Sociálna práca

Odborná konferencia ,,Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku ? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľov)“, sa koná 27.11.2014 v Bratislave

okt 30 2014

ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR Vás pozýva na odbornú konferenciu ,,Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku ? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena
a povinnosti poskytovateľov)“, ktorá sa bude konať 27.11.2014
v SUZA, Drotárska ul. 46, Bratislava

Cieľom konferencie je prediskutovať financovanie sociálnych služieb z hľadiska zákona, aké sú zákonné povinnosti poskytovateľov / podnikateľov sociálnych služieb, čo sú ekonomicky oprávnené náklady a ako sa tvorí cena.
Na konferencii vystúpia aj predstavitelia samosprávy a poskytovateľov a prednesú svoje finančné analýzy podľa druhu služieb.

Aj kvalitné zážitky pomáhajú prekonať traumu spôsobenú násilím...

aug 30 2014

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. realizuje v období od júla 2014 do júna 2015 projekt pod názvom 'Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN'. Projekt je realizovaný v Krízovom stredisku Centra Slniečko, ktoré je špecializovaným zariadením pre týrané, zneužívané, zanedbávané deti, deti v krízových životných situáciách a pre obete domáceho násilia.

DSC 0384
DSC 0079
24082014821

Ekonomika a manažment – prechod od funkčného riadenia na procesné v zariadeniach sociálnych služieb

aug 15 2014

PhDr. Andrea Gállová, Ing. Jozef Berki Ing. Štefan Szolnoky : Ekonomika a manažment – prechod od funkčného riadenia na procesné v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2014

Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko

aug 10 2014

Abstrakt: Problematika šikanovania v školskom prostredí sa stáva neustálym predmetom záujmu spoločnosti u nás i vo svete. Šikanovanie v školskom prostredí je nie len fenoménom pedagogickým a psychologickým, ale aj právnym. Autorka sa v článku zaoberá základnými informáciami potrebnými k diagnostikovaniu, včasnému rozpoznaniu tohto javu ako aj jeho skutkovej podstaty.
Kľúčové slová: Šikanovanie. Sociálnopatologický jav. Škola. Priestupok. Trestný čin.

Abstract: Problems of the victimization (hazing) at school is becoming important for the society at home as well as abroad. The victimization at school represents pedagogical and psychological phenomenon, but also phenomenon juridical. The author presents in this paper basic information needed for an early diagnostic and recognition of such act and its state of the facts.
Keywords: victimization, social-pathological phenomenon, school, offence, crime

Global definition of the social work profession

aug 7 2014

(Approved by the IASSW General Assembly, July 10, 2014, Melbourne, Australia)

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.

The above definition may be amplified at national and/or regional levels.

Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW), čím je?

aug 6 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., prezident ICSW Europe

Táto informácia, o jednej z najvýznamnejších medzinárodných organizácií ktoré ovplyvňujú vývoj sociálnej práce, si nekladie žiadne vedecké ambície a vychádza z verejne známych informácií. Článok obsahuje poznatky, ktoré sú voľné dostupné v iných jazykoch. Autor mal jediný cieľ - uľahčiť šírenie týchto poznatkov na Slovensku. Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) bola založená už v roku 1928 a preto je jednou z najstarších mimovládnych organizácií zameraných na podporu sociálneho rozvoja, sociálnej spravodlivosti a sociálnej prosperity kdekoľvek vo svete. Anglická podoba jej názvu je The International Council on Social Welfare (ďalej budem používať jej anglickú skrátenú podobu ICSW, pretože na Slovensku je skratka MRSR neznáma). Francúzska verzia je Le Conseil International d’Action Sociale (CIAS) a španielska podoba je El Consejo Internacional del Bienestar Social (CIBS). Ako vidieť názov nie je vždy identický a zodpovedá tradícií a skutočnosti daného jazyka a krajiny.

Boj proti nekalým obchodným praktikám: projekt Šmejdológia a ako sa nenechať ošmeknúť

aug 4 2014

Začiatkom júna 2014 v Kružľove uskutočnila nezisková organizácia Člověk v tísni Slovensko sériu vzdelávacích stretnutí na tému prevencie a obrany voči nekalým obchodným praktikám. Vyškolených bolo takmer 30 dôchodcov z rôznych lokalít bardejovského okresu.

Cieľom projektu bolo sprostredkovať prakticko-teoretický prehľad najčastejších používaných manipulatívnych a nátlakových techník ovplyvňovania rozhodovania na strane spotrebiteľa a poskytnúť odborné vedenie a priestor na nácvik efektívnych obranných stratégií voči mentálnej manipulácii. Dôchodcovia tiež získali základné legislatívne a informačné zručnosti, týkajúce sa ochrany a práv spotrebiteľa.

