Pedagogika

Zahraniční Slováci a Slovensky k témam Európskeho roka rozvoja

aug 10 2015

Deti zahraničných Slovákov sa v júli na Slovensku zdokonaľovali nielen v slovenčine. V programe Letnej školy pre mladých krajanov sa objavila aj podnetná prednáška o Európskom roku rozvoja a možnostiach jeho podpory – napríklad formou dobrovoľníctva.

Centrum ďalšieho vzdelávania (sekcia Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov) Univerzity Komenského v Bratislave každoročne v júli organizuje Letnú univerzitu v Modre-Harmónii pre zahraničných Slovákov a Slovenky z Ukrajiny, Maďarska či zo Srbska. Ide o vzdelávacie podujatie pre mladých krajanov – stredoškolských študentov, hovoriacich po slovensky, ktorí možno o pár rokov budú študovať na univerzitách na Slovensku.

Do ich bohatého programu, plného indoorových aj outdoorových aktivít a zlepšovania slovenčiny, sa vtesnala v polovici júla aj návšteva Zastúpenia Európskej komisie v SR, a predovšetkým prednáška o cieľoch a aktivitách Európskeho roka rozvoja v bratislavskom Európskom informačnom centre (EIC).

Rola celoživotného učenia sa a edukačné sociálne poradenstvo

jún 26 2015

The role of lifelong learning and educational social counselling.
Abstrakt: V príspevku nastoľujeme potrebnosť a povahu nového druhu sociálneho poradenstva – Edukačné sociálne poradenstvo. Ide o spôsob akceptovania sociálnej funkcie edukácie dospelých v poradenstve a v riešení sociálnych problémov jednotlivcov, skupín a komunít.. Edukačné sociálne poradenstvo prezentujeme ako koncept a inovatívnu zložku systému sociálnej práce. Vymedzujeme ciele edukačného sociálneho poradenstva a úlohu celoživotného učenia sa v kontexte sociálnej práce.
Kľúčové slová: Edukačné sociálne poradenstvo. Sociálna funkcia edukácie. Celoživotné učenie. Sociálna práca.

Abstract: In the paper we discuss about usefull of the new kind of social counselling and guiding - Educational social counselling and guiding. It tis a way of acceptation of the social function of adult education in the solving of individual and group social problems. Educational social counselling and guiding is presented as a concept and the part of social work. We discuss the aims of social educational counselling and guiding and lifelong learning, in the context of social work.
Keywords: Educational social counseling. Social function of education. Lifelong learning. Social work.

Štyri dni motivačného kurzu plné potu, emócií, smiechu i sĺz

jún 26 2015

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR“ poskytuje príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie. Rekvalifikácia je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti vzdelávania a spolupracujúce s úradmi práce a zamestnávateľmi prispôsobujú kurzy potrebám trhu práce a zvyšujú tak jednotlivcom šance na získanie zamestnania. Medzi akreditované rekvalifikačné a motivačné kurzy, ktoré sú zostavované na základe požiadaviek zamestnávateľov, patrí aj kurz opatrovateľstva, ktorý sa začal 8. júna 2015 v Leviciach. Poskytovateľ kurzu, spoločnosť Newport Group a. s., ponúka v rámci 480 hodinového kurzu: 400 hodín odborného kurzu, 32 hodín motivačného kurzu a 48 hodín nemčiny pre opatrovateľky. Prinášame vám článok, ktorý je osobnou výpoveďou jednej z účastníčok. Autorka v ňom predkladá svoje dojmy, pocity a hodnotenie úvodnej – motivačnej časti rekvalifikačného kurzu. Článok vznikol ako výstup jednej z interaktívnych a zážitkových aktivít, ktoré boli realizované počas motivačného tréningu.

Zborník Edukácia a tvorivosť v reklame, Nitra, 2013 (PDF)

jún 2 2015

Recenzovaný zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 5. 4. 2013 v Nitre.
Editori: Mgr. Györgyi Kapusta, PhD., Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

Politika vzdelávania dospelých a riešenie problémov ľudí

máj 25 2015

Adult education policy and problem solving of people

Abstrakt: Vzdelávanie dospelých v súčasnosti ďaleko presahuje rámec iba získavania vedomostí dospelými ľuďmi. Týka sa totiž komplexnej schopnosti dospelých učiť sa žiť po celý ich profesijný, rodinný a osobný život. Vzdelávanie dospelých je determinované politikou vzdelávania. V súčasnosti je vzdelávanie dospelých podporované ako spôsob aj prostriedok účinnej pomoci ľuďom k životu v podmienkach globalizovaného sveta.
Kľúčové slová: politika vzdelávania dospelých, globalizačné trendy, osobnosť.

