Sociálna práca

Monografia Preventívna sociálna práca - Edukačná paradigma v sociálnej práci

apr 1 2014

Autor: Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
ÚVOD

Koncept edukačnej sociálnej práce a koncept edukačného sociálneho poradenstva ako inovatívnych zložiek systému preventívnej sociálnej práce – vedy, študijného odboru a sociálnej pomoci je výsledkom našej dlhoročnej teoretickej, výskumnej, pedagogickej i praktickej činnosti a tiež presvedčenia,

  • že chudoba ducha plodí chudobu materiálnu a teda sociálna práca má prejaviť svoju identitu vedy, odboru vzdelávania i praktickej činnosti aj tým, že sa jej sociálny úžitok premietne v podpore sociálnej svojpomoci konania ľudí, s cieľom pozdvihnúť ich sociálnu a psychickú zrelosť a zodpovednosť za svoj život;
  • že sociálna práca má byť účinnou a reálnou (nielen deklarovanou) podporou sociálneho zdravia, čiže preukázateľnou a nástrojmi sociálnej práce zabezpečenou podporou takej sociálnej komunikácie a sociálnych vzťahov, ktoré napomáhajú sociálnej a psychickej integrácii a adaptácii ľudí v prostredí ich žitia;
  • že sociálna práca nie je prioritne sanáciou sociálnych problémov a sociálnej patológie, ale má byť reálnym (nielen deklarovaným) rozvojovým sociálnym programom na podporu kultivovania sociálneho a individuálneho potenciálu ľudí.

Publikácia Komunikácia v sociálnej práci - Rozvoj komunikačnej spôsobilosti sociálnych pracovníkov

apr 1 2014

Autor: doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.,
Predslov

Publikáciou Komunikácia v sociálnej práci (Rozvoj komunikačnej spôsobilosti sociálnych pracovníkov) sa prihovárame študentom, ktorí sa pripravujú v rôznych stupňoch pregraduálneho vysokoškolského vzdelávania na profesijné pôsobenie v sociálnej oblasti. Obraciame sa tiež k odborníkom, ktorých profesionálna činnosť je orientovaná na vzdelávanie dospelých a na poradenskú činnosť v rámci sociálnej práce. Publikácia možno zaujme aj laických čitateľov, pretože téma komunikácie je životné významná pre každého človeka.

Medzinárodný deň sociálnej práce, 18.3.2014

mar 12 2014

Nezamestnanosť a sociálna práca v súčasnosti

mar 8 2014

Current Unemployment and Social Work
Abstrakt: Nezamestnanosť vplýva na život jednotlivca i celú spoločnosť. Nezamestnanosť nie je prehrou. Je nutné pripraviť ľudí na zmenenú situáciu a pomôcť im zvládnuť problém a zlepšiť ich zamestnateľnosť. Sociálna práca má perspektívy v oblasti riešenia dopadov nezamestnanosti. Absolventi sociálnej práce nachádzajú uplatnenie v danej problematike.
Kľúčové slová: Absolventi, nezamestnanosť, sociálna práca.

Abstract: Unemployment influences life of individual person and the whole society. Unemployment does not mean defeat. It is necessary to prepare people to changed situation and to help them to cope with the problem and to improve their employability. Social work has perspectives in the field of unemployment impacts solving. Social work graduates haveplacement in this area.
Keywords: Graduates, Unemployment, Social Work.

