Sociálna práca

„Dostanem ho z toho, aj keby som mala padnúť na hubu“

jún 18 2014

Výpoveď matky narkomana

Za dverami mnohých slovenských domácností sa odohrávajú netušené ľudské tragédie zavinené toxikomániou jedného z členov rodiny. Kým si najbližší ľudia okolo neho uvedomia, že čelia vážnemu problému, prejde istý čas. Keď sa situácia postupne vyhrocuje a stáva sa neúnosnou, keď sa problémy začnú nabaľovať a zasahujú čoraz väčší okruh ľudí, vtedy sa o probléme dozvie aj širšie okolie, lebo signály, ktoré preniknú von, sú neprehliadnuteľné. To, čo majú nezúčastnení pozorovatelia možnosť vidieť, je však len zlomkom zo skutočného utrpenia, ktorým celá rodina prechádza.

Dnešné masmédiá, či už elektronické alebo printové, poskytnú občas životný príbeh narkomana, vyrozprávaný v prvej osobe. My by sme chceli našim čitateľom ponúknuť pohľad na problematiku toxikománie „z druhej strany“. Alebo to povedzme inak: ponúkame príbeh ženy – matky narkomana. Ide o osobnú výpoveď milujúcej matky jediného syna, ktorému drogy zničili život. Pokúsime sa vám vykresliť obraz silnej ženy, ktorá si prešla osobným peklom. Peklom snahy pomôcť jedinému dieťaťu, ktorého život sa jej rúca priamo pred očami, peklom nadľudskej námahy a odriekania, osobných pádov a zlyhaní, prebdených a preplakaných nocí, pocitov zúfalstva a bezmocnosti.

Zborník z konferencie Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe. Bratislava, 2013 (PDF)

jún 12 2014

HETTEŠ, M. – SCHAVEL, M. – ŠKORECOVÁ, O. (eds.) 2013. Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 194 s. ISBN 978-80-8132-094-1. Bratislava
Konferencia sa konala 16. 11. 2013 v Bratislave.

Sborník z konference Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách, Praha, 2014 (PDF)

jún 12 2014

PAVELKOVÁ, J.; PREUSS, K. (eds) Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách. Sborník 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha : International ART CAMPUS Prague, 2014. 271 s. ISBN 978-80-86877-70-9.

Neverbálna komunikácia v praxi sociálneho pracovníka

jún 11 2014

Nonverbal Communication in Social Work Practice
Abstrakt: V príspevku by sme chceli poskytnúť komplexný pohľad na podstatu a význam neverbálnej komunikácie v sociálnej oblasti z dvoch perspektív. V prvom rade, ako by mal sociálny pracovník vhodným a prirodzeným spôsobom využívať reč tela v komunikácii s klientom tak, aby si získal klientovu dôveru a vybudoval zdravý vzťah, založený – okrem dôvery – na vzájomnej úcte a rešpekte. Druhá časť príspevku je zameraná na schopnosti sociálneho pracovníka odčítať signály reči tela u klienta a na základe toho rozpoznávať klientovo momentálne psychické naladenie a rozpoloženie, otvorenosť alebo uzavretosť, úprimnosť alebo klamstvo.
Kľúčové slová: klient, neverbálna komunikácia, reč tela, sociálny pracovník

Abstract: In the paper we would like to provide complex of meaning and entity of non-verbal communication in social sphere by two views. At first point, the way how a social worker could use his body language in communication with client by applicable and easy method. It is important for getting possession of client’s belief and also for good relationship based on mutual trust and respect. The second part is oriented on social worker´s ability to read out the client´s signals of his body language. We need to identify client´s current psychical mood and status, openness or secretiveness, sincerity or deception.
Keywords: Body language, Client, Nonverbal communication, Social worker

Inovatívny študijný program vysokoškolského vzdelávania Preventívna sociálna práca

máj 5 2014

Autorka: Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.,
autorka konceptu študijného programu a garantka programu,
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita

Úvod
Koncepcia sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci a v jej rámci i koncepcia preventívnej sociálnej práce, odráža aktuálne požiadavky na inovácie prístupu k riešeniu sociálnych udalostí osôb, sociálnych skupín a komunít. Utváranie nového druhu špecializácie sociálnej práce je vyvolaný významnými spoločenskými zmenami a ich výrazným dopadom na sociálnu oblasť života ľudí a na ich osobné angažovanie sa aj zodpovednosť za svoj život. Preto je žiaduce zohľadniť vo vysokoškolskom odbore sociálna práca potrebu odborného profilovania študentov pre špecializovanú prax sociálnej práce, do ktorej patria aj činnosti preventívnej sociálnej práce.

