Sociálna práca

ICSW Europe Newsletter Summer 2015

júl 7 2015

Contents of ICSW Europe Newsletter Summer 2015:


 • ICSW Europe President´s Report
 • ICSW Europe Newsletters
 • New ICSW Europe Member
 • World Social Work Day
 • Madrid Expert Seminar
 • Helsinki Expert Seminar
 • Social Platform...
 • ENSACT
 • Council of Europe...
 • Conferences/Expert Meetings
 • Opportunities for Publishing
 • Useful Links
 • Colophon

Rola celoživotného učenia sa a edukačné sociálne poradenstvo

jún 26 2015

The role of lifelong learning and educational social counselling.
Abstrakt: V príspevku nastoľujeme potrebnosť a povahu nového druhu sociálneho poradenstva – Edukačné sociálne poradenstvo. Ide o spôsob akceptovania sociálnej funkcie edukácie dospelých v poradenstve a v riešení sociálnych problémov jednotlivcov, skupín a komunít.. Edukačné sociálne poradenstvo prezentujeme ako koncept a inovatívnu zložku systému sociálnej práce. Vymedzujeme ciele edukačného sociálneho poradenstva a úlohu celoživotného učenia sa v kontexte sociálnej práce.
Kľúčové slová: Edukačné sociálne poradenstvo. Sociálna funkcia edukácie. Celoživotné učenie. Sociálna práca.

Abstract: In the paper we discuss about usefull of the new kind of social counselling and guiding - Educational social counselling and guiding. It tis a way of acceptation of the social function of adult education in the solving of individual and group social problems. Educational social counselling and guiding is presented as a concept and the part of social work. We discuss the aims of social educational counselling and guiding and lifelong learning, in the context of social work.
Keywords: Educational social counseling. Social function of education. Lifelong learning. Social work.

Individualizace a racionalizace moderní společnosti jako faktor eroze zabezpečovací funkce rodiny

jún 17 2015

Individualisation and Rationalisation of Modern Society as a Factor of Erosion of Security Function of a Family
Abstrakt: Moderní epocha (zde je myšleno industriální západní společnost) se vyznačuje řadou základních charakteristických rysů, které jsou jí vrozené a odlišují ji podstatně od předmoderních uspořádání. V roce úmrtí světově významného sociologa a autora mnoha textů na téma rizikové společnosti Ulricha Becka, si tento text klade za cíl na vybraných aspektech moderní doby, jimiž jsou individualizace a racionalizace, podrobit kritickému rozboru fenomén rodiny a její zabezpečovací funkce. Text se tak věnuje nejen erozi rodiny jako společenské instituce, ale též erozi samotného pojmu „rodina“, který se v pojmosloví A. Giddense (2000) stává pouhou pojmovou „skořápkou“ (angl. shell institution) s vnitřně proměněným významem, neodpovídajícím (zejména zabezpečovacím) funkcím rodiny z dob předmoderních.
Klíčová slova: individualizace, pozdně-moderní doba, racionalizace, rodina

Abstract: Modern age (it is meant to be industrial western society for the purpose of this article) is possible to describe by several basic characteristics. They differentiate modern society from pre-modern forms. In the celebration of the world famous sociologist Ulrich Beck (who died this year) the article focuses on to critical analysis of family and its security function in the light of factors of individualisation and rationalisation of the modern society. The article focuses not only on erosion of family as the institution, but also on erosion of the term „family“ itself, which (in terms of A. Giddens, 2000) becomes so called „shell institution“ with different meaning of the term in comparison with pre-modern meaning of the term „family“, especially when speaking about security function of the family.
Keywords: Individualisation, Family, Late-modern Society, Rationalisation

Migrants and Social Protection in Europe

jún 3 2015

Abstract: Europe has a challenge how to combine migration flows with ageing and future shortage of labour skill. Immigrants have their human and social rights. Europe does not use all international human rights instruments. Refugee crisis is also the result of previous wrong decisions. Social justice is not only for people born in EU. Social protection is a universal right which is now completed with right guaranteed minimum. No punishment is entitled in case of human rights giving. Europe has to take its part of responsibility. There will be no full well-being in Europe, while other parts of the World suffer.
Keywords: Human resources. Human rights. Migration. Refugees. Social justice. Social protection.

Migrants and Social Protection Floors

jún 2 2015

International Council on Social Welfare (ICSW) today represents a wide range of national and international (and European) member organisations that seek to advance social welfare, social development and social justice (founded in Paris as early as in 1928 under the name International Conference of Social Work).

