Sociálna práca

Publikácia Teória a metódy sociálnej práce I. (2013)

okt 29 2013

Publikácia, ktorú má čitateľ vo svojich rukách, je v skutočnosti knihou na presnú objednávku. Jej primárnymi objednávateľmi a zákazníkmi sú vysokoškolské študentky a študenti v bakalárskom stupni odboru sociálna práca. Ich očakávaním bolo, aby mali teóriu a metódy sociálnej práce v jednej publikácii, ktorá by im slúžila nielen ako študijný materiál na parciálne skúšky, ale aj pre štátne záverečné skúšky v svojom odbore.

Názory evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku na ich neuplatnenie na trhu práce

okt 21 2013

Opinions of registered unemploymend women over the age of 50 to their disapplication on the labour market

Abstrakt: Príspevok popisuje (predkladá) výsledky z realizovaného výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť názory evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku na ich neuplatnenie na trhu práce.
Kľúčové slová: Výskum. Názory nezamestnaných žien. Trh práce.

Abstract: The contribution describes results from realised research, which aim was to find out opinions of disapplication registered unemployed women over the age of 50 on the labour market
Key words: Research. Opinions of unemployed women. The labour market.

Pripomienky Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb k novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

okt 17 2013

Sociálne služby sú zamerané na ľudí, na ich rodiny a na ich sociálne siete. Aké sociálne služby by mali byť poskytované občanom SR vyplýva z individuálnych potrieb jednotlivcov a komunít. Aké sociálne služby však sú a budú poskytované občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ovplyvňuje predovšetkým legislatívne nastavený sociálny systém SR.

Sociálne služby sú zamerané na ľudí, na ich rodiny a na ich sociálne siete. Aké sociálne služby by mali byť poskytované občanom SR vyplýva z individuálnych potrieb jednotlivcov a komunít. Aké sociálne služby však sú a budú poskytované občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ovplyvňuje predovšetkým legislatívne nastavený sociálny systém SR.

Sociálny rozmer starnutia populácie

okt 17 2013

Social Dimension of Ageing Population

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá sociálnym rozmerom starnutia slovenskej populácie. Predstavuje priebeh adaptačného procesu na starnutie a starobu s dôrazom na zmenu sociálneho statusu (samotný odchod do dôchodku, na proces aktívneho starnutia a s tým súvisiacej edukácie a formy prípravy na aktívne a hodnotové starnutie).
Kľúčové slová: Starnutie, staroba, sociálny rozmer, sociálna adaptácia, sociálna dezorientácia, aktívne starnutie.

Abstract: Contribution is devoted to social dimension of ageing of the Slovak population. It introduces an adaptation of the process of ageing and old age with an emphasis on the change of social status (the retirement age, on the process of active ageing and related education and training for active ageing and its value).
Keywords: Aging, old age, social dimension, social adaptation, social disorientation, active ageing

Analýza niektorých oblastí výkonu supervízie v sociálnej práci na Slovensku

okt 8 2013

V ponímaní sociálnej práce ako vedy, praktickej činnosti a študijného odboru je kladený stále väčší dôraz na profesionálnu kompetenciu sociálnych pracovníkov. Nároky, ktoré sú kladené na sociálnych pracovníkov si postupne, ako súčasť skvalitňovania odbornej činnosti vyžiadali aj využitie supervízie v ich odbornej praxi. Supervízia, ako súčasť odborného vzdelávania tak nachádza svoje uplatnenie nielen v praxi, ale aj v procese výučby v pregraduálnej vysokoškolskej príprave a taktiež ako súčasť celoživotného vzdelávania sociálnych pracovníkov. Mohli by sme tiež povedať, že supervízia je jednou z možností, ako zvládať záťaž a vysoké nároky, ktoré sú kladené na sociálnych pracovníkov, ktorí vstupujú do prostredia odbornej činnosti s diferencovanými cieľovými skupinami, práce s jednotlivcami a rodinami, skupinovej práce i práce v miestnych komunitách a spoločenstvách na úrovni štátnej správy, samosprávy i neštátnych subjektov.

Spoločná pripomienka k návrhu nového Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti v Slovenskej republike pre roky 2014-2016

okt 4 2013

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív, platformy Stála konferencia III sektora, Občiansky parlament, Club Business Intelligence a Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, spoločne navrhujú v rámci pripomienkového konania k „Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2014 – 2016“ posilniť v rámci rozvoja a participácie mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „MNO“) pozíciu MNO a občanov ako predkladateľov pripomienok a zobligatórnenie predkladania všetkých relevantných pripomienok charakteru tzv. „obligatórnej pripomienky“ na vládu Slovenskej republiky s povinnosťou Vlády SR predložiť tieto pripomienky do NR SR. Rovnakú obligatórnu povinnosť navrhujeme aj na úrovni samospráv.

