. Len v takomto prípade dokáže sociálny pedagóg poskytnúť ktorémukoľvek členovi rómskej rodiny adekvátnu pomoc a oporu. Príspevok sa zaoberá charakteristikou a špecifikami rómskej rodiny ako aj možnosťami sociálneho pedagóga v práci s rómskou rodinou.
Kľúčové slová: rodina, rómska rodina, sociálny pedagóg, metódy sociálnopedagogickej pomoci.

Publikácia: Základy sociálnej pedagogiky

okt 17 2011

PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
Sociálna pedagogika prechádza neustálym vývojom v súvislosti s vývojom celej spoločnosti, ktorá je poznačená spoločenskými zmenami súvisiacimi predovšetkým s rastúcou technikou, automatizáciou a globalizáciou sveta, ale aj s narastajúcim množstvom sociálno-patologických javov v spoločnosti.

Publikácia: Vybrané kapitoly z etiky pre sociálno-zdravotnícke profesie

okt 16 2011

PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
V súčasnosti môžeme konštatovať, že je veľký nárast pribúdajúcich vedeckých poznatkov o človeku ako o rozumnom indivíduu na úrovni ľudskej populácie, až po rôznu problematiku. Vystupujú do popredia stále nápadnejšie mnohoraké a komplikované etické otázky ohľadom ľudského života.

Nezamestnanosť mladých ľudí ,,absolventov“ ako súčasný sociálny problém spoločnosti

okt 11 2011

Abstract: Vo všeobecnosti je dnes nezamestnanosť vážnym ekonomickým, ale navyše aj aktuálnym problémom sociálnym. Podľa svetových štatistík príčinou nezamestnanosti je taktiež hospodárska kríza. Preto má nezamestnanosť vzrastajúcu tendenciu a stáva sa závažným problémom všetkých ľudí, obzvlášť mladej generácie. Nezamestnanosť je jav, ktorý narúša existenciu každého človeka, ktorého sa to bytostne dotýka. Cieľom nášho príspevku je priblížiť pohľad na nezamestnanosť ako na súčasný problém. Zároveň chceme poukázať na zložitý stav dnešnej mladej generácie „absolventov“, ktorá v súčasnosti nemá eventualitu zamestnať sa. Ak pristupujeme k nezamestnanosti z ekonomického hľadiska, nesmieme zabúdať na sociálny pohľad, na ktorý chceme zvlášť upozorniť a nájsť možnú odpoveď daného stavu.
Kľúčové slová: Absolventi. Ľudská spoločnosť., Mladá generácia. Nezamestnanosť. Práca. Poradenstvo. Sociálny problém. Zamestnanie.

Metoda Snoezelen

sep 27 2011

Snoezelen (vyslovuje se snuzelen – pozn. red.) je rychle se rozvíjející, v Čechách relativně nová metoda. Pochází z Holandska, kde v sedmdesátých letech dva pracovníci civilní služby zbudovali první snoezelen ve stanu a snažili se zprostředkovat nové vjemy klientům s těžkým mentálním postižením. Dnes už je metoda snoezelen mnohem dále.

Aktivizace všedního dne - několik myšlenek k aktivizaci (1. část)

sep 27 2011

Důraz na individualitu, její rozvoj a aktivitu, tak charakteristický pro dnešní dobu, se přirozeně přenáší i do oblasti sociálních služeb. Tradiční systém léčby a péče je postupně nahrazován individualizovanou podporou. Podstatnou součástí tohoto procesu je hledání vhodných přístupů k lidem s postižením a způsobů práce, které by v nich podpořily vlastní aktivitu.

Publikácia Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci (2011)

sep 23 2011

Andrej Mátel, Milan Schavel a kol.
Cieľom publikácie „Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci“ je predstavenie vybraných sociálno-patologických javov nielen vzhľadom na ich základnú charakteristiku a teórie príčin ich vzniku, ale predovšetkým z hľadiska sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie, ktorá sa usiluje o ich odstránenie, resp. zmiernenie negatívnych dôsledkov.

Klienty ústavů čeká jiný život

sep 21 2011

Zašová (Zlínský kraj) – Nový život čeká na klienty ústavů, které se podílejí na projektu transformace sociálních služeb. Budou žít v malých domácnostech a nebudou se muset přizpůsobovat chodu velké instituce. Týká se to také 111 lidí ze zařízení v Zašové u Valašského Meziříčí.

Omezená racionalita veřejné politiky nejen v otázkách řešení marginalizace a sociálního vyloučení

sep 13 2011

Abstrakt: V oblasti veřejné politiky, resp. sociální politiky, je dnes často skloňováno slovo „racionalita“, racionalita opatření. Jak je to ale ve skutečnosti s naší schopností racionálně plánovat intervence do společenské reality? Není naše schopnost objektivně posoudit realitu a následně zvážit možnosti řešení spíše jen částečná a neúplná? Tento text se snaží o krátký teoretický rozbor slova „racionalita“ a to v pohledu dvou významných autorů v oblasti teorie rozhodování, teorie organizace a teorie veřejné politiky, resp. teorie intervence do společenské reality, Herberta A. Simona a Charlese Lindbloma.
Klíčová slova: Omezená racionalita. Teorie rozhodování. Teorie organizace. Sociální politika.