Abstract: Adult education goes far beyond just acquiring knowledge adults. It concerns namely their ability to learn living throughout their career, family and personal life. Adult education is determined by educational policy. Currently, adult education is promoted as a way and means to effectively help people on how to live in a globalized world.
Keywords: adult education policies, globalization trends, personality.

Foto: Juraj Bednárik (2017)Foto: Juraj Bednárik (2017)

Evita: Úspech je relatívny, prispôsobte si ho svojim predstavám o živote

apr 24 2015

Najväčšou brzdou sme si väčšinou sami. A veľa krát je to tým, že si dávame ciele, ktoré nám nepomáhajú, ale nás zbytočne zablokujú. Sú tak veľmi špecifické a my sme na ne tak veľmi upnutí, až nám unikajú iné, možno lepšie príležitosti. Prípadne sme nešťastní, keď sme presne nenaplnili svoje očakávania. Pozrite sa na úspech očami Evity Urbaníkovej, úspešnej spisovateľky, moderátorky, zakladateľky Evitapress.

„Úspech nie je definícia, úspech je hrozne relatívny a je to vlastne vnútorný pocit každého z nás zo seba, taká spokojnosť s vlastným životom. Úspešná je moja kamarátka, má kaderníctvo, 3 deti, o ktoré sa stará a má pokojný život. Prijala tú svoju rolu, že muž ju živý a zároveň má čas venovať sa svojim deťom. Napríklad pre mňa sú úspechom dni, keď si čitateľky prídu kúpiť osobne moje knižky do Evitapress a vidia ma v kancelárii pracovať a sú tým úplne zaskočené. Chcú sa hneď fotiť a tešia sa ako sa pochvália s fotkou a podpísanou knihou doma, odchádzajú úplne nadšené, že ma osobne stretli. Pre mňa to znamená, že som asi išla dobrou cestou, že som robila dobré veci.

Filozofia pre deti ako príklad mozgovokompatibilného vyučovania a učenia

apr 21 2015

Philosophy for children as example of the brain-compatibility teaching and learning
Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme problémom významu neurovied pre edukáciu. Vysvetľujeme pojem mozgovokompatibilného vyučovania a program Filozofie pre deti. Filozofia pre deti je edukačný koncept, ktorý rozvíja multidimenzionálne myslenie detí, rozvíja kritické, tvorivé a angažované myslenie.
Kľúčové slová: Filozofia pre deti, mozog, neurovedy, filozofia, výchova, učenie

Abstract: The contribution deals with the problem consequence of the neuroscience for education. We will explain concept of the brain-compatibility teaching and program of the Philosophy for children as an educational concept which is to develop multidimensional thinking of children, it includes the development of critical, creative and caring thinking.
Keywords: Philosophy for Children, Brain, Neuroscience, Philosophy, Education, Learning

„Prijal by som možnosť pracovať v škole, ktorú by charakterizovala vysoká úroveň kolektívnej práce, miesto, v ktorom sa prejavujú početné osobné a odborné vzťahy. Chcel by som tam chodiť každý deň, aby som sa stretával a bol s ľuďmi, ktorí tam chcú byť, ktorí si to miesto vybrali, pretože svoju prácu považujú za dôležitú pre iných a pre seba.“
R. S. Barth

Čo motivuje Adelu Banášovú?

apr 20 2015

Naša najlepšia moderátorka Adela Banášová dokáže čeliť výzvam. Je presvedčená o tom, že aj projekty, v ktorých sa necíti úplne stopercentne, majú pre ňu nejaký konkrétny zmysel. „Všetko sú to v podstate skúsenosti, ktoré máme zažívať a niekam nás majú posúvať. Veď život má oveľa širší kontext, ktorý my nevidíme.“ Tu je 7 tipov, ako si udržať motiváciu a vydržať, zvlášť ak čelíme výzve:

Projekt e-Roma Resource pripravuje online platformu pre profesionálov pracujúcich s Rómskou komunitou

mar 18 2015

Projekt e-Roma Resource je medzinárodný projekt spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania - Lifelong Learning Programme Európskej únie. Projekt je orientovaný na podporu celoživotného vzdelávania a gramotnosti v partnerských krajinách. Jeho cieľom je vytvoriť informačnú a vzdelávaciu online platformu na základe identifikovaných potrieb cieľovej skupiny.

