Pedagogika

Zhrnutie z konferencie „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“

nov 12 2014

V Levoči sa dňa 10. októbra 2014 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“, organizovaná PF KU v Ružomberku, Inštitútom Juraja Páleša v Levoči, Katedrou liečebnej pedagogiky v spolupráci s PROLP Asociáciou liečebných pedagógov v SR a IGhB – Internationale Gesellschaft der heilpädagogischen Fach-und Berufsverbände. Podujatie bolo jedným z hlavných výstupov projektu KEGA MŠVVaŠ SR č.035-UK/2013, s názvom: Model uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy v materskej a základnej škole, realizovanom na uvedenom pracovisku.

Zhrnutie konferencie Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách.

nov 9 2014

Stalo sa už tradíciou, že sa na Pravoslávnej Bohosloveckej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove, dňa 3.novembra 2014, opäť uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Nová sociálna edukácia človeka.
Tento rok bola konferencia tematicky zameraná na rôzne aspekty predovšetkým sociálnej terapie a rovnako tak na duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška. V plenárnej časti konferencie odznelo trinásť príspevkov a v priebehu ďalšieho rokovania konferencie prezentovali v hojnom počte svoje príspevky odborníci z vysokoškolských pracovísk a odborníci z oblasti praxe z Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky.
Na konferencii boli predostreté mnohé významné vedecké a odborné názory a postoje, aj výsledky z výskumov a skúsenosti dobrej praxe.

Report from Congress of social workers and social pedagogues in Moscow, 7th and 8th October 2014

nov 4 2014

In this month The Russian Union for Social Educators and Social Workers held a congress for 1000 of their members from all over Russia, with participation from national and regional authorities on the social area, and international collaborators. The Russian Union was also celebrating that the Social educators in Russia now in 25 years have been a recognized proffession in Russia. AIEJI was represented by General Secretary Ellen Galaasen - and a norwegian contributor on AIEJIs work with the UN convention of childrens right, Anne Grønsund. They did a presentation in one of the parallell seminars about developing the education for social educators in Russia. AIEJIs General Secretary held a speach for the conference. You can read it below.

Zborník z konferencie Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie v PDF (Levoča, 2014)

okt 28 2014

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“ konanej 10. 10. 2014 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Otázka rozvodu a jeho vplyvu na správanie detí v kolektíve

okt 7 2014

Question of divorce and its effect on children's behavior in the social environment
Abstrakt: Rozvody sa v súčasnosti stávajú dostupným a úplne bežným riešením problémov v rodine. Aj keď rozvodom trpia všetci zúčastnení, najviac ovplyvní dieťa a jeho ďalší život, bez ohľadu na to, v akom veku týmto obdobím muselo prejsť. V štúdii reflektujeme manželstvo a rodinu, ktoré v súčasnosti prechádzajú krízou. Analyzujeme rozvod, ako jeden z najtraumatizujúcejších okamihov v živote, a jeho vplyv na dieťa z rôznych aspektov.
Kľúčové slová: Rodina. Manželstvo. Kríza. Rozvod. Dieťa. Sociálne správanie.

Abstract: Divorces are now becoming available and quite common solution to the problems in the family. Although divorce suffer all participants, mostly affected child and his or her life, no matter at what age this period had to go. In the study we reflect on marriage and the family, which is currently going through a crisis. Divorce is one of the trauma in life and affects various aspects of the child.
Keywords: Family. Marriage. Family crisis. Divorce. Child. Social behavior.

Kohabitácia ako novodobý fenomén partnerského spolužitia – konkurencia k manželstvu?

sep 8 2014

Cohabitation as a new phenomenon of partnership – competition to marriage?

Abstrakt: V modernej spoločnosti zaznamenávame premeny postoja k manželstvu a premeny rodinného správania. Prenikanie západných vzorcov správania, hodnotové zmeny, celková zmena politického a sociálneho prostredia spôsobujú v našej súčasnej spoločnosti klesajúcu motiváciu mladých ľudí k vstupu do manželstva. Vzhľadom na skutočnosť, že sa rozširujú alternatívne formy rodinného spolužitia (jedným z nich je kohabitácia), stáva sa aktuálnou otázka: zachováva si manželstvo naďalej vysokú hodnotu, má väčšina mladých ľudí v úmysle vstúpiť do manželstva? Alebo sa kohabitácia (nemanželské spolužitie) stáva konkurenciou k manželstvu?
Kľúčové slová: kohabitácia, manželstvo, nemanželské spolužitie, rozdielnosť medzi manželstvom a kohabitáciou.