Procesné aspekty kreovania a evaluácie etického kódexu sociálnej práce

feb 18 2014

Procedural aspects of creating and evaluation of the Code of Ethics for Social Work
Abstrakt: Predmetom štúdie sú procesné aspekty tvorby a evaluácie etického kódexu sociálnej práce. Cieľom kvalitatívneho výskumu bolo identifikovanie dobrých skúseností v procese tvorby alebo revízie medzinárodných a národných etických kódexov tejto profesie. Štúdia ponúka návrh systémových procesných krokov pre obnovenie činnosti pracovnej etickej komisie zodpovednej za tvorbu etického kódexu sociálnej práce na Slovensku za predpokladu, že bude zachovaný étos kooperácie.
Kľúčové slova: etika, etický kódex, evaluácia, proces, sociálna práca

Abstract: The subject study is the procedural aspects of creation and evaluation of code of ethics for social work. The aim of the qualitative research was to identify good practice in the process of creation or revision of international and national codes of ethics for this profession. This study challenges the system proposal process steps to restore operations work ethics committee responsible for the creation of the code of ethics for social work in Slovakia, provided by the adequate ethos of cooperation.
Keywords: Ethics, ethical code, evaluation, process, social work

Tradície v rómskych rodinách (Orechov dvor)

feb 12 2014

TRADITION IN ROMA FAMILIES (Orechov Justice)
Abstrakt: Stav súčasnej rodiny závisí od sociálnej a ekonomickej situácie spoločnosti – funkcie a formy rodiny podmieňujú charakter existujúcich výrobných a spoločenských vzťahov, ako aj úroveň kultúrneho rozvoja spoločnosti. Objektom skúmania je súčasná a tradičná rómska rodina. Autori poukazujú na ich kultúru a dôležité udalosti v tradičnej rómskej rodine. Sú popísané udalosti v živote rómskej rodiny počnúc manželstvom, cez svadbu, ako aj zvyky dodržiavané pri tradičnom rómskom pohrebe. Z výsledkov prieskumu autorov vyplýva, že samotné skúmané socio-kultúrne regulatívy nemajú podobu tradicionality. Prvky pôvodnej kultúry sa vytrácajú a nie sú nahradené inými, novými elementmi. Korene pôvodnej rómskej kultúry možno ešte nájsť u subetnickej skupiny Valašských (tzv. „olašských“) Rómov. Na druhej strane u tzv. „Rumugro“ Rómov nebadať žiadne tradície, zvyky či obyčaje uvádzané v normotvorných textoch o rómskej kultúre v minulosti. Vyjadrujeme presvedčenie potreby zachovania ešte „živých fosílií“ tradičného žitia v samotnej kultúre, ktorá popri dominantných kultúrach stáročia pretrvávala.
Kľúčové slová: Rodina. Rómska rodina. Tradičná a súčasná rómska rodina. Kultúra.

Zamestnanosť a sociálna práca (Vybrané problémy práce a nezamestnanosti pre sociálnych pracovníkov) v PDF

jan 29 2014

Autor: doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.

Nezamestnanosť patrí medzi novodobé fenomény. Nezamestnanosť vznikla v konkrétnom čase ako spoločenská objednávka vyvolaná potrebami továrenskej výroby. Jej existencia v súlade s vývojom nadobúda inú váhu. Nezamestnanosť možno chápať ako prežitok, keďže v súčasnosti s použitím tradičných prístupov je neriešiteľná. Môžeme si klásť otázky. Je to katastrofa že potrebujeme menej ľudí pre na zisk orientovanú ekonomiku? Nie je nezamestnanosť znakom niečoho dobrého?

Systém sociálneho zabezpečenia orientovaný na pomoc seniorom v Belgicku

jan 28 2014

Social Security Assistance System oriented to aid Seniors in Belgium
Abstrakt: V súčasnosti sa naša spoločnosť musí vyrovnávať s novou výzvou akou je fenomén starnutia populácie. Ľudský život sa neustále predlžuje, a preto i nazeranie na obdobie staroby a na starších ľudí prechádza rôznymi premenami v závislosti od stavu a vývoja spoločenských podmienok. Dlhodobá starostlivosť orientovaná na seniorov je predovšetkým otázkou finančného krytia. Predkladaný príspevok poukazuje a opisuje systém sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o seniorov v Belgicku.
Kľúčové slová: senior, sociálna starostlivosť, sociálne služby, sociálne zabezpečenie.

