Andragogika

Základní principy vzdělávání a podpory dospělých osob s mentálním postižením

máj 16 2013

V české odborné literatuře je již určité množství informací o jedincích s mentálním postižením, dospělým lidem však je zatím věnováno jen málo pozornosti. Chybí informace o jejich podpoře a vzdělávání a o aspektech jejich dospělého života.

Učení je celoživotní proces. Nekončí dosažením profesního vzdělání, nýbrž pokračuje a mělo by pokračovat nadále. Svět se mění, rozvíjí se nové technologie, dostáváme se do nových situací, ve kterých musíme být schopni reagovat. Podle G. Theunissena (2003) pomáhá vzdělávání v dospělém věku i v období stárnutí lidem chápat svět, zvládat vývoj, ke kterému dochází, umožňuje věnovat se vlastním zájmům a potřebám; tím dochází k rozvoji osobnosti a zachování vlastní autonomie.

Dostupnost zařízení sociálních služeb pro dospělé osoby s mentálním postižením ve věku nad 45 let v České republice

máj 13 2013

Abstrakt: Text se zaměřuje na zmapování inkluzivních přístupů k dospělým osobám s mentálním postižením v rámci České republiky. Konkrétně mapuje možnost využití služeb státních zařízení pro výše uvedenou cílovou skupinu. Příspěvek je složen z teoretické a praktické části. Teoretický oddíl vymezuje základní terminologii, praktická část textu popisuje jednotlivé typy sociálních služeb a jejich počet pro osoby s mentálním postižením ve věku nad 45 let.
Klíčová slova: dospělost, inkluzivní přístupy, fenomén mentální postižení

Výchova k zdraviu ako celoživotný proces

feb 27 2012

Lifelong learning health education
Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike zdravia, výchove k zdraviu a úlohám výchovy k zdraviu z pohľadu celoživotnej výchovy a vzdelávania. Zdravie je východiskovým predpokladom existencie a fungovania ostatných hodnôt. Osobné správanie považujú mnohí autori za jednu z najdôležitejších determinánt zdravia.
Klúčové slová: zdravie, výchova k zdraviu, celoživotné vzdelávanie, definičné vymedzenia.

Abstract: The paper attend to problems health, health education and health education themes from lifelong education point of view. Health is resource assuption of existence and functioning another values. Many authors think of personal behaviour as one of the most important health determinants.
Keywords: health, health education, lifelong education, definitions.

Etické aspekty sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi spoločenstvami

jan 1 2011

Ethical aspects of social work with marginalized Roma communities

Abstrakt: Príspevok v teoreticko – empirickej dimenzii na jednej strane deskriptívne poukazuje na všeobecne známe etické princípy sociálnej práce. Na druhej strane ich konfrontuje s doterajšou aplikačnou praxou a dosiahnutými výsledkami v riešení sociálno – ekonomickej degradácie marginalizovaných a exkludovaných rómskych spoločenstiev, existenčne žijúcich v segregovaných osadách, či mestských štvrtiach.
Kľúčové slová: Etické aspekty, princípy, marginalizácia, rómske spoločenstvá, aplikačná prax.

Abstract: The contribution, in theoretically – empirical dimension, descriptely points out the generallz known ethical principles of social work. On the other hand it confronts them with the existing application practice and with the results achieved in solving the socio/economic degradation of marginaliyed and excluded Roma communities existentially living in segregated settlements or urban districts.
Keywords: Ethical aspects, principles, marginalization, Roma communities, application practice.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!