Dopad krize rodiny na etická východiska výchovy a vzdělávání

jan 1 2011

Impact of the family crisis to ethical base of nurture and education
Abstrakt: Edukačnímu procesu by mělo být imanentní vést mladého člověka k dialogu o principech heteronomní morálky společnosti. Hans Jonas ve svém Principu odpovědnosti nově formuluje kategorický imperativ I. Kanta: Jednej tak, aby důsledky tvé činnosti byly slučitelné s existencí budoucích pokolení, stojí tak u základů postmoderní etiky, která našla v současnosti odezvu například u amerického neopragmatismu R. Rortyho. Jak vyplývá z výzkumu hodnotové orientace české mládeže, rodinné zázemí pro hodnotovou orientaci adolescentů hraje významnou roli. Nejdůležitějším cílem dospívajících je založení fungující rodiny a její hmotné zabezpečení. Jedinci pocházející ze sociokulturně méně rozvinutého prostředí mají tendenci k většímu vyznávání egoistických hodnot, jakož i k zakázanému jednání (požívání drog, kriminalita). Adolescenti představují zrcadlo celé společnosti.
Klíčová slova: Adolescent, morálka, etika, rodina, společnost, žák, učitel, výchova.

Abstract: For educational process, it should be immanent to lead young men to the dialogue about the principles of heteronomous morality of the society. In his work The Imperative of Responsibility Hans Jonas newly formulated I. Kant´s cathegorical imperative: Act only in the way that the consequences of your actions will be compatible with the existence of future generations. He therefore stands in the foundations of postmodern ethics which currently met response for example in R. Rorty's American neopragmatism. According to the research on value orientation of Czech youth, family backgroung plays an important role in the value orientation of adolescents. The most important aim of the young’s is to set up a functioning family and to provide its financial security. Persons coming from socioculturally less developed background have tendency to stand for egoistic values, as well as to do the forbidden (drug abuse, criminality). Adolescents represent the mirror of the whole society.
Keywords: Adolescent, morality, ethics, family, society, student, teacher, education.

Desiderata jako kategorický imperativ sociální práce

jan 1 2011

Desiderata as a categorical imperative in social work
Abstrakt: Příspěvek se zamýšlí nad hodnotovými myšlenkami Desideráty, historií Desideráty, pojetí Desideráty pro profesionální koncepci sociální práce.
Kľíčová slova: Desideráta, hodnoty, sociální práce, profese sociální pracovník.

Abstract: The article reflects on ideas related to values which are central to Desiderata, it also deals with the history of Desiderata and its meaning for professional conception of social work.
Keywords: Desiderata, values, social work, social work profession.

Aktualizácia etického kódexu sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky – základný náčrt

jan 1 2011

The update of the ethical code of social workers in Slovak Republic - a basic draft
Abstrakt: Príspevok poukazuje na význam etického kódexu sociálnej práce, jeho typológiu a predstavuje základný náčrt koncepcie aktualizácie Etického kódexu sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky. Kľúčovým problémom v procese aktualizácie etického kódexu sociálnej práce je inštitucionálne vákuum, nakoľko niet organizácie, ktorá by ho iniciovala, forsírovala a zrealizovala. V príspevku sa navrhuje iniciovanie tohto procesu viacerými odborníkmi z oblastí sociálnej práce a profesijnej etiky, ktorí by vytvorili interinštitucionálnu pracovnú skupinu.
Vedeckými nástrojmi aktualizovania etického kódexu môžu byť empirický výskum zameraný na špecifické hodnoty, princípy a zodpovednosti sociálnych pracovníkov na Slovensku a textová analýza relevantných etických, právnych, medzinárodných i národných dokumentov. Diskusiu a prehodnotenie je potrebné zrealizovať vo viacerých oblastiach a témach, akými sú etická zodpovednosť voči sebe, pracovisku a školám sociálnej práce, ďalej rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, antidiskriminácia, profesijné hranice vo vzťahoch, supervízia, výskum a ďalšie.
Kľúčové slová: Etický kódex, hodnoty, sociálna práca, supervízia, zodpovednosť.

