Zdravotníctvo

Emočné charakteristiky v prevencii kardiovaskulárnych chorôb u detí a mládeže v školskom veku

mar 1 2012

Kardiovaskulárne choroby vznikajú v dôsledku pôsobenia a kombinácie viacerých rizikových faktorov. Vyvíjajú sa obyčajne pomaly, nenápadne, dlhší čas, bez toho, aby boli evidentné varovné subjektívne symptómy. Zodpovednosť sa pripisuje najčastejšie fajčeniu, nízkej pohybovej aktivite, konzumácii nevhodných potravín bohatých na tuk a cholesterol, nadváhe, obezite, ale závažným podielom prispievajú aj psychosociálne, emocionálne činitele na báze stresu, či psychologického diskomfortu.

Lekár a manažér: dve rôzne roly

mar 1 2012

Stredný a vrcholový manažment nemocníc na Slovensku je reprezentovaný v prevažnej väčšine lekármi. Táto situácia je dobre definovaná a odôvodnená pokiaľ ide o primárov oddelení, ktorí predstavujú stredný manažment. Avšak aj na úrovni riaditeľov nemocníc, kde sa už vyžadujú komplexnejšie manažérske vedomosti a zručnosti, sa nachádzajú väčšinou lekári, výnimočne iné profesie. Implicitne sa predpokladá, že lekár predstavuje optimálneho kandidáta pre túto manažérsku pozíciu, nakoľko detailne pozná prostredie nemocnice a zdravotníckeho systému, ako aj potreby pacienta, a táto znalosť bude mať priaznivý efekt na efektivitu organizácie a kvalitu poskytovaných služieb. Potrebné vedomosti z oblasti manažmentu je možné doplniť školeniami v manažmente.

Zborník z konferencie ,,Rodina v zdraví a chorobe“ , Ružomberok, 6.10.2011 v PDF

feb 7 2012

Zborník z konferencie pod názvom ,, Rodina v zdraví a chorobe“, ktorá sa konala 6.10.2011 v Ružomberku. Organizovala ju Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Návrh na prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2012 – 2015: Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012

feb 3 2012

Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „VR MZ SR“) v spolupráci so Sekciou zdravia a Sekciou financovania MZ SR predkladá materiál s názvom „Návrh na prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2012 – 2015: Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012“, ktorý bol dňa 8. decembra 2011 schválený na riadnom plenárnom zasadnutí VR MZ SR, za účelom zabezpečenia jeho verejného pripomienkovania

Konferencia „Rodina v zdraví a v chorobe“, Ružomberok, 2011

jan 18 2012

Dňa 6. októbra 2011 na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnila prvá medzinárodná vedecká konferencia „Rodina v zdraví a v chorobe“ pod záštitou dekana Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, dekanky Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dekanky Krakowskej Akadémie Andrzeja Frycza Modrzewskiego, riaditeľa pre ošetrovateľstvo AKH – Medizinischer Universitätscampus Wien a primátora mesta Ružomberok.

Zborník ,,Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ v PDF, 2010

jan 18 2012

Na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity sa konala 2. medzinárodná vedecká konferencia pod názvom ,,Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci'. Ústrednou témou konferencie bola interdisciplinárna starostlivosť o seniorov. Publikácia z tohto podujatia má za cieľ poskytnúť širokej odbornej verejnosti informácie o výsledkoch vedeckej činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju poznatkov v oblasti starostlivosti o seniorov v zdraví i v chorobe.

3rd European Symposium on Substance Use & Abuse Among University Students, 29th of February 2012

jan 16 2012

The 3rd European Sym-posium on Substance Use & Abuse Among University Students will bring together researchers, educators, health professionals and policy makers with an interest in the issue of substance use in university and college students. Submissions for presentations are invited from individuals and organisations work-ing within this area. Please visit www.essus.org for more information. Closing date for sub-missions: 29th of February 2012

Identifikace zaměstnanců v lůžkovém zdravotnickém zařízení

dec 22 2011

Identification of employees in healthcare facilities
Abstrakt: Lůžková zdravotnická zařízení, která získala certifikát kvality péče a bezpečí u Spojené akreditační komise, o. p. s. v České republice, mají zaveden standard, z kterého vyplývá, že všechny osoby, které se podílejí na činnosti lůžkového zdravotnického zařízení, musí být označeny identifikací, která je srozumitelná pro pacienty. Tento požadavek se týká též pracovníků dodavatelských firem, zajišťujících například úklid daného zařízení. (Marx, Vlček, 2008).

