Sociálna práca

Co je to Burnout syndrom

okt 24 2010

Burnout syndrom, čili syndrom vyhoření, je proces, který vzniká u některých osob dlouhodobě angažovaně a intenzivně pracujících s lidmi, nejčastěji v tzv. pomáhajících profesích. Projevuje se na úrovni fyzické, psychické i sociální. Základní charakteristikou je naprosté vyčerpání sil pracovníka spojené s emoční únavou, pocity beznaděje a ztráty energie, podrážděnost.
Lidé trpící burnout syndromem mají pocit, že za náročnou práci nejsou dostatečně odměněni, a to nejen finančně – chybí jim lidské ocenění. Jsou unavení, mohou propadat úzkostným či depresivním stavům, cítí, že nemohou dále pomáhat ostatním.
Paradoxně syndrom vyhoření není závislý na věku, inteligenci, vzdělání, délce praxe, ani době, po kterou je práce vykonávána. Dokonce ani předpoklad, že daleko častěji se burnout syndrom týká žen, se nepotvrdil (Kupka, 2008). Nejnovější pohledy poukazují navíc na to, že burnout syndrom se nemusí objevovat pouze v tzv. pomáhajících profesích, ale i u dalších zaměstnaneckých kategorií (advokáti, úředníci, sportovci, umělci), a že se dokonce objevuje i v kategoriích nezaměstnaných (Křivohlavý, 1998).

Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci - Milan Schavel, Milan Tomka

okt 11 2010

ÚVOD
Situácia v sociálnej práci sa za posledných dvadsať rokov zmenila zásadným spôsobom. Počiatkom deväťdesiatych rokov, odkedy na Slovensku datujeme éru vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci, sa menila nielen štruktúra a obsah vzdelávania, ale aj status sociálnych pracovníkov. Úspešné etablovanie profesie v oblasti tzv. pomáhajúcich disciplín podporila v tom období aj prvá právna definícia pojmu sociálna práca v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Časom vznikla potreba legislatívne upraviť aj supervíziu ako integrálnu súčasť výkonu sociálnej práce. Dnes je vo viacerých právnych normách upravená nielen profesia sociálneho pracovníka, ale aj supervízia, napríklad v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Etika v supervízii – kľúčové hodnoty a vybrané etické dôrazy

sep 29 2010

Ethics in supervision - key values and selected ethical emphases

Abstrakt: Supervízia ako osobitá metóda sociálnej práce a špecifická činnosť sociálnych pracovníkov si vyžaduje osobitú etickú pozornosť. V príspevku predstavujeme vybrané hodnoty, ktoré považujeme za kľúčové pri realizovaní supervízie. Patria medzi ne kompetencia, dôležitosť ľudských vzťahov a dôvera. Nejde o ich komplexný výpočet, ale skôr o námet do diskusie ohľadom nutnosti identifikovania kľúčových hodnôt a princípov supervízie v sociálnej práci na Slovensku.
Kľúčové slová: dôvera, etika, hodnoty, sociálna práca, supervízia.

Abstract: As a peculiar method of social work and a specific activity of social workers, supervision requires special ethical attention. In this article we present selected values which according to our opinion play the key role in the process of supervision. Among these are competence, the importance of human relationships and trust. We do not aim to make a cover-all list but to table a subject for discussion concerning the necessity of identification of key values and principles of supervision in social work in Slovakia.
Keywords: trust, ethics, values, social work, supervision.

