Sociálna práca

Pedagogický projekt "Mladí mladým - tvorivé reflexie" (3.12.2013, Spišská Nová Ves)

nov 28 2013

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi, pracovisko Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod vedením riaditeľa centra doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD., spustilo v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 realizáciu pedagogického projektu: "Mladí mladým - tvorivé reflexie". Prvá séria aktivít projektu nesie podtitul: Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie.

Sociálni pracovníci majú svoje práva

nov 13 2013

Social Workers Have Its Own Rights

Abstrakt: V súčasnosti neustále narastá podiel sociálnej práce na celkovej zamestnanosti v Európe. Uskutočnené národné aj medzinárodné prieskumy preukázali vysokú mieru zamestnateľnosť absolventov sociálnej práce spojenú s nedostatkom reálne disponibilných pracovných možností. Význam sociálnej práce v súvislosti so starnúcim a globalizujúcim svetom narastá. Postaveniu sociálnej práce by mohlo napomôcť koordinované konanie na národnej aj svetovej úrovni v spoločných profesijných organizáciách. Potrebné je chrániť základné práva sociálnych pracovníkov a zvýšiť vedomie o význame sociálnej práce pre budúcnosť života v dôstojnej spoločnosti
Kľúčové slová: Práva sociálnych pracovníkov, zamestnateľnosť, združovanie.

Abstract: At present time is continually grows social work share on the whole employment in Europe. Realized national and international survey showed high employability of social work graduates interconnected with real shortage of available job possibilities. Importance of social work in connection with ageing of globalized the world is growing. The position of social work could be improved by coordinated activity on national and world levels in associated professional organizations. It is necessary to protect rights of social workers and to raise awareness of social work significance for future life in decent society.
Keywords: Rights of Social Workers. Employability. Association.

Free resources for social work educators - november 2013

nov 13 2013

Journals, collections

International Social Work Journal (ISW) November Edition is now available! Great articles from Turkey, Ethiopia, and more! Go to: http://isw.sagepub.com/content/current
Please, remember individual members of the IASSW have free access to all on-line papers of ISW.

FREE ONLINE TRIAL FOR 2013 Journal ‘Critical and Radical Social Work’. See more at: http://www.policypress.co.uk/journals_crsw_trial.asp#sthash.4QkqDktc.dpuf

FREE ACCESS Article Collection from Routledge for November (Theme of the month -Discrimination: Economy; Gender; Race; Identity) - http://ow.ly/pnw1e

FREE till 31st Dec, 2013 ARTICLES from International Journal of Health Promotion and Education - http://www.healthandsocialarena.com/2013/10/free-articles-from-internati...

Význam detskej kresby ako projektívnej metódy v diagnostickej činnosti sociálneho pracovníka

nov 12 2013

Detskú kresbu skúmali psychológovia, ktorí sa snažili prostredníctvom nej pochopiť jej význam a diagnostické možnosti, pedagógovia, ktorí sa zaoberali otázkou, ako pomocou kresby podporiť rozvoj osobnosti, ale tiež umelci, pre ktorých bola detská kresba inšpiráciou.

Kresba rodiny, chlapec FV-5 rokov
Kresba rodiny, chlapec FV-9 rokov
Kresba postavy, dievča FV-6 rokov

Sborník z konference IX. Hradecké dny sociální práce (Hradec Králové, 2012) v PDF

nov 11 2013

JANEBOVÁ, Radka, ed. Spolupráce v sociální práci : sborník z konference IX. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 21. až 22. září 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 533 s. ISBN 978-80-7435-259-1.

Poznámky k vzdelávaniu sociálnych pracovníkov v kontexte pripravenosti absolventov na prácu s klientmi v praxi

nov 11 2013

The notes to education of social workers in context of graduates preparation for social work with clients at work

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá etickými otázkami a dilemami vysokoškolského pedagóga súvisiacimi s praktickou pripravenosťou študentov a absolventov odboru sociálna práca. Autorka uvádza návrhy na zmeny vzdelávacieho systému prostredníctvom e-learningu a projektovej práce študentov.
Kľúčové slová: Etické otázky, E-learning, Sociálna práca, Vysokoškolský pedagóg, Vzdelávací systém.

Abstract: The contribution dealth with ethical questions and quandaries of a university lecturer associated with students, and graduates preparation for social work. The author shows changes to the educational system through e-learning and student project work.
Keywords: Ethical questions, E-learning, Social work, University lecturer, Educational system.

Teórie a metódy sociálne práce: Recenzia publikácie

nov 10 2013

Sociálnu prácu zaraďujeme k sociohumanitným vedným odborom. Tento odbor/vedecká disciplína píše v súčasnosti už viac ako 100 rokov svoju históriu. Svoju činnosť začala ako praktická profesia poskytujúca pomoc svojim užívateľom (klientom a klientkám). Po svojom etablovaní v oblasti praktickej pomoci začalo úsilie viacerých autoriek a autorov o jej vymedzenie tiež ako vedy. Prvé takéto činy sa datujú až od druhej polovice druhej dekády 20. storočia. Od tejto doby neustále pretrváva snaha teoretikov/akademikov o jej vymedzenie v tomto duchu. Predkladaný autorský text Andreja Mátela a kol. vnímam ako jeden z týchto príspevkov.

Zborník príspevkov z konferencie Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety k tomuto procesu (2012, v PDF)

nov 6 2013

HETTEŠ, M. – SCHAVEL, M. – ŠKORECOVÁ, O. (eds.) 2012. Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. 115 s. ISBN 978-80-8132-066-8.

Zborník príspevkov z odbornej konferencie pri príležitosti 10.výročia vzniku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá sa konala 17.11.2012 v Bratislave.