Profesijná vysokoškolská príprava odborníkov pre vykonávanie preventívnej sociálnej práce na Slovensku zatiaľ absentuje. Preventívna edukačná sociálna práca je nová oblasť teórie sociálnej práce i nový druh praxe sociálnych pracovníkov. Študijný program Preventívna sociálna práca má cieľ formovať profesionalitu a odborný profil študentov, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti ako sociálni pracovníci v rámci preventívnej edukačnej sociálnej práce. Čiže budú poskytovať na odbornej úrovni nový druh sociálnej pomoci a služby pre sociálnych klientov - jednotlivcov, skupiny, komunity.

Nová definícia sociálnej práce

máj 5 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., individuálny člen IFSW a IASSW, prezident ICSW Europe.
Úvod

Výkonný výbor Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW) a Rada Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (IASSW), organizácie ktoré sú v partnerstve s Medzinárodnou radou pre sociálny rozvoj (ICSW) sa zhodli na tom, že diskusia o novej globálnej definícii sociálnej práce bola ukončená a že navrhovaná definícia bude predložená členom obidvoch organizácií v júli 2014 počas konferencie v Melbourne v Austrálii. Keďže veľa zástupcov zo Slovenska tam nebude, predkladám túto informáciu a žiadosť.

Prečo kandidujem

máj 2 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., prezident ICSW Europe

Pripomíname si desať rokov pôsobenia v rámci Európskej únii. Oplatilo sa nám to? Slovensko do EÚ vstupovalo s oveľa menšou ekonomickou silou, ako má dnes. V tvorbe hrubého domáceho produktu na obyvateľa sme preskočili Portugalsko aj Grécko. V kúpnej sile dokonca Česko. Veríte tomu. Máme z toho radosť? Podľa nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Josepha Stiglitza, ale i Európskej komisie, je Slovensko krajina, kde ekonomický rast sa neodrazil rastom životnej úrovni. Počas referenda o vstupe do EÚ som zastával názor zachovať si triezvy názor. Nie všetko zlato sa blyští. A to platí aj pre Európsku úniu. Najsmutnejšie je, že naši politici, často chránia cudzie a nie naše záujmy.

Garantované sociálne minimum: Nový prístup k sociálnej ochrane v Európe

apr 29 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., nominovaný prezident ICSW Europe
Abstrakt: Článok predstavuje názor Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj na sociálnu situáciu v Európe. Poskytuje názor na realizáciu Odporúčania Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 202 z roku 2012 v podmienkach krajín Európskej únie. Odporúčanie je zamerané na garantovanie sociálneho minima pre všetkých.
Kľúčové slová: Garantované sociálne minimum, Medzinárodná organizácia práce, Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj

Úvod

Vo francúzskom meste Rennes sa 25. marca 2014 zišli európski predstavitelia Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj (ICSW Europe) aby spolu posúdili možnosti občianskej spoločnosti a hlavných aktérov v Európskej únii v oblasti garantovaného sociálneho minima (tzv. Social Protection Floor). Odporúčanie číslo 202 (O 202) prijaté Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) v roku 2012 dáva štátom za úlohu poskytnúť ich občanom garantované sociálne minimum. Je však potrebné sa dohodnúť spoločne, čo to znamená v podmienkach členských krajín EÚ, kde predsa už existujú rozmanité systémy sociálnej ochrany.

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Sociálne investovanie v PDF (Bratislava, 2014)

apr 15 2014

HETTEŠ, M. - KRÉMER B. - STECK, P. (eds.) 2014. Sociálne investovanie. Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Bratislava: SKTS, 114 s. ISBN 978-80-971606-0-9.
Medzinárodna vedecko-odborná konferecia pod názvom ,,Sociálne investovanie“, sa konala 24. februára 2014 v Bratislave.

3SZ
logo cnas
ICSW113x102

3 – International Conference Current Topics of Social work in Central Europe Proceedings – Full Papers, Vienna – Kitsee, 19. - 20. 11. 2013 (PDF)

apr 13 2014

Editors:
Jarmila Bordáčová (Bratislava) Vlastimil Kozon (Vienna)
Gabi Lezcano (San Francisco)

Rewiev:
Alžbeta Mrázová (Skalica)
Pawel Czarneczki (Warszawa)
Andrea Shahum (Chapel Hill)
© Collegium Elisabethinum Vienna 2013
ISBN 978-80-8074-198-0

Desať rokov v Európskej únii

apr 8 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.

Pripomíname si desať rokov pôsobenia v rámci Európskej únii. Oplatilo sa nám to? Slovensko do EÚ vstupovalo s oveľa menšou ekonomickou silou, ako má dnes. V tvorbe hrubého domáceho produktu na obyvateľa sme preskočili Portugalsko aj Grécko. V kúpnej sile dokonca Česko. Veríte tomu. Máme z toho radosť? Podľa nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Josepha Stiglitza, ale i Európskej komisie, je Slovensko krajina, kde ekonomický rast sa neodrazil rastom životnej úrovni. Počas referenda o vstupe do EÚ som zastával názor zachovať si triezvy názor. Nie všetko zlato sa blyští. A to platí aj pre Európsku úniu. Najsmutnejšie je, že naši politici, často chránia cudzie a nie naše záujmy.