Vyhlásenie APSS SR k rokovaniu o novele zákona o sociálnych službách 448/2008, ktorá má byť prerokovávaná v NR SR v roku 2013

okt 3 2013

Po skončení medzirezortného pripomienkového konania o novele zákona o sociálnych službách, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, vníma pozitívne, že MPSVR SR prizvalo aj zástupcov APSS SR do pracovnej komisie na prípravu legislatívnych zmien a že boli niektoré naše pripomienky zo strany ministerstva akceptované.

Novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách však nerieši základný problém rovnoprávneho financovania sociálnych služieb, čím ešte viac prehlbuje diskrimináciu.

Systém poskytovania sociálnych služieb je trvalo nedofinancovaný. Platný zákon 448/2008 spôsobuje diskrimináciu klientov a poskytovateľov sociálnych služieb, vytvára nerovnaké podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike. Predkladaná novela nerieši tieto zásadné problémy.

Verejná diskusia k návrhu zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu sociálnej práce

okt 2 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) si okrem iných úloh na nadchádzajúce obdobie stanovilo úlohu navrhnúť riešenie profesijného zabezpečenia výkonu sociálnej práce. V úzkej spolupráci so zástupcami vysokých škôl, na ktorých sa sociálna práca študuje boli pripravené základné východiská budúcej právnej úpravy podmienok výkonu sociálnej práce (pracovná skupina). Ministerstvo si je vedomé nielen potreby takejto právnej úpravy, ale tiež jej jedinečnosti a preto vyhlasuje odbornú verejnú diskusiu k návrhu právnej úpravy sociálnej práce, podmienok výkonu sociálnej práce a podmienok výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí rodiny. Vaše návrhy, námety a názory môžete zasielať do 25. októbra 2013 na e-mailovú adresu: socialnapraca@employment.gov.sk

Sociálne poradenstvo a komunikácia

sep 30 2013

Štvrté doplnené vydanie vybraných textov zo sociálneho poradenstva pre sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, psychológov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách.

Zborník Rezidenciálna sociálna práca na Slovensku a vo vybraných krajinách EU (PDF)

sep 27 2013

ÚVOD

Ak hovoríme o rezidenciálnej sociálnej práci, máme na mysli celú oblasť starostlivosti, ktorá sa poskytuje pobytovou formou t. j. v rezidenciálnych (ústavných) zariadeniach.

Cieľom zborníka je priniesť pohľad na rôzne druhy sociálnych služieb, ktoré sú poskytované v prostredí rezidenciálnych zariadení. Jednotlivé príspevky venujú svoju pozornosť starostlivosti o deti, seniorov, mentálne postihnutých a onkologicky chorých, ktorým je poskytovaná starostlivosť v ústavných zariadeniach.

V súčasnosti prebieha na Slovensku, ako aj v iných krajinách EÚ, proces deinštitucionalizácie. Je vytvorený Národný akčný plán prechodu z inštitu-cionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015. Autori príspevkov sa dotýkajú aj tejto oblasti.

Autori sa vo svojich kapitolách venujú analýze súčasného stavu rezidenciálnej starostlivosti (RS) na Slovensku, stavu RS vo vybraných krajinách EÚ a vývoju RS na Slovensku za posledných 5 rokov. Prínosom sú pohľady na rezidenciálnu starostlivosť o rôzne cieľové skupiny.

Uvedomujeme si, že autori sa len dotkli tak širokej témy. Zároveň však veríme, že výstupy, ktoré tento zborník obsahuje, budú prínosom pre ďalší výskum v problematike rezidenciálnej sociálnej práce.

Niektoré komunikačné postupy a odporúčania na zníženie agresívneho správania u jedinca so stredne ťažkým mentálnym postihnutím v domove sociálnych služieb

sep 24 2013

Abstrakt: Jedinec so stredne ťažkým mentálnym postihnutím má ťažkosti pri komunikácii s inými ľuďmi. V dôsledku jeho obmedzených komunikačných schopností, citovej deprivácie a nedostatku pocitu bezpečia v ranom detstve sa často prejavuje agresívnym správaním. Príčiny vzniku agresívneho správania u jedinca so stredne ťažkým mentálnym postihnutím sú rôzne, a treba ich spolu s týmto jedincom identifikovať. Úlohou odborného personálu v domove sociálnych služieb je nájsť vhodné spôsoby ako jedinca so stredne ťažkým mentálnym postihnutím prostredníctvom pozorovania, porozumenia, terapeutickej intervencie, popisom prejavov jeho správania, učením sa vhodného spôsobu komunikácie, nežiaduce agresívne správanie znížiť a zamerať pozitívnym smerom.
Kľúčové slová: komunikácia, jedinec so stredne ťažkým mentálnym postihnutím, agresívne správanie, príčiny vzniku agresívneho správania.

