Pedagogika

NEST FORUM spája snahy o vzdelanie a konektivitu

nov 19 2011

Prístup k vysokorýchlostnému internetu rozšíri možnosti ľudí vzdelávať sa. Širokopásmové pripojenie otvorí cestu k novým spôsobom vzdelávania. Kľúčovou sa stáva spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom.

Vzdelávanie ako súčasť primárnej prevencie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

nov 2 2011

Abstrakt: Obchod s ľuďmi prináša pre zločinecké organizácie obrovské peniaze. Obetiam tohto obchodu prináša utrpenie, poníženie, bolesť, stratu ľudskosti, doživotné traumy. Zvyšovanie povedomia verejnosti vzdelávaním ako súčasť primárnej prevencie môže významne prispieť k potláčaniu mravnostných trestných činov, k zvyšovaniu kvality života sociálne slabších skupín obyvateľstva.
Kľúčové slová: Obchod s ľuďmi. Ľudská dôstojnosť. Primárna prevencia. Vzdelávanie.

Sociálny pedagóg a rómska rodina

nov 1 2011

Abstrakt: Sociálny pedagóg sa pri svojej práci s rómskymi deťmi stretáva aj s ich rodičmi. Preto považujeme za veľmi dôležité, aby poznal nielen špecifiká a charakteristiku jednotlivých vývinových období rómskeho dieťaťa, ale je potrebné, aby poznal celkovú kultúru, zvyky a tradície rómskej rodiny a etnika. Len v takomto prípade dokáže sociálny pedagóg poskytnúť ktorémukoľvek členovi rómskej rodiny adekvátnu pomoc a oporu. Príspevok sa zaoberá charakteristikou a špecifikami rómskej rodiny ako aj možnosťami sociálneho pedagóga v práci s rómskou rodinou.
Kľúčové slová: rodina, rómska rodina, sociálny pedagóg, metódy sociálnopedagogickej pomoci.

Publikácia: Základy sociálnej pedagogiky

okt 17 2011

PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
Sociálna pedagogika prechádza neustálym vývojom v súvislosti s vývojom celej spoločnosti, ktorá je poznačená spoločenskými zmenami súvisiacimi predovšetkým s rastúcou technikou, automatizáciou a globalizáciou sveta, ale aj s narastajúcim množstvom sociálno-patologických javov v spoločnosti.

Podpora vzdelávania, ako forma sociálnej pomoci v Kambodži a otázky jej efektívnosti

sep 9 2011

ABSTRACT: The article presents the basic information about the Education system in Cambodia and the most frequent issues connected with the educational support from Non – Governmental Organizations operating in Cambodia. It introduces the project Komar Chlad (Smart Children) and explains some of the decisions which have to be made to fulfill the aim of successful study of the supported recipients. The article also includes the results of survey dedicated to the Impact of the Intervention of Non - Governmental Organisations in Andong community, Cambodia, slum situated close to the capital city Phnom Penh.

Ericsson prináša dostupné riešenie pre žiakov aj školy

aug 30 2011

- Riešenie „Počítač ako službu“ firmy Ericsson využívajú už desaťtisíce ľudí
- Pre školy je prístup vo forme cloud najjednoduchším riešením
- PCaaS je možné tiež využívať doma a v malej firme

Polská žurnalistika a média – hlavní téma žurnalistické školy 2011

aug 10 2011

Sedmý ročník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2011, která se uskuteční od 14. do 21. srpna, se zaměří především na téma Polské žurnalistiky v posledních desetiletích a česko-polských vztahů, nadále se ale bude hovořit o tématech souvisejících se středoevropským prostorem. „V letošním roce jsme rozšířili okruh našich partnerů o Polský institut v Praze, díky kterému přijedou na Vysočinu dvě novinářské osobnosti z Polska, Janina Jankowska a Piotr Górecki, kteří představí současnou polskou žurnalistiku a polská média.

Národná správa o sociálnych determinantoch zdravia školákov v PDF

jún 25 2011

Health Behaviour in School Aged Children (HBSC)
Národná správa o sociálnych determinantoch zdravia školákov vznikla na podklade medzinárodnej štúdie (Health Behaviour in School Aged Children, HBSC), ktorá sa realizovala pod gesciou WHO/EURO v 42 krajinách v školskom roku 2009/2010.

Proti drogám bojuje Bratislavská župa aj prevenciou na školách

jún 22 2011

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sa dnes na Úrade Bratislavskej župy konala konferencia Drogové závislosti v Bratislavskom kraji. Jej cieľom bolo informovať verejnosť, najmä koordinátorov drogovej prevencie pôsobiacich na 60-tich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy, o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie a o realizácii účinných foriem prevencie drogových závislostí. Súčasťou konferencie je aj výstavka výtvarných prác s protidrogovou tematikou zo stredných škôl.