Abstract: The article points out the importance of the ethical code of social work and its typology, and presents a basic draft of the update concept of the Ethical Code of social workers in Slovak Republic. In this area, the key problem is the institutional vacuum as there is no organization initiating, enforcing and executing this process. This article therefore proposes the initialisation of this process by several experts in various fields of social work and professional ethic, who would form and interagency work group. The scholarly means to update the ethical code could be an empirical research aimed at specific values, principles and responsibilities of social workers in Slovakia and a textual analysis of relevant documents, ethical and legal, national and international. It is necessary to initiate a discussion and reassessment in various fields and topics, such as the ethical responsibility towards oneself, the workplace and the schools of social work, the respect for human dignity, antidiscrimination, professional boundaries in relationships, supervision, research etc.
Keywords: Ethical code, values, social work, supervision, responsibility.

Rodina s dieťaťom postihnutým autizmom

jan 1 2011

Family with a child with autism
Abstrakt: Autizmus je pervazívna vývinová porucha s multifaktoriálnymi príčinami. Zasahuje celkový vývin dieťaťa a ovplyvňuje možnosti jeho výchovy, vzdelávania a socializácie. Napriek spoločným charakteristickým rysom je spektrum autistickej poruchy veľmi heterogénne a preto aj potreby rodín s týmto postihnutím sú veľmi variabilné. Predkladaný príspevok sa zaoberá problematikou rodín s dieťaťom postihnutým autizmom, etickým prístupom špeciálnych pedagógov cez špeciálno-pedagogickú pomoc v špeciálnych základných školách.
V roku 2008/2009 sme robili výskum, ktorého cieľom bolo pozorovať, popísať, analyzovať a porovnávať rôzne činitele, ktoré ovplyvňujú výsledky edukácie u žiakov s autizmom na špeciálnych základných školách v Žilinskom kraji. Výskumom sme sledovali výber najčastejšie používaných metód a foriem, pomocou ktorých špeciálni pedagógovia pomáhajú využiť všetky nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky žiaka s autizmom k tomu, aby prežil život čo najhodnotnejšej kvality. Presvedčili sme sa, že autizmus je možné výrazne ovplyvniť špeciálno-pedagogickými metódami a prístupmi, ktoré je potrebné pre každé dieťa s autizmom uplatňovať prísne individuálne.
Kľúčové slová: autizmus, rodina, etika, špeciálno-pedagogické metódy, socializácia, komunikácia, vizualizácia, narušená sociálna interakcia.

Abstrakt: Autism is a pervasive developmental disorder with multifactorial causes. It interferes with the overall development of the child and it affects its education, training and socialization. Despite the common characteristics the spectrum of autistic disorders is very heterogeneous and therefore the needs of families with these disabilities are very variable. The article deals with families with a child with autism, ethical approach of special teachers through special educational support in special schools. We conducted in 2008/2009 a research, which aimed to observe, describe, analyze and compare the various factors which affect the results of education of students with autism in special schools in Žilina region. In the research we have followed selection of most frequently used methods and forms by which special educators help utilize all the acquired knowledge, skills and habits of the pupil with autism to live the most valuable quality of life. We have seen that autism can be significantly affected the specific pedagogical methods and approaches. Selection of these for every child with autism to apply is strictly individual.
Keywords: Autism, family, ethics, special pedagogical methods, socialization, communication, visualization, impaired social interaction.

Prof. Rudolf Jedlička hovorí: „Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, avšak len veľká láska sa dokáže skloniť, k dieťaťu postihnutému.'

Aplikovaná etika v probácii a mediácii v trestných veciach

jan 1 2011

Applied Ethics in probation and mediation in criminal matters
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na charakteristiku a základné informácie o projekte Univerzitnej Grantovej Agentúry UKF v Nitre s názvom „Tvorba, implementácia a evaluácia etického kódexu probačných a mediačných úradníkov v Slovenskej republike“. Zároveň zdôrazňuje potrebu etického kódexu v práci probačného a mediačného úradníka ako nástroja etického rozhodovania v sociálnej práci.
Kľúčové slová: Etický kódex. Etické rozhodovanie. Mediácia. Probácia.

