Sociálna práca

Free resources for social work educators - november 2013

nov 13 2013

Journals, collections
International Social Work Journal (ISW) November Edition is now available! Great articles from Turkey, Ethiopia, and more! Go to: http://isw.sagepub.com/content/current
Please, remember individual members of the IASSW have free access to all on-line papers of ISW.

FREE ONLINE TRIAL FOR 2013 Journal ‘Critical and Radical Social Work’. See more at: http://www.policypress.co.uk/journals_crsw_trial.asp#sthash.4QkqDktc.dpuf

FREE ACCESS Article Collection from Routledge for November (Theme of the month -Discrimination: Economy; Gender; Race; Identity) - http://ow.ly/pnw1e

FREE till 31st Dec, 2013 ARTICLES from International Journal of Health Promotion and Education - http://www.healthandsocialarena.com/2013/10/free-articles-from-internati...

Význam detskej kresby ako projektívnej metódy v diagnostickej činnosti sociálneho pracovníka

nov 12 2013

Detskú kresbu skúmali psychológovia, ktorí sa snažili prostredníctvom nej pochopiť jej význam a diagnostické možnosti, pedagógovia, ktorí sa zaoberali otázkou, ako pomocou kresby podporiť rozvoj osobnosti, ale tiež umelci, pre ktorých bola detská kresba inšpiráciou.

Kresba rodiny, chlapec FV-5 rokov
Kresba rodiny, chlapec FV-9 rokov
Kresba postavy, dievča FV-6 rokov

Sborník z konference IX. Hradecké dny sociální práce (Hradec Králové, 2012) v PDF

nov 11 2013

JANEBOVÁ, Radka, ed. Spolupráce v sociální práci : sborník z konference IX. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 21. až 22. září 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 533 s. ISBN 978-80-7435-259-1.

Poznámky k vzdelávaniu sociálnych pracovníkov v kontexte pripravenosti absolventov na prácu s klientmi v praxi

nov 11 2013

The notes to education of social workers in context of graduates preparation for social work with clients at work
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá etickými otázkami a dilemami vysokoškolského pedagóga súvisiacimi s praktickou pripravenosťou študentov a absolventov odboru sociálna práca. Autorka uvádza návrhy na zmeny vzdelávacieho systému prostredníctvom e-learningu a projektovej práce študentov.
Kľúčové slová: Etické otázky, E-learning, Sociálna práca, Vysokoškolský pedagóg, Vzdelávací systém.

Abstract: The contribution dealth with ethical questions and quandaries of a university lecturer associated with students, and graduates preparation for social work. The author shows changes to the educational system through e-learning and student project work.
Keywords: Ethical questions, E-learning, Social work, University lecturer, Educational system.

Recenzia publikácie: Teórie a metódy sociálne práce

nov 10 2013

Sociálnu prácu zaraďujeme k sociohumanitným vedným odborom. Tento odbor/vedecká disciplína píše v súčasnosti už viac ako 100 rokov svoju históriu. Svoju činnosť začala ako praktická profesia poskytujúca pomoc svojim užívateľom (klientom a klientkám). Po svojom etablovaní v oblasti praktickej pomoci začalo úsilie viacerých autoriek a autorov o jej vymedzenie tiež ako vedy. Prvé takéto činy sa datujú až od druhej polovice druhej dekády 20. storočia. Od tejto doby neustále pretrváva snaha teoretikov/akademikov o jej vymedzenie v tomto duchu. Predkladaný autorský text Andreja Mátela a kol. vnímam ako jeden z týchto príspevkov.

Zborník príspevkov z konferencie Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety k tomuto procesu (2012, v PDF)

nov 6 2013

HETTEŠ, M. – SCHAVEL, M. – ŠKORECOVÁ, O. (eds.) 2012. Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. 115 s. ISBN 978-80-8132-066-8.

Zborník príspevkov z odbornej konferencie pri príležitosti 10.výročia vzniku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá sa konala 17.11.2012 v Bratislave.

Publikácia Teória a metódy sociálnej práce I. (2013)

okt 29 2013

Publikácia, ktorú má čitateľ vo svojich rukách, je v skutočnosti knihou na presnú objednávku. Jej primárnymi objednávateľmi a zákazníkmi sú vysokoškolské študentky a študenti v bakalárskom stupni odboru sociálna práca. Ich očakávaním bolo, aby mali teóriu a metódy sociálnej práce v jednej publikácii, ktorá by im slúžila nielen ako študijný materiál na parciálne skúšky, ale aj pre štátne záverečné skúšky v svojom odbore.

Názory evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku na ich neuplatnenie na trhu práce

okt 21 2013

Opinions of registered unemploymend women over the age of 50 to their disapplication on the labour market
Abstrakt: Príspevok popisuje (predkladá) výsledky z realizovaného výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť názory evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku na ich neuplatnenie na trhu práce.
Kľúčové slová: Výskum. Názory nezamestnaných žien. Trh práce.

Abstract: The contribution describes results from realised research, which aim was to find out opinions of disapplication registered unemployed women over the age of 50 on the labour market
Key words: Research. Opinions of unemployed women. The labour market.

Pripomienky Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb k novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

okt 17 2013

Sociálne služby sú zamerané na ľudí, na ich rodiny a na ich sociálne siete. Aké sociálne služby by mali byť poskytované občanom SR vyplýva z individuálnych potrieb jednotlivcov a komunít. Aké sociálne služby však sú a budú poskytované občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ovplyvňuje predovšetkým legislatívne nastavený sociálny systém SR.

