Pedagogika

Konal sa Aronnax Apnea Cup 2018

jan 25 2018

V bazéne Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave sa uskutočnil koncom januára 11. ročník pretekov Aronnax Apnea cup 2018.

Preteky štafiet v nádychovom potápaní nesú meno po profesorovi Pierrovi Aronnaxovi, postavy z románu Jula Verna - 20 000 míľ pod morom. V roku 1866 sa objavila zmienka o akomsi morskom netvorovi ohromných rozmerov, ktorý napáda lode. Na výprave, ktorá chcela zistiť viac o tejto príšere, sa zúčastnil aj francúzsky prírodovedec profesor Aronnax. Jeho prítomnosť na palube ponorky však nebola dobrovoľná, bol väzňom kapitána Nema. Výprava bola dlho neúspešná, až raz v noci zbadala posádka svetelnú žiaru vychádzajúcu kúsok od lode. Fregata sa pokúsila tvora prenasledovať a harpúnovať. Zrazu sa však tvor otočil a plával ohromnou rýchlosťou smerom k lodi, s ktorou sa zrazil a posádka spadla do mora...

2018 apnea-3836 1
2018 apnea-3891 1
2018 apnea-3894 1

Mnohé osemročné gymnázia nedostali povolenie na otvorenie tried v školskom roku 2018/2019

jan 21 2018

V posledných dňoch ste iste zachytili informáciu, že mnohé osemročné gymnázia nedostali povolenie na otvorenie tried v školskom roku 2018/2019. V celom Bratislavskom kraji je možné otvoriť iba jednu triedu 8-ročného gymnázia na akejkoľvek cirkevnej škole.

Neudelením povolenia bol počet tried osemročných cirkevných gymnázií v Bratislave znížený o 88 %, zatiaľ čo na štátnych školách sa toto opatrenie dotklo 25 % tried. V decembri 2017 bolo zriaďovateľom gymnázií odoslané rozhodnutie OÚ Bratislava, koľko majú povolené otvoriť tried. V prípade Evanjelického lýcea v Bratislave to je 0 tried. V Bratislave by malo ostať iba jedno cirkevné gymnázium z piatich. Prvý ročník osemročného gymnázia otvorí len jediná cirkevná škola, konkrétne Gymnázium Matky Alexie. Zvyšných päť cirkevných škôl musí s osemročným gymnáziom postupne skončiť. V Bratislave tak bude na výber už len jedna trieda s počtom žiakov 26, oproti 174 v minulom roku.

Každé gymnázium plánuje vzdelávanie na roky dopredu a tým aj skladbou pedagógov a ich pracovné úväzky. Ak príde k redukcii škôl, príde aj k redukcii pedagógov, nebudú mať koho učiť. Výpadok prijatia do prvého ročníka sa prejaví v každom nasledujúcom roku. Čiže ak sa ukáže, že redukcia tried bola nezmyselným rozhodnutím, už nebude možné v priebehu nasledujúcich rokov situáciu zvrátiť, lebo odídu aj šikovní pedagógovia, aj žiaci. Je potrebné sa k téme odborne vyjadriť, nakoľko sa to týka budúcnosti detí, ktoré dosahujú vynikajúce študijné výsledky, a ich života. A sú to aj vaše deti!

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Slovenské školy chcú využívať dostupné technológie na zatraktívnenie vyučovania

dec 5 2017

Konferencia Vzdelávame pre budúcnosť pomáha učiteľom vystúpiť z komfortu zaužívaných metód výučby

Štvrtý ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť navštívilo takmer 450 učiteľov z piatich slovenských regiónov a z rôznych stupňov vzdelávania. Učitelia, riaditelia škôl a správcovia školských sietí si na nej mohli prakticky vyskúšať najmodernejšie technológie využiteľné na vyučovacích hodinách. Okrem Bratislavy, Košíc a Žiliny konferencia prvý raz zavítala aj do Popradu a Lučenca, aby tak podporila snahu o digitálnu transformáciu škôl aj v týchto regiónoch.
Hitom tohtoročnej konferencie bolo využitie hry Minecraft na vyučovaní (Košice)Hitom tohtoročnej konferencie bolo využitie hry Minecraft na vyučovaní (Košice)

Programovanie môže byť hra aj zábava, dôkazom je Hodina kódu

dec 4 2017

Celosvetová iniciatíva Hodina kódu prichádza opäť aj na Slovensko! Od 4. do 13. decembra sa staneme súčasťou podujatia, počas ktorého si každý môže vyskúšať základy programovania – stačí len chuť tvoriť a odhodlanie spoznávať nové technológie. Microsoft vydáva aj tento rok nový tutoriál, vďaka ktorému si aj začiatočník môže počas hodiny vytvoriť svoju vlastnú hru v prostredí obľúbenej hry Minecraft.