Využití prvků stimulace vnímání u pacientů s cévní mozkovou příhodou

dec 22 2011

Using elements of the stimulation perception in patients with stroke.
Abstrakt: Pacienti po mozkových cévních příhodách, dlouhodobě upoutáni na lůžku, neklidní a dezorientovaní, pacienti s těžkými změnami v oblasti hybnosti a komunikace, s Alzheimerovou chorobou, demencí, roztroušenou sklerózou jsou v rámci ošetřovatelské péče zapojováni personálem do procesu s jednotlivými prvky stimulace vnímání. Koncept stimulace propracoval profesor Dr. Andreas Fröhlich, do ošetřovatelské péče jej zavedla v 80. letech 20. století profesorka Christel Bienstein. Tento koncept je s úspěchem využíván u neklidných pacientů s cévní mozkovou příhodou, kteří jsou hospitalizováni na neurologickém oddělení.
Klíčová slova: cévní mozková příhody, stimulace vnímání,

Publikácia: Etika života a interupcia

nov 15 2011

PaedDr. SLAVOMÍR LACA

Publikácia obsahuje základné postoje a to tak zo stránky náboženskej ako aj spoločenskej roviny. Komparácia oboch stanovísk pomáha hlbšie preniknúť do samotnej problematiky interrupcie.

Využití canisterapie v péči o seniory

nov 13 2011

Abstrakt: Problematika stáří a stárnutí je v současné době velmi diskutovaným tématem. Zjevnou příčinou na zviditelnění této otázky se podílí nejspíše fakt, že lidský věk se prodlužuje a populace v našem světě nezadržitelně stárne. Pro ošetřovatelskou péči je jednou z nejdůležitějších priorit psychika nemocných. Zhoršení psychického stavu seniora může negativně ovlivnit průběh celého onemocnění. V souvislosti s tímto poznáním je důležité hledat stále nové metody a aktivity, které by pacientům v léčebnách pro dlouhodobě nemocné usnadnily žití. Velmi často jedinou nejbližší bytostí pro tuto specifickou skupinu nemocných seniorů je domácí zvířecí společník.
Cíl: Zmapovat vliv canisterapie na zlepšení sebepéče nemocných seniorů v léčebně pro dlouhodobě nemocné a zmapovat vliv canisterapie na zlepšení průběhu hospitalizace seniorů v léčebně pro dlouhodobě nemocné
Metody: Ke zpracování naší práce bylo použito kvantitativního šetření, metodou sběru dat. Dotazníky byly určeny seniorům v léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN). Celkem bylo rozdáno 120 dotazníků do dvou zdravotnických zařízení.
Výsledky: Dotazníky vyplnilo 45 seniorů v LDN A a 41 seniorů v LDN B. Nepotvrdilo se nám, že by canisterapie pomáhala seniorům ke zlepšení jejich sebepéče. Senioři největší zásluhy přikládají sestrám, lékařům, rehabilitačním sestrám a rodině. Z výsledků šetření jsme ale zjistili, že canisterapie vede ke zlepšení průběhu hospitalizace.
Závěr: Sestry se musí v oblasti geriatrie neustále vzdělávat, a to i v oblasti využívání stále nových trendů a metodik, které jsou nápomocny v ošetřovatelské péči o nemocné seniory. Jedním z nových trendů, se kterým se stále více setkáváme na různých odděleních nemocnic, je i canisterapie. Tato aktivita by se mohla stát velkým pomocníkem jak pro sestry, tak i pro samotné pacienty.
Klíčová slova: Canisterapie. Léčebna dlouhodobě nemocných. Ošetřovatelská péče. Senior.

Publikácia: Vybrané kapitoly z etiky pre sociálno-zdravotnícke profesie

okt 16 2011

PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
V súčasnosti môžeme konštatovať, že je veľký nárast pribúdajúcich vedeckých poznatkov o človeku ako o rozumnom indivíduu na úrovni ľudskej populácie, až po rôznu problematiku. Vystupujú do popredia stále nápadnejšie mnohoraké a komplikované etické otázky ohľadom ľudského života.

Evidence on health effects of financial crisis in Greece

okt 10 2011

There are new and clear signs today that health outcomes in Greece have worsened during the financial crisis, especially in vulnerable groups of people. These concerns are detailed in a report published today in The Lancet, written by Alexander Kentikelenis and Dr David Stuckler, University of Cambridge, UK, and Professor Martin McKee, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK, and colleagues. EuroHealthNet finds this worryingly predictable and avoidable.

Hřbitov na talíři

okt 6 2011

Živočišné látky v potravinách a kosmetice
Jan Šťastný

Unikátní příručka uceleně popisuje používání živočišných surovin v potravinářství, v kosmetice i v oděvním průmyslu a dalších oblastech. Věděli jste, že do jídla se dává rozemletý hmyz jako barvivo, žaludky telat se používají k výrobě sýrů, krev do zákusků a lidské vlasy do pečiva? A jak se využívají zvířecí střeva, placenty a mozky? Tato kniha vám poradí, jak se jim vyhnout.

Otázky a odpovede: Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

sep 7 2011

Starší nemecký diabetik si na cestu do Talianska zoberie so sebou lekárske predpisy, je však otázne, či ich lekárnik uzná. Poľka by sa rada podrobila operácii bedrového kĺbu v krajine, kde žijú a pracujú jej vnúčatá, ale ako to môže z Poľska zorganizovať? Portugalčan by rád podstúpil operáciu sivého zákalu u odborného lekára v Španielsku, bude mu však uhradená? Uvedených je len zopár prípadov, pri ktorých je z hľadiska pacienta potrebné jasnejšie vysvetliť práva a pravidlá týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!