Sociálne služby sú zamerané na ľudí, na ich rodiny a na ich sociálne siete. Aké sociálne služby by mali byť poskytované občanom SR vyplýva z individuálnych potrieb jednotlivcov a komunít. Aké sociálne služby však sú a budú poskytované občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ovplyvňuje predovšetkým legislatívne nastavený sociálny systém SR.

Sociálny rozmer starnutia populácie

okt 17 2013

Social Dimension of Ageing Population
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá sociálnym rozmerom starnutia slovenskej populácie. Predstavuje priebeh adaptačného procesu na starnutie a starobu s dôrazom na zmenu sociálneho statusu (samotný odchod do dôchodku, na proces aktívneho starnutia a s tým súvisiacej edukácie a formy prípravy na aktívne a hodnotové starnutie).
Kľúčové slová: Starnutie, staroba, sociálny rozmer, sociálna adaptácia, sociálna dezorientácia, aktívne starnutie.

Abstract: Contribution is devoted to social dimension of ageing of the Slovak population. It introduces an adaptation of the process of ageing and old age with an emphasis on the change of social status (the retirement age, on the process of active ageing and related education and training for active ageing and its value).
Keywords: Aging, old age, social dimension, social adaptation, social disorientation, active ageing

Analýza niektorých oblastí výkonu supervízie v sociálnej práci na Slovensku

okt 8 2013

V ponímaní sociálnej práce ako vedy, praktickej činnosti a študijného odboru je kladený stále väčší dôraz na profesionálnu kompetenciu sociálnych pracovníkov. Nároky, ktoré sú kladené na sociálnych pracovníkov si postupne, ako súčasť skvalitňovania odbornej činnosti vyžiadali aj využitie supervízie v ich odbornej praxi. Supervízia, ako súčasť odborného vzdelávania tak nachádza svoje uplatnenie nielen v praxi, ale aj v procese výučby v pregraduálnej vysokoškolskej príprave a taktiež ako súčasť celoživotného vzdelávania sociálnych pracovníkov. Mohli by sme tiež povedať, že supervízia je jednou z možností, ako zvládať záťaž a vysoké nároky, ktoré sú kladené na sociálnych pracovníkov, ktorí vstupujú do prostredia odbornej činnosti s diferencovanými cieľovými skupinami, práce s jednotlivcami a rodinami, skupinovej práce i práce v miestnych komunitách a spoločenstvách na úrovni štátnej správy, samosprávy i neštátnych subjektov.

Spoločná pripomienka k návrhu nového Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti v Slovenskej republike pre roky 2014-2016

okt 4 2013

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív, platformy Stála konferencia III sektora, Občiansky parlament, Club Business Intelligence a Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, spoločne navrhujú v rámci pripomienkového konania k „Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2014 – 2016“ posilniť v rámci rozvoja a participácie mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „MNO“) pozíciu MNO a občanov ako predkladateľov pripomienok a zobligatórnenie predkladania všetkých relevantných pripomienok charakteru tzv. „obligatórnej pripomienky“ na vládu Slovenskej republiky s povinnosťou Vlády SR predložiť tieto pripomienky do NR SR. Rovnakú obligatórnu povinnosť navrhujeme aj na úrovni samospráv.

Vyhlásenie APSS SR k rokovaniu o novele zákona o sociálnych službách 448/2008, ktorá má byť prerokovávaná v NR SR v roku 2013

okt 3 2013

Po skončení medzirezortného pripomienkového konania o novele zákona o sociálnych službách, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, vníma pozitívne, že MPSVR SR prizvalo aj zástupcov APSS SR do pracovnej komisie na prípravu legislatívnych zmien a že boli niektoré naše pripomienky zo strany ministerstva akceptované.

Novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách však nerieši základný problém rovnoprávneho financovania sociálnych služieb, čím ešte viac prehlbuje diskrimináciu.

Systém poskytovania sociálnych služieb je trvalo nedofinancovaný. Platný zákon 448/2008 spôsobuje diskrimináciu klientov a poskytovateľov sociálnych služieb, vytvára nerovnaké podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike. Predkladaná novela nerieši tieto zásadné problémy.

Verejná diskusia k návrhu zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu sociálnej práce

okt 2 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) si okrem iných úloh na nadchádzajúce obdobie stanovilo úlohu navrhnúť riešenie profesijného zabezpečenia výkonu sociálnej práce. V úzkej spolupráci so zástupcami vysokých škôl, na ktorých sa sociálna práca študuje boli pripravené základné východiská budúcej právnej úpravy podmienok výkonu sociálnej práce (pracovná skupina). Ministerstvo si je vedomé nielen potreby takejto právnej úpravy, ale tiež jej jedinečnosti a preto vyhlasuje odbornú verejnú diskusiu k návrhu právnej úpravy sociálnej práce, podmienok výkonu sociálnej práce a podmienok výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí rodiny. Vaše návrhy, námety a názory môžete zasielať do 25. októbra 2013 na e-mailovú adresu: socialnapraca@employment.gov.sk

Sociálne poradenstvo a komunikácia

sep 30 2013

Štvrté doplnené vydanie vybraných textov zo sociálneho poradenstva pre sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, psychológov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!