Pedagogika

Vybrané poznámky k oblasti diagnostiky dospělých osob s mentálním postižením

mar 8 2014

Selected notes on the diagnosis of adults with mental disabilities
Abstrakt: Text pracuje s oblastí diagnostického procesu u dospělých osob s mentálním postižením. Cílem je poskytnout náhled na danou oblast prostřednictvím interpretace výpovědí psychologů a sociálních pracovníků/osob, kteří pracují s dospělými osobami s mentálním postižením. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, představena problematika diagnostiky u dospělých osob jako terén vhodný další pozornosti. Praktická část předkládá stručnou sumarizaci odpovědí vybraných skupin respondentů.
Klíčová slova: mentální retardace, mentální postižení, diagnostika

Abstract: Text works with areas of the diagnostic process in adults with intellectual disabilities. The aim is to provide insight into the area through the interpretation of testimony of psychologists and social workers / people who work with adults with mental disabilities. In the theoretical part of the basic concepts, introduced the issue of diagnosis in adults as terrain suitable further attention. The practical part presents summarize the responses of selected groups of respondents.
Keywords: mental retardation, leasing disability, diagnosis.

Aktuálny stav mimoškolskej environmentálnej výchovy na Slovensku

mar 8 2014

Current status of extracurricular Environmental Education in Slovakia
Abstrakt: Environmentálna výchova (ďalej aj ENV) v neoliberálnom prostredí postmodernej spoločnosti zaznamenáva istú akceleráciu a viac sa akcentuje aj jej význam. Je to spôsobené narastajúcimi problémami súvisiacimi so životným prostredím v regionálnych i globálnych dimenziách. Na Slovensku sa environmentálna výchova realizuje hlavne v škole no v značnej miere aj v mimoškolskom prostredí. Cieľom príspevku je poukázať na súčasný stav mimoškolskej ENV u nás, analyzovať jej vybrané prvky a prispieť k celistvejšiemu pohľadu na jej realizáciu. Obsah príspevku je v prevažnej miere výsledkom realizovaného prieskumu zameraného na predmetnú problematiku. Uvádzame tiež množstvo internetových odkazov, ktoré môžu byť podnetné pre učiteľov a pedagogických pracovníkov v praxi.
Kľúčové slová: environmentálna výchova, mimoškolská environmentálna výchova, aktuálna realizácia, prieskum, environmentálne súťaže a projekty, environmentálne organizácie a združenia.

Abstract: Environmental Education (EE) in the neoliberal environment of postmodern society receive an acceleration and emphasizes its importance. It is caused by growing local and global environmental problems. Except school environmental education is in Slovakia largely implemented also extracurricular Environmental Education. The aim of this publication is to refer about the current status of extracurricular EE, to analyze its selected elements and to bring a more holistic view of its implementation. In this publication, we publish the results of our research falling in extracurricular EE. There are also a number of internet links that can be usefull for teachers and pedagogical staff in practice.
Keywords: Environmental Education, Extracurricular Environmental Education, The current implementation, Research, Environmental competitions and projects, Environmental institutions and associations.

Sebareflexia pedagogickej praxe študentov odboru pedagogika z hľadiska kvality ich vlastných výstupov v školských zariadeniach

jan 28 2014

Self-reflection of pedagogic practice of pedagogy students in terms of quality of their own outcomes in school facilities
Abstrakt: Príspevok dokumentuje sebareflexiu výstupovej praxe poslucháčov odboru pedagogika na PF UKF v Nitre, ktorej cieľom je aktívna realizácia výchovných činností vo výchovno-vzdelávacom zariadení, projektovanie a organizovanie edukačných činností a schopnosť sebareflexie vlastnej práce a činnosti detí. Z hľadiska kvality výstupov je hodnotená efektivita činnosti pedagóga, jeho schopnosť vytvárať podmienky edukácie, ktorých výsledkom je úroveň percepčno-motorických, kognitívnych a sociálno-emocionálnych zručností detí.
Kľúčové slová: pedagogická prax, školské zariadenia, požiadavky na pedagóga, činnosť pedagóga, činnosť detí, efektivita edukácie.