Čo je to tajomstvo života? Vyriešte otázku č. 1 vo všetkých oblastiach vedy

nov 12 2017

Pôvod života je najťažšou otázkou vo vede. Nikto nevie, ako vznikla prvá bunka. Existuje však jednoduchšia a podstatnejšia otázka: Odkiaľ pochádzajú tieto informácie? Odpoveď spustí kvantový skok v umelej inteligencii. Rozlúštenie môže byť významnejšie ako tranzistor, alebo objav samotnej DNA. Perry Marshall a súkromná investičná skupina Natural Code LLC vyhlásili súťaž o technologickú cenu a 5 miliónov dolárov, pre toho kto rozlúšti kód života a nájde definitívnu odpovedať. Predstavte si teda, že DNA je ako napísaná kniha, alebo napísaný počítačový program. Zmysluplný kód, ktorý musí byť usporiadaný v správnom poradí, inak by program nebol funkčný. Aj za napísanou knihou hľadáte jej autora, aj za programom jeho programátora. Tak ako kniha, tak ani program nevznikli iba z náhody. Skúste vyriešiť túto otázku.

Zborník Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy, PDF (2016)

okt 27 2017

Kaliský, J. (ed.) 2016. Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Belianum. ISBN 978-80-557-1167-6.


V období spoločenských zmien, keď staré riešenia a postupy už nie sú funkčné a nové ešte nie sú vyvinuté, morálne schopnosti jednotlivcov výrazne ovplyvňujú zmenu spoločenskej morálky. Liberalizáciou verejného a kultúrneho života sa spochybnili mnohé tradičné hodnoty, hospodárske a sociálne neistoty sa prenášajú aj do rodín.

Publikácia Ľudské práva a prosociálna výchova. Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (PDF)

okt 27 2017

Kol. 2016. Ľudské práva a prosociálna výchova. Metodická príručka pre učiteľov základných škôl. Banská Bystrica : Belianum. 172 s. ISBN 978-80-557-1098-3.

V ostatnom čase sa stretávame čoraz častejšie už aj v skupinách nižších vekových kategórií, teda u detí a mládeže, s netolerantným správaním voči osobám, ktoré sa nejakým spôsobom odlišujú od bežného spoločenského priemeru. Ide o prejavovanie nedôvery, hostility, strachu z inakosti, prameniacich v predsudkoch o ľuďoch inej rasy, národnosti, rodu, príslušníkov iného náboženstva, ale aj slabších, zdravotne postihnutých či sociálne zaostalých. Deti si takéto správanie, žiaľ, osvojujú učením sa v najužšej sociálnej skupine – v rodine, škole, medzi kamarátmi, zväčša napodobňovaním vzorov. Tento fakt sa však dá využiť aj pozitívne, a to tak, že deťom ukážeme vzory pozitívneho, prosociálneho správania sa s príkladmi rešpektovania ľudských práv v rôznych situáciách z bežného života a podporením detskej hravosti, aktivity. Využitím spolupráce vhodného žiackeho vodcu a prirodzeného citu pre spravodlivosť im vštepíme hodnoty úcty ku každému človeku. Ak ako učitelia budeme vedieť vhodne zaradiť problematiku ochrany ľudských práv do vyučovania akéhokoľvek predmetu, možno sa nám podarí dosiahnuť, že predsudky a stereotypy, ktoré vychádzajú z nevedomosti a strachu z inakosti, budú nahradené porozumením, úctou a toleranciou k všetkým ľuďom – aj tým, ktorí sa od nás na prvý pohľad v niečom odlišujú.

Rozvojovka v praxi: Naslouchat příběhům z bosenských rodin

okt 27 2017

Studenti oboru Mezinárodní rozvojová studia měli začátkem léta možnost vyjet na desetidenní exkurzi do Bosny a Hercegoviny (BiH) – jedné z tzv. programových zemí Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky díky podpoře České rozvojové agentury. Součástí výjezdu byly především návštěvy desítky vládních i nevládních organizací, které se zabývají problematickými otázkami společnosti v BiH (chudobou, nezaměstnaností, politickými problémy) a jejich možnými způsoby řešení.

Osvojit si způsob, jakým se může společnost vypořádat s etnickou diverzitou v Bosně a Hercegovině

okt 26 2017

Válku, probíhající na území dnešní Bosny a Hercegoviny, ukončila po čtyřech letech krvavých střetů v roce 1995 Daytonská mírová dohoda. Laicky bychom se tak mohli domnívat, že více než dvacet let poté je situace v této krásnou přírodou oplývající balkánské zemi přinejmenším politicky a hospodářsky stabilizovaná. Přítomnost mezinárodních institucí a potřeba existence místní organizace Nansen Dialogue Centre však naznačují něco jiné.