Európa znamená vo svojom pôvodnom gréckom význame zvedavá žena. Európa má, aspoň slovne, záujem na spravodlivom a dôstojnom živote jej občanov, teda aj našich. Už počas francúzskej revolúcii koncom 18. storočia sa poukazovalo na neprijateľnosť prílišných majetkových rozdielov. Zisk z našej ekonomiky sa nerozdeľuje rovnomerne medzi občanmi, obcami a regiónmi Slovenska. Bratislava je teraz 5. najbohatší región v EÚ. To čo k nám prichádza zo zahraničia v podobe európskych fondov je skôr almužna a nie dôstojná a spravodlivá odmena za našu prácu, produktivitu, zdravie a pokazený život našich detí. Skôr je situácia taká že podporujeme blahobyt iných európskych krajín pomocou vývozu dividend a zisku.

Nevyhnutnosť permanentného finančného vzdelávania a jeho posilnenia ako jedného z dôležitých nástrojov prevencie pred finančnou nestabilitou

apr 7 2014

Abstrakt: Aktuálna finančná nestabilita je vážnym problémom, s ktorým sa musí ľudstvo vyrovnať a ktorý bude musieť riešiť. Dlhová špirála sa však roztočila nielen na úrovni jednotlivých štátov, ale aj na úrovni domácností. Trhová ekonomika a demokratická spoločnosť poskytujú občanom veľa možností voľby v oblasti ekonomickej i finančnej. Tieto možnosti a sloboda však kladú oveľa vyššie nároky na kvalitu ich strategického finančného rozhodovania, za ktoré nesú plnú zodpovednosť.
Kľúčové slová: Hospodárska kríza. Dlhová kríza. Hospodárske cykly. Finančná kríza. Finančné vzdelávanie. Sociálna prevencia.

Résumé: L´instabilité financière représente un grand problème. Les conséquences de l'analphabétisme financier dans la vie personnelle et dans la vie publique peuvent avoir des conséquences fatales à cette époque marquée par la crise financière et la dette.
Mots-clés: Crise économique. Crise financière. Crise de dette. Éducation financière. Prévention sociale.

Zborník príspevkov z konferencie Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet - Spoločnosť, kríza, rodina v PDF (2010)

apr 2 2014

Zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dneńný svet - Spoločnosť, kríza, rodina“ s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba v PDF (2009)

apr 1 2014

Reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied.

Konferencia sa konala 26. marca 2009 v Poprade.
Ide o mimoriadne aktuálnu tému - tak zložitú a náročnú akou je chudoba. Ide o tému, ktorá je v súčasnosti predmetom častých diskusií v dôsledku ekonomicko sociálnych zmien, ktorými naša spoločnosť, Európa či svet prechádzali a aj v súčasnom čase finančnej krízy
prechádzajú. Je to fenomén, na ktorý treba nazerať v komplexnosti horizontálnej i vertikálnej. Pri fenoméne chudoby je potrebné otvoriť rovinu axiologickú, sociálnu, ekonomickú, psychologickú, teologickú, pedagogickú a mnohé iné.

Monografia Preventívna sociálna práca - Edukačná paradigma v sociálnej práci

apr 1 2014

Autor: Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
ÚVOD

Koncept edukačnej sociálnej práce a koncept edukačného sociálneho poradenstva ako inovatívnych zložiek systému preventívnej sociálnej práce – vedy, študijného odboru a sociálnej pomoci je výsledkom našej dlhoročnej teoretickej, výskumnej, pedagogickej i praktickej činnosti a tiež presvedčenia,

  • že chudoba ducha plodí chudobu materiálnu a teda sociálna práca má prejaviť svoju identitu vedy, odboru vzdelávania i praktickej činnosti aj tým, že sa jej sociálny úžitok premietne v podpore sociálnej svojpomoci konania ľudí, s cieľom pozdvihnúť ich sociálnu a psychickú zrelosť a zodpovednosť za svoj život;
  • že sociálna práca má byť účinnou a reálnou (nielen deklarovanou) podporou sociálneho zdravia, čiže preukázateľnou a nástrojmi sociálnej práce zabezpečenou podporou takej sociálnej komunikácie a sociálnych vzťahov, ktoré napomáhajú sociálnej a psychickej integrácii a adaptácii ľudí v prostredí ich žitia;
  • že sociálna práca nie je prioritne sanáciou sociálnych problémov a sociálnej patológie, ale má byť reálnym (nielen deklarovaným) rozvojovým sociálnym programom na podporu kultivovania sociálneho a individuálneho potenciálu ľudí.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!