Pedagogika

Kohabitácia ako novodobý fenomén partnerského spolužitia – konkurencia k manželstvu?

sep 8 2014

Cohabitation as a new phenomenon of partnership – competition to marriage?

Abstrakt: V modernej spoločnosti zaznamenávame premeny postoja k manželstvu a premeny rodinného správania. Prenikanie západných vzorcov správania, hodnotové zmeny, celková zmena politického a sociálneho prostredia spôsobujú v našej súčasnej spoločnosti klesajúcu motiváciu mladých ľudí k vstupu do manželstva. Vzhľadom na skutočnosť, že sa rozširujú alternatívne formy rodinného spolužitia (jedným z nich je kohabitácia), stáva sa aktuálnou otázka: zachováva si manželstvo naďalej vysokú hodnotu, má väčšina mladých ľudí v úmysle vstúpiť do manželstva? Alebo sa kohabitácia (nemanželské spolužitie) stáva konkurenciou k manželstvu?
Kľúčové slová: kohabitácia, manželstvo, nemanželské spolužitie, rozdielnosť medzi manželstvom a kohabitáciou.

Abstract: Changes of attitudes towards marriage and changes of family life are noticed in the modern society. Decreasing motivation of young people to entry into marriage nowadays is caused by western behaviour patterns, value changes and changes of political and social environment. Given that alternative forms of family life (cohabitation is one of them) are extended, current questions are if marriage is still highly valuable, if young people intend to entry into marriage. Next interesting question is if cohabitation becomes competing to marriage.
Keywords: cohabitation, marriage, partnership, differentiation between marriage and cohabitation.

Pregraduální systém přípravy asistentů pedagoga

sep 8 2014

Anotace: Následující text vznikl jako jeden z výstupů projektu Systémová podpora inkluzívního vzdělávání reg. č. CZ.1.07./1.2.00/43.0003, řešeného na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přináší teoretické a praktické informace, jež byly získány na podkladě kvalitativního šetření mezi asistenty pedagoga na území celé České republiky. Text si klade za cíl vymezit základní legislativní rámec působení asistenta pedagoga (dále jen AP) a pregraduálního systému odborné přípravy. Od absolvované kvalifikace se následně odvíjí platové ohodnocení a s tím související pracovní zařazení.
Klíčová slova: Asistent pedagoga, negraduální příprava, praxe

Annotation: The following text appeared as one of the outputs of System support for inclusive education reg. No.. CZ.1.07. / 1 Feb. 00 / 43.0003, solved special education studies at the Institute of Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc. It provides theoretical and practical information which has been obtained on the basis of a qualitative survey among teaching assistants throughout the Czech Republic. The text aims to define the basic legislative framework for an assistant teacher and undergraduate training system. Since then completed the qualification depends on salary and related job titles.
Keywords: assistant teacher, undergraduate systém, practice

Jarmila Žolnová - Základy pedagogiky psychosociálne narušených (recenzia)

sep 4 2014

Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, 103 s., ISBN 978-80-555-842-9

Autorka Mgr. Jarmila Žolnová, PhD. je skúsenou odborníčkou v etopedickej oblasti, pôsobí na katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty prešovskej univerzity ako odborný asistent.

Útla knižočka – Vysokoškolská učebnica “Základy pedagogiky psychosociálne narušených“ obohatila slovenskú špeciálnopedagogickú literatúru o titul, na ktorý čakalo množstvo odborníkov v oblasti starostlivosti o osoby s psychosociálnym narušením. Táto vysokoškolská učebnica napĺňa pomerne chudobnú etopedickú knižnicu. Autorka v texte prináša základné historicko-faktické, metodologické a interdisciplinárne poznatky daného špeciálnopedagogického odboru. Koncepcia tejto vysokoškolskej učebnice je jasná, prehľadná, logická a vecne zrozumiteľná, kde autorka používa časť čo by mal študent po preštudovaní ovládať. Ide najmä o odborný text, v ktorom sú základné pojmy aj v anglickom jazyku, ďalej kapitolu stručne rekapituluje a zadáva úlohy a námety do diskusie. Koncepcia textu je rozvrhnutá do 6 kapitol, ktoré majú svoje odborné a logické opodstatnenie. Pri písaní autorka použila 156 bibliografických položiek, 12 legislatívnych noriem a 2 prílohy.

Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko

aug 10 2014

Abstrakt: Problematika šikanovania v školskom prostredí sa stáva neustálym predmetom záujmu spoločnosti u nás i vo svete. Šikanovanie v školskom prostredí je nie len fenoménom pedagogickým a psychologickým, ale aj právnym. Autorka sa v článku zaoberá základnými informáciami potrebnými k diagnostikovaniu, včasnému rozpoznaniu tohto javu ako aj jeho skutkovej podstaty.
Kľúčové slová: Šikanovanie. Sociálnopatologický jav. Škola. Priestupok. Trestný čin.

Abstract: Problems of the victimization (hazing) at school is becoming important for the society at home as well as abroad. The victimization at school represents pedagogical and psychological phenomenon, but also phenomenon juridical. The author presents in this paper basic information needed for an early diagnostic and recognition of such act and its state of the facts.
Keywords: victimization, social-pathological phenomenon, school, offence, crime

Osamelosť v edukačnom prostredí

júl 13 2014

Loneliness & education: evaluations of adolescents' loneliness
Abstrakt: Cieľom článku je poukázať na hlavné príznaky osamelosti v edukačnom prostredí. Zaoberá sa osamelosťou a jej korelátmi. Jeho základom je práca teoreticko-výskumného typu. V práci sme popísali základné charakteristiky osamelosti, teoretické chápanie osamelosti a osamelosť ako jav vyskytujúci sa v edukačnom prostredí. Vo výskumnej časti sme bližšie popísali ciele výskumu, metódy výskumu, výskumnú vzorku a prezentovali výsledky.
Kľúčové slová: adolescencia, identita, osamelosť, samota.

Abstract: The aim of the work is remit the main symptoms of loneliness in educational environment. In the work we deals with loneliness and its correlates. It's theoretical and research type of work. In thesis we described the basic characteristics of loneliness, theoretical understanding of loneliness and loneliness as a phenomenon occurring in the educational environment. In research part of work we describe research objectives, research methods and presented results.
Keywords: adolescence, identity, loneliness, solitude.

Vizualizácia archeologickej expozície v kontexte sprístupňovania poznatkov detskému návštevníkovi

máj 21 2014

Abstrakt: Katedra muzeológie FF UKF v Nitre v spolupráci so zvolenskou pobočkou Archeologického ústavu SAV zrealizovali v roku 2012 stálu expozíciu nálezov z Pustého hradu, ktorý je najväčším komplexom svojho druhu na Slovensku. Pri príprave a inštalácii v historických priestoroch Starej radnice sa prihliadalo aj na skutočnosť, že deti a mládež budú tvoriť značnú časť návštevníkov, preto sme výsledný produkt obohatili aj o niektoré prvky(preglejkové puzzle, virtuálne maľby, archeopieskovisko), ktoré priblížia dané poznatky zmienenému okruhu prijímateľov.
Kľúčové slová: Pustý hrad, Zvolen, stála múzejná expozícia, detský návštevník

2
3
1

Máme živú archeológiu na Slovensku?

máj 20 2014

Archeologické múzeum v prírode – Archeopark – Archeoskanzen

Abstrakt: Osobitosť archeologických prameňov, t. j. skutočnosť, že sú mŕtvymi fragmentmi dávnej živej kultúry, kladie zvýšené nároky na spôsob ich prezentácie. Ak má byť prekonané starožitnícke nazeranie na predmety z minulosti a sledujeme cieľ cez zlomky poskladať predstavu o živote v najstarších dobách (čo je nakoniec v súlade aj so snažením akademického archeologického bádania), treba tejto snahe prispôsobiť technickú stránku prezentácie, ako i komunikáciu s klientmi. Samotná problematika prezentácie archeológie v teréne (v prírode), prostredníctvom špeciálnych múzejných expozícií, je mnohovravná. Jej kvalita a úroveň závisí od samotných tvorcov. V súčasnosti, keď sa Slovensko nachádza na začiatku budovania tohto typu inštitúcie, viditeľne panuje terminologická rozkolísanosť pre jej označenie (archeologické múzeum v prírode, archeoskanzen, archeopark).
Kľúčové slová: archeológia, archeologické múzeum v prírode, archeoskanzen, archeopark, prezentácia, experimentálna archeológia

Obr4
Obr1
Obr2

Prečo kandidujem

máj 2 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., prezident ICSW Europe