International Council on Social Welfare Europe (ICSW Europe) is legally independent but closely and historically interconnected with Global ICSW. ICSW Europe mission is in line with the objectives of ICSW on global level, also with respect to mutual responsibility of each human being. The aim of the ICSW Europe is to work for sustainable social and economic development for everyone. ICSW Europe has manifold members involved in social justice, social rights and social cohesion. Among ICSW Europe members are national non-government organizations, regional, federal and local authorities, voluntary associations, institutes, researchers, citizen advocates, activists and practitioners.

Radikálna sociálna práca

máj 30 2015

Radical social work
Abstrakt: Reakciou na zhoršujúcu sa globálnu sociálnu situáciu a jej nezlepšovanie vznikla radikálna sociálna práca. Usiluje o spoločenské zmeny umožňujúce predchádzaniu negatívnych sociálnych udalostí. Sociálni pracovníci majú možnosť spoločným úsilím dosiahnuť udržateľné pozitívne zmeny. ICSW, IFSW a IASSW spoločne presadzujú napĺňanie globálnej sociálnej agendy.
Kľúčové slova: ICSW, neoliberalizmus, sociálna práca, sociálna spravodlivosť, sociálne zabezpečenie, sociálne investovanie, sociálny rozvoj, sociálna zmena.

Abstract: As response to worsening global social situation and not improving, the radical social work emerged. It efforts on social changes that allow to prevent negative social events. Social workers have opportunity by joint striving to reach sustainable positive changes. ICSW, IFSW and IAASW together advocate for fulfilling of the Global Social Agenda.
Keywords: ICSW, Neoliberalism, Social work, Social justice, Social protection, Social investment, Social development, Social change.

Ekonomické modely v „službách“ sociálnej politiky

máj 25 2015

Economic models in the „service“ of social policy
Abstrakt: Autorom ekonomického prístupu pohľadu na život prostredníctvom, ktorého môžeme analyzovať sociálne problémy v širokých oblastiach života je nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Gary S. Becker (* 02.12.1930 - † 03.05.2014). Ekonomický pohľad na život a ľudské správanie vychádza z plnej akceptácie premisy, že jedinci nekonajú výhradne sebecky s akcentom na zisk, ale ich rozhodovanie a preferencie sú ovplyvňované mnohými faktormi ako sú minulosť, rodina, altruizmus, sebeckosť, vzdelanie, zdravie, príjmy, schopnosť predvídať dopady vlastných rozhodnutí, životné príležitosti a pod.
Kľúčové slová: preferencie, osobný kapitál, ľudský kapitál, ekonomický pohľad na rodinu

Abstract: The author of the economic approach of looking at life through which we can analyze social problems in the broad areas of life is a Nobel laureate in Economics, Gary S. Becker (* 02.12.1930 - † 03.05.2014). Economic view of life and human behavior based on the full acceptance of the premise that the individuals do not act selfishly with emphasis solely on profit, but their decisions and preferences are influenced by many factors such as history, family, altruism, selfishness, education, health, income, ability to predict consequences of their own decisions, life chances and so on.
Keywords: preferences, personal capital, human capital, economic view of family

Zborník z konferencie Harm Reduction - Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách (PDF, 2014)

apr 24 2015

Predkladáme vám zborník z odbornej medzinárodnej konferencie s názvom Harm Reduction. Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách, ktorá sa konala 19. 11. 2014 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Združenie STORM bolo hlavným organizátorom podujatia.

Monografia Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci (PDF, 2015)

apr 23 2015

Autor: doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Monografia „Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci“ poslúži ako študijný podklad, ale má aj ambíciu ponúknuť aj širšej odbornej verejnosti poznanie, ktoré v značnej miere nie je doposiaľ dostupné v slovenskom prostredí.


Zborník z konferencie Nezamestnanosť v SR (2015, PDF)

apr 23 2015

Konferencia pod názvom Nezamestnanosť v SR sa konala 23. 10. 2014 v Rimavskej Sobote. Prinášame vám z nej zborník príspevkov v PDF.

Onkologicky chorí pacienti ako klienti sociálnej práce

apr 12 2015

Cancer Patients as Clients of Social Work
Abstrakt: Nové technológie, modernizácia, rýchly životný štýl prinášajú okrem pokroku aj zvyšujúcu sa incidenciu civilizačných chorôb a zároveň potrebu praktizovať sociálnu prácu v najrôznejších sférach. Cieľom článku je teoreticky vypracovať úlohu sociálnej práce pri práci s onkologickým pacientom. Pri objasňovaní autori vychádzajú z holistického prístupu.
Kľúčové slová: holistický prístup, onkologický pacient, rakovina, sociálna práca

Abstract: New technologies, modernization, fast lifestyle brings out the progress and the increasing incidence of lifestyle diseases and the need to practice social work in a variety of spheres. The aim of the article is to theoretically develop the role of social work in working with cancer patients. Authors based on a holistic approach in clarifying.
Keywords: holistic approach, cancer patient, cancer, social work

Monografia Edukačná sociálna práca (2014)

mar 26 2015

Autor: prof. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc.

