Pedagogika

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet „1989 a 25 rokov po..." PDF (2015)

feb 18 2016

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet „1989 a 25 rokov po...“ Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade.

Neobmedzený ostrý štrajk učiteľov

feb 3 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlásila už začiatkom januára štrajkovú pohotovosť. Vláda Slovenskej republiky dlhodobo ignoruje požiadavky učiteľov na celkové skvalitnenie školstva a na jeho financovanie. Štrajku predchádzali protesty učiteľov, ktoré dlhodobo upozorňovali na zlú situáciu v školstve, no zostali bez povšimnutia.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 v PDF

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet (Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti) v PDF (2011)

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet
„Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti“ je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet (Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien) v PDF (2012)

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet „Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien“ je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 22. - 23. marca 2012 v Poprade.

Vzdelávaním o EÚ proti xenofóbii v SR

jan 9 2016

Päťdesiat pedagógov zo stredných a základných škôl z celého Slovenska aktívne diskutovalo a zdieľalo svoje skúsenosti na tému – ako dostať viac vzdelávania o európskych témach do ich súčasných školských vzdelávacích programov a ako posilňovať európske povedomie v mladých ľuďoch.

Seminár Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Zastúpenia Európskej komisie (ZEK) na Slovensku: „Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci Slovenskej republiky“ priniesol 23. októbra na pôde Rektorskej siene Univerzity Komenského v Bratislave potrebné informácie, podnety, spätnú väzbu a prísľuby riešení do budúcna.

Európska dimenzia vo vzdelávaní v SR-podnety zo strany účastníkov seminára - aktívnych pedag
Európska dimenzia vo vzdelávaní v SR-privítanie zo strany MŠVVŠ SR
Európska dimenzia vo vzdelávaní v SR-spíkri a 50 účastníkov seminára z celej SR

Znajomość potrzeb dzieci oraz ocena ich kontaktu z rodzicami

sep 8 2015

The knowledge of children’s needs and the assesment of their contact with parents
Abstrakt: W artykule scharakteryzowano pokrótce współczesną rodzinę i jej funkcje, przybliżono związek pomiędzy wypełnianiem bądź zaniedbywaniem potrzeb dziecka w rodzinach funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych oraz omówiono rolę sytuacji kryzysowych. Następnie zaprezentowano wyniki badań własnych poświęconych jakości kontaktu między rodzicami a dziećmi (w ocenie tych pierwszych), problemów wychowawczych, form aktywności rodzinnej i znajomości potrzeb dzieci. W dalszej kolejności przedstawiono możliwości podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej, związanej z powyższymi aspektami, poprzez literaturę fachową, poradniki, czasopisma o wychowaniu, programy telewizyjne i radiowe, a także portale internetowe skierowane do rodziców. Poruszono również kwestię kampanii społecznych oraz korzyści z przeprowadzania warsztatów w szkołach.
Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, badania, potrzeby, kontakt z dzieckiem, kultura pedagogiczna

Abstract: In the article, I try to characterize the modern family, its functions, main features of functional and dysfunctional families and their connection with children’s needs, as well as the role of situations considered as crisis. Then I present the results of my own research devoted to the quality of the contact between parents and children (in the evaluation of the former), educational problems, different forms of family activities, as well as knowledge of the needs of children. Finally, I point out some of the possible ways to improve the level of educational/pedagogical culture regarding the above aspects - through professional literature, manuals, magazines about education, television programs, radio programs and web portals for parents. I also shortly discuss the role of social campaigns and benefits of conducting workshops in schools.
Keywords: family, education, research, needs, contact with children, pedagogical/educational culture

Som eRkár a som na to hrdý

sep 4 2015

I'm member of eRko and I'm proud of it
Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na teoretickú a praktickú oblasť činnosti občianskeho združenia eRko. Vychádzame z nášho pôsobenia v eRku v Betlanovciach v okrese Spišská Nová Ves, ktorého členom sme už od svojich deviatich rokov. Ako deti sme sa zúčastňovali pravidelných stretnutí so svojimi vedúcimi (dobrovoľnými animátormi), ktorí mali pre nás vždy pripravený bohatý program. Cez rôzne aktivity, rozhovory, príbehy, hry, tábory sme spolu so svojimi vedúcimi prežívali radostné spoločenstvo. Stretnutia mali rodinný charakter, kde nám naši vedúci boli osobným príkladom. Stretávali sme sa v kostole alebo v kultúrnom dome v Betlanovciach. Rozvíjali sme svoje schopnosti, vedomosti, talenty a zručnosti. Učili sme sa vážiť si svoj vlastný život, rozvíjať vzťahy s ľuďmi vo svojom okolí, ale aj pomáhať druhým ľuďom (napr. Detský čin pomoci, Dobrá novina). V súčasnosti pôsobíme vo funkcii vedúceho (dobrovoľného animátora).
Kľúčové slová: Občianske združenie eRko. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Mimoškolské vzdelávanie. Voľný čas. Stretávanie. Deti. Mládež. Aktivity.