Abstract: The contribution documents self-reflection of the output practice of students of the field of Pedagogy at PF UKF in Nitra, which aim is active realization of educational activities in educational facilities, designing and organizing educational activities and ability of self-reflection of own work and activity of children. In terms of quality of outcomes there is evaluated activity of a pedagogue, ability to create conditions of education, which result is the level of perceptual, motoric, cognitive and social-emotional skills of children.
Key words: pedagogic practice, school facilities, requirements for a pedagogue, activity of a pedagogue, activity of children, effectiveness of education.

Špecifiká profesijného štartu vychovávateľov v podmienkach školských klubov detí

jan 24 2014

Specifics of the professional start of educators in the conditions of school children's clubs
Abstrakt: Profesijný štart je náročnou etapou v každej profesii. Má svoje špecifiká a jeho zvládnutie je determinované mnohými činiteľmi, medzi ktoré rozhodne patrí osobnostná kondícia a úroveň profesijnej prípravy. V profesii pedagóga je začiatok výkonu profesie spojený s procesom adaptačného vzdelávania. Vo svojom príspevku prezentujeme čiastkové výsledky výskumu zameraného na deskripciu najčastejších problémov v jednotlivých oblastiach výkonu pedagogickej profesie u začínajúcich vychovávateľov pôsobiacich v Školských kluboch detí.
Kľúčové slová: Voľný čas. Pedagóg voľného času. Vychovávateľ. Kompetencie vychovávateľa. Profesijný štart. Adaptačné vzdelávanie.

Abstract: Starting professional career is demanding phase in every profession. It has its own specifics and its mastering is determined by many factors, among which belongs personality characteristics and level of professional training. The beginning of teacher profession is associated with the process of adaptive learning. We present partial results of research focused on the description of the most common problems of novice educators in their individual performance in children's school clubs.
Keywords: Leisure-time. Leisure-time Teacher. Educator. Educator`s Competencies. Starting Professional Career. Adaptive Learning.

Mladí mladým - Tvorivé reflexie

dec 18 2013

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi, pracovisko Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod vedením riaditeľa centra doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD., spustilo v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 realizáciu pedagogického projektu: „Mladí mladým – tvorivé reflexie“. Prvá séria aktivít projektu nesie podtitul: Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie.

obr 3
pozvanka
obr 7

Fotoreportáž: Mladí mladým – tvorivé reflexie

dec 15 2013

V rámci pedagogického projektu „Mladí mladým – tvorivé reflexie“, realizovanom na pôde Výskumno-vzdelávacieho a poradenského centra v Spišskej Novej Vsi FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, sa dňa 3. decembra 2013 uskutočnila druhá aktivita pilotnej série projektu, ktorá má názov „Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie“. Účastník projektu, 16-ročný stredoškolák Martin Makara zo Spišskej Novej Vsi varil študentom odboru Sociálna práca vlastné kulinárske špeciality. Inšpiráciu čerpá vo svojom kuchárskom vzore, ktorým je britský šéfkuchár Jamie Oliver.

obr 004
Obr 001
obr 02

Syndróm vyhorenia u učiteľov žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím na Slovensku

dec 10 2013

Burnout syndrome in teachers of pupils with severe and profound intellectual and developmental disabilities in Slovakia
Abstrakt: Príspevok analyzuje mieru výskytu syndrómu vyhorenia učiteľov žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím na Slovensku na základe veku a dĺžky praxe v C variante. Na zistenie miery vyhorenia učiteľov bol použitý dotazník BurnoutMeassure A. Pinesovej a E. Aronsona. Vo výskume bolo náhodným výberom oslovených 70 zo 135 špeciálnych základných škôl na Slovensku s triedami so žiakmi s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím. Výskumu sa zúčastnilo 76 učiteľov vzdelávajúcich žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím v triedach vzdelávacieho variantu C. Napriek všeobecne prijímanému názoru, že miera vyhorenia súvisí s vekom a dĺžkou praxe sa tento predpoklad nepotvrdil u učiteľov v C variante špeciálnych základných škôl.
Kľúčové slová: syndróm vyhorenia, špeciálny pedagóg, žiaci s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím, špeciálna základná škola.