Viacnásobné postihnutie ako sociálny problém

sep 29 2010

Multiple disability as a social problem
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou osôb s viacnásobným postihnutím z hľadiska ich integrácie a komplexnej rehabilitácie v spoločnosti. V príspevku autori opisujú viacnásobné postihnutie ako komplikovaný jav s nutnosťou multidisciplilnárneho prístupu.
Kľúčové slová: viacnásobné postihnutie, hluchoslepota, integrácia, rehabilitácia, špeciálna pedagogika, sociálne služby

Abstract: An article deals with problems of multiple disability handicap persons in light of their integration and complex rehabilitation in the society. Authors of the article describe multiple disability as a complitaced case with necessary of multidicsiplinary access.
Key words: multiple disability, deaf-blindness, integration, rehabilitation, special education, social services

Rodina ako pilier kultúry u Rómov

sep 28 2010

The family as a pillar of culture in Roma
Abstrakt: Cieľom príspevku je lepšie poznanie rómskeho obyvateľstva, a tým aj skvalitnenie procesu integrácie, ktorá je nevyhnutná pre spolunažívanie rozličných kultúr. Snahou je poukázať na to, že v súčasnosti sme svedkami prenikania predsudkov a stereotypu hodnotenia Rómov do všetkých oblastí života spoločnosti a postojov voči Rómom. Predsudky sa často vnímajú ako skutočnosť a spravidla sa zovšeobecňujú na celú societu Rómov – odkiaľ už nie je ďaleko k podozrievaniu či dokonca absolútnemu odmietaniu. Sú dva dôvody na zamyslenie sa o hodnotení úrovne spoločenskej integrácie rómskeho obyvateľstva. Jedným je konštatovanie čiastočnej úspešnosti v tomto procese, druhým je fakt, že riešenie rómskeho problému si vyžaduje na oboch stranách ochotu, poznanie kultúry a zvyklostí tej druhej strany.
Kľúčové slová: integrácia, kultúra, rodina, rómska rodina, vzdelanie

Abstract: The paper is a better understanding of the Roma population, thereby improving the integration process, which is essential for the coexistence of different cultures. It seeks to point out that at present we are witnessing prejudice and stereotyping penetration assessment of Roma in all areas of society and attitudes towards Roma. Prejudices are often perceived as fact, and are usually generalized to the whole society of the Roma - where there is no way to suspicion and even an absolute rejection. There are two reasons to think about assessing the level of social integration of Roma population. One part is finding success in this process, the second is that the Roma problem solving requires a willingness on both sides, knowledge of the culture and customs of the other party.
Key words: culture, education, family, integration, the Roma family

Význam cílů v individuálním plánování

sep 25 2010

Stanovování cílů je jedním z důležitých kroků individuálního plánování. I ve svém vlastním životě si stanovujeme cíle a přemýšlíme, jak jich dosáhneme. Alespoň já sám to tak dělám. Na druhé straně mám tu zkušenost, že život se obvykle odvíjí svou vlastní cestou a ne podle mých plánů a představ.

Systém štátnej sociálnej podpory na Slovensku a koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ

sep 8 2010

Abstrakt: Príspevok prezentuje sociálnu podporu štátu súvisiacu s poskytovaním rodinných dávok v zmysle národnej legislatívy a v zmysle koordinačných predpisov v rámci Európskej únie. Je obsahovo zameraný na zovšeobecnenie základných pojmov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, na stručný komentár k základným sociálnym zákonom, ku koordinačným nariadeniam a na celkové zobrazenie sociálnej práce, súčasťou ktorej je aj realizácia rodinných dávok. Popisuje základné druhy rodinných dávok, rozdiely nárokov, zodpovedností a iných ukazovateľov súvisiacich s ich poskytovaním.
Kľúčové slová: Štátne sociálne dávky. Klient. Európska únia. Koordinačné predpisy.

Abstract: The paper presents the State social support related to the provision of family benefits in terms of national legislation and regulations in terms of coordination within the European Union. The content aims to generalize the basic concepts of social security brief commentary on the basic social laws, regulations and coordination to the overall view of social work, which is part of the implementation of family benefits. Describes the basic types of family benefits, entitlements differences, responsibilities and other factors related to the provision.
Keywords: State social benefits. Client. European Union. Coordination rules

Publikácia: Právě vychází unikátní publikace Pečovatelská služba v České republice

sep 1 2010

Do rukou poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků veřejné správy, odborníků, studentů a dalších zainteresovaných subjektů v těchto dnech míří svým obsahem, počtem autorů i rozsahem zcela ojedinělá odborná publikace „Pečovatelská služba v České republice“.

