Sociálna práca

Garantované sociálne minimum: Nový prístup k sociálnej ochrane v Európe

apr 29 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., nominovaný prezident ICSW Europe
Abstrakt: Článok predstavuje názor Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj na sociálnu situáciu v Európe. Poskytuje názor na realizáciu Odporúčania Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 202 z roku 2012 v podmienkach krajín Európskej únie. Odporúčanie je zamerané na garantovanie sociálneho minima pre všetkých.
Kľúčové slová: Garantované sociálne minimum, Medzinárodná organizácia práce, Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj

Úvod

Vo francúzskom meste Rennes sa 25. marca 2014 zišli európski predstavitelia Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj (ICSW Europe) aby spolu posúdili možnosti občianskej spoločnosti a hlavných aktérov v Európskej únii v oblasti garantovaného sociálneho minima (tzv. Social Protection Floor). Odporúčanie číslo 202 (O 202) prijaté Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) v roku 2012 dáva štátom za úlohu poskytnúť ich občanom garantované sociálne minimum. Je však potrebné sa dohodnúť spoločne, čo to znamená v podmienkach členských krajín EÚ, kde predsa už existujú rozmanité systémy sociálnej ochrany.

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Sociálne investovanie v PDF (Bratislava, 2014)

apr 15 2014

HETTEŠ, M. - KRÉMER B. - STECK, P. (eds.) 2014. Sociálne investovanie. Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Bratislava: SKTS, 114 s. ISBN 978-80-971606-0-9.
Medzinárodna vedecko-odborná konferecia pod názvom ,,Sociálne investovanie“, sa konala 24. februára 2014 v Bratislave.

3SZ
logo cnas
ICSW113x102

3 – International Conference Current Topics of Social work in Central Europe Proceedings – Full Papers, Vienna – Kitsee, 19. - 20. 11. 2013 (PDF)

apr 13 2014

Editors:
Jarmila Bordáčová (Bratislava) Vlastimil Kozon (Vienna)
Gabi Lezcano (San Francisco)

Rewiev:
Alžbeta Mrázová (Skalica)
Pawel Czarneczki (Warszawa)
Andrea Shahum (Chapel Hill)
© Collegium Elisabethinum Vienna 2013
ISBN 978-80-8074-198-0

Desať rokov v Európskej únii

apr 8 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.

Pripomíname si desať rokov pôsobenia v rámci Európskej únii. Oplatilo sa nám to? Slovensko do EÚ vstupovalo s oveľa menšou ekonomickou silou, ako má dnes. V tvorbe hrubého domáceho produktu na obyvateľa sme preskočili Portugalsko aj Grécko. V kúpnej sile dokonca Česko. Veríte tomu. Máme z toho radosť? Podľa nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Josepha Stiglitza, ale i Európskej komisie, je Slovensko krajina, kde ekonomický rast sa neodrazil rastom životnej úrovni. Počas referenda o vstupe do EÚ som zastával názor zachovať si triezvy názor. Nie všetko zlato sa blyští. A to platí aj pre Európsku úniu. Najsmutnejšie je, že naši politici, často chránia cudzie a nie naše záujmy.

Európa znamená vo svojom pôvodnom gréckom význame zvedavá žena. Európa má, aspoň slovne, záujem na spravodlivom a dôstojnom živote jej občanov, teda aj našich. Už počas francúzskej revolúcii koncom 18. storočia sa poukazovalo na neprijateľnosť prílišných majetkových rozdielov. Zisk z našej ekonomiky sa nerozdeľuje rovnomerne medzi občanmi, obcami a regiónmi Slovenska. Bratislava je teraz 5. najbohatší región v EÚ. To čo k nám prichádza zo zahraničia v podobe európskych fondov je skôr almužna a nie dôstojná a spravodlivá odmena za našu prácu, produktivitu, zdravie a pokazený život našich detí. Skôr je situácia taká že podporujeme blahobyt iných európskych krajín pomocou vývozu dividend a zisku.

Nevyhnutnosť permanentného finančného vzdelávania a jeho posilnenia ako jedného z dôležitých nástrojov prevencie pred finančnou nestabilitou

apr 7 2014

Abstrakt: Aktuálna finančná nestabilita je vážnym problémom, s ktorým sa musí ľudstvo vyrovnať a ktorý bude musieť riešiť. Dlhová špirála sa však roztočila nielen na úrovni jednotlivých štátov, ale aj na úrovni domácností. Trhová ekonomika a demokratická spoločnosť poskytujú občanom veľa možností voľby v oblasti ekonomickej i finančnej. Tieto možnosti a sloboda však kladú oveľa vyššie nároky na kvalitu ich strategického finančného rozhodovania, za ktoré nesú plnú zodpovednosť.
Kľúčové slová: Hospodárska kríza. Dlhová kríza. Hospodárske cykly. Finančná kríza. Finančné vzdelávanie. Sociálna prevencia.