Abstract: Paper analyses the range of burnout syndrome in teachers of pupils with severe and profound intellectual and developmental disabilities in the Slovak republic. For the purpose of study was used Burnout Meassure questionnaire of A. Pines and E. Aronson. In the research were contacted 70 of the 135 special primary schools in the Slovak republic with pupils with severe and profound intellectual and developmental disabilities. The research group consisted of 76 teachers of pupils with severe and profound intellectual and developmental disabilities educated in the classrooms with educational variant C. Between burnout syndrome and length of experience and age of the respondents was not found statistically significant difference.
Keywords: burnout syndrome, special education teacher, pupils with severe and profound intellectual and developmental disabilities, special primary school.

Tvorivé dielne – workshopy v múzeu a ich význam

dec 4 2013

Creative Workshops - Workshops in the Museum and their Meaning
Abstrakt: Cieľom príspevku je načrtnúť problematiku workshopov – tvorivých dielní v múzeách na príklade zahraničných a domácich múzejných programov. Ide o doplnkovú aktivitu múzeí s cieľom rozvíjať ich vzdelávaciu funkciu. V poslednom období sú tvorivé dielne v múzeách vyhľadávané najmä detským návštevníkom a školskou mládežou. Problematikou vzťahu škola – múzeum sa zaoberá múzejná pedagogika.
Kľúčové slová: múzeum, workshop, múzejný program, múzejná pedagogika, návštevník.

Abstract: The aim of this paper is to outline the issue of workshops in museum on the example of foreign and domestic museum programmes. It is a kind of extra activity of museums in order to develop their educational function. Recently workshops in museums have been popular mostly among school children. Museum Pedagogy deals with the issue of school – museum relationship.
Keywords: museum, workshop, museum programme, Museum Pedagogy, visitor.

Multikultúrne rozprávky zamierili do škôl

nov 10 2013

Knihu multikultúrnych rozprávok Zo sveta do sveta slávnostne pokrstili cudzinci žijúci na Slovensku. Shafia, Nargis a Miguel sa stali krstnými rodičmi jedinečnej knihy, ktorá obsahuje rozprávky zozbierané od cudzincov žijúcich na Slovensku. Ide o tradičné, ľudové rozprávky z tých krajín, odkiaľ cudzinci pochádzajú. „Počas zbierania rozprávok sa často stalo, že jednu rozprávku s rovnakou alebo podobnou pointou mi vyrozprávali dvaja ľudia pochádzajúci z rôznych krajín. Teda nielen ľudia, ale aj rozprávky migrujú,“ hovorí Silvia Mabena, ktorá rozprávky zbierala a upravovala. Kniha chce deťom predstaviť ľudí, ktorí sa síce nenarodili na Slovensku, ale našli tu svoj domov. Pri každej rozprávke je fotografia človeka, ktorý rozprávku vyrozprával a krátke zaujímavé informácie o ňom. Takto kniha prispieva k multikultúrnemu dialógu na Slovensku.

PA281990
martinus 15
martinus 9

Factorial criteria of the education of adult persons with learning disabilities: From the aspect of family members

aug 27 2013

Abstract: The paper brings information obtained through the realized Specific Grant Competition of the Palacký University of Olomouc. The research aimed at mapping the possibility of consequent education of adult persons with learning disabilities from the aspect of four groups of respondents (adult persons with learning disabilities, family members, personnel of social services and of employers). The theoretical section of the contribution renders an outline of the current knowledge of these issues. The empirical section presents the attitudes of the respondents – family members -, which were obtained by the investigative method of a semistructured interview.
Keywords: adult persons with learning disabilities, lifelong education, family

Publikácia: Reč tela: význam a využitie v praxi sociálneho pracovníka (PDF)

aug 26 2013

Prinášame vám na Slovensku ojedinelú publikáciu v PDF, zameranú špecificky na reč tela v oblasti sociálnej práce. Inšpiráciu v nej však nájdu aj profesionáli i dobrovoľníci z ostatných pomáhajúcich profesií, rovnako aj manažéri, obchodníci, učitelia a všetci tí, ktorí počas výkonu svojej práce prichádzajú do kontaktu s ľuďmi. Publikácia obsahuje množstvo originálnych názorných fotografií.