Koncept edukačnej sociálnej práce a koncept edukačného sociálneho poradenstva ako inovatívnych zložiek systému preventívnej sociálnej práce – vedy, študijného odboru a sociálnej pomoci je výsledkom dlhoročnej teoretickej, výskumnej, pedagogickej i praktickej činnosti autorky.

V monografii je ukotvený holistický prístup v chápaní človeka, sociálneho prostredia a ich vzájomného dynamického vzťahu; systémový prístup v chápaní rozvoja človeka ako individuálneho systému, ktorý je súčasťou vyššieho a zložitejšieho systému sociálneho prostredia a edukačného prostredia; humanistický prístup v chápaní obsahu a významu edukácie ako prevencie a sociálnej pomoci, vedenia k svojpomoci a k rozvoju individuálneho potenciálu ľudí. Edukačná sociálna práca je vymedzená z hľadiska edukačnej paradigmy v sociálnej práci.

ICSW Europe Spring Newsletter 2015

mar 26 2015

Úvodník

Žijeme dnes v Európe, ktorá je konfrontovaná s otázkou mierového spolužitia čo sme už, možno predčasne, pokladali za problém skôr našich rodičov. Narastajú sociálne rozdiely vo vnútri štátov i medzi nimi navzájom, napriek tomu, že európska myšlienka sa opiera o zásadu sociálnej a ekonomickej kohézie. Európskej únii sa nedarí napĺňať sociálnu časť svojho programu datovaného na rok 2020. Členským štátom sa nedarí boj s chudobou a ani znižovanie nezamestnanosti, ako nástroja na dosiahnutie udržateľného dôstojného života.

Preto je potrebné pripomínať európskym vládam ich záväzok, ktorý dali v roku 2012 v Ženeve v súvislosti s prijatím odporúčania ILO č. 202 k minimálnej sociálnej ochrane („social protection floor“). Je potrebné si znova uvedomiť že hoci sme rôzny, nemôžeme si myslieť že rozdielnosť je bez solidarity. Deklarácia práv človeka a občana, ktorú francúzske Národné zhromaždenie prijalo v roku 1789 „uznáva a vyhlasuje, za prítomnosti a pod záštitou Najvyššej Bytosti, práva človeka a občana v podobe, že ľudia sa rodia a zostávajú slobodnými a rovnými vo svojich právach, a že spoločenské rozdiely sa môžu zakladať iba na prospešnosti pre celok“. Trhové hospodárstvo, súkromný majetok a rozdiely áno, ale nie na škodu celku. V našich srdciach a mestách máme mnohé problémy a hanby, ktoré treba riešiť v prospech spoločnosti a dôstojného života všetkých.

Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce môžu požiadať o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory od 1.2. do 30.6.2015

mar 25 2015

Od prvého januára 2015 upravuje výkon sociálnej práce Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci (PDF). Doteraz na Slovensku neexistovala žiadna komplexná úprava podmienok výkonu sociálnej práce, čo má za následok aj skreslený pohľad verejnosti na túto profesiu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo za pomoci odbornej verejnosti zákon, ktorý prispeje k posilneniu statusu sociálnych pracovníkov.

Sociálnu prácu môže v praxi vykonávať iba ten, kto ju vyštudoval. Môže to byť sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce v závislosti od získaného stupňa vysokoškolského štúdia. Doterajších pracovníkov, ktorí nespĺňajú uvedené kvalifikačné predpoklady, sa zmena nedotkne, čo umožní aj naďalej využívať ich odborný potenciál.

Pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících

mar 5 2015

Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSSČR společně došli k závěru, že pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících.

Legislativní ukotvení profese sociálních pracovníků kromě jiných pozitiv, výrazně ochrání klienty před neprofesionálním poskytováním sociální práce, které může vést k ohrožení jejich důstojnosti či omezení jejich životní úrovně.

Požadujeme, aby součástí připravované právní normy bylo ustanovení profesní komory jako odborného a nezávislého samosprávného orgánu s výkonnými kompetencemi. Jedině samosprávný orgán může v budoucnosti zajišťovat garanci kvalitního a nezávislého výkonu profese sociální práce.

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!