Každý umírající klade duchovnímu základní otázku: Proč?

aug 22 2010

Už na civilní službě v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci se dostal kněz Mgr. Václav Tomiczek, farář v beskydské Čeladné, ke službě nemocným. Civilní službu absolvoval už po studiích jako jáhen a asi 10 měsíců jako kněz, přesto v pozici ošetřovatele u lůžka, což považuje za velmi cennou zkušenost z praxe. V současné době dochází už více než dva roky do zdravotnického zařízení Gaudium ve Frýdku-Místku a také spolupracuje s Hospicem sv. Lukáše v Ostravě, kde se rovněž věnuje duchovnímu vedení personálu v podobě katechezí a duchovních obnov. Zároveň studuje doktorské studium pastorální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se specializuje na obor pastorační péče o nemocné a příbuzná témata.

Internetový portál Umírání.cz – učit se umírat a žít

aug 19 2010

Důstojné umírání, smrt a truchlení jsou hlavním motivem portálu Umírání.cz, který je v prostředí českého internetu zcela výjimečným projektem. Na jednom místě nabízí odbornou i laickou pomoc a útěchu všem, kteří umírají nebo jim někdo umírá, stejně jako odborníkům, kteří s umírajícími a jejich rodinami pracují, i studentům. Hojné pozitivní reakce na stránkách portálu ukazují, že se jedná o službu důležitou a využívanou.

Koncept strachu v manažmente

aug 19 2010

Abstrakt: Zámerom príspevku je predstaviť koncept emócie strachu v kontexte vedenia a riadenia ľudí. Stručne popíšeme funkcie manažmentu a interpersonálne zručnosti, ktoré manažérka využíva pri vedení a riadení svojich kolegýň, špecificky sa pri tom zameriame na emóciu strachu, ktorá jej bráni v aplikácii spomínaných interpersonálnych zručností v kontakte s druhými ľuďmi v pracovnom kontexte. V príspevku predstavíme model komunikačných pozícií, ktorý využíva Systemická transformačná terapia a model kontaktového cyklu, ktorý používa Gestalt prístup pri posúdení správania manažéra, tímu alebo organizácie. Tieto modely nám budú slúžiť ako východisko k explorácii možných kognitívnych schém manažéra a ich tímov, ktoré vedú k emóciám úzkosti, obavy a strachu. Na záver príspevku zhrnieme podstatné faktory, ktoré redukujú obavy a strach a pomáhajú manažérke k väčšej sebadôvere a v dôvere k iným.
Kľúčové slová: Strach. Sebadôvera manažéra. Vedenie a riadenie ľudí. Gestalt prístup.

V hospici naplňujeme představy lidí o důstojném umírání - Hospic svaté Alžběty v Brně

aug 12 2010

V hospici naplňujeme představy lidí o důstojném umírání. „Všichni to děláme s pocitem, že pracujeme pro něco dobrého,“ říká o práci celého kolektivu Mgr. Hana Margoldová, sociální pracovnice lůžkového hospice v Hospici svaté Alžběty v Brně. Původně pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici, ale shodou okolností se dostala do hospice, kde působí již druhým rokem.