Abstract: Recently, our society has to deal with new challenges such as the aging phenomenon. Human life is constantly renewed, therefore the vision of an old age and the elderly is developed with different transformations, depending on the state and development of social conditions. Long-term care for seniors is focused mostly on a question of financial coverage. The article points out and describes the system of social security and care for the elderly in Belgium.
Keywords: Senior, Social care, Social Services, Social welfare.

Psychické následky násilia páchaného na ženách a možnosti pomoci špecializovaným sociálnym poradenstvom

jan 23 2014

The psychological consequences of violence against women and the possibilities of helping with specialized social counseling
Abstrakt: Násilie na ženách je nielen v medzinárodnom kontexte, ale aj na Slovensku problémom celej spoločnosti. Má množstvo podôb a foriem a to vo verejnom ako aj v súkromnom živote. Design príspevku tvorí stručný prehľad o vybraných formách násilia páchaného na ženách ich intímnym partnerom. Osobitný zreteľ je v príspevku kladený na psychické následky a možnosti intervencie prostredníctvom sociálneho poradenstva. Cieľom príspevku je poukázať na špecializované poradenstvo vykonávané sociálnym pracovníkom ako aj hranice jeho kompetencií.
Kľúčové slová: Násilie páchané na ženách, domáce násilie, psychické následky, agresor, obeť, sociálne poradenstvo

Abstract: Violence to women represents asignificant problem of all society in many countries including Slovakia. This violence proves several forms in both public and private life. Article contains short owerview of forms of the violence to women from their intimate partners. Selected psychological consequences are emphasized. The options of intevention provided by the social consulting are presented as well. The aim is to point out particularities of special consultancy provided by a social profesionals and limits of their authority.
Keywords: violence to women, domestic violence, psychological consequence, aggressor, victim, social consulting

Osada očami dilina gadža – fotoreportáž

jan 23 2014

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť... Pre prostredie segregovaných komunít východného Slovenska to rozhodne platí. Cieľom série obrázkov je priblížiť čitateľom časopisu PROHUMAN život ľudí v rómskych osadách. Krátka sonda do ich každodennej reality nepriamo nadväzuje na fotoreportáž Mgr. Lenky Jalilah Hruškovej „Rómska osada Letanovce“.
Fotografie zaradené do fotoreportáže „Osada očami dilina gadža“ vznikli počas terénneho výskumu v letných mesiacoch rokov 2012 a 2013. Viaceré z nich môžete nájsť i v autorovej monografii „(Ne)vinní a dilino gadžo“, ktorá je publikovaná i na stránkach nášho časopisu.

Obrázok 04
Obrázok 01
Obrázok 02

Konferencia o riešení našich životných problémov

jan 16 2014

Je nám podsúvané, že najdôležitejšie problémy, ktoré Slovensko má sú voľby prezidenta, súkromie televíznych zabávačov, politikov alebo práva gejov. Slovensko má vytvorených umelých vnútorných nepriateľov, ktorých tí druhí zvyčajne nenávidia. Média tak úspešne pôsobia, že sa ľudia vedia spojiť aj sami proti sebe a chránia skutočných pôvodcov porušovania ich ľudských práv. Zoznam podsúvaných nepriateľov je rozsiahly. Sú to všetci nezamestnaní, ktorí poberajú zadarmo štedré sociálne dávky; sú to Rómovia, ktorí žijú na úkor nás; sú to starí ľudia, ktorí ešte stále pracujú; sú to naši rodičia, ktorí sa majú dobre a ja sa mám zle; sú to naše deti, ktoré radšej nemáme; sú to iné regióny, ktoré prospievajú na môj úkor; je to Bratislava, lebo je tam lepšie; je to ostatné mimobratislavské Slovensko, ktoré nám berie naše statočne zarobené peniaze, ale keby sa im chcelo robiť budú sa mať dobre atď. Navyše tí čo vedia, že to je takto, nie sú ochotní sa spojiť a pomáhajú tak vytvárať dojem falošnej demokracia. Demokraciu u nás má iba jedinú úlohu, a to zvoliť v slobodných voľbách iného vykorisťovateľa.