Résumé: L´instabilité financière représente un grand problème. Les conséquences de l'analphabétisme financier dans la vie personnelle et dans la vie publique peuvent avoir des conséquences fatales à cette époque marquée par la crise financière et la dette.
Mots-clés: Crise économique. Crise financière. Crise de dette. Éducation financière. Prévention sociale.

Zborník príspevkov z konferencie Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet - Spoločnosť, kríza, rodina v PDF (2010)

apr 2 2014

Zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dneńný svet - Spoločnosť, kríza, rodina“ s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba v PDF (2009)

apr 1 2014

Reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied.

Konferencia sa konala 26. marca 2009 v Poprade.
Ide o mimoriadne aktuálnu tému - tak zložitú a náročnú akou je chudoba. Ide o tému, ktorá je v súčasnosti predmetom častých diskusií v dôsledku ekonomicko sociálnych zmien, ktorými naša spoločnosť, Európa či svet prechádzali a aj v súčasnom čase finančnej krízy
prechádzajú. Je to fenomén, na ktorý treba nazerať v komplexnosti horizontálnej i vertikálnej. Pri fenoméne chudoby je potrebné otvoriť rovinu axiologickú, sociálnu, ekonomickú, psychologickú, teologickú, pedagogickú a mnohé iné.

Monografia Preventívna sociálna práca - Edukačná paradigma v sociálnej práci

apr 1 2014

Autor: Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
ÚVOD

Koncept edukačnej sociálnej práce a koncept edukačného sociálneho poradenstva ako inovatívnych zložiek systému preventívnej sociálnej práce – vedy, študijného odboru a sociálnej pomoci je výsledkom našej dlhoročnej teoretickej, výskumnej, pedagogickej i praktickej činnosti a tiež presvedčenia,

  • že chudoba ducha plodí chudobu materiálnu a teda sociálna práca má prejaviť svoju identitu vedy, odboru vzdelávania i praktickej činnosti aj tým, že sa jej sociálny úžitok premietne v podpore sociálnej svojpomoci konania ľudí, s cieľom pozdvihnúť ich sociálnu a psychickú zrelosť a zodpovednosť za svoj život;
  • že sociálna práca má byť účinnou a reálnou (nielen deklarovanou) podporou sociálneho zdravia, čiže preukázateľnou a nástrojmi sociálnej práce zabezpečenou podporou takej sociálnej komunikácie a sociálnych vzťahov, ktoré napomáhajú sociálnej a psychickej integrácii a adaptácii ľudí v prostredí ich žitia;
  • že sociálna práca nie je prioritne sanáciou sociálnych problémov a sociálnej patológie, ale má byť reálnym (nielen deklarovaným) rozvojovým sociálnym programom na podporu kultivovania sociálneho a individuálneho potenciálu ľudí.

Publikácia Komunikácia v sociálnej práci - Rozvoj komunikačnej spôsobilosti sociálnych pracovníkov

apr 1 2014

Autor: doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.,
Predslov

Publikáciou Komunikácia v sociálnej práci (Rozvoj komunikačnej spôsobilosti sociálnych pracovníkov) sa prihovárame študentom, ktorí sa pripravujú v rôznych stupňoch pregraduálneho vysokoškolského vzdelávania na profesijné pôsobenie v sociálnej oblasti. Obraciame sa tiež k odborníkom, ktorých profesionálna činnosť je orientovaná na vzdelávanie dospelých a na poradenskú činnosť v rámci sociálnej práce. Publikácia možno zaujme aj laických čitateľov, pretože téma komunikácie je životné významná pre každého človeka.

Medzinárodný deň sociálnej práce, 18.3.2014

mar 12 2014

Nezamestnanosť a sociálna práca v súčasnosti

mar 8 2014

Current Unemployment and Social Work
Abstrakt: Nezamestnanosť vplýva na život jednotlivca i celú spoločnosť. Nezamestnanosť nie je prehrou. Je nutné pripraviť ľudí na zmenenú situáciu a pomôcť im zvládnuť problém a zlepšiť ich zamestnateľnosť. Sociálna práca má perspektívy v oblasti riešenia dopadov nezamestnanosti. Absolventi sociálnej práce nachádzajú uplatnenie v danej problematike.
Kľúčové slová: Absolventi, nezamestnanosť, sociálna práca.

Abstract: Unemployment influences life of individual person and the whole society. Unemployment does not mean defeat. It is necessary to prepare people to changed situation and to help them to cope with the problem and to improve their employability. Social work has perspectives in the field of unemployment impacts solving. Social work graduates haveplacement in this area.
Keywords: Graduates, Unemployment, Social Work.

