Publikace: Stacionární péče o osoby s demencí ve Švýcarsku, 2016 (PDF)

feb 2 2016

Autori: Henny Messerli & Benno Meichtry
Studie byla vydána v rámci realizace projektu „Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifi ckými potřebami“ (PF 168).
V souvislosti s demografi ckým vývojem a prognózami vedoucími ke zvyšování průměrné délky života se očekává nárůst chronických onemocnění stejně jako nárůst onemocnění demencí. Na konci roku 2014 žilo ve Švýcarsku 8 237 000 obyvatel, z toho 17,8 % starších 65 let (Spolkový statistický úřad, 2015).

Obsah

1. Úvod
1.1 Politika stárnutí ve Švýcarsku
1.2 Číselné údaje a fakta o demenci ve Švýcarsku
1.3 Nástup do domova
1.4 Rodinní příslušníci
1.5 Náklady spojené s péčí o lidi s demencí ve Švýcarsku
1.6 Strategie demence

2. Ochrana práv osobnosti
2.1 Úvod
2.2 Nová práva na zastupování
2.3 Zaprotokolování opatření k omezení pohybu
2.4 Smlouva o poskytování sociálních služeb je povinností
2.5 Už pouze zastupování
2.6 Co dělat v případě pochybností?
2.7 Kategorie
2.7.1 Tři kategorie zastoupení
2.7.2 Zastoupení v manželství nebo v registrovaném partnerství
2.8 Co smí zákonný zástupce
2.9 Co to znamená pro pobytové zařízení sociálních služeb
2.10 Ošetřování a péče: zastoupení ve zdravotních záležitostech
2.11 Co to znamená pro pobytové zařízení sociálních služeb
2.12 Závaznost opatření má své hranice
2.13 Profesní tajemství a ochrana dat
2.14 Ohlašovací práva, ohlašovací povinnosti
2.15 Právo na dovolání, právo na podání žádosti

3. Restriktivní opatření u osob s demencí
3.1 Vysvětlení pojmu
3.2 Formy restriktivních opatření
3.3 Negativní důsledky restriktivních opatření
3.4 Zvýšený stres u lidí s demencí
3.5 Tým
3.6 Alternativní způsoby řešení
3.7 Zákonem stanovený postup

4. Demence u osob s intelektovým postižením

5. Koncepty péče o osoby s demencí
5.1 Paliativní péče
5.2 Princip normality
5.3 Validace
5.4 Terapie prostředím
5.5 Práce se vzpomínkami / Práce s biografi í
5.6 Kinestetika
5.7 Bazální stimulace / Snoezelen
6. Specializované formy bydlení pro osoby s demencí
6.1 Různé formy bydlení
6.1.1 Individuální formy bydlení
6.1.2 Chráněné bydlení pro lidi s demencí
6.1.3 Bydlení v domově se zvláštním režimem
6.2 Asistivní gerontotechnologie

7. Poradenství pro rodinné příslušníky a jejich podpora
7.1 Zapojení rodinných příslušníků do každodenní péče a ošetřování
7.2 O pocitu, že mě nikdo neposlouchá
7.3 Důvody pro výskyt sporů
7.4 Rodinní příslušníci jako partneři
7.5 Kultura chyb: „Chyby se stávat mohou!“
7.6 Očekávání rodinných příslušníků
7.7 Předpoklady pro management stížností
7.8 Management stížností
7.9 Vzdělávání zaměstnanců
7.10 Shrnutí

8. Kvalita života osob s demencí
8.1 Porozumění křehkosti života v kontaktu s člověkem s demencí
8.2 Lidská důstojnost
8.3 Schopnost seberefl exe a sebeaktualizace při pokročilé demenci
8.4 Pečující společenství – dělená odpovědnost
8.5 Pečující společenství – subsidiarita
8.6 Úvahy nad kulturou „přátelskou ke stáří“

9. Paliativní péče u osob s demencí
9.1 Použitelnost paliativní péče
9.2 Péče zaměřená na jednotlivce, komunikace a participující rozhodování
9.3 Stanovení cílů péče a plánování
9.4 Kontinuita péče
9.5 Stanovení prognózy a včasné rozpoznání procesu umírání
9.6 Předcházení agresivním a zatěžujícím způsobům péče
9.7 Optimální léčba symptomů a zajištění tělesného a duševního blaha
9.8 Psychosociální a duchovní podpora
9.9 Péče a zapojení rodiny
9.10 Proškolení pečovatelského týmu
9.11 Společenské a etické aspekty

10. Etické komise a etické poradenství v pobytových zařízeních sociálních služeb
10.1 Úvod
10.2 Výchozí situace
10.3 Účel
10.4 Cíle a různé úrovně jednání
10.5 Rozhodování
10.6 Implementace etických komisí a etického poradenství v pobytovém zařízení
10.7 Složení
10.8 Formy etického poradenství
10.9 Dokumentace a evaluace
10.10 Výsledky

11. Architektura pro osoby s demencí
11.1 Lidé s demencí potřebují
11.2 Co se dosud prosadilo
11.3 Barevná terapie
11.4 Světlo

12. Vzdělávání

13. Příklady dobré praxe
13.1 Domicil Kompetenzzentrum Demenz Oberried
13.2 Sonnweid AG
13.3 Dandelion Pfl egezentrum für demenzkranke Menschen (Centrum pro lidi s demencí)
13.4 Domicil Bethlehemacker
13.5 Centrum Schönberg


Vydala: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
IČ: 60445831
www.apsscr.cz
První vydání, Tábor 2016
Redakční zpracování: Mgr. Veronika Hotová & Mgr. Petra Kulveitová
Překlad: theBESTtranslation & Mgr. Veronika Vondráčková
Grafi cké zpracování, sazba a tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
Studie byla vydána v rámci realizace projektu „Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifi ckými potřebami“ (PF 168).
Partneři projektu: APSS ČR, CURAVIVA Schweiz, Gerontologické centrum v Praze.
ISBN: 978-80-906320-1-1

PrílohaVeľkosť
STACIONARNI_PECE_SVYCARSKO.pdf1.54 MB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!