Sociálna práca

Etika v práci sociálneho pracovníka s klientom v zariadení sociálnej starostlivosti

jan 1 2011

Ethics in the work of social worker with clients in social services facility

Abstrakt: Sociálna práca sa neustále dostáva do každej oblasti života človeka. Aj klient v zariadení sociálnej starostlivosti je viac menej úplne odkázaný na jej prácu a starostlivosť, preto sa v zručnosti sociálneho pracovníka čoraz viac do popredia dostávajú aj schopnosti vedieť správne diagnostikovať klientove potreby a na základe toho aplikovať vhodne metódy a pri ich realizácií sa riadiť zásadami etického kódexu.
Kľúčové slova: Etický kódex, klient, sociálna práca.

Abstract: Social work is constantly getting into every area of human life. Equipment of a client welfare is more or less completelly dependent on her work and care, because the skills of social workers increasingly at the fore and ability to know properly diagnose clienťs needsand, therefore, appropriate methods and in implementing them is governed by the Code of Ethics.
Keywords: Code of Ethics, client, social worker.

Lichva jako etický problém v sociálně vyloučených lokalitách

dec 29 2010

Usuary as the ethical problema in the social excluded localities
Abstrakt: Sociálně vyloučená lokalita je společenský problém, který se týká nás všech. Jedním ze znaků sociálně vyloučených lokalit jsou sociálně patologické jevy, které se v těchto lokalitách objevují. Lichva je jedním z nich. Prohlubuje zadlužení a chudobu obyvatel. Jedinou možností, jak se lichvy zbavit je nekompromisní kontrola a tvrdé sankce za její výskyt.
Kíčová slova: Sociálně vyloučené lokality, lichva, úvěr, dluh, index, znak, Romové.

Abstract: Socially excluded site is a social problem that affects us all. One of the features of socially excluded localities are socially pathological phenomena that occur in these locations. Usury is one of them. Deepening debt and poverty. The only way to get rid of usury is a strong monitoring and severe sanctions for its occurrence.
Keywords: Social excluded localities, usury, loan, debt, index, sign, Roma people.

Sociálny dopad HIV/AIDS na deti v Kambodži

dec 29 2010

Abstract: The article presents an introduction to current HIV/AIDS situation in Cambodia and the problems of Social impact of HIV/AIDS on children in Cambodia. HIV positive children are the most vulnerable in Cambodian society and are in high risk of violations of their Human Right. They are facing stigmatization and discrimination in daily life and are often exposed to negligence and abuse.
Keywords: Cambodia, Children, HIV/AIDS, Social impact, Education

Pre hladujúcich už vyzbierali milión eur

dec 20 2010

Štvrtý ročník verejnej zbierky Boj proti hladu je ukončený. Vyzbierané prostriedky zmiernia biedu na Haiti.
Haiti 12. januára 2010 zasiahlo silné zemetrasenie. Ostrovná krajina má v súčasnosti veľké problémy aj so šíriacou sa cholerou. Pomôcť sa snaží celý svet a Slováci tiež nezaostávajú. Vo verejnej zbierke Boj proti hladu, ktorej štvrtý ročník sa skončil 31. októbra, vyzbierali vyše 270 tisíc eur.

Zdravotno-sociálna verzus sociálno-zdravotná starostlivosť o zomierajúceho klienta

dec 18 2010

Health-social versus social-health care for dying patients
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti zomierajúcim pacientom, vnímajuc túto problematiku z pohľadu sociálnych a zdravotných pracovníkov, v zariadeniach poskytujúcich paliatívnu a hospicovú starostlivosť. V procese rozhodovania zúčastnený nie je len samotný zomierajúci pacient, ale aj jeho rodina a celý sprevádzajúci tím pracovníkov.
V príspevku autorky prezentujú vybraný výsek z výsledkov prieskumu z oblasti poskytovania paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Získané výsledky naznačujú, že u zdravotných a sociálnych pracovníkov, pracujúcich v zariadeniach poskytujúcich paliatívnu a hospicovú starostlivosť, je potrebné venovať sa zefektívneniu komunikácie medzi pracovníkmi, klientmi a ich rodinami, potrebám ďalšieho vzdelávania v paliatívnej oblasti a najmä zamerať sa na prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti v paliatívnej medicíne.
Kľúčové slová: Umieranie a smrť, paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť, multidisciplinárny tím, zdravotný pracovník, sociálny pracovník, sociálno-zdravotná starostlivosť, etika, komunikácia.