Publikácia Teória a metódy sociálnej práce I. (2013)

okt 29 2013

Publikácia, ktorú má čitateľ vo svojich rukách, je v skutočnosti knihou na presnú objednávku. Jej primárnymi objednávateľmi a zákazníkmi sú vysokoškolské študentky a študenti v bakalárskom stupni odboru sociálna práca. Ich očakávaním bolo, aby mali teóriu a metódy sociálnej práce v jednej publikácii, ktorá by im slúžila nielen ako študijný materiál na parciálne skúšky, ale aj pre štátne záverečné skúšky v svojom odbore.

Názory evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku na ich neuplatnenie na trhu práce

okt 21 2013

Opinions of registered unemploymend women over the age of 50 to their disapplication on the labour market

Abstrakt: Príspevok popisuje (predkladá) výsledky z realizovaného výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť názory evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku na ich neuplatnenie na trhu práce.
Kľúčové slová: Výskum. Názory nezamestnaných žien. Trh práce.

Abstract: The contribution describes results from realised research, which aim was to find out opinions of disapplication registered unemployed women over the age of 50 on the labour market
Key words: Research. Opinions of unemployed women. The labour market.

Pripomienky Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb k novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

okt 17 2013

Sociálne služby sú zamerané na ľudí, na ich rodiny a na ich sociálne siete. Aké sociálne služby by mali byť poskytované občanom SR vyplýva z individuálnych potrieb jednotlivcov a komunít. Aké sociálne služby však sú a budú poskytované občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ovplyvňuje predovšetkým legislatívne nastavený sociálny systém SR.

Sociálne služby sú zamerané na ľudí, na ich rodiny a na ich sociálne siete. Aké sociálne služby by mali byť poskytované občanom SR vyplýva z individuálnych potrieb jednotlivcov a komunít. Aké sociálne služby však sú a budú poskytované občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ovplyvňuje predovšetkým legislatívne nastavený sociálny systém SR.

Sociálny rozmer starnutia populácie

okt 17 2013

Social Dimension of Ageing Population

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá sociálnym rozmerom starnutia slovenskej populácie. Predstavuje priebeh adaptačného procesu na starnutie a starobu s dôrazom na zmenu sociálneho statusu (samotný odchod do dôchodku, na proces aktívneho starnutia a s tým súvisiacej edukácie a formy prípravy na aktívne a hodnotové starnutie).
Kľúčové slová: Starnutie, staroba, sociálny rozmer, sociálna adaptácia, sociálna dezorientácia, aktívne starnutie.

Abstract: Contribution is devoted to social dimension of ageing of the Slovak population. It introduces an adaptation of the process of ageing and old age with an emphasis on the change of social status (the retirement age, on the process of active ageing and related education and training for active ageing and its value).
Keywords: Aging, old age, social dimension, social adaptation, social disorientation, active ageing

Analýza niektorých oblastí výkonu supervízie v sociálnej práci na Slovensku

okt 8 2013

V ponímaní sociálnej práce ako vedy, praktickej činnosti a študijného odboru je kladený stále väčší dôraz na profesionálnu kompetenciu sociálnych pracovníkov. Nároky, ktoré sú kladené na sociálnych pracovníkov si postupne, ako súčasť skvalitňovania odbornej činnosti vyžiadali aj využitie supervízie v ich odbornej praxi. Supervízia, ako súčasť odborného vzdelávania tak nachádza svoje uplatnenie nielen v praxi, ale aj v procese výučby v pregraduálnej vysokoškolskej príprave a taktiež ako súčasť celoživotného vzdelávania sociálnych pracovníkov. Mohli by sme tiež povedať, že supervízia je jednou z možností, ako zvládať záťaž a vysoké nároky, ktoré sú kladené na sociálnych pracovníkov, ktorí vstupujú do prostredia odbornej činnosti s diferencovanými cieľovými skupinami, práce s jednotlivcami a rodinami, skupinovej práce i práce v miestnych komunitách a spoločenstvách na úrovni štátnej správy, samosprávy i neštátnych subjektov.

Spoločná pripomienka k návrhu nového Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti v Slovenskej republike pre roky 2014-2016

okt 4 2013

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív, platformy Stála konferencia III sektora, Občiansky parlament, Club Business Intelligence a Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, spoločne navrhujú v rámci pripomienkového konania k „Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2014 – 2016“ posilniť v rámci rozvoja a participácie mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „MNO“) pozíciu MNO a občanov ako predkladateľov pripomienok a zobligatórnenie predkladania všetkých relevantných pripomienok charakteru tzv. „obligatórnej pripomienky“ na vládu Slovenskej republiky s povinnosťou Vlády SR predložiť tieto pripomienky do NR SR. Rovnakú obligatórnu povinnosť navrhujeme aj na úrovni samospráv.

Vyhlásenie APSS SR k rokovaniu o novele zákona o sociálnych službách 448/2008, ktorá má byť prerokovávaná v NR SR v roku 2013

okt 3 2013

Po skončení medzirezortného pripomienkového konania o novele zákona o sociálnych službách, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, vníma pozitívne, že MPSVR SR prizvalo aj zástupcov APSS SR do pracovnej komisie na prípravu legislatívnych zmien a že boli niektoré naše pripomienky zo strany ministerstva akceptované.

Novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách však nerieši základný problém rovnoprávneho financovania sociálnych služieb, čím ešte viac prehlbuje diskrimináciu.

Systém poskytovania sociálnych služieb je trvalo nedofinancovaný. Platný zákon 448/2008 spôsobuje diskrimináciu klientov a poskytovateľov sociálnych služieb, vytvára nerovnaké podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike. Predkladaná novela nerieši tieto zásadné problémy.