Procesné aspekty kreovania a evaluácie etického kódexu sociálnej práce

feb 18 2014

Procedural aspects of creating and evaluation of the Code of Ethics for Social Work
Abstrakt: Predmetom štúdie sú procesné aspekty tvorby a evaluácie etického kódexu sociálnej práce. Cieľom kvalitatívneho výskumu bolo identifikovanie dobrých skúseností v procese tvorby alebo revízie medzinárodných a národných etických kódexov tejto profesie. Štúdia ponúka návrh systémových procesných krokov pre obnovenie činnosti pracovnej etickej komisie zodpovednej za tvorbu etického kódexu sociálnej práce na Slovensku za predpokladu, že bude zachovaný étos kooperácie.
Kľúčové slova: etika, etický kódex, evaluácia, proces, sociálna práca

Abstract: The subject study is the procedural aspects of creation and evaluation of code of ethics for social work. The aim of the qualitative research was to identify good practice in the process of creation or revision of international and national codes of ethics for this profession. This study challenges the system proposal process steps to restore operations work ethics committee responsible for the creation of the code of ethics for social work in Slovakia, provided by the adequate ethos of cooperation.
Keywords: Ethics, ethical code, evaluation, process, social work

Tradície v rómskych rodinách (Orechov dvor)

feb 12 2014

TRADITION IN ROMA FAMILIES (Orechov Justice)
Abstrakt: Stav súčasnej rodiny závisí od sociálnej a ekonomickej situácie spoločnosti – funkcie a formy rodiny podmieňujú charakter existujúcich výrobných a spoločenských vzťahov, ako aj úroveň kultúrneho rozvoja spoločnosti. Objektom skúmania je súčasná a tradičná rómska rodina. Autori poukazujú na ich kultúru a dôležité udalosti v tradičnej rómskej rodine. Sú popísané udalosti v živote rómskej rodiny počnúc manželstvom, cez svadbu, ako aj zvyky dodržiavané pri tradičnom rómskom pohrebe. Z výsledkov prieskumu autorov vyplýva, že samotné skúmané socio-kultúrne regulatívy nemajú podobu tradicionality. Prvky pôvodnej kultúry sa vytrácajú a nie sú nahradené inými, novými elementmi. Korene pôvodnej rómskej kultúry možno ešte nájsť u subetnickej skupiny Valašských (tzv. „olašských“) Rómov. Na druhej strane u tzv. „Rumugro“ Rómov nebadať žiadne tradície, zvyky či obyčaje uvádzané v normotvorných textoch o rómskej kultúre v minulosti. Vyjadrujeme presvedčenie potreby zachovania ešte „živých fosílií“ tradičného žitia v samotnej kultúre, ktorá popri dominantných kultúrach stáročia pretrvávala.
Kľúčové slová: Rodina. Rómska rodina. Tradičná a súčasná rómska rodina. Kultúra.

Zamestnanosť a sociálna práca (Vybrané problémy práce a nezamestnanosti pre sociálnych pracovníkov) v PDF

jan 29 2014

Autor: doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.

Nezamestnanosť patrí medzi novodobé fenomény. Nezamestnanosť vznikla v konkrétnom čase ako spoločenská objednávka vyvolaná potrebami továrenskej výroby. Jej existencia v súlade s vývojom nadobúda inú váhu. Nezamestnanosť možno chápať ako prežitok, keďže v súčasnosti s použitím tradičných prístupov je neriešiteľná. Môžeme si klásť otázky. Je to katastrofa že potrebujeme menej ľudí pre na zisk orientovanú ekonomiku? Nie je nezamestnanosť znakom niečoho dobrého?

Systém sociálneho zabezpečenia orientovaný na pomoc seniorom v Belgicku

jan 28 2014

Social Security Assistance System oriented to aid Seniors in Belgium
Abstrakt: V súčasnosti sa naša spoločnosť musí vyrovnávať s novou výzvou akou je fenomén starnutia populácie. Ľudský život sa neustále predlžuje, a preto i nazeranie na obdobie staroby a na starších ľudí prechádza rôznymi premenami v závislosti od stavu a vývoja spoločenských podmienok. Dlhodobá starostlivosť orientovaná na seniorov je predovšetkým otázkou finančného krytia. Predkladaný príspevok poukazuje a opisuje systém sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o seniorov v Belgicku.
Kľúčové slová: senior, sociálna starostlivosť, sociálne služby, sociálne zabezpečenie.

Abstract: Recently, our society has to deal with new challenges such as the aging phenomenon. Human life is constantly renewed, therefore the vision of an old age and the elderly is developed with different transformations, depending on the state and development of social conditions. Long-term care for seniors is focused mostly on a question of financial coverage. The article points out and describes the system of social security and care for the elderly in Belgium.
Keywords: Senior, Social care, Social Services, Social welfare.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!