Terénna sociálna práca v meste

sep 23 2013

Terénnu sociálnu prácu v Prešove realizujeme vďaka Národnému projektu – Terénna sociálna práca v obciach, ITMS: 27120130525 od 1. januára. 2013 na základe Zmluvy o spolupráci č. 256/2012-IZ-5.0/V s Fondom sociálneho rozvoja v Bratislave.

Mesto Prešov vykonáva terénnu sociálnu prácu pomocou terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca prvého alebo druhého stupňa. Pracujú v troch lokalitách mesta: Stará Tehelňa, Pod hrádkom a Tarasa Ševčenka. Svoju činnosť sústredili najmä v Starej Tehelni, kde máme najväčšie zoskupenie občanov z marginalizovanej rómskej komunity – asi 2 000 obyvateľov. Títo žijú v bytovkách s nižším štandardom. Terénni sociálni pracovníci preto svoju činnosť uskutočňujú priamo v tejto mestskej časti, v špeciálne upravených unimobunkách. Zameriavajú sa na odbornú poradenskú činnosť, pomocnú administratívu pre týchto občanov, ktorí sú vo väčšej miere negramotní a sprevádzajú ich aj na úrady, inštitúcie, do škôl a mimoškolských zariadení.

DSCF6077
DSCF6173
DSCF6150

Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci (Sociálna kohézia a flexikurita), PDF

sep 12 2013

HETTEŠ, M.. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci (Sociálna kohézia a flexikurita). 1. Vydanie, UKF Nitra, 2013, 201 s. ISBN 978-80-558-0256

ÚVOD
Cieľom vysokoškolskej učebnice venujúcej sa sociálnej súdržnosti (kohézii) a flexiistote je poskytnúť informácie o pojmoch a o podstate sociálnej politiky na medzinárodnej úrovni, na európskom kontinente, na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vychádza zo všeobecne akceptovaných poznatkov v európskej sociálnej politike a z pohľadu globálne uplatňovanej sociálnej práce v súčasnosti. Cieľom tejto práce je sprístupniť tieto poznatky predovšetkým pre štúdium sociálnej kohézie a flexiistoty s prepojením na sociálnu prácu. Text má poslúžiť ako zdroj širšieho poznania a informácií aj pre ďalšie predmety kde sociálna práca rieši problematiku nezamestnanosti, sociálnej práce v obci, sociálnej práce vo verejnej správe ale aj ďalších oblastiach.

Starnutie spoločnosti. Vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi (PDF)

sep 10 2013

RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Venované prispeniu sociálnej práce k európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.

Staršia populácia je súčasť spoločnosti a zvykne byť dôležitá v sociálnej práci, jej cieľom subjektom, príjemcom, klientom, užívateľom ale i poskytovateľom v dobrovoľnej aj profesionálnej podobe. Starnutie populácie je pojem, ktorý je jeden z najviac frekventovaných v tlači, v dennom živote, slovníku politikov i bežných občanov. Preto si zaslúži aby sa poznalo jeho pozadie a možnosti. Táto štúdia obsahuje množstvo praktických rád, ktoré možno využiť pri tvorbe politík, zásad i denných postupov v sociálnej práci v súvislosti so staršou populáciou, ale nielen výlučne s ňou. Starší ľudia sú integrálnou súčasťou spoločnosti, tak ako sú deti, mladí aj ľudia v strednom veku. Spoločnosť to sme my všetci v každej fáze nášho neopakovateľného života.

Genderové aspekty identity rómskej ženy v sociálnej exklúzii segregovanej rómskej osady Letanovce

sep 2 2013

Gender aspects of Romany woman identity in social exclusion of segregated Romany settlement Letanovce

Abstrakt: Autorka sa zaoberá skúmaním základných genderových aspektov súvisiacich s identitou rómskej ženy žijúcej v chudobnom a sociálne vylúčenom prostredí segregovanej rómskej osady. Hľadá súvislosti medzi prejavmi identity rómskej ženy, jej chápaním ženou samotnou a jej bezprostredným okolím (muž, deti, širšia rodina, komunita) na strane jednej a vedome prežívaným či neuvedomelým vylúčením zo sociálneho priestoru vlastnej sociokultúrnej skupiny a majoritnej spoločnosti na strane druhej.
Pôvodný text tejto štúdie vznikol ako výstup z projektu UGA VIII/3/2012 Genderové aspekty identity rómskej ženy a ich vzťah k sociálnej exklúzii v chudobnom a sociálne vylúčenom prostredí. Je výsledkom vedeckého výskumu, ktorého hlavným vedeckým cieľom je analýza a deskripcia základných genderových aspektov súvisiacich s identitou rómskej ženy a ich kontexty k chudobe a sociálnej exklúzii v segregovanej rómskej osade.
Kľúčové slová: rómska žena; rod; identita; sociálna exklúzia; segregovaná rómska osada

DSCN2888
DSCN2925
029