Abstract: Paper focuses on the charasteristics and basic information about the project of the Grant Agency of the University in Nitra, entitled „Design, implementation and evaluation of an ethical code of probation and mediation officers in the Slovak Republic“. It also stresses the need for a code of ethics in the work of probation and mediation officers as a tool for ethical decision making in social work.
Keywords: Code of ethics. Ethical decision making. Mediation. Probation.

Etické aspekty sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi spoločenstvami

jan 1 2011

Ethical aspects of social work with marginalized Roma communities

Abstrakt: Príspevok v teoreticko – empirickej dimenzii na jednej strane deskriptívne poukazuje na všeobecne známe etické princípy sociálnej práce. Na druhej strane ich konfrontuje s doterajšou aplikačnou praxou a dosiahnutými výsledkami v riešení sociálno – ekonomickej degradácie marginalizovaných a exkludovaných rómskych spoločenstiev, existenčne žijúcich v segregovaných osadách, či mestských štvrtiach.
Kľúčové slová: Etické aspekty, princípy, marginalizácia, rómske spoločenstvá, aplikačná prax.

Abstract: The contribution, in theoretically – empirical dimension, descriptely points out the generallz known ethical principles of social work. On the other hand it confronts them with the existing application practice and with the results achieved in solving the socio/economic degradation of marginaliyed and excluded Roma communities existentially living in segregated settlements or urban districts.
Keywords: Ethical aspects, principles, marginalization, Roma communities, application practice.

Fenomén morálnej imaginácie v oblasti sociálnej práce

jan 1 2011

The Phenomenon of Moral Imagination in the area of Social Work
Abstrakt: Príspevok Fenomén morálnej imaginácie v oblasti sociálnej práce sa dotýka problematiky morálnej imaginácie ako moderného prvku v aplikovaných etikách. Základné chápanie imaginácie, jej zdroje a najčastejšie využitie nachádzame najmä v psychológií. Prostredníctvom ponímania imaginácie v psychológií a v psychoterapii sa prenesieme do filozofie a následne do etiky. Imaginácia, resp. citlivosť sa dotýka všetkých oblastí ľudských činností. Významnú pozíciu zastáva aj v oblasti sociálnej práce, kde je etika od samotných počiatkov jej neoddeliteľnou súčasťou. Imaginácia predstavuje zaujímavý, svojím spôsobom aj nový a neprebádaný prvok v oblasti aplikovaných etík na Slovensku. Našou úlohou bude rozpracovať jej základné charakteristiky, a tak ju priblížiť do povedomia našej spoločnosti.
Kľúčové slová: Imaginácia, imaginácia a etika, imaginárna sympatia, etika, aplikovaná etika, praktická etika, sociálna práca.

Abstract: Contribution The Phenomenon of Moral Imagination in the area of Social Work touches on issues Moral Imagination as a modern Element in Applied Ethics. Basic understanding of imagination its resources and its most common use which can be found mostly in psychology. By means of imagination understanding in psychology and psychotherapy we transfer into philosophy and ethics. Imagination, respectively sensitivity, affects all areas of human activities. Important position takes also in area of Social Work, where ethics is from the outset an integral part thereof. Moral Imagination represents an interesting as well as new and unexplored element in the area of Applied Ethics in Slovakia. Our task is to describe its basic characteristics and thus bring it into awareness of our society.
Keywords: Imagination, imagination and ethics, imaginary sympathy, ethics, applied ethics, practical ethics, social work.

Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť etiky života

jan 1 2011

Palliative and hospice care ethics as part of life
Abstrakt: Paliatívna a hospicová starostlivosť rešpektuje individualitu každého človeka. Je zameraná na riešenie biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych – duchovných potrieb ľudského jedinca, jeho blízkych a pri tom nesmieme zabudnúť ani na etiku života, ktorá je jej súčasťou.
Hospicová starostlivosť pomáha žiť umierajúcemu čo najlepšie až do poslednej chvíle. Neberie chorému nádej, naopak, pomáha mu hľadať zmysel života, pomáha mu uvedomiť si, kde je užitočný a kde môže byť užitočný. Týmto príspevkom chceme poukázať na potrebu celostného prístupu starostlivosti o terminálne chorých a zomierajúcich, na ich potrebu zachovať etiku života a ich práva, potreby a rešpektovanie ich dôstojnosti. Je dôležité usilovať sa o hľadanie objektívneho pohľadu na problémy choroby a zomierania v kontexte etiky života a celkového pohľadu na človeka v jeho jedinečnosti a v skutočnosti, že je jeden z nás.
Kľúčové slová: Etika, etika života, filozofia, hospicová starostlivosť, paliatívna starostlivosť, zdravie.

Abstract: Palliative and hospice care respects the individuality of each person. It aims to address the biological, psychological, social and spiritual - spiritual needs of human beings, their relatives and that we must not forget the ethics of life, which is part of it.
Hospice care helps the dying to live the best until the last moment. It does not take a sick hope in turn helps him find meaning in life, helps him realize where it is useful and where it can be useful. In this contribution we highlight the need for holistic approach to care for the terminally ill and dying, their need to maintain the ethics of life and their rights, needs and respect their dignity. It is important to pursue the search for an objective view of the problems of disease and dying in the context of ethical life and the overall view of a man in his uniqueness and the fact that one of us.
Key words: Ethics, ethics of life, philosophy, hospice care, palliative care, health.

Etické aspekty sociální práce s ohroženým dítětem

jan 1 2011

Abstrakt: Sociální práce s ohroženým dítětem vyžaduje zvláštní pozornost z hlediska etiky. Příspěvek se zaměřuje na praktické otázky v oblasti práce s ohroženým dítětem. Práce se zabývá dilematy, se kterými se setkávají pomáhající profesionálové pracující s dětmi a mládeží v otázce poskytování informací o ohroženém dítěti. Každý z těchto profesionálů se někdy setkal s otázkou, komu a jaké poskytnout informace. Příspěvek se zabývá legislativním vymezením a osobními etickými otázkami.
Dítě má v právním systému zvláštní postavení, jsou zvláště zohledňována jeho práva a ochrana. Jak uvádí Špeciánová (2005, s. 3), je povinností státu poskytovat ochranu dětem, chránit jejich zdravý vývoj a právem chráněné zájmy. To vyplývá z řady norem ústavního a mezinárodního charakteru. Ve svém příspěvku bych se chtěla zaměřit na to, jaké informace je vhodné a nutné v souvislosti s dětmi poskytovat a jakých institucí se informace o ohroženém dítěti týkají.

Etika v práci sociálneho pracovníka s klientom v zariadení sociálnej starostlivosti

jan 1 2011

Ethics in the work of social worker with clients in social services facility
Abstrakt: Sociálna práca sa neustále dostáva do každej oblasti života človeka. Aj klient v zariadení sociálnej starostlivosti je viac menej úplne odkázaný na jej prácu a starostlivosť, preto sa v zručnosti sociálneho pracovníka čoraz viac do popredia dostávajú aj schopnosti vedieť správne diagnostikovať klientove potreby a na základe toho aplikovať vhodne metódy a pri ich realizácií sa riadiť zásadami etického kódexu.
Kľúčové slova: Etický kódex, klient, sociálna práca.

Abstract: Social work is constantly getting into every area of human life. Equipment of a client welfare is more or less completelly dependent on her work and care, because the skills of social workers increasingly at the fore and ability to know properly diagnose clienťs needsand, therefore, appropriate methods and in implementing them is governed by the Code of Ethics.
Keywords: Code of Ethics, client, social worker.

Lichva jako etický problém v sociálně vyloučených lokalitách

dec 29 2010

Usuary as the ethical problema in the social excluded localities
Abstrakt: Sociálně vyloučená lokalita je společenský problém, který se týká nás všech. Jedním ze znaků sociálně vyloučených lokalit jsou sociálně patologické jevy, které se v těchto lokalitách objevují. Lichva je jedním z nich. Prohlubuje zadlužení a chudobu obyvatel. Jedinou možností, jak se lichvy zbavit je nekompromisní kontrola a tvrdé sankce za její výskyt.
Kíčová slova: Sociálně vyloučené lokality, lichva, úvěr, dluh, index, znak, Romové.