Pripomíname si desať rokov pôsobenia v rámci Európskej únii. Oplatilo sa nám to? Slovensko do EÚ vstupovalo s oveľa menšou ekonomickou silou, ako má dnes. V tvorbe hrubého domáceho produktu na obyvateľa sme preskočili Portugalsko aj Grécko. V kúpnej sile dokonca Česko. Veríte tomu. Máme z toho radosť? Podľa nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Josepha Stiglitza, ale i Európskej komisie, je Slovensko krajina, kde ekonomický rast sa neodrazil rastom životnej úrovni. Počas referenda o vstupe do EÚ som zastával názor zachovať si triezvy názor. Nie všetko zlato sa blyští. A to platí aj pre Európsku úniu. Najsmutnejšie je, že naši politici, často chránia cudzie a nie naše záujmy.

Zborník príspevkov z konferencie Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet - Spoločnosť, kríza, rodina v PDF (2010)

apr 2 2014

Zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dneńný svet - Spoločnosť, kríza, rodina“ s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010.

Kohabitácia a manželstvo: súčasný stav - výzvy - perspektívy

mar 9 2014

Cohabitation and marriage: current status - challenges – perspectives
Abstrakt: Štúdia sa zaoberá problematikou kohabitácie, manželstva a legalizovaným partnerským spolunažívaním. Reflektuje aktuálny pohľad na fenomén legalizovaného homosexuálneho partnerstva, prezentuje vývojové štádia manželstva a rodiny, ako aj sociálne faktory ovplyvňujúce inštitút manželstva a rodiny. Štúdia prezentuje aktuálne výzvy a perspektívy, relevantne argumentuje isté skutočnosti a podáva návrhy a odporúčania pre prax.
Kľúčové slová: manželstvo, registrované partnerstvo, náboženstvo, adopcia, rodina, výchova.

Abstract: In this study are dealing with the issue of cohabitation, marriage and legalized partner coexistence. The study reflects the current view of the phenomenon of homosexual partnerships, presents developmental stages of marriage and family, as well as social factors affecting the institution of marriage and family. The contribution highlights the current challenges and perspectives, relevant argues same facts and make suggestions and recommendations for practice.
Keywords: marriage, registered partnership, religion, adoption, family, parenting.

Vybrané poznámky k oblasti diagnostiky dospělých osob s mentálním postižením

mar 8 2014

Selected notes on the diagnosis of adults with mental disabilities
Abstrakt: Text pracuje s oblastí diagnostického procesu u dospělých osob s mentálním postižením. Cílem je poskytnout náhled na danou oblast prostřednictvím interpretace výpovědí psychologů a sociálních pracovníků/osob, kteří pracují s dospělými osobami s mentálním postižením. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, představena problematika diagnostiky u dospělých osob jako terén vhodný další pozornosti. Praktická část předkládá stručnou sumarizaci odpovědí vybraných skupin respondentů.
Klíčová slova: mentální retardace, mentální postižení, diagnostika

Abstract: Text works with areas of the diagnostic process in adults with intellectual disabilities. The aim is to provide insight into the area through the interpretation of testimony of psychologists and social workers / people who work with adults with mental disabilities. In the theoretical part of the basic concepts, introduced the issue of diagnosis in adults as terrain suitable further attention. The practical part presents summarize the responses of selected groups of respondents.
Keywords: mental retardation, leasing disability, diagnosis.

Aktuálny stav mimoškolskej environmentálnej výchovy na Slovensku

mar 8 2014

Current status of extracurricular Environmental Education in Slovakia
Abstrakt: Environmentálna výchova (ďalej aj ENV) v neoliberálnom prostredí postmodernej spoločnosti zaznamenáva istú akceleráciu a viac sa akcentuje aj jej význam. Je to spôsobené narastajúcimi problémami súvisiacimi so životným prostredím v regionálnych i globálnych dimenziách. Na Slovensku sa environmentálna výchova realizuje hlavne v škole no v značnej miere aj v mimoškolskom prostredí. Cieľom príspevku je poukázať na súčasný stav mimoškolskej ENV u nás, analyzovať jej vybrané prvky a prispieť k celistvejšiemu pohľadu na jej realizáciu. Obsah príspevku je v prevažnej miere výsledkom realizovaného prieskumu zameraného na predmetnú problematiku. Uvádzame tiež množstvo internetových odkazov, ktoré môžu byť podnetné pre učiteľov a pedagogických pracovníkov v praxi.
Kľúčové slová: environmentálna výchova, mimoškolská environmentálna výchova, aktuálna realizácia, prieskum, environmentálne súťaže a projekty, environmentálne organizácie a združenia.

