Sociálna práca

Problematika dlouhodobé péče v rámci zemí OECD

jún 23 2011

V loňském roce se od 15. do 16. listopadu v Paříži uskutečnilo expertní jednání, které bylo spojeno s projektem Zdravotnického výboru a Pracovní skupiny pro sociální politiku dlouhodobé péče a jejího financování OECD (1) (OECD Health Committee and Working Party on Social Policy on LTC Workforce and Financing).

Mobbing – šikana na pracovišti

jún 23 2011

Na pracovišti se dva zaměstnanci vyloženě nemají rádi. Snaží se vyhýbat se vzájemně, mluví spolu pouze o tom nejnutnějším. Ostatní kolegové sledují jejich chování a přemýšlí o tom, zda se jedná o mobbing. Psycholog práce by jim vysvětlil, že v tomto případě se o mobbing vůbec ještě nemusí jednat.

Sborník z konference ,,VI. Hradecké dny sociální práce - Etika sociální práce “ v PDF, Hradec Králové (2009)

jún 20 2011

Předmluva
Otázka toho, proč bychom měli soucítit s ostatními lidskými bytostmi, proč bychom jim neměli škodit, ale měli bychom se snažit žít s nimi v určitém souladu, a proto jim v případě nouze i altruisticky pomáhat, je zcela jistě jednou ze základních etických otázek, které se západní filozofie intenzivně věnuje poslední dvě staletí. Zároveň tato otázka byla ale přítomna již i v myšlení Platónově, a po dlouhá staletí se jí zaobíraly nejrůznější náboženské a ideologické věrouky. Jedná se o jednu z nejzákladnějších otázek, kterou jako lidé musíme ve svých životech každodenně řešit, ať již v práci, ve škole, či v rámci svých osobních vztahů. Otázce jako je tato se nelze vyhnout – chcemeli se nadále zvát morálními bytostmi.

Sborník z konference ,,V. Hradecké dny sociální práce - Posuzování životní situace v sociální práci“ v PDF, Hradec Králové (2008)

jún 20 2011

Předmluva
V. Hradecké dny sociální práce jsme se rozhodli věnovat tématu „Posuzování životní situace“. Důvodů bylo několik. Za prvé jsme chtěli navázat na předchozí IV. Hradecké dny, které byly věnovány tématu „Sociální práce mezi pomocí a kontrolou“, a kde z řady příspěvků vyplývalo, že jeden z klíčových momentů, kdy je třeba velmi citlivě balancovat mezi symetrickým a asymetrickým přístupem vůči klientkám a klientům, je právě fáze „posuzování“ jejich životní situace. Vedle toho se stalo jedním ze stěžejních témat předchozích Hradeckých dnů téma možnosti ovlivňování zadavatelů (politiků, zaměstnavatelů atd.) ze strany sociálních pracovnic a pracovníků, a tak jsme se rozhodli jednu ze sekcí věnovat tématu „posouzení“ v kontextu společenské zakázky.

Žena v tiesni

jún 3 2011

Občianske združenie ŽENA V TIESNI vzniklo v apríli roku 2005, aktívna činnosť centra začala v januári 2006. Jeho sídlom je Martin.
Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa pre ženy zažívajúce násilie. V prevádzke má i telefonickú Krízovú linku.
Špecializované pracovisko sa komplexne zaoberá násilím v rámci Žilinského kraja, páchaných v párových vzťahoch najmä na ženách. Jeho prioritou je aktívne riešiť problémy párového násilia v rodine a eliminovať sociálno-patologické javy v spoločnosti sociálnou prevenciou, bezplatným odborným poradenstvom a sociálnymi službami. Svoje klientky sprevádza združenie počas celého, i niekoľkoročného procesu odpútania sa od násilníka. Všetky poskytované služby sú bezplatné a pri práci sa riadi odporúčanými štandardami Európskej únie.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálna patológia rodiny" (Žilina, 24.2.2011) v PDF

máj 31 2011

HARDY, M. – DUDÁŠOVÁ, T. – VRANKOVÁ, E. – HRAŠKOVÁ, A. 2011.
Sociálna patológia rodiny. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 365 s. ISBN 978-80-8132-000-2.