Abstract: Socially excluded site is a social problem that affects us all. One of the features of socially excluded localities are socially pathological phenomena that occur in these locations. Usury is one of them. Deepening debt and poverty. The only way to get rid of usury is a strong monitoring and severe sanctions for its occurrence.
Keywords: Social excluded localities, usury, loan, debt, index, sign, Roma people.

Sociálny dopad HIV/AIDS na deti v Kambodži

dec 29 2010

Abstract: The article presents an introduction to current HIV/AIDS situation in Cambodia and the problems of Social impact of HIV/AIDS on children in Cambodia. HIV positive children are the most vulnerable in Cambodian society and are in high risk of violations of their Human Right. They are facing stigmatization and discrimination in daily life and are often exposed to negligence and abuse.
Keywords: Cambodia, Children, HIV/AIDS, Social impact, Education

Novela zákona o sociálnych službách je signálom, že je vôľa riešiť nahromadené problémy v systéme poskytovania sociálnych služieb. Považujeme ju však za nedostatočnú.

dec 20 2010

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky víta novelu zákona o sociálnych službách. Novela je signálom, že je vôľa riešiť nahromadené problémy v systéme poskytovania sociálnych služieb. Považujeme ju však za nedostatočnú.

Pre hladujúcich už vyzbierali milión eur

dec 20 2010

Štvrtý ročník verejnej zbierky Boj proti hladu je ukončený. Vyzbierané prostriedky zmiernia biedu na Haiti.
Haiti 12. januára 2010 zasiahlo silné zemetrasenie. Ostrovná krajina má v súčasnosti veľké problémy aj so šíriacou sa cholerou. Pomôcť sa snaží celý svet a Slováci tiež nezaostávajú. Vo verejnej zbierke Boj proti hladu, ktorej štvrtý ročník sa skončil 31. októbra, vyzbierali vyše 270 tisíc eur.

Zdravotno-sociálna verzus sociálno-zdravotná starostlivosť o zomierajúceho klienta

dec 18 2010

Health-social versus social-health care for dying patients
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti zomierajúcim pacientom, vnímajuc túto problematiku z pohľadu sociálnych a zdravotných pracovníkov, v zariadeniach poskytujúcich paliatívnu a hospicovú starostlivosť. V procese rozhodovania zúčastnený nie je len samotný zomierajúci pacient, ale aj jeho rodina a celý sprevádzajúci tím pracovníkov.
V príspevku autorky prezentujú vybraný výsek z výsledkov prieskumu z oblasti poskytovania paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Získané výsledky naznačujú, že u zdravotných a sociálnych pracovníkov, pracujúcich v zariadeniach poskytujúcich paliatívnu a hospicovú starostlivosť, je potrebné venovať sa zefektívneniu komunikácie medzi pracovníkmi, klientmi a ich rodinami, potrebám ďalšieho vzdelávania v paliatívnej oblasti a najmä zamerať sa na prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti v paliatívnej medicíne.
Kľúčové slová: Umieranie a smrť, paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť, multidisciplinárny tím, zdravotný pracovník, sociálny pracovník, sociálno-zdravotná starostlivosť, etika, komunikácia.

Abstract: The paper focuses on the provision of social and health care to patients dying, sensible this issue from the perspective of social and health workers in facilities providing palliative and hospice care. The decision process involved not only the dying patient but also his family and all accompanying the team. In this paper the authors present a selected segment of the survey results from the provision of palliative and hospice care. The results obtained suggest that health and social workers working in facilities providing palliative and hospice care should be taken to streamline communications between staff, clients and their families need training in the field of palliative and mainly focus on linking social and health care in palliative medicine.
Keywords: Death and dying, palliative care, hospice care, multidisciplinary team, health worker, social worker, social and health care, ethics, communication.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!