Sociálna práca

Osada očami dilina gadža – fotoreportáž

jan 23 2014

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť... Pre prostredie segregovaných komunít východného Slovenska to rozhodne platí. Cieľom série obrázkov je priblížiť čitateľom časopisu PROHUMAN život ľudí v rómskych osadách. Krátka sonda do ich každodennej reality nepriamo nadväzuje na fotoreportáž Mgr. Lenky Jalilah Hruškovej „Rómska osada Letanovce“.
Fotografie zaradené do fotoreportáže „Osada očami dilina gadža“ vznikli počas terénneho výskumu v letných mesiacoch rokov 2012 a 2013. Viaceré z nich môžete nájsť i v autorovej monografii „(Ne)vinní a dilino gadžo“, ktorá je publikovaná i na stránkach nášho časopisu.

Obrázok 04
Obrázok 01
Obrázok 02

Konferencia o riešení našich životných problémov

jan 16 2014

Je nám podsúvané, že najdôležitejšie problémy, ktoré Slovensko má sú voľby prezidenta, súkromie televíznych zabávačov, politikov alebo práva gejov. Slovensko má vytvorených umelých vnútorných nepriateľov, ktorých tí druhí zvyčajne nenávidia. Média tak úspešne pôsobia, že sa ľudia vedia spojiť aj sami proti sebe a chránia skutočných pôvodcov porušovania ich ľudských práv. Zoznam podsúvaných nepriateľov je rozsiahly. Sú to všetci nezamestnaní, ktorí poberajú zadarmo štedré sociálne dávky; sú to Rómovia, ktorí žijú na úkor nás; sú to starí ľudia, ktorí ešte stále pracujú; sú to naši rodičia, ktorí sa majú dobre a ja sa mám zle; sú to naše deti, ktoré radšej nemáme; sú to iné regióny, ktoré prospievajú na môj úkor; je to Bratislava, lebo je tam lepšie; je to ostatné mimobratislavské Slovensko, ktoré nám berie naše statočne zarobené peniaze, ale keby sa im chcelo robiť budú sa mať dobre atď. Navyše tí čo vedia, že to je takto, nie sú ochotní sa spojiť a pomáhajú tak vytvárať dojem falošnej demokracia. Demokraciu u nás má iba jedinú úlohu, a to zvoliť v slobodných voľbách iného vykorisťovateľa.

Otázky chudoby a kultúry v segregovaných osadách – závery terénneho výskumu

jan 16 2014

Questions of poverty and culture in segregated settlements - field researched conclusions

Abstract: Článok možno tematicky rozčleniť na tri časti. Prvá z nich sa zaoberá základnými terminologickými vymedzeniami; druhá časť je oblasťou analýzy skúmaného prostredia a vyhodnocovania informácií pomocou tzv. Ukotvenej teórie; a záverečná časť je sumárom a prezentáciou výsledkov obsahujúcou odporúčania v kontexte sociálnej práce.
Kľúčové slová: Rómovia. Terénny výskum. Sociálna práca.

Abstract: The article can be divided thematically into three parts. The first part focuses on the basic terminological definitions; the second part analyses the studied environment and evaluates the information using the so-called grounded theory; and the final part summarises and presents the results in the content of social work.
Keywords: Romany. Field research. Social work.

(Ne)vinní a dilino gadžo (PDF)

jan 16 2014

Autor: Michal Kozubík
Rok vydania: 2013
Recenzenti: Prof. PhDr. René Lužica, ArtD. – PhDr. Alena Kajanová, PhD.

„Z pohľadu recenzenta si na práci cením hlboký, priam znekľudňujúci popis každodenného stretu a stratégií obyvateľov osád v nerovnom konflikte s odlišným, protikladným prístupom k životu „bielych“, píše sa v recenzii predstavovanej novej monografie (Lužica, 2013). Autor diela Michal Kozubík je odborným asistentom Ústavu romologických štúdií v Nitre. Je absolventom študijného programu Sociálna práca so zameraním na rómske spoločenstvo (2006). Knihu možno tematicky rozdeliť na tri časti: v prvej sa autor venuje základným terminologickým východiskám: Je lepšie používať výraz Cigán alebo Róm? Sme Nerómovia či gádžovia? Autor sa snaží hľadať odpovede na viaceré podobné otázky. Ďalšia časť monografie uvádza prehľad života Rómov v histórii zvolených obcí a mesta Poprad. Prevažná časť údajov pochádza z mestských a obecných kroník. Záverečná časť je sumárom terénneho výskumu realizovanom v rokoch 2012 – 2013 v kontexte kvalitatívneho metodologického postupu tzv. Ukotvenej teórie (Grounded Theory). Zistené údaje a odporúčania uvádza autor v medziach sociálnej práce. „Text je pre zainteresovaného čitateľa príťažlivý. Je štylisticky kultivovaný, odborne erudovaný, naplnený úvahami a postrehmi, s paradigmatickým nádychom smútku.“ (Lužica, 2013) Veríme, že dielo bude pre vás, pozorných čitateľov, exkurziou do každodennej reality osád a priblíži vám tak neľahkú sociálnu situáciu života jej obyvateľov. Celkový dojem monografie umocňujú terénne, výskumné fotografie.