Abstract: In public policy (or social policy) there is „rationality“ of choice often required. But how can we able to be fully rational when intervening into society? Our ability to assess objective way the reality is rather limited. This paper is short theoretical analysis of „rationality“ based on thinking of two important theorists of choice, theorist of organisation Herbert A. Simon and Charles Lindblom.
Keywords: : Bounded rationality. Theory of choice. Theory of organisation. Social policy.

Súčasný stav násilia páchaného na ženách v postmodernej spoločnosti

sep 13 2011

Abstrakt: V spoločnosti nieje nikto, kto by o násilí páchanom na ženách ešte nepočul. Ide o mimoriadne dôležitý sociálny problém. Štatistiky ukazujú, že každá piata žena v Slovenskej republike je zneužitá. Cieľom tohto článku je popísať násilie voči ženám a jeho súčasný stav v postmodernej spoločnosti, ktorý je súčasnosti vážny. Násilie je akákoľvek forma zlého zaobchádzania, prejav nadvlády, hrozby, zneužívanie moci, fyzický, psychický a sexuálny nátlak. Je to akékoľvek konanie, ktoré ovplyvňuje život, fyzickú a psychickú integritu, slobodu osôb alebo vážne poškodzuje rozvoj ľudskej osobnosti v našom prípade žien.
Kľúčové slová: zákon. Postmoderná spoločnosť. Sociálno-patologický jav. Násilie. Žena.

Abstract: In society there is no man that the violence against women had ever heard. This is an extremely important social problem. Statistics show that every fifth woman in the Slovak Republic is abused. The aim of this paper is to outline the concept of violence against women and its current status in the postmodern society, which is current and serious. Violence is any form of maltreatment, expression of domination, threats, abuse of power, physical, psychological and sexual coercion. It is any act or omission which affects the life, physical and mental integrity, freedom of persons, or which seriously harms the development of human personality in our case women.
Keywords: Law. Postmodern society. Socio-pathological phenomenon’s. Violence. Woman.

Podpora vzdelávania, ako forma sociálnej pomoci v Kambodži a otázky jej efektívnosti

sep 9 2011

ABSTRACT: The article presents the basic information about the Education system in Cambodia and the most frequent issues connected with the educational support from Non – Governmental Organizations operating in Cambodia. It introduces the project Komar Chlad (Smart Children) and explains some of the decisions which have to be made to fulfill the aim of successful study of the supported recipients. The article also includes the results of survey dedicated to the Impact of the Intervention of Non - Governmental Organisations in Andong community, Cambodia, slum situated close to the capital city Phnom Penh.

Príbehy násilia v rodine

sep 8 2011

Násilie páchané na ženách je mimoriadne závažný spoločenský problém. Na Slovensku je však ešte aj dnes témou zahalenou mlčaním a dosiaľ je vnímané ako problém individuálny a nie ako problém spoločenský. V spolupráci s OZ Žena v tiesni sme sa rozhodli priniesť vám niekoľko príbehov. Identita žien bola zmenená, ale ako z dlhoročnej praxe vieme, tieto príbehy sa v skutočnom živote veľmi podobajú. Príbehmi chceme hlavne ukázať, že násilie páchané na ženách nie je len fyzické násilie, ale medzi násilie patrí aj správanie, ktorého cieľom je uplatňovanie moci alebo kontroly nad ženou a deťmi. Prinášame vám šesť rôznych, ale zároveň podobných príbehov.

Sociálno-patologický jav v spoločnosti. Zneužívanie a týranie žien.

aug 31 2011

Abstrakt: Narastajúce sociálne problémy obyvateľov vyvolávajú neustálu potrebu skvalitniť niektoré činnosti ľudskej spoločnosti. Jednou z možností ako sa podieľať na riešení týchto problémov je naučiť sa týmto problémom predchádzať, prípadne ak sa už prezentujú, zabrániť ich ďalšiemu prehlbovaniu alebo zamedziť ich opakovaniu. V tomto príspevku poukazujeme na príčiny vzniku násilia páchaného na ženách a jeho dôsledky, ktoré z toho rezultujú. Násilie páchané na ženách je mimoriadne závažný spoločenský problém. Na Slovensku je však ešte aj dnes témou zahalenou mlčaním a dosiaľ je vnímané ako problém individuálny a nie ako problém spoločenský.
Kľúčové slová: Násilie. Obeť. Spoločnosť. Týranie žien. Zneužívanie. Žena.

Abstract: Increasing social problems people raise the continuing need to improve some of the activities of human society. One way to contribute to solving these problems is to learn to avoid these problems, or if already present, to prevent their further deepening or prevent their recurrence. In this paper we show the causes of violence against women and its consequences that the-result. Violence against women is an extremely serious social problem. Slovakia is still today the topic shrouded in silence and still is perceived as an individual problem rather than a social problem.
Keywords: Violence. Sacrifice. Society. Abuse of Women. Abuse. Female.

Publikácia: Sociálna práca v trestnej justícii a probácia

aug 30 2011

Criminal justice social work and probation
Autor: PhDr. Martin Lulei, PhD.

Publikácia obsahuje kapitoly ako napr. probácia v kontexte trestných sankcií, probačné programy, prípadový manažment páchateľa, motivačné interview, návrhy a argumenty zmien v probačnej praxi v SR a i.

Sociálně-právní ochrana je především o hledání cesty

aug 17 2011

Přinášíme Vám článek z časopisu Sociální práce/Sociálna práca vydaný v čísle 2/2011 věnovaný tematice Psycho-sociálních souvislostí u znevýhodněných dětí.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!