Abstract: In the article we focus on the theoretical and practical part of activities of the Civic Association eRko. The article is based on our working in eRko in Betlanovce, region Spišská Nová Ves, whose members we have been since the age of nine. We participated regular meetings with our supervisors (voluntary supervisors) as kids, and they had always prepared a rich program. We experienced an enjoyable community with our supervisors through different activities, discussions, games and camps. Meetings had a family character, supervisors were our personal examples. We used to meet in a church or in a house of culture in Betlanovce. We developed our abilities, knowledge, talents and skills. We learned how to appreciate our life, develop relationships with people in our surroundings, help the other people (projects: Children’s act of Help, Good News). At the presence we are acting as supervisors (voluntary supervisors).
Keywords: Civic Association eRko. Movement of Christian children´s communities. After-school education. Spare time. Meetings. Children. Youth. Activities.

Zahraniční Slováci a Slovensky k témam Európskeho roka rozvoja

aug 10 2015

Deti zahraničných Slovákov sa v júli na Slovensku zdokonaľovali nielen v slovenčine. V programe Letnej školy pre mladých krajanov sa objavila aj podnetná prednáška o Európskom roku rozvoja a možnostiach jeho podpory – napríklad formou dobrovoľníctva.

Centrum ďalšieho vzdelávania (sekcia Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov) Univerzity Komenského v Bratislave každoročne v júli organizuje Letnú univerzitu v Modre-Harmónii pre zahraničných Slovákov a Slovenky z Ukrajiny, Maďarska či zo Srbska. Ide o vzdelávacie podujatie pre mladých krajanov – stredoškolských študentov, hovoriacich po slovensky, ktorí možno o pár rokov budú študovať na univerzitách na Slovensku.

Do ich bohatého programu, plného indoorových aj outdoorových aktivít a zlepšovania slovenčiny, sa vtesnala v polovici júla aj návšteva Zastúpenia Európskej komisie v SR, a predovšetkým prednáška o cieľoch a aktivitách Európskeho roka rozvoja v bratislavskom Európskom informačnom centre (EIC).

Rola celoživotného učenia sa a edukačné sociálne poradenstvo

jún 26 2015

The role of lifelong learning and educational social counselling.
Abstrakt: V príspevku nastoľujeme potrebnosť a povahu nového druhu sociálneho poradenstva – Edukačné sociálne poradenstvo. Ide o spôsob akceptovania sociálnej funkcie edukácie dospelých v poradenstve a v riešení sociálnych problémov jednotlivcov, skupín a komunít.. Edukačné sociálne poradenstvo prezentujeme ako koncept a inovatívnu zložku systému sociálnej práce. Vymedzujeme ciele edukačného sociálneho poradenstva a úlohu celoživotného učenia sa v kontexte sociálnej práce.
Kľúčové slová: Edukačné sociálne poradenstvo. Sociálna funkcia edukácie. Celoživotné učenie. Sociálna práca.

Abstract: In the paper we discuss about usefull of the new kind of social counselling and guiding - Educational social counselling and guiding. It tis a way of acceptation of the social function of adult education in the solving of individual and group social problems. Educational social counselling and guiding is presented as a concept and the part of social work. We discuss the aims of social educational counselling and guiding and lifelong learning, in the context of social work.
Keywords: Educational social counseling. Social function of education. Lifelong learning. Social work.

Štyri dni motivačného kurzu plné potu, emócií, smiechu i sĺz

jún 26 2015

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR“ poskytuje príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie. Rekvalifikácia je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti vzdelávania a spolupracujúce s úradmi práce a zamestnávateľmi prispôsobujú kurzy potrebám trhu práce a zvyšujú tak jednotlivcom šance na získanie zamestnania. Medzi akreditované rekvalifikačné a motivačné kurzy, ktoré sú zostavované na základe požiadaviek zamestnávateľov, patrí aj kurz opatrovateľstva, ktorý sa začal 8. júna 2015 v Leviciach. Poskytovateľ kurzu, spoločnosť Newport Group a. s., ponúka v rámci 480 hodinového kurzu: 400 hodín odborného kurzu, 32 hodín motivačného kurzu a 48 hodín nemčiny pre opatrovateľky. Prinášame vám článok, ktorý je osobnou výpoveďou jednej z účastníčok. Autorka v ňom predkladá svoje dojmy, pocity a hodnotenie úvodnej – motivačnej časti rekvalifikačného kurzu. Článok vznikol ako výstup jednej z interaktívnych a zážitkových aktivít, ktoré boli realizované počas motivačného tréningu.