Zborník z konferencie s názvom Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax (Nitra, 2013) v PDF

jan 14 2014

Prinášame Vám zborník z odbornej celoslovenskej konferencie s názvom Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax, ktorá sa konala 23. 10. 2013 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Postoje evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku k rôznym formám zamestnania

jan 8 2014

Attitudes of registered unemployed women after the age of 50 to different forms of employment

Abstrakt: Príspevok predkladá výsledky z realizovaného výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť postoje evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku k rôznym formám zamestnania.
Kľúčové slová: Výskum. Postoje nezamestnaných žien. Formy zamestnania.

Abstract: The contribution describes results from realised research, which aim was to find out attitutes of registrated unemployed women over the age of 50 to different forms of employment.
Keywords: Research. Attitutes of unemployed women. Forms of employement.

Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho zneužívania detí

jan 4 2014

Cieľom publikácie je pozdvihnúť kvalitu sociálnej práce s obeťami a páchateľmi sexuálneho zneužívania detí (CSA) v podmienkach Slovenska. Autorka ponúka najprv stručný úvod do forenznej sociálnej práce a následne prechádza k analýze systému, do ktorého je forenzná sociálna práca „votkaná“ v podmienkach Slovenska. Analýza zároveň upozorňuje na nedostatky týkajúce sa forenznej sociálnej práce s páchateľmi a obeťami CSA na Slovensku. Ďalej sa zameriava na páchateľov CSA, pričom uvádza kľúčové poznatky, ktorými by mali disponovať (nielen) sociálni pracovníci, prichádzajúci do kontaktu s touto klientelou. Zároveň navrhuje model multidisciplinárneho prístupu k týmto jedincom a podrobnejšie popisuje intervencie, ktorých sa môžu zhostiť špecializovaní sociálni pracovníci. Pozornosť venuje aj obetiam CSA, pričom zhromažďuje kľúčové poznatky nevyhnutné pre porozumenie tejto obzvlášť zraniteľnej klientele. Ponúka taktiež model komplexnej starostlivosti o obete, s dôrazom na rolu špecializovaných sociálnych pracovníkov. Napokon navrhuje súbor opatrení pre skvalitnenie forenznej sociálnej práce všeobecne i špecificky vo vzťahu k problematike CSA.

Postupy a odporúčania pri písaní záverečných prác

jan 3 2014

Študijné texty pre študentov sociálnej práce

Študenti vysokých škôl sa často stretávajú s úlohou napísať seminárnu alebo ročníkovú prácu, vo vyšších ročníkoch bakalársku či diplomovú prácu a napokon ich prezentovať v hovorenej, písanej alebo audiovizuálnej forme. Všetky tieto činnosti sú často sprevádzané rôznymi problémami, ktoré súvisia s metodickými (metodika práce, metodika písania), obsahovými (obsahová stránka práce), formálnymi (úprava, pravidlá, gramatika, štylistika) a procedurálnymi otázkami (obhajoba). A odpovede sa v komplexnom rozmere nezískavajú ľahko.

Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín (PDF, 2013)

jan 3 2014

Publikácia k virtuálnej vedeckej konferencii konanej dňa 12.12.2013. Nachádzajú sa v nej príspevky z tejto konferencie.

PREDSLOV

Žijeme vo svete dynamických zmien, kde človek sa stráca vo víre informačných tokov. Človek sa kedysi v dávnoveku mohol v rôznych sociálnych situáciách spoľahnúť na zabehnutý sociálny systém fungovania životného sveta. Problémy mali jasné označenie a keď mu boli nezrozumiteľné, systém dával bezprostredné vysvetlenie a poskytoval spôsoby riešenia. O to sa snažili aj autori tejto kolektívnej monografie. Zreteľne pomenovať pojmy dotýkajúce sa podstaty úskalia socializácie človeka a poukázať na spôsoby ich riešenia. Zadávateľmi témy sú české a slovenské súkromné vysoké školy Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove, Univerzita Jana Amose Komenského v Prahe, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Vysoká škola Karlovy Vary v Karlovych Varoch, ktoré spoločne so Spoločnosťou pre sociálnu integráciu v SR prostredníctvom webovej stránky www.sposointe.eu pozvali širokú odbornú verejnosť k dialógu k jednotlivým kapitolám formou virtuálnej vedeckej konferencie Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Hlavným zámerom je poukázanie na problematiku socializácie jedincov a skupín v globalizujúcom priestore, ktorú Habermas priliehavo nazval „Životný svet“ s jeho „Systémom“, v ktorom prebiehajú zákonitosti sociálneho fungovania. Aby obsahovo napĺňali bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby človeka, riadia sa určitými etickými zásadami. Snahou je priblížiť čitateľovi z časti etické princípy socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín prostredníctvom šiestich tematických oblastí, ktoré obsahujú 35 kapitol. Kolektív autorov poskytuje informácie o možnostiach socializácie nielen z pohľadu sociálnej práce, ale i poznanie z kooperujúcich vedných disciplín. Sociálna práca má tu schopnosť tieto poznatky dotvoriť do konečného socializačného výsledku.