Relikty obcanske valky 1992-95 v Sarajevu
navsteva strednej skoly v Stolaci ako projektu Nansen dialogue center-foto Fabio Iguavita
pomniky obetiam obcianskej vojny spred 25 rokov-foto Veronika Rojova

Dětské úzkosti v kontextu dnešní doby

júl 27 2017

Anxiety of children in the context of the present time
Abstrakt: Text je věnován problematice dětské úzkosti v možnostech psychoterapeutického přístupu z hlediska fenomenologického. Ontické hledisko neumožňuje ozřejmit, pochopit a následně účinně terapeuticky ošetřit problém v temporální časovosti dítěte úzkostí trpícího. Hlavní myšlenkou je pochopení emočního schématu rodiny jako živého organizmu, bez možnosti konkretizování objektivním měřením. Pro dítě, které se do tohoto systému rodí, představuje zakládající možnost prožívat bezpečí a přijetí s přesahem významu zkušenosti do dospělosti.
Klíčová slova: Dětská úzkost, onticita, ontologie, rodina, emoční schema rodiny, temporalita, transgenerační přenosy

Summary: The text is devoted to childhood anxiety in the possibilities of psychotherapeutic approach from a phenomenological point of view. The ontic point of view does not allow to explain, to understand and then effectively treat the problem in temporal time of the child with anxiety. The main idea is to understand the emotional scheme of the family as a living organism, without the possibility of concretizing it by objective measurement. For the child who is born into this system, it is the founding possibility of experiencing security and acceptance with overlapping the importance of experience to adulthood.
Keywords: child anxiety, onticity, ontology, family, emotional family scheme, temporality, transgenerational transmissions

Vyučovací štýl učiteľa ako prostriedok zefektívňovania učenia sa žiakov

júl 7 2017

Teaching style of a teacher as a way to make more effective learning process of the pupil's
Abstrakt: Príspevok je zameraný na učiteľa a jeho vyučovací štýl, v súvislosti s ktorým venujeme pozornosť žiakovmu poňatiu učiva a možnostiam jeho ovplyvňovania. Cieľom príspevku je poukázať na vyučovací štýl učiteľa nielen ako prostriedok odovzdávania množstva poznatkov, ale predovšetkým ako osobnostne stimulujúci prostriedok zefektívňovania učenia sa žiakov.
Kľúčové slová: žiakovo poňatie učiva, vyučovací štýl, zefektívňovanie učenia sa žiakov

Abstract: The article is focused on a teacher and his teaching style regarding to his ability to pay attention to the pupil's understanding of the teaching material and to his possible influence. The main goal of this article is to present the teaching style of a teacher primary as a tool of increasing efficiency of learning process of the pupil's, not just a tool of sharing the knowledge.
Keywords: pupil's understanding of lesson, teaching style, efficiency of pupil's learning process

Moderačný a mediačný proces vo výskume

jún 1 2017

Moderator and mediator in research
Abstrakt: Príspevok je teoretického charakteru. Rozoberáme v ňom modely vzťahu (mediátora), alebo vplyvu (moderátora) v pedagogicko-psychologickom výskume. Ponúka teoretické východiská premietnuté do modelov, ktoré popisujú kde sa zadáva premenná, kde výsledok a popisujú vzájomné kauzálne a predikčné vzťahy v smere šípok.
Kľúčové slová: moderátor, mediátor, výskum, premenná

Abstract: The paper is theoretical character. We deal with models of relationship (mediator) or influence (moderator) in pedagogical-psychological research. It offers theoretical bases projected into models that describe where the variable is entered, where the result and describes the mutual causal and predictive relations in the direction of the arrows.
Keywords: moderator, mediator, research, variable

Školské poradenské pracoviště jako nástroj profesionalizace prevence ve školním prostředí

máj 29 2017

School counselling center as a professional instrument for provention in the school
Anotace: Příspěvek se zaměřuje na problematiku školského poradenského pracoviště jako možného nástroje profesionalizace prevence ve školním prostředí. Příspěvek představuje pilotní výsledky mapování prostředí základních škol a zkušeností pedagogů jak v problematice prevence rizikového chování, tak v praktické realizaci školského poradenského pracoviště na českých školách. Dále mapuje potřebnost tohoto pracoviště, kompetence a úkoly školního metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa a školního speciálního pedagoga.
Klíčová slova: školské poradenské pracoviště, prevence, školní prostředí

Annotation:The paper focuses on the issue of the school counseling center as a possible tool for professionalization of prevention in the school environment. The paper presents the pilot results of the mapping of the environment of primary schools and the experience of teachers both in the field of prevention of risk behavior and in the practical implementation of the school counseling center at Czech schools. It further maps the need for this workplace, the competencies and tasks of the school prevention methodology, the educational counselor, the school psychologist and the school special pedagogue.
Keywords: school counseling workplace, prevention, school environment