Sociálna komunikácia ako významný článok v manažmente sociálnej práce

aug 5 2010

Social communication as an important article in Management of Social Work
Abstrakt: Nevyhnutnou zložkou interakcie v manažmente sociálnej práce je komunikácia. Je to významný spojovací článok, ktorým sa oznamujú a prijímajú určité informácie. Komunikáciu treba považovať za jednu z najdôležitejších podmienok v manažmente sociálnej práce, pretože prepojenie jej štruktúr, účinnosť riadenia, koordinácia i spätná väzba sa zabezpečuje vzájomným prepojením procesom komunikácie.
Cieľom nášho príspevku je priblížiť pohľad na sociálnu komunikácia v manažmente sociálnej práce. V príspevku definujeme sociálnu komunikáciu a poukazujeme na jednotlivé zásady, ktoré ovplyvňujú komunikáciu v manažmente sociálnej práce.
Komunikáciou si vzájomne vytvárame vzťahy s inými ľuďmi, obohacujeme si náš život názormi iných, ich skúsenosťami a snažíme sa presadiť, nielen v manažmente sociálnej práci, ale i v spoločnosti.
Kľúčové slová: Sociálna komunikácia, Komunikácia, Komunikačný proces, Manažment, Manažment sociálnej prací, Rozhovor, Človek.

Abstract: An essential component of interactions in the management is the communication. It is a process which is used to announce and receive certain information.Communication should be considered as one of the most important part in the management of social work as a link to its structures, management efficiency, coordination and feedback to ensure the interconnection process of communication. The aim of this paper is to present a view of social communication in the management of social work. In this paper we define the social communication and to point out the principles that affect communication in the management of social work.
We create relationships with other people via communication, we enrich our life with different opinions, experience and try to assert not only in the management but also in the society.
Keywords: Social communication, Communication, Communication process, Management, Mangement of Social Work, Interview, Human.

Systém řízení - Řízení systému

aug 5 2010

Teorie, Systém řízení – Řízení systému je teorie systemického přístupu k manažmentu. Má několik základních předpokladů.

Organizace je sociální systém
Co je to systém? Množina prvků, majících mezi sebou nějaký druh vztahů, spojených dohromady hranicí.

Když běžně mluvíme o sociálním systému, máme tím většinou na mysli, že jde o systém skládající se z lidí (rodina, pracovní skupina, skupina přátel v baru...). Přikláním se k pojetí německého sociologa Niklase Luhmanna, který (v návaznosti na další autory) říká, že sociální systémy jsou systémy komunikace. Jeho prvky pak nejsou lidé, ale jednotlivé promluvy neboli 'komunikační akty', vztahy mezi nimi jsou návaznosti (tzn., že na sebe navazují v čase a udržují jedno téma) a hranicí takového sociálního systému je jeho smysl. Takové sociální systémy neobsahují lidi, i když se bez nich pochopitelně neobejdou; lidé jsou pro ně takříkajíc nezbytně nutným prostředím. Sociální systém - podobně jako biologický systém - neustále stojí na křižovatce, na které se rozhoduje o jeho udržení či ukončení. V tomto pojetí to znamená udržení takového tématu, které je pro tento systém smysluplné. Protože se změnou tématu se mění smysl a s ním i celý systém. Jelikož každý systém má tři uvedené charakteristiky (prvky, vztahy mezi nimi a hranice), které ho odlišují od ne-systému (prostředí, jiného systému), vzniká a zaniká i se změnou svých prvků: v našem případě tedy komunikačních aktů a jejich napojení. Sociální systémy vznikají a zanikají v čase, tvoří se z napojení jednotlivých promluv a 'drží pohromadě' smysluplným tématem.

Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch Michal Oláh - Milan Schavel - Milan Tomka

júl 30 2010

Predhovor
Publikácia, ktorá sa Vám dostala do rúk, vznikla z potreby tímu slovenských supervízorov sociálnej práce skvalitniť a implementovať supervíziu do praxe inštitúcií poskytujúcich sociálnu pomoc v rezorte MPSVaR SR. Túto nevyhnutnosť umocnila skutočnosť vyplývajúca zo znenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č.305/2005, časť 4, § 47, ods. 7, kde sa hovorí o povinnosti zabezpečenia supervízie v prostredí detských domovov - konkrétne pre sociálnych pracovníkov a vychovávateľov.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!