Mladí mladým - Tvorivé reflexie

dec 18 2013

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi, pracovisko Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod vedením riaditeľa centra doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD., spustilo v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 realizáciu pedagogického projektu: „Mladí mladým – tvorivé reflexie“. Prvá séria aktivít projektu nesie podtitul: Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie.

obr 3
pozvanka
obr 7

Časopis Nota Bene rozpoznávame v slovenských uliciach už 12 rokov

dec 18 2013

Aj v predvianočnom období si môžete všimnúť nielen v uliciach Bratislavy ľudí, ktorí sa snažia pod hlavičkou Nota Bene predať okoloidúcim pouličný časopis, ktorý funguje na Slovensku už 12 rokov. O predaji Nota Bene skutočnými predajcami, ako aj o eliminovaní falošných predajcov, no najmä o sociálnej práci s ľuďmi bez domova, hovorí Ivan Lorenc – právnik a predovšetkým sociálny pracovník z OZ Proti prúdu.

Fotoreportáž: Mladí mladým – tvorivé reflexie

dec 15 2013

V rámci pedagogického projektu „Mladí mladým – tvorivé reflexie“, realizovanom na pôde Výskumno-vzdelávacieho a poradenského centra v Spišskej Novej Vsi FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, sa dňa 3. decembra 2013 uskutočnila druhá aktivita pilotnej série projektu, ktorá má názov „Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie“. Účastník projektu, 16-ročný stredoškolák Martin Makara zo Spišskej Novej Vsi varil študentom odboru Sociálna práca vlastné kulinárske špeciality. Inšpiráciu čerpá vo svojom kuchárskom vzore, ktorým je britský šéfkuchár Jamie Oliver.

obr 004
Obr 001
obr 02

Pomáhať núdznym nielen pred Vianocami

dec 2 2013

Prepojiť úspešne módu so sociálnou inklúziou nie je vždy jednoduché. Občianskemu združeniu P(L)UTO sa to podarilo už niekoľko-krát za sebou – zimnou i letnou kampaňou „Šaty robia človeka“. V druhej polovici novembra sa v bratislavskom Starom meste otvorili brány originálneho obchodíku Plutošop na báze sociálneho podniku. A neostalo len pri tom – nasledoval aj predvianočný pluto-blšák!

Pocas krstu Plutosopu-foto Katarina Acelova
Plutosop-prestrihnutie pasky-foto Katarina Acelova
Krstny otec Plutosopu Stefan Chrappa-foto Katarina Acelova

Pedagogický projekt "Mladí mladým - tvorivé reflexie" (3.12.2013, Spišská Nová Ves)

nov 28 2013

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi, pracovisko Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod vedením riaditeľa centra doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD., spustilo v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 realizáciu pedagogického projektu: "Mladí mladým - tvorivé reflexie". Prvá séria aktivít projektu nesie podtitul: Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie.

Sociálni pracovníci majú svoje práva

nov 13 2013

Social Workers Have Its Own Rights

Abstrakt: V súčasnosti neustále narastá podiel sociálnej práce na celkovej zamestnanosti v Európe. Uskutočnené národné aj medzinárodné prieskumy preukázali vysokú mieru zamestnateľnosť absolventov sociálnej práce spojenú s nedostatkom reálne disponibilných pracovných možností. Význam sociálnej práce v súvislosti so starnúcim a globalizujúcim svetom narastá. Postaveniu sociálnej práce by mohlo napomôcť koordinované konanie na národnej aj svetovej úrovni v spoločných profesijných organizáciách. Potrebné je chrániť základné práva sociálnych pracovníkov a zvýšiť vedomie o význame sociálnej práce pre budúcnosť života v dôstojnej spoločnosti
Kľúčové slová: Práva sociálnych pracovníkov, zamestnateľnosť, združovanie.

Abstract: At present time is continually grows social work share on the whole employment in Europe. Realized national and international survey showed high employability of social work graduates interconnected with real shortage of available job possibilities. Importance of social work in connection with ageing of globalized the world is growing. The position of social work could be improved by coordinated activity on national and world levels in associated professional organizations. It is necessary to protect rights of social workers and to raise awareness of social work significance for future life in decent society.
Keywords: Rights of Social Workers. Employability. Association.