Abstract: Changes of attitudes towards marriage and changes of family life are noticed in the modern society. Decreasing motivation of young people to entry into marriage nowadays is caused by western behaviour patterns, value changes and changes of political and social environment. Given that alternative forms of family life (cohabitation is one of them) are extended, current questions are if marriage is still highly valuable, if young people intend to entry into marriage. Next interesting question is if cohabitation becomes competing to marriage.
Keywords: cohabitation, marriage, partnership, differentiation between marriage and cohabitation.

Pregraduální systém přípravy asistentů pedagoga

sep 8 2014

Anotace: Následující text vznikl jako jeden z výstupů projektu Systémová podpora inkluzívního vzdělávání reg. č. CZ.1.07./1.2.00/43.0003, řešeného na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přináší teoretické a praktické informace, jež byly získány na podkladě kvalitativního šetření mezi asistenty pedagoga na území celé České republiky. Text si klade za cíl vymezit základní legislativní rámec působení asistenta pedagoga (dále jen AP) a pregraduálního systému odborné přípravy. Od absolvované kvalifikace se následně odvíjí platové ohodnocení a s tím související pracovní zařazení.
Klíčová slova: Asistent pedagoga, negraduální příprava, praxe

Annotation: The following text appeared as one of the outputs of System support for inclusive education reg. No.. CZ.1.07. / 1 Feb. 00 / 43.0003, solved special education studies at the Institute of Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc. It provides theoretical and practical information which has been obtained on the basis of a qualitative survey among teaching assistants throughout the Czech Republic. The text aims to define the basic legislative framework for an assistant teacher and undergraduate training system. Since then completed the qualification depends on salary and related job titles.
Keywords: assistant teacher, undergraduate systém, practice

Jarmila Žolnová - Základy pedagogiky psychosociálne narušených (recenzia)

sep 4 2014

Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, 103 s., ISBN 978-80-555-842-9

Autorka Mgr. Jarmila Žolnová, PhD. je skúsenou odborníčkou v etopedickej oblasti, pôsobí na katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty prešovskej univerzity ako odborný asistent.

Útla knižočka – Vysokoškolská učebnica “Základy pedagogiky psychosociálne narušených“ obohatila slovenskú špeciálnopedagogickú literatúru o titul, na ktorý čakalo množstvo odborníkov v oblasti starostlivosti o osoby s psychosociálnym narušením. Táto vysokoškolská učebnica napĺňa pomerne chudobnú etopedickú knižnicu. Autorka v texte prináša základné historicko-faktické, metodologické a interdisciplinárne poznatky daného špeciálnopedagogického odboru. Koncepcia tejto vysokoškolskej učebnice je jasná, prehľadná, logická a vecne zrozumiteľná, kde autorka používa časť čo by mal študent po preštudovaní ovládať. Ide najmä o odborný text, v ktorom sú základné pojmy aj v anglickom jazyku, ďalej kapitolu stručne rekapituluje a zadáva úlohy a námety do diskusie. Koncepcia textu je rozvrhnutá do 6 kapitol, ktoré majú svoje odborné a logické opodstatnenie. Pri písaní autorka použila 156 bibliografických položiek, 12 legislatívnych noriem a 2 prílohy.

Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko

aug 10 2014

Abstrakt: Problematika šikanovania v školskom prostredí sa stáva neustálym predmetom záujmu spoločnosti u nás i vo svete. Šikanovanie v školskom prostredí je nie len fenoménom pedagogickým a psychologickým, ale aj právnym. Autorka sa v článku zaoberá základnými informáciami potrebnými k diagnostikovaniu, včasnému rozpoznaniu tohto javu ako aj jeho skutkovej podstaty.
Kľúčové slová: Šikanovanie. Sociálnopatologický jav. Škola. Priestupok. Trestný čin.

Abstract: Problems of the victimization (hazing) at school is becoming important for the society at home as well as abroad. The victimization at school represents pedagogical and psychological phenomenon, but also phenomenon juridical. The author presents in this paper basic information needed for an early diagnostic and recognition of such act and its state of the facts.
Keywords: victimization, social-pathological phenomenon, school, offence, crime

Osamelosť v edukačnom prostredí

júl 13 2014

Loneliness & education: evaluations of adolescents' loneliness
Abstrakt: Cieľom článku je poukázať na hlavné príznaky osamelosti v edukačnom prostredí. Zaoberá sa osamelosťou a jej korelátmi. Jeho základom je práca teoreticko-výskumného typu. V práci sme popísali základné charakteristiky osamelosti, teoretické chápanie osamelosti a osamelosť ako jav vyskytujúci sa v edukačnom prostredí. Vo výskumnej časti sme bližšie popísali ciele výskumu, metódy výskumu, výskumnú vzorku a prezentovali výsledky.
Kľúčové slová: adolescencia, identita, osamelosť, samota.