Obr 10 neistota
Obr 2 Defenzívnost uzavretost
Obr 3 Pripravenost pohotovost

Vzniká kniha multikultúrnych rozprávok

aug 5 2013

Na Slovensku majú ľudia stále predsudky, aj neoprávnené obavy, ktoré bránia akceptácii a integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a ich plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. Zameranie sa na deti je nielen z pohľadu budúcnosti vysoko efektívne. Navyše, pôsobením na deti nepriamo pozitívne vplývame aj na dospelú časť rodiny. Preto Nadácia Intenda prišla s projektom Multikultúrnych rozprávok, ktoré podporia multikultúrny dialóg na Slovensku.

Úloha školského sociálneho pedagóga v školách, jeho preventívna činnosť a práca s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

aug 2 2013

Abstrakt: Príspevok ponúka pohľad na potrebu a nevyhnutnosť školského sociálneho pracovníka pôsobiaceho na školách. Cieľom príspevku je poukázať na dôvody, prečo vytvoriť priestor pre profesiu školského sociálneho pracovníka, ktorý by pre dieťa, resp. rodiča predstavoval prvý kontakt v riešení ich problémov v škole. Priblížiť vplyv sociálne znevýhodneného prostredia na edukáciu žiakov a popísať súčasný stav pri výchove detí z takéhoto prostredia.
Kľúčové slová: Sociálny pedagóg, školské prostredie, sociálne znevýhodnené prostredie, rodina.

Úzkosť, strach a obavy zo školskej neúspešnosti u detí s poruchami učenia

jún 26 2013

Anxiety, concerns and fear of school failure of children with learning disabilities
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vplyvom úzkosti a strachu na školskú úspešnosť resp. neúspešnosť u detí s poruchami učenia. Zároveň upozorňuje na dôležitosť odborného prístupu pri práci s týmito deťmi, ktorý zahŕňa aj spôsoby zmierňovania dopadu ich ťažkostí a prispieva tak k optimalizovaniu ich fungovania v školskom prostredí a rodine.
Kľúčové slová: úzkosť, strach, poruchy učenia, školská úspešnosť resp. neúspešnosť, škola rodinné prostredie, odborný prístup

Abstract: The article is considering the effect of anxiety and fear on school success/failure in children with learning disabilities. At the same time it highlights the importance of professional approach to treatment of these children that should include procedures for relieving stress caused by their disabilities thereby optimising their lives in school and family.
Keywords: anxiety, fear, learning disabilities, school success/failure, school, family environment, professional approach

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Profesionálna rodina ako prostriedok socializácie detí a mladých dospelých z detských domovov

máj 13 2013

Professional family as a means of socializing children and young adults from children's homes
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou detí a mladých dospelých z detských domovov. Opisuje profesionálnu rodinu v kontexte platnej legislatívy ako prechodnú, náročnú formu rodinnej starostlivosti. Poukazuje na jej význam, ako aj úskalia pri socializácii a sociálnej integrácii detí a mladých dospelých z detských domovov. Príspevok reflektuje aktuálne ,ako aj pripravované koncepcie a projekty v tejto oblasti.
Kľúčové slová: Socializácia. Sociálna integrácia. Detský domov. Profesionálna rodina. Mladí dospelí.

Abstract: Article deals with actual problems of children and joung adults from foster homes. Descripes professional substitute family as temporary, difficult form of family care. Shows on its importance, as well as its ledge by the socialisation of children and joung adults from the foster homes. Article reflects actual, as well as prepared conceptions and projects in this field.
Keywords: Socialisation. Social integration. Foster home. Professional family. Young adults.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!