Prijatie „Zákona o sociálnej práci...“, dobrá správa pre sociálnych pracovníkov, vzdelávateľov v sociálnej práci a odbornú verejnosť

júl 25 2014

Vysokoškolské vzdelávanie v odbore sociálna práca nemá na Slovensku dlhodobú tradíciu. Začiatky kreovania samostatného odboru datujeme od roku 1992, kedy vznikla samostatná katedra sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Slovensko v priebehu ďalšie vývoja vo vzdelávaní išlo svojou špecifickou cestou najmä tým, že na rozdiel od iných krajín ignorovalo štúdium sociálnej práce v systéme vyššieho odborného školstva.

Ochrana práv detí v dejinných premenách

júl 12 2014

Astrakt: Ochrana práv dieťaťa je špecifická činnosť. Jej úlohou je ochrana maloletého dieťaťa pred nežiaducimi vplyvmi prostredia a sociálnymi problémami s cieľom sledovať najlepší záujem dieťaťa. Zahŕňa v sebe sociálne, právne, psychologické, pedagogické, sociologické a iné aspekty. Obsahom príspevku je chronologicky popísať vývoj ochrany práv dieťaťa v Slovenskej republike od prvopočiatkov jej formovania po súčasnosť.
Kľúčové slova: dieťa, rodina, ochrana, zákon, sociálny pracovník

Abstract: Protection of children's rights is a specific action, whose role is to protect minor children from adverse effects of the environment and social problems in order to pursue the best interest of a child. It incorporates social, legal, psychological, pedagogical, sociological and other aspects. The content of this paper is a chronological description of children rights development in the Slovak Republic since its formation to the present.
Keywords: child, family, protection, law, social worker

Občianske združenie Prijatie a jeho humanitné poslanie: pomoc mládeži

júl 6 2014

Civic Association Prijatie and its Humanitarian Mission: Helping Young People
Abstrakt: Hlavnou prioritou tohto článku je priblížiť verejnosti činnosť občianskeho združenia Prijatie v Spišskej Novej Vsi a najmä dôležitú prácu zamestnancov, ktorých cieľom je pomôcť mládeži s riešením sociálnych problémov. Výsledkom realizovaného prieskumu je zistenie, že občianske združenie ponúka mládeži vysoko kvalifikovanú odbornú pomoc, avšak kvôli nedostatku financií musí tieto služby poskytovať len v obmedzených priestoroch. Občianske združenie je svojou činnosťou veľkým prínosom pre spoločnosť a najmä pre problémovú mládež, ktorej venuje dostatok času a pomáha jej k zlepšeniu zdravotného stavu a usmerňuje ju k zdravému životnému štýlu.
Kľúčové slová: Činnosť mimovládnych neziskových organizácií, Mimovládne neziskové organizácie, Mládež, Pomoc mládeži, Sociálne problémy mládeže, Tretí sektor

Abstract: The main priority of this article is to present to the public activities of the civic association adoption and in particular the important work of employees whose aim is to help solve social problems of youth.When the thesis’ outcomes are looked up closely, it is seen that youth civic association offers to youth a highly qualified professional help, but because of lack of finances it must provide these services in limited areas. The civic association represents a great benefit for society, and especially for problematic youth. The association inscribes enough time to youth and helps to improve the health and directs it to a healthy lifestyle.
Keywords: Activities of NGOs, Help Youth, NGOs, Social problems of Youth, Third sector, Youth

Poznajte sami seba - diagnostická metóda poznania osobnosti pre sociálnych pracovníkov

jún 27 2014

Abstrakt: V príspevku podporujeme proces sebapoznania a sebareflexie sociálnych pracovníkov a tým aj rozvoj ich osobnostnej kompetencie, ktorá je významnou súčasťou profesijnej kompetencie pre výkon povolania v sociálnej práci. Zdôrazňujeme požiadavku smerovania sociálnych pracovníkov k osobnostnej a sociálnej zrelosti a tým aj profesijnej vyspelosti. Poskytujeme sociálnym pracovníkom metódu sebapoznania a sebareflexie vo forme projektívnej metódy kresby stromu v komparácii s niektorými znakmi rukopisu.
Kľúčové slová: Autodiagnostika osobnosti, projektívna metóda- kresba stromu, znaky ručného písma.