Zborník Edukácia a tvorivosť v reklame, Nitra, 2013 (PDF)

jún 2 2015

Recenzovaný zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 5. 4. 2013 v Nitre.
Editori: Mgr. Györgyi Kapusta, PhD., Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

Politika vzdelávania dospelých a riešenie problémov ľudí

máj 25 2015

Adult education policy and problem solving of people

Abstrakt: Vzdelávanie dospelých v súčasnosti ďaleko presahuje rámec iba získavania vedomostí dospelými ľuďmi. Týka sa totiž komplexnej schopnosti dospelých učiť sa žiť po celý ich profesijný, rodinný a osobný život. Vzdelávanie dospelých je determinované politikou vzdelávania. V súčasnosti je vzdelávanie dospelých podporované ako spôsob aj prostriedok účinnej pomoci ľuďom k životu v podmienkach globalizovaného sveta.
Kľúčové slová: politika vzdelávania dospelých, globalizačné trendy, osobnosť.

Abstract: Adult education goes far beyond just acquiring knowledge adults. It concerns namely their ability to learn living throughout their career, family and personal life. Adult education is determined by educational policy. Currently, adult education is promoted as a way and means to effectively help people on how to live in a globalized world.
Keywords: adult education policies, globalization trends, personality.

Foto: Juraj Bednárik (2017)Foto: Juraj Bednárik (2017)

Evita: Úspech je relatívny, prispôsobte si ho svojim predstavám o živote

apr 24 2015

Najväčšou brzdou sme si väčšinou sami. A veľa krát je to tým, že si dávame ciele, ktoré nám nepomáhajú, ale nás zbytočne zablokujú. Sú tak veľmi špecifické a my sme na ne tak veľmi upnutí, až nám unikajú iné, možno lepšie príležitosti. Prípadne sme nešťastní, keď sme presne nenaplnili svoje očakávania. Pozrite sa na úspech očami Evity Urbaníkovej, úspešnej spisovateľky, moderátorky, zakladateľky Evitapress.

„Úspech nie je definícia, úspech je hrozne relatívny a je to vlastne vnútorný pocit každého z nás zo seba, taká spokojnosť s vlastným životom. Úspešná je moja kamarátka, má kaderníctvo, 3 deti, o ktoré sa stará a má pokojný život. Prijala tú svoju rolu, že muž ju živý a zároveň má čas venovať sa svojim deťom. Napríklad pre mňa sú úspechom dni, keď si čitateľky prídu kúpiť osobne moje knižky do Evitapress a vidia ma v kancelárii pracovať a sú tým úplne zaskočené. Chcú sa hneď fotiť a tešia sa ako sa pochvália s fotkou a podpísanou knihou doma, odchádzajú úplne nadšené, že ma osobne stretli. Pre mňa to znamená, že som asi išla dobrou cestou, že som robila dobré veci.

Filozofia pre deti ako príklad mozgovokompatibilného vyučovania a učenia

apr 21 2015

Philosophy for children as example of the brain-compatibility teaching and learning
Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme problémom významu neurovied pre edukáciu. Vysvetľujeme pojem mozgovokompatibilného vyučovania a program Filozofie pre deti. Filozofia pre deti je edukačný koncept, ktorý rozvíja multidimenzionálne myslenie detí, rozvíja kritické, tvorivé a angažované myslenie.
Kľúčové slová: Filozofia pre deti, mozog, neurovedy, filozofia, výchova, učenie

Abstract: The contribution deals with the problem consequence of the neuroscience for education. We will explain concept of the brain-compatibility teaching and program of the Philosophy for children as an educational concept which is to develop multidimensional thinking of children, it includes the development of critical, creative and caring thinking.
Keywords: Philosophy for Children, Brain, Neuroscience, Philosophy, Education, Learning

„Prijal by som možnosť pracovať v škole, ktorú by charakterizovala vysoká úroveň kolektívnej práce, miesto, v ktorom sa prejavujú početné osobné a odborné vzťahy. Chcel by som tam chodiť každý deň, aby som sa stretával a bol s ľuďmi, ktorí tam chcú byť, ktorí si to miesto vybrali, pretože svoju prácu považujú za dôležitú pre iných a pre seba.“
R. S. Barth

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!