The fundamental base of work culture and work spirituality (PDF)

mar 12 2015

This book is published as a result of cooperation of two different groups of specialists and professionals who dealt with the questions of “human conditions” and human dignity at work. The first group of researchers consisted of four specialists in different fields and various kinds of science work like Catholic Social Teaching, Catholic Moral theology, Political Philosophy and Political Ethics, Applied Ethics and Business Ethics, and finally a specialist for Catholic Theology with interest in biblical studies. On the other hand there were professionals from all sort of different firms and enterprises, professionals who work in many positions and finally specialists of all kinds labour union fields.

Riadenie projektov pre seniorov (PDF)

mar 10 2015

ČERNÁ, Ľ. 2014. Riadenie projektov pre seniorov. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. 77 s. ISBN 978–80–561–0130–8
Publikácia vznikla ako výstup projektu Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách.
Autor: © Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

Implementation of media education in Central and Western Europe

jan 31 2015

Abstract: The first considerations regarding increasing media competencies as part of a person's standard education in post-modern society first emerged in post-war Europe. Currently, the topic of media education is implemented into the content of general education in most European countries. This issue is mostly integrated into compulsory subjects, in some countries it is a cross-cutting theme in several subjects, and in some other countries increasing media competencies is part of extracurricular education. The situation is differentiated in individual countries with the longest experience and highest results in Europe, so far, being in Anglo-Saxon and Scandinavian countries.
Key words: educational process, media education, media literacy, students.

Plávanie v plutvách

jan 26 2015

Aj keď ide pomerne o málo známy šport a pritom „plávanie v plutvách“ má dlhú a úspešnú tradíciu vo svete i na Slovensku. Veľkej obľube sa teší najmä v Rusku, Kolumbii a v Európe. Ako prvý na Slovensku sa začal plutvovému plávaniu venovať Vladimir Jendek a založil Klub športových potápačov Neptún v roku 1962. Postupne vznikali ďalšie kluby a v súčasnosti ich je na Slovensku 10. V Bratislave sú 4 kluby, vo Zvolene 2, v Šali 2, v Senci a v Žiline po jednom. Už od začatia konania Svetových hier v roku 1981 je plutvové plávanie pravidelne zaradené do programu hier. Každoročne sa konajú striedavo MS a ME od roku 1976.

Plávanie v plutvách je technický šport. Pri plávaní sa používa monoplutva, alebo bifiny a dýchacia trubica. Niektoré disciplíny sa plávu s fľašou so zásobou vzduchu. Preteká sa na tratiach od 50 metrov do 1500 metrov a maratóny. Najrýchlejšia disciplína je 50 m apnoe (plávanie pod vodou na jeden nádych). Je to veľmi atraktívny a fotogenický šport. Spája v sebe rýchlosť, eleganciu a harmóniu pohybu.

IMG 1051
P1160014
IMG 2227

Socioekonomický status rodiny a jeho vplyv na dieťa

jan 26 2015

Socioeconomic Status of Family and Its Influence on Child
Abstrakt: V rámci rodinného prostredia existuje celý rad činiteľov, ktoré ovplyvňujú vývin detskej osobnosti, jeho súčasný i budúci životný štandard. V štúdii objasňujeme vplyv socioekonomického statusu rodiny na dieťa (z hľadiska jeho fyzického i duševného rozvoja), ako jedného z možných determinantov jeho rozvoja. Uvedomujeme si, že posudzovanie jednotlivých faktorov rodinného prostredia z hľadiska ich vplyvu na dieťa nie je jednoduché, preto štúdiu chápeme len ako načrtnutie niektorých dopadov socioekonomického statusu rodiny na dieťa.
Kľúčové slová: podmienky rodinného prostredia, socioekonomický status rodiny, vzdelanie rodičov, zamestnanie rodičov

Abstract: In the family environment, there are recognized factors which influence development of child´s personality, its present and future standard of living. In this paper, influence of family socioeconomic status on a child is clarified as a one of possible determinants of his development. It is taken to consideration that reviewing of various factors of family environment from the point of their influence on a child is not easy therefore the paper should be understood as a draft of some impacts of socioeconomic status of the family on a child.
Keywords: conditions of family environment, socioeconomic status of the family, education of parents, occupation of parents

Zhrnutie z konferencie „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“

nov 12 2014

V Levoči sa dňa 10. októbra 2014 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“, organizovaná PF KU v Ružomberku, Inštitútom Juraja Páleša v Levoči, Katedrou liečebnej pedagogiky v spolupráci s PROLP Asociáciou liečebných pedagógov v SR a IGhB – Internationale Gesellschaft der heilpädagogischen Fach-und Berufsverbände. Podujatie bolo jedným z hlavných výstupov projektu KEGA MŠVVaŠ SR č.035-UK/2013, s názvom: Model uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy v materskej a základnej škole, realizovanom na uvedenom pracovisku.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!