Otázky chudoby a kultúry v segregovaných osadách – závery terénneho výskumu

jan 16 2014

Questions of poverty and culture in segregated settlements - field researched conclusions
Abstract: Článok možno tematicky rozčleniť na tri časti. Prvá z nich sa zaoberá základnými terminologickými vymedzeniami; druhá časť je oblasťou analýzy skúmaného prostredia a vyhodnocovania informácií pomocou tzv. Ukotvenej teórie; a záverečná časť je sumárom a prezentáciou výsledkov obsahujúcou odporúčania v kontexte sociálnej práce.
Kľúčové slová: Rómovia. Terénny výskum. Sociálna práca.

Abstract: The article can be divided thematically into three parts. The first part focuses on the basic terminological definitions; the second part analyses the studied environment and evaluates the information using the so-called grounded theory; and the final part summarises and presents the results in the content of social work.
Keywords: Romany. Field research. Social work.

(Ne)vinní a dilino gadžo (PDF)

jan 16 2014

Autor: Michal Kozubík
Rok vydania: 2013
Recenzenti: Prof. PhDr. René Lužica, ArtD. – PhDr. Alena Kajanová, PhD.

„Z pohľadu recenzenta si na práci cením hlboký, priam znekľudňujúci popis každodenného stretu a stratégií obyvateľov osád v nerovnom konflikte s odlišným, protikladným prístupom k životu „bielych“, píše sa v recenzii predstavovanej novej monografie (Lužica, 2013). Autor diela Michal Kozubík je odborným asistentom Ústavu romologických štúdií v Nitre. Je absolventom študijného programu Sociálna práca so zameraním na rómske spoločenstvo (2006). Knihu možno tematicky rozdeliť na tri časti: v prvej sa autor venuje základným terminologickým východiskám: Je lepšie používať výraz Cigán alebo Róm? Sme Nerómovia či gádžovia? Autor sa snaží hľadať odpovede na viaceré podobné otázky. Ďalšia časť monografie uvádza prehľad života Rómov v histórii zvolených obcí a mesta Poprad. Prevažná časť údajov pochádza z mestských a obecných kroník. Záverečná časť je sumárom terénneho výskumu realizovanom v rokoch 2012 – 2013 v kontexte kvalitatívneho metodologického postupu tzv. Ukotvenej teórie (Grounded Theory). Zistené údaje a odporúčania uvádza autor v medziach sociálnej práce. „Text je pre zainteresovaného čitateľa príťažlivý. Je štylisticky kultivovaný, odborne erudovaný, naplnený úvahami a postrehmi, s paradigmatickým nádychom smútku.“ (Lužica, 2013) Veríme, že dielo bude pre vás, pozorných čitateľov, exkurziou do každodennej reality osád a priblíži vám tak neľahkú sociálnu situáciu života jej obyvateľov. Celkový dojem monografie umocňujú terénne, výskumné fotografie.

Zborník z konferencie s názvom Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax (Nitra, 2013) v PDF

jan 14 2014

Prinášame Vám zborník z odbornej celoslovenskej konferencie s názvom Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax, ktorá sa konala 23. 10. 2013 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Postoje evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku k rôznym formám zamestnania

jan 8 2014

Attitudes of registered unemployed women after the age of 50 to different forms of employment
Abstrakt: Príspevok predkladá výsledky z realizovaného výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť postoje evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku k rôznym formám zamestnania.
Kľúčové slová: Výskum. Postoje nezamestnaných žien. Formy zamestnania.

Abstract: The contribution describes results from realised research, which aim was to find out attitutes of registrated unemployed women over the age of 50 to different forms of employment.
Keywords: Research. Attitutes of unemployed women. Forms of employement.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!