Sociálna práca

Zdvihnime oponu a odstráňme bariéry prostredníctvom hudby

aug 16 2011

„Zdvihnime oponu“ je názov hudobnej prehliadky nevidiacich a slabozrakých interpretov. Už štvrtý ročník prehliadky organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s cieľom predstaviť širokej verejnosti nevidiacich a slabozrakých spevákov a hudobníkov.

Kedy? 20.8.2011 o 17.00 h
Kde? Galéria Eurovea, Pribinova 8, Bratislava

Časopis Sociální práce/Sociálna práca 2/2011. Téma čísla "Psycho-sociálních souvislostí u znevýhodněných dětí".

júl 28 2011

Aktuální číslo profesního časopisu Sociální práce/Sociálna práca 2/2011 se zaměřuje na tematiku Psycho-sociálních souvislostí u znevýhodněných dětí. V publicistické části čísla se dozvíte názory na to, co dělat s ochranou dětí, co je v nejlepším zájmu dítěte a co je důležitější – jestli soukromí, anebo rodina. V čísle dále naleznete zajímavé rozhovory, komentáře a samozřejmě také inspiraci pro praxi – například článek „Slovenská inspirace ve vzdělávání náhradních rodičů“.

Přeměna ústavu zvýší kvalitu života jeho klientů

júl 26 2011

Pomíjí doba, kdy lidé s různým druhem postižení umístění v ústavech sociální péče postávali za zdmi pozemků polorozpadlých zámečků a skrze mříže pozorovali pomalý tok života zapadlých obcí. Od osmdesátých let minulého století sice různí odborníci hovořili o potřebě přeměny těchto zařízení, kde v tichosti a ústraní přežívali (a dožívali) své životy tisíce lidí, ale z větší části šlo pouze o diskuse odborníků a k výrazné změně nikdy nedošlo.

Správa o stave drogovej problematiky vo svete 2010 v PDF

júl 18 2011

World Drug Report 2010
In 2009, the UN Member States decided to make further and decisive progress, within a decade, in controlling illicit drug supply and demand. Many illicit drug markets have reached global dimensions and require control strategies on a compa-rable scale. In that context, there is a need to better understand these transnational markets and the manner in which they operate. This year’s World Drug Report is a contribution towards that objective. It opens with an analytical discussion of three key transnational drug markets: the markets for heroin, cocaine and amphetamine-type stimulants. The market discussion is followed by a presentation of statistical trends for all major drug categories. The latest information on drug pro-duction, seizures and consumption is presented. Finally, there is a discussion on the relationship between drug trafficking and instability.

Ciele Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR v rokoch 2010-2014

júl 1 2011

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb si v rokoch 2010-2014 kladie za cieľ usilovať sa o zmenu zákonných noriem a o zmenu postojov vlády, samosprávy, odbornej a laickej verejnosti v nasledovných oblastiach:

Ministr Drábek předal prvním domovům pro seniory certifikáty kvality

jún 25 2011

Na tiskové konferenci konané včera v pražském Domově sociální péče Hagibor u příležitosti úspěšného zakončení projektu Značka kvality v sociálních službách předal ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek certifikáty kvality prvním českým domovům pro seniory.

Problematika dlouhodobé péče v rámci zemí OECD

jún 23 2011

V loňském roce se od 15. do 16. listopadu v Paříži uskutečnilo expertní jednání, které bylo spojeno s projektem Zdravotnického výboru a Pracovní skupiny pro sociální politiku dlouhodobé péče a jejího financování OECD (1) (OECD Health Committee and Working Party on Social Policy on LTC Workforce and Financing).

Mobbing – šikana na pracovišti

jún 23 2011

Na pracovišti se dva zaměstnanci vyloženě nemají rádi. Snaží se vyhýbat se vzájemně, mluví spolu pouze o tom nejnutnějším. Ostatní kolegové sledují jejich chování a přemýšlí o tom, zda se jedná o mobbing. Psycholog práce by jim vysvětlil, že v tomto případě se o mobbing vůbec ještě nemusí jednat.

Sborník z konference ,,VI. Hradecké dny sociální práce - Etika sociální práce “ v PDF, Hradec Králové (2009)

jún 20 2011

Předmluva
Otázka toho, proč bychom měli soucítit s ostatními lidskými bytostmi, proč bychom jim neměli škodit, ale měli bychom se snažit žít s nimi v určitém souladu, a proto jim v případě nouze i altruisticky pomáhat, je zcela jistě jednou ze základních etických otázek, které se západní filozofie intenzivně věnuje poslední dvě staletí. Zároveň tato otázka byla ale přítomna již i v myšlení Platónově, a po dlouhá staletí se jí zaobíraly nejrůznější náboženské a ideologické věrouky. Jedná se o jednu z nejzákladnějších otázek, kterou jako lidé musíme ve svých životech každodenně řešit, ať již v práci, ve škole, či v rámci svých osobních vztahů. Otázce jako je tato se nelze vyhnout – chcemeli se nadále zvát morálními bytostmi.