Vývoj prevalence rizikového chování dětí a mládeže v České republice

máj 22 2017

Development of prevalence of risk behavior among children and youth in the Czech Republic
Abstrakt: Rizikové chování dětí a mládeže se v současné době stává ústředním tématem mnoha výzkumů napříč vědními obory. Nejen v České republice jsou realizovány rozsáhlé výzkumy na zjištění prevalence rizikového chování, které zkoumají toto chování v souvislosti s dalšími psychickými či sociálními faktory. Mezi tyto výzkumy patří např. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách, studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, mezinárodní studie o delikvenci mládeže, výzkumy Centra prevence rizikové virtuální komunikace nebo výzkumy probíhající na univerzitách (např. na Univerzitě Palackého v Olomouci nebo Univerzitě Hradec Králové). Výsledky těchto studií shodně poukazují na pokles výskytu rizikového chování u české mládeže – zejména u pravidelné konzumace návykových látek, ale také u dalších forem rizikového chování včetně kriminality a delikvence. Znepokojujícím faktem může být vyrovnávání zkušeností mezi pohlavími. Důvody těchto změn jsou multifaktorové, je proto potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost a nadále posilovat protektivní faktory životního stylu dětí a mládeže.
Klíčová slova: Česká republika, dítě, mládež, rizikové chování, výzkumy

Abstract: The risky behavior among children and youth is now the central issue of many research across disciplines. Not only in the Czech Republic, extensive research is being carried out to determine the prevalence of risky behaviors that examine this behavior in relation to other psychological or social factors. These include, for example, the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, the Institute for Criminology and Social Prevention studies, International Self-Report Deliquency Study, research conducted by the Centre for Prevention of Risky Virtual Communication, or universities research (eg Palacký University Olomouc or University of Hradec Králové). The results of these studies consistently point to a decrease in the prevalence of risky behavior among Czech children and youth - especially in regular consumption of addictive substances, but also in other forms of risky behavior, including criminality and delinquency. An aggravating fact can be the balance of experience between the sexes. The reasons for these changes are multifactorial, so there is need to pay increased attention and continue to strengthen the protective factors of the lifestyle of children and youth.
Keywords: Czech Republic, child, youth, risky behavior, research

Záškoláctví jako forma rizikového chování českých adolescentů: vybrané výsledky výzkumu

máj 22 2017

Truancy as a form of risky behavior among Czech adolescents: selected research results
Abstrakt: Příspěvek mapuje problematiku záškoláctví v rámci výzkumu chování ovlivňujícího zdraví v dospívání, který je realizován od roku 2015 na Katedře sociální patologie a sociologie, Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Použitý Dotazník rizikového chování v adolescenci mapuje rizikové a protektivní chování v souvislosti s psychickými i sociálními charakteristikami jedince. Záškoláctví je zde vymezováno jako jedna z forem rizikového chování. Výzkum hledá souvislosti mezi záškoláctvím a dalšími jevy, které můžeme označit jako rizikové. Zkoumané výsledky odpovídají teoretickému vymezení problematiky záškoláctví a jeho příčin. Z pohledu multikauzální etiologie problematiky byla nalezena statisticky významná souvislost mezi záškoláctvím a dalšími rizikovými jevy (např. s abúzem návykových látek – alkoholu, tabáku, marihuany a tanečních drog, dále s agresivním chováním vůči lidem, zvířatům i majetku, i s rizikovým chováním spojeným s užíváním informačních a komunikačních technologií). Záškoláctví tak může být vnímáno jako rizikový, multikauzální a multifaktorový jev, který je mimo jiné významným rizikovým jevem v tomto věkovém období.
Klíčová slova: adolescence, rizikové chování, výzkum, záškoláctví

Abstract: The paper describes the problems of truancy in the context of behavioral research affecting health in adolescence, which is being implemented since 2015 in Department of Social Pathology and Sociology, Faculty of Education, University of Hradec Králové. The Risk Behaviour in Adolescence questionnaire is mapping risk and protective behaviors in relation to psychological and social characteristics of an individual. Truancy is defined there as one of the forms of risky behavior. Research seeks link between truancy and other phenomena that can be described as risky. Researched results correspond to the theoretical definition of the truancy and its causes. From the perspective of multi-causal etiology we found a statistically significant association between truancy and other risk phenomena (eg. with substance abuse – alcohol, tobacco, marijuana, and dance drugs, as well as with aggressive behavior towards people, animals and property, with risk behaviors associated with using information and communication technologies). Truancy can be perceived as a risk, multicausal and multifactorial phenomenon, which is among other important risk phenomenom, that occurs in this age.
Keywords: adolescence, risk behavior, research, truancy

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!