Postavenie a kompetencie sociálneho pedagóga v spoločnosti

máj 31 2011

Abstrakt: Ak má pracovník kvalitne a efektívne vykonávať akúkoľvek ľudskú činnosť, musí sa preukázať žiaducimi predpokladmi, ktorých dôležitosť stúpa podľa náročnosti a spoločenského významu danej profesie. V každom povolaní potrebuje človek disponovať vlastnosťami, ktoré umožňujú optimálne spĺňať jeho požiadavky. Isté požiadavky sú spoločné všetkým povolaniam - odborné predpoklady, pracovné vlastnosti a pod. Následne isté profesie kladú dôraz na určité psychologické osobitosti v požiadavkách na osobnosť daného zamestnanca. V tomto príspevku sa chceme zamerať a poukázať práve na osobnostné vlastnosti a profesiu sociálneho pedagóga.
Kľúčové slová: Profesia, Sociálny pedagóg, Sociálna pedagogika, Výchova.

Abstract: If a worker is efficiently and effectively carry out any human activity must be demonstrated desirable prerequisites, which increases the importance of under performance and social importance of the profession. For each profession needs a man to have properties that allow optimal meet its requirements. Certain requirements are common to all professions - professional requirements, job characteristics and the like. Consequently, certain professions emphasize certain psychological particularities of the requirements for the personality of the employee. In this paper we focus on and highlight the personal characteristics of social law and the profession teacher.
Keywords: Education, Professions, Social pedagogue, Social education.

Publikácia: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty

máj 18 2011

EVA ŽIAKOVÁ a kolektív
Slovo editorky
Prvotným motívom napísať a zostaviť učebnicu s názvom „Sociálna práca – teoretické východiská a praktické kontexty“ bol a je neustále rozširujúci fakt, že študentky a študenti vysokých škôl študujú a nadobúdajú vedomosti z nespoľahlivých „vedeckých“ zdrojov, internetu, prípadne z poznámok, ktoré zostavili oni sami z pochybných nevedeckých a nespoľahlivých, vedeckému pokroku nezodpovedajúcich zdrojov, ktoré plnia jednu úlohu – sú ľahko dostupné a písané ľahko zapamätateľným štýlom. Myslím, že aj iní kolegovia a kolegyne z vysokých škôl na Slovensku pociťujú a vnímajú túto existujúcu skutočnosť, ktorú je potrebné zmeniť. Ostáva na nás, vysokoškolských učiteľoch, profesoroch a docentoch, aby sme nastavili takú úroveň, ktorú si naše vysoké školy zaslúžia.

Ageismus – seriál o věkové diskriminaci v ČR (druhý díl). Příčiny ageismu a věkové diskriminace

máj 17 2011

V prvním díle našeho seriálu jsme si obecně představili koncept ageismu jako ideologie, z které vyvěrá věková diskriminace. Podtrhli jsme, že se nejedná o problém výhradně seniorů, i když právě ve vyšších věkových skupinách je tento fenomén rozšířenější a má závažnější důsledky. V této části se zaměříme na jeho nejvýznamnější příčiny. Ageismus je natolik komplexní, že nelze identifikovat jedinou či nejzávažnější příčinu. Některé z nich se vyskytují samostatně, některé působí společně a jejich důležitost se vzájemně posiluje.