Abstract: This paper supports the process of self –discovery and self reflection social workers, and so develop their personal competence, which is a significant part of professional competence for the job in social work. Insists on the direction of social workers to the personal and social maturity and thus to Professional maturity. Social workers provide a method of self – discovery and self - reflection in the form of projective methods artwork tree in comparison with some features of the manuscript.
Keywords: Self-diagnostic of personality, projective technique – tree drawing, signs manuscript (handwriting).

stom a text 2
text1
strom1

Služby nízkoprahového programu CIRKUS Združenia STORM

jún 23 2014

Low-threshold services of program CIRKUS of Zdruzenie STORM
Abstrakt: Príspevok ponúka náhľad na fungovanie občianskeho združenia Združenie STORM pôsobiaceho vo viacerých mestách západného Slovenska mimo Bratislavy. Venuje sa charakteristike vybraných služieb poskytovaných v programe CIRKUS, ktoré je možné realizovať aj v iných programoch a projektoch neštátneho, ale aj štátneho sektora.
Kľúčové slová: Harm Reduction. Nízkoprahovosť. Prevencia. Združenie STORM.

Abstract: This article offers insight into the functioning of the civic association Zdruzenie STORM. Zdruzenie STORM works in several cities in western Slovakia outside Bratislava. The article characterics selected services provided in program CIRCUS, that can be implemented in other non-state programs and projects, as well as the public sector.
Keywords: Harm Reduction. Low-threshold. Prevention. Zdruzenie STORM

Monografia Rodiny v núdzi (PDF)

jún 22 2014

Cieľom vedeckej monografie je identifikovať situáciu rodín žijúcich v krízových životných situáciách a prehľadne spracovať jednotlivé znaky, ktoré ich charakterizujú. Zároveň zhodnotiť situáciu rodín v núdzi a posúdiť, či je nevyhnutná pomoc od štátu a neziskového sektora.

Novým prezidentom ICSW Europe sa stal Miloslav Hetteš

jún 20 2014

Novým prezidentom Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj v Európe (ICSW Europe - International Council on Social Welfare) sa stal na najbližšie dva roky Miloslav Hetteš. Je to vôbec prvýkrát v histórii, že tento post preberá zástupca strednej Európy. Na tomto poste vystriedal svojho francúzskeho predchodcu Christiana Rolleta, bývalého rektora francúzskej prestížnej vysokej školy verejného zdravia. Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práci sv. Alžbety v Bratislave.

ICSW združuje celosvetovo organizácie a občanov, ktorí sa usilujú o sociálny rozvoj a sociálny mier. Je dlhé roky pôsobiacou mimovládnou organizáciou zastupujúcou medzinárodné, národné a miestne organizácie, venujúce sa sociálnemu rozvoju, sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej spravodlivosti. ICSW bola založená v roku 1928 v Paríži. Svoje ústredie má v Kampale v Ugande. Jej európska organizácia bude mať svoje sídlo od júna 2014 v Bratislave. ICSW má poradné postavenie pri OSN, UNESCO, MOP, Rady Európy a inštitúciách EÚ. V týchto medzinárodných organizáciách má svoje stále zastúpenie. Členom ICSW Europe je za Slovensko Stála konferencia organizácií III. sektora, ktorej zástupcom je práve M. Hetteš. ICSW úzko spolupracuje s Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov (IFSW) a s Medzinárodnou asociáciou škôl sociálnej práce (IASSW).

Sociální právo České republiky

jún 20 2014

Autoři: Igor Tomeš, a kolektiv
Podnětem k vytvoření této publikace se stala diskuze zástupců odborných pracovišť čtyř univerzit ČR na téma vzniku sociálního práva jako výsledku pozvolné konvergence pracovního práva a práva sociálního se sociálními souvislostmi práva na vzdělání a na zdraví. Tím vzniká nový obor veřejného práva, jehož obsahem je povinná sociální solidarita organizovaná státem s občany, kteří uplatňují svá nezadatelná sociální práva vůči státu a společnosti.

Autoři se snaží definovat a popisovat sociální a právní instituce, které tvoří obsah tohoto nově vznikajícího oboru veřejného práva. Svým systémovým uspořádáním vychází z Beveridgeova pojetí nezadatelných sociálních práv občanů a tomu odpovídajících neopomenutelných povinností sociálního státu evropského typu, které zahrnují právo na vzdělání, na zdraví, na výdělečnou činnost, na sociální podporu a pomoc a na řešení sociální zaostalosti některých skupin obyvatelstva. Jedna se o nové pojetí sociálního práva, které dosud nebylo takto zpracováno.

Monografie by měla sloužit jako pomůcka při výuce sociálního práva na vysokých a středních odborných školách vzdělávajících odborníky pro práci v oborech sociální ochrany, zejména pak pro vzdělávání sociálních pracovníků.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!