Abstract: Environmental Education (EE) in the neoliberal environment of postmodern society receive an acceleration and emphasizes its importance. It is caused by growing local and global environmental problems. Except school environmental education is in Slovakia largely implemented also extracurricular Environmental Education. The aim of this publication is to refer about the current status of extracurricular EE, to analyze its selected elements and to bring a more holistic view of its implementation. In this publication, we publish the results of our research falling in extracurricular EE. There are also a number of internet links that can be usefull for teachers and pedagogical staff in practice.
Keywords: Environmental Education, Extracurricular Environmental Education, The current implementation, Research, Environmental competitions and projects, Environmental institutions and associations.

Sebareflexia pedagogickej praxe študentov odboru pedagogika z hľadiska kvality ich vlastných výstupov v školských zariadeniach

jan 28 2014

Self-reflection of pedagogic practice of pedagogy students in terms of quality of their own outcomes in school facilities
Abstrakt: Príspevok dokumentuje sebareflexiu výstupovej praxe poslucháčov odboru pedagogika na PF UKF v Nitre, ktorej cieľom je aktívna realizácia výchovných činností vo výchovno-vzdelávacom zariadení, projektovanie a organizovanie edukačných činností a schopnosť sebareflexie vlastnej práce a činnosti detí. Z hľadiska kvality výstupov je hodnotená efektivita činnosti pedagóga, jeho schopnosť vytvárať podmienky edukácie, ktorých výsledkom je úroveň percepčno-motorických, kognitívnych a sociálno-emocionálnych zručností detí.
Kľúčové slová: pedagogická prax, školské zariadenia, požiadavky na pedagóga, činnosť pedagóga, činnosť detí, efektivita edukácie.

Abstract: The contribution documents self-reflection of the output practice of students of the field of Pedagogy at PF UKF in Nitra, which aim is active realization of educational activities in educational facilities, designing and organizing educational activities and ability of self-reflection of own work and activity of children. In terms of quality of outcomes there is evaluated activity of a pedagogue, ability to create conditions of education, which result is the level of perceptual, motoric, cognitive and social-emotional skills of children.
Key words: pedagogic practice, school facilities, requirements for a pedagogue, activity of a pedagogue, activity of children, effectiveness of education.

Špecifiká profesijného štartu vychovávateľov v podmienkach školských klubov detí

jan 24 2014

Specifics of the professional start of educators in the conditions of school children's clubs
Abstrakt: Profesijný štart je náročnou etapou v každej profesii. Má svoje špecifiká a jeho zvládnutie je determinované mnohými činiteľmi, medzi ktoré rozhodne patrí osobnostná kondícia a úroveň profesijnej prípravy. V profesii pedagóga je začiatok výkonu profesie spojený s procesom adaptačného vzdelávania. Vo svojom príspevku prezentujeme čiastkové výsledky výskumu zameraného na deskripciu najčastejších problémov v jednotlivých oblastiach výkonu pedagogickej profesie u začínajúcich vychovávateľov pôsobiacich v Školských kluboch detí.
Kľúčové slová: Voľný čas. Pedagóg voľného času. Vychovávateľ. Kompetencie vychovávateľa. Profesijný štart. Adaptačné vzdelávanie.

Abstract: Starting professional career is demanding phase in every profession. It has its own specifics and its mastering is determined by many factors, among which belongs personality characteristics and level of professional training. The beginning of teacher profession is associated with the process of adaptive learning. We present partial results of research focused on the description of the most common problems of novice educators in their individual performance in children's school clubs.
Keywords: Leisure-time. Leisure-time Teacher. Educator. Educator`s Competencies. Starting Professional Career. Adaptive Learning.

Mladí mladým - Tvorivé reflexie

dec 18 2013

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi, pracovisko Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod vedením riaditeľa centra doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD., spustilo v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 realizáciu pedagogického projektu: „Mladí mladým – tvorivé reflexie“. Prvá séria aktivít projektu nesie podtitul: Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie.

obr 3
pozvanka
obr 7

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!