Súčasne aspekty chudoby v Slovenskej spoločnosti

apr 29 2011

Actual aspects of poverty in a Slovak society
Slavomír Laca
Abstrakt: Chudobu možno chápať ako výraz extrémnej nerovnosti, lepšie povedané ako odstup od určitej časti populácie nielen od bohatých, ale aj od celého zvyšku populácie. V súčasnom svete sa nerovnosť a chudoba neustále vytvárajú a roztržka medzi bohatstvom a chudobou narastá ako v globálnom, tak aj v národnom meradle. Cieľom nášho článku je priblížiť pohľad na chudobu v kontexte súčasnej doby ako na závažný problém, ktorý sa dotýka celej spoločnosti. Zároveň chceme poukázať na stav sociálno-ekonomickej nerovnosti v slovenskej spoločnosti. V článku sa zameriame na dopad chudoby nielen pre jednotlivca, ale aj pre jednotlivé skupiny, a na možnosti zmiernenia existujúcej chudoby. Chudoba je sociálno-ekonomický fenomén, ktorý sprevádza ľudskú spoločnosť azda od jeho zrodu.
Kľúčové slová: Chudoba, sociálne vylúčenie, sociálna nerovnosť, sociálna politika, sociálna exklúzia, Slovenska republika.

Chcete sa stať vychovávateľom? Problematika výcviku vodiacich psov

apr 29 2011

„Viesť nevidiacu osobu je asi najnáročnejšia práca, akú ľudský tvor vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa.“
Bruce Johnson,
odborník v problematike výcviku vodiacich psov

Vodiaci pes je v každej krajine právom obdivované zviera, ktoré poskytuje pomoc človeku so zrakovým postihnutím v oblasti mobility. Šteniatka pre túto prácu sa rodia v špecializovaných chovoch, ktoré majú za úlohu produkovať geneticky vhodných psov. Základom úspešného výcviku je správna socializácia a výchova týchto psíkov hneď od narodenia, ktoré zabezpečia psovi predpoklady pre zvládnutie tohto náročného výcviku.

Interpersonální a intrapersonální konflikty a jejich řešení

apr 3 2011

Každé setkávání s lidmi a komunikace s nimi s sebou nese výměnu názorů, postojů a stanovisek, dokonce i nálad. Individualita každého z nás naznačuje, že se naše názory, postoje a představy mohou značně lišit. Ve chvíli, kdy se střetnou dvě představy, zájmy či dva postoje, vzniká konflikt. Jeho intenzita i délka trvání mohou být velmi různé.

Deti ako obete domáceho násilia

feb 15 2011

Children as victims of domestic violence
Jana Vallová, Jozef Božik
Abstrakt: Článok je zameraný na rodinné násilie, ktoré môže mať rôznu podobu. Charakterizujú sa v ňom konkrétne formy násilia: týranie a zneužívanie (fyzické týranie, sexuálne týranie, psychologické týranie, emocionálne týranie, materiálne týranie) a zanedbávanie (úmyselné a neuvedomené zanedbávanie) a definuje sa v ňom syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa.
Kľúčové slová: Dieťa. Rodičia. Rodinné násilie. Fyzické týranie. Sexuálne zneužívanie. Nedbalosť. Zanedbávanie. Emociálne týranie. Vykorisťovanie.

Význam terciárnej prevencie

feb 14 2011

The importance of tertiary prevention
Jana Vallová, Jozef Božik
Abstrakt: Článok je zameraný na význam terciárnej prevencie, ktorá má za úlohu predchádzať zhoršeniu stavu už vzniknutých problémov a porúch. Medzi terapie, ktorými sa pôsobí na týrané, zneužívané a zanedbávané deti zaraďujeme arteterapiu, terapiu hrou, muzikoterapiu, dramatoterapiu, ergoterapiu a biblioterapiu.
Kľúčové slová: Prevencia. Terciárna prevencia. Arteterapia. Terapia hrou. Muzikoterapia. Dramatoterapia. Ergoterapia. Biblioterapia.

Supervízia v sociálnych službách

feb 11 2011

Abstrakt: Supervízia patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci sociálnym poradcom, sociálnym pracovníkom a cez nich samotným klientom. Na Slovensku patrí k dôležitým štandardom kvality sociálnych služieb. V príspevku autor predstavuje supervíziu, jej účastníkov, vzťahové a zákonné rámce jej realizácie.
Kľúčové slova: Supervízia, sociálne služby, sociálny pracovník, etika.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!