Program 10mIN - cieľom je spropagovať pohyb medzi deťmi a mládežou a motivovať ich k pravidelnému športovaniu

jún 20 2011

Zámerom projektu 10mIN je prilákať deti a mládež k pravidelnému pohybu využitím internetu a vplyvom boomu sociálnych sietí. Súčasťou projektu je internetový portál SPORTTUBE.sk , ktorého cieľom je spropagovať pohyb medzi deťmi a mládežou a tým ich motivovať k pravidelnému športovaniu.

Postavenie a kompetencie sociálneho pedagóga v spoločnosti

máj 31 2011

Abstrakt: Ak má pracovník kvalitne a efektívne vykonávať akúkoľvek ľudskú činnosť, musí sa preukázať žiaducimi predpokladmi, ktorých dôležitosť stúpa podľa náročnosti a spoločenského významu danej profesie. V každom povolaní potrebuje človek disponovať vlastnosťami, ktoré umožňujú optimálne spĺňať jeho požiadavky. Isté požiadavky sú spoločné všetkým povolaniam - odborné predpoklady, pracovné vlastnosti a pod. Následne isté profesie kladú dôraz na určité psychologické osobitosti v požiadavkách na osobnosť daného zamestnanca. V tomto príspevku sa chceme zamerať a poukázať práve na osobnostné vlastnosti a profesiu sociálneho pedagóga.
Kľúčové slová: Profesia, Sociálny pedagóg, Sociálna pedagogika, Výchova.

Abstract: If a worker is efficiently and effectively carry out any human activity must be demonstrated desirable prerequisites, which increases the importance of under performance and social importance of the profession. For each profession needs a man to have properties that allow optimal meet its requirements. Certain requirements are common to all professions - professional requirements, job characteristics and the like. Consequently, certain professions emphasize certain psychological particularities of the requirements for the personality of the employee. In this paper we focus on and highlight the personal characteristics of social law and the profession teacher.
Keywords: Education, Professions, Social pedagogue, Social education.

Identita postmoderného človeka a výchovy

jan 13 2011

Postmodern human identity in relationship education
Abstrakt: Pre dobrú výchovu v spoločnosti je rozhodujúci predvolený pomer rôznych rizikových (ohrozujúcich) faktorov vo výchovnom procese v celom pôsobeniu prostredia jedinca. Neexistujú žiadne zaručené metódy výchovy a prevencie, existujú však mechanizmy, ktorými je možné riziká aspoň zmenšovať. Článok poukazuje na potrebu neustáleho bádania a hľadania odpovedi na výchovu človeka, ktorá sa ohľadom na povahu ľudského fenoménu postmoderny usídľuje a ktorá so sebou prináša postmoderné myslenie pri výchove ľudského jedinca v súčasnej spoločnosti. K tomu treba dodať, že podľa rôzneho pôsobenia spoločnosti na jedinca budú niektoré preventívne postupy špecifické. Hovorí sa potom o alternatívnej socializácii, ktorej jadrom je preventívne zameraná ponuka, možnosť, alternatíva za predpokladu vnútornej akceptácie zmeny. Tá predstavuje súhrn metodických a organizačných opatrení, prostriedkov a postupov, ktoré majú navodzovať tendenciu 'chcieť sa zmeniť', rozvíjať súvislosti, za ktorých je možné sa zmeniť a rozvíjať schopnosti, aby k zmene vôbec mohlo dôjsť.
Kľúčové slova: Človek, Ľudský jedinec, Ľudská spoločnosť, Spoločenstvo, Výchova.

Abstract: For a good education in society is crucial balance between different default risk (threats) factors in the educational process throughout the action of an individual environment. There are no guaranteed methods of education and prevention, but there are mechanisms that can at least reduce the risks. Article highlights the need for continual research and finding answers to raising a man who is given the nature of the human phenomenon of postmodernism reside and which brings post-modern thinking in the education of human beings in contemporary society. To this must be added that according to the different action of the individual, certain preventive procedures specific. It is said then the alternative socialization, which is the core of preventive targeted offer, option, option provided inside the acceptance of change. This is a summary of the methodological and organizational measures, means and procedures to induce a tendency to 'want to change, to develop the context in which it is possible to change and develop skills that a change could not occur.
Keywords: Commonalty, Education, Human individual, Human Society, People.

Dopad krize rodiny na etická východiska výchovy a vzdělávání

jan 1 2011

Impact of the family crisis to ethical base of nurture and education
Abstrakt: Edukačnímu procesu by mělo být imanentní vést mladého člověka k dialogu o principech heteronomní morálky společnosti. Hans Jonas ve svém Principu odpovědnosti nově formuluje kategorický imperativ I. Kanta: Jednej tak, aby důsledky tvé činnosti byly slučitelné s existencí budoucích pokolení, stojí tak u základů postmoderní etiky, která našla v současnosti odezvu například u amerického neopragmatismu R. Rortyho. Jak vyplývá z výzkumu hodnotové orientace české mládeže, rodinné zázemí pro hodnotovou orientaci adolescentů hraje významnou roli. Nejdůležitějším cílem dospívajících je založení fungující rodiny a její hmotné zabezpečení. Jedinci pocházející ze sociokulturně méně rozvinutého prostředí mají tendenci k většímu vyznávání egoistických hodnot, jakož i k zakázanému jednání (požívání drog, kriminalita). Adolescenti představují zrcadlo celé společnosti.
Klíčová slova: Adolescent, morálka, etika, rodina, společnost, žák, učitel, výchova.