Abstract: The aim of the work is remit the main symptoms of loneliness in educational environment. In the work we deals with loneliness and its correlates. It's theoretical and research type of work. In thesis we described the basic characteristics of loneliness, theoretical understanding of loneliness and loneliness as a phenomenon occurring in the educational environment. In research part of work we describe research objectives, research methods and presented results.
Keywords: adolescence, identity, loneliness, solitude.

Vizualizácia archeologickej expozície v kontexte sprístupňovania poznatkov detskému návštevníkovi

máj 21 2014

Abstrakt: Katedra muzeológie FF UKF v Nitre v spolupráci so zvolenskou pobočkou Archeologického ústavu SAV zrealizovali v roku 2012 stálu expozíciu nálezov z Pustého hradu, ktorý je najväčším komplexom svojho druhu na Slovensku. Pri príprave a inštalácii v historických priestoroch Starej radnice sa prihliadalo aj na skutočnosť, že deti a mládež budú tvoriť značnú časť návštevníkov, preto sme výsledný produkt obohatili aj o niektoré prvky(preglejkové puzzle, virtuálne maľby, archeopieskovisko), ktoré priblížia dané poznatky zmienenému okruhu prijímateľov.
Kľúčové slová: Pustý hrad, Zvolen, stála múzejná expozícia, detský návštevník

2
3
1

Máme živú archeológiu na Slovensku?

máj 20 2014

Archeologické múzeum v prírode – Archeopark – Archeoskanzen

Abstrakt: Osobitosť archeologických prameňov, t. j. skutočnosť, že sú mŕtvymi fragmentmi dávnej živej kultúry, kladie zvýšené nároky na spôsob ich prezentácie. Ak má byť prekonané starožitnícke nazeranie na predmety z minulosti a sledujeme cieľ cez zlomky poskladať predstavu o živote v najstarších dobách (čo je nakoniec v súlade aj so snažením akademického archeologického bádania), treba tejto snahe prispôsobiť technickú stránku prezentácie, ako i komunikáciu s klientmi. Samotná problematika prezentácie archeológie v teréne (v prírode), prostredníctvom špeciálnych múzejných expozícií, je mnohovravná. Jej kvalita a úroveň závisí od samotných tvorcov. V súčasnosti, keď sa Slovensko nachádza na začiatku budovania tohto typu inštitúcie, viditeľne panuje terminologická rozkolísanosť pre jej označenie (archeologické múzeum v prírode, archeoskanzen, archeopark).
Kľúčové slová: archeológia, archeologické múzeum v prírode, archeoskanzen, archeopark, prezentácia, experimentálna archeológia

Obr4
Obr1
Obr2

Prečo kandidujem

máj 2 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., prezident ICSW Europe

Pripomíname si desať rokov pôsobenia v rámci Európskej únii. Oplatilo sa nám to? Slovensko do EÚ vstupovalo s oveľa menšou ekonomickou silou, ako má dnes. V tvorbe hrubého domáceho produktu na obyvateľa sme preskočili Portugalsko aj Grécko. V kúpnej sile dokonca Česko. Veríte tomu. Máme z toho radosť? Podľa nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Josepha Stiglitza, ale i Európskej komisie, je Slovensko krajina, kde ekonomický rast sa neodrazil rastom životnej úrovni. Počas referenda o vstupe do EÚ som zastával názor zachovať si triezvy názor. Nie všetko zlato sa blyští. A to platí aj pre Európsku úniu. Najsmutnejšie je, že naši politici, často chránia cudzie a nie naše záujmy.

Zborník príspevkov z konferencie Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet - Spoločnosť, kríza, rodina v PDF (2010)

apr 2 2014

Zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dneńný svet - Spoločnosť, kríza, rodina“ s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010.

Kohabitácia a manželstvo: súčasný stav - výzvy - perspektívy

mar 9 2014

Cohabitation and marriage: current status - challenges – perspectives
Abstrakt: Štúdia sa zaoberá problematikou kohabitácie, manželstva a legalizovaným partnerským spolunažívaním. Reflektuje aktuálny pohľad na fenomén legalizovaného homosexuálneho partnerstva, prezentuje vývojové štádia manželstva a rodiny, ako aj sociálne faktory ovplyvňujúce inštitút manželstva a rodiny. Štúdia prezentuje aktuálne výzvy a perspektívy, relevantne argumentuje isté skutočnosti a podáva návrhy a odporúčania pre prax.
Kľúčové slová: manželstvo, registrované partnerstvo, náboženstvo, adopcia, rodina, výchova.

Abstract: In this study are dealing with the issue of cohabitation, marriage and legalized partner coexistence. The study reflects the current view of the phenomenon of homosexual partnerships, presents developmental stages of marriage and family, as well as social factors affecting the institution of marriage and family. The contribution highlights the current challenges and perspectives, relevant argues same facts and make suggestions and recommendations for practice.
Keywords: marriage, registered partnership, religion, adoption, family, parenting.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!