Sborník z konference ,,V. Hradecké dny sociální práce - Posuzování životní situace v sociální práci“ v PDF, Hradec Králové (2008)

jún 20 2011

Předmluva
V. Hradecké dny sociální práce jsme se rozhodli věnovat tématu „Posuzování životní situace“. Důvodů bylo několik. Za prvé jsme chtěli navázat na předchozí IV. Hradecké dny, které byly věnovány tématu „Sociální práce mezi pomocí a kontrolou“, a kde z řady příspěvků vyplývalo, že jeden z klíčových momentů, kdy je třeba velmi citlivě balancovat mezi symetrickým a asymetrickým přístupem vůči klientkám a klientům, je právě fáze „posuzování“ jejich životní situace. Vedle toho se stalo jedním ze stěžejních témat předchozích Hradeckých dnů téma možnosti ovlivňování zadavatelů (politiků, zaměstnavatelů atd.) ze strany sociálních pracovnic a pracovníků, a tak jsme se rozhodli jednu ze sekcí věnovat tématu „posouzení“ v kontextu společenské zakázky.

Žena v tiesni

jún 3 2011

Občianske združenie ŽENA V TIESNI vzniklo v apríli roku 2005, aktívna činnosť centra začala v januári 2006. Jeho sídlom je Martin.
Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa pre ženy zažívajúce násilie. V prevádzke má i telefonickú Krízovú linku.
Špecializované pracovisko sa komplexne zaoberá násilím v rámci Žilinského kraja, páchaných v párových vzťahoch najmä na ženách. Jeho prioritou je aktívne riešiť problémy párového násilia v rodine a eliminovať sociálno-patologické javy v spoločnosti sociálnou prevenciou, bezplatným odborným poradenstvom a sociálnymi službami. Svoje klientky sprevádza združenie počas celého, i niekoľkoročného procesu odpútania sa od násilníka. Všetky poskytované služby sú bezplatné a pri práci sa riadi odporúčanými štandardami Európskej únie.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálna patológia rodiny" (Žilina, 24.2.2011) v PDF

máj 31 2011

HARDY, M. – DUDÁŠOVÁ, T. – VRANKOVÁ, E. – HRAŠKOVÁ, A. 2011.
Sociálna patológia rodiny. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 365 s. ISBN 978-80-8132-000-2.

Postavenie a kompetencie sociálneho pedagóga v spoločnosti

máj 31 2011

Abstrakt: Ak má pracovník kvalitne a efektívne vykonávať akúkoľvek ľudskú činnosť, musí sa preukázať žiaducimi predpokladmi, ktorých dôležitosť stúpa podľa náročnosti a spoločenského významu danej profesie. V každom povolaní potrebuje človek disponovať vlastnosťami, ktoré umožňujú optimálne spĺňať jeho požiadavky. Isté požiadavky sú spoločné všetkým povolaniam - odborné predpoklady, pracovné vlastnosti a pod. Následne isté profesie kladú dôraz na určité psychologické osobitosti v požiadavkách na osobnosť daného zamestnanca. V tomto príspevku sa chceme zamerať a poukázať práve na osobnostné vlastnosti a profesiu sociálneho pedagóga.
Kľúčové slová: Profesia, Sociálny pedagóg, Sociálna pedagogika, Výchova.

Abstract: If a worker is efficiently and effectively carry out any human activity must be demonstrated desirable prerequisites, which increases the importance of under performance and social importance of the profession. For each profession needs a man to have properties that allow optimal meet its requirements. Certain requirements are common to all professions - professional requirements, job characteristics and the like. Consequently, certain professions emphasize certain psychological particularities of the requirements for the personality of the employee. In this paper we focus on and highlight the personal characteristics of social law and the profession teacher.
Keywords: Education, Professions, Social pedagogue, Social education.

Publikácia: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty

máj 18 2011

EVA ŽIAKOVÁ a kolektív
Slovo editorky
Prvotným motívom napísať a zostaviť učebnicu s názvom „Sociálna práca – teoretické východiská a praktické kontexty“ bol a je neustále rozširujúci fakt, že študentky a študenti vysokých škôl študujú a nadobúdajú vedomosti z nespoľahlivých „vedeckých“ zdrojov, internetu, prípadne z poznámok, ktoré zostavili oni sami z pochybných nevedeckých a nespoľahlivých, vedeckému pokroku nezodpovedajúcich zdrojov, ktoré plnia jednu úlohu – sú ľahko dostupné a písané ľahko zapamätateľným štýlom. Myslím, že aj iní kolegovia a kolegyne z vysokých škôl na Slovensku pociťujú a vnímajú túto existujúcu skutočnosť, ktorú je potrebné zmeniť. Ostáva na nás, vysokoškolských učiteľoch, profesoroch a docentoch, aby sme nastavili takú úroveň, ktorú si naše vysoké školy zaslúžia.

Ageismus – seriál o věkové diskriminaci v ČR (druhý díl). Příčiny ageismu a věkové diskriminace

máj 17 2011

V prvním díle našeho seriálu jsme si obecně představili koncept ageismu jako ideologie, z které vyvěrá věková diskriminace. Podtrhli jsme, že se nejedná o problém výhradně seniorů, i když právě ve vyšších věkových skupinách je tento fenomén rozšířenější a má závažnější důsledky. V této části se zaměříme na jeho nejvýznamnější příčiny. Ageismus je natolik komplexní, že nelze identifikovat jedinou či nejzávažnější příčinu. Některé z nich se vyskytují samostatně, některé působí společně a jejich důležitost se vzájemně posiluje.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!