Abstract: For educational process, it should be immanent to lead young men to the dialogue about the principles of heteronomous morality of the society. In his work The Imperative of Responsibility Hans Jonas newly formulated I. Kant´s cathegorical imperative: Act only in the way that the consequences of your actions will be compatible with the existence of future generations. He therefore stands in the foundations of postmodern ethics which currently met response for example in R. Rorty's American neopragmatism. According to the research on value orientation of Czech youth, family backgroung plays an important role in the value orientation of adolescents. The most important aim of the young’s is to set up a functioning family and to provide its financial security. Persons coming from socioculturally less developed background have tendency to stand for egoistic values, as well as to do the forbidden (drug abuse, criminality). Adolescents represent the mirror of the whole society.
Keywords: Adolescent, morality, ethics, family, society, student, teacher, education.

Rodina s dieťaťom postihnutým autizmom

jan 1 2011

Family with a child with autism
Abstrakt: Autizmus je pervazívna vývinová porucha s multifaktoriálnymi príčinami. Zasahuje celkový vývin dieťaťa a ovplyvňuje možnosti jeho výchovy, vzdelávania a socializácie. Napriek spoločným charakteristickým rysom je spektrum autistickej poruchy veľmi heterogénne a preto aj potreby rodín s týmto postihnutím sú veľmi variabilné. Predkladaný príspevok sa zaoberá problematikou rodín s dieťaťom postihnutým autizmom, etickým prístupom špeciálnych pedagógov cez špeciálno-pedagogickú pomoc v špeciálnych základných školách.
V roku 2008/2009 sme robili výskum, ktorého cieľom bolo pozorovať, popísať, analyzovať a porovnávať rôzne činitele, ktoré ovplyvňujú výsledky edukácie u žiakov s autizmom na špeciálnych základných školách v Žilinskom kraji. Výskumom sme sledovali výber najčastejšie používaných metód a foriem, pomocou ktorých špeciálni pedagógovia pomáhajú využiť všetky nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky žiaka s autizmom k tomu, aby prežil život čo najhodnotnejšej kvality. Presvedčili sme sa, že autizmus je možné výrazne ovplyvniť špeciálno-pedagogickými metódami a prístupmi, ktoré je potrebné pre každé dieťa s autizmom uplatňovať prísne individuálne.
Kľúčové slová: autizmus, rodina, etika, špeciálno-pedagogické metódy, socializácia, komunikácia, vizualizácia, narušená sociálna interakcia.

Abstrakt: Autism is a pervasive developmental disorder with multifactorial causes. It interferes with the overall development of the child and it affects its education, training and socialization. Despite the common characteristics the spectrum of autistic disorders is very heterogeneous and therefore the needs of families with these disabilities are very variable. The article deals with families with a child with autism, ethical approach of special teachers through special educational support in special schools. We conducted in 2008/2009 a research, which aimed to observe, describe, analyze and compare the various factors which affect the results of education of students with autism in special schools in Žilina region. In the research we have followed selection of most frequently used methods and forms by which special educators help utilize all the acquired knowledge, skills and habits of the pupil with autism to live the most valuable quality of life. We have seen that autism can be significantly affected the specific pedagogical methods and approaches. Selection of these for every child with autism to apply is strictly individual.
Keywords: Autism, family, ethics, special pedagogical methods, socialization, communication, visualization, impaired social interaction.

Prof. Rudolf Jedlička hovorí: „Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, avšak len veľká láska sa dokáže skloniť, k dieťaťu postihnutému.'

Vzájomné vzťahové prepojenie medzi vednými disciplínami sociálnou pedagogikou a sociálnou prácou

nov 24 2010

I cez mnohé nepriaznivé skutočnosti, ktoré sociálnu pedagogiku sprevádzajú od začiatku až po súčasnosť, svoje miesto, ktoré zaujala v systéme vied o človeku, výchove a spoločnosti jej právom patrí. Stala sa integrálnou a veľmi dôležitou súčasťou celej vedy o výchove detí a mládeže, ktorá je metodologicky i terminologicky zastrešená. Metodológia vied, do ktorej spadá aj sociálna pedagogika, je určitá veda o princípoch, stratégiách, procedúrach, nástrojoch i normách fungovania a rozvoja, objektívneho poznávania a praktického pretrvávania objektívnej reality.

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!