Abstract: The paper focuses on the provision of social and health care to patients dying, sensible this issue from the perspective of social and health workers in facilities providing palliative and hospice care. The decision process involved not only the dying patient but also his family and all accompanying the team. In this paper the authors present a selected segment of the survey results from the provision of palliative and hospice care. The results obtained suggest that health and social workers working in facilities providing palliative and hospice care should be taken to streamline communications between staff, clients and their families need training in the field of palliative and mainly focus on linking social and health care in palliative medicine.
Keywords: Death and dying, palliative care, hospice care, multidisciplinary team, health worker, social worker, social and health care, ethics, communication.

Problémy a zmeny v súčasnej rodine

dec 18 2010

Problems and changes in family
Abstrakt: Autorka sa zaoberá niektorými problémami a zmenami súčasnej rodiny, ako transformácia spoločnosti vytvorila nové životné situácie a podmienky. Prináša pohľad na zmeny rodinného, partnerského a rodičovského správania jednotlivcov.
Kľúčové slová: Globalizácia, reproduktívne správanie, rodinná výchova, rozvodovosť, zodpovednosť, hodnotový systém.

Abstract: The author deals with some problems and changes to the current family, as a transformation of developing new life situations and conditions. Provides insight into changes in family, peer and parental behavior of individuals.
Key words: Globalisation, reproductive behaviour, family education, divorce rate, responsibility, value system.

Sociálna politika a prirodzenosť človeka v etike sociálnej práce – rozprava o Láske a Svetle

dec 18 2010

Social policy and human nature in social work ethics - a treatise on Love and Light

Abstrakt: Aby sa mohli vnútorne procesy počas činnosti sociálnej práce slobodne rozvíjať, potrebuje mať sociálna práca vyjasnené vzťahy voči vonkajším vplyvom, pretože sama o sebe je súčasťou širšieho spoločenského diania sociálnej politiky na rôznych úrovniach (rodina, obec, štát). Sociálna práca nie je slúžkou sociálnej politiky, ale v sebe nesie trojjedinosť prirodzenosti človeka - politiky, ekonomiky a morálky.
Sociálna práca neprotirečí sociálnej politike, pretože sociálna práca nevychádza zo sociálnej politiky, ale pohybuje sa v jej priestore, kde ohraničenia sú vo všeobecnosti určované morálnou stránkou. Jedna z foriem sociálnej práce – sociálna pomoc bez racionálneho zastúpenia reciprocity vytvára nemožnosť zodpovedného konania jedinca a tento môže zostať v zajatí ešte väčšej osobnej neslobody, bez možnosti prejavenia ľudskej prirodzenej potreby milovať a byť milovaný. Láska potrebuje smerovanie a z tohto hľadiska sociálna práca nemá k jedincovi len klientsky vzťah, ale aj obsahovú pozíciu tútorskej formy. Tento prístup je vedený pochodňou (Svetlo a Teplo), zviditeľňuje svojim svetlom poznanie a teplom iniciuje motiváciu konania a je hlasom Rozumu smerujúci k povinnosti a zodpovednosti.
Kľúčové slova: Etika, morálka, sociálna práca, prirodzenosť človeka, sociálna politika, Láska, Svetlo, osobná sloboda, povinnosť, zodpovednosť.

Abstract: For a free development of internal processes of social work, because of its integration in broader sphere of social policy on different levels (family, municipality, state), there is a need to clarify its relationships to external influences. Social work is not a servant of Social policy, but encompasses the trinity of human nature – politics, economics and morality. Social work is not in contradiction with social policy, because it moves within its borders, where the limits in general are set by its moral aspect. One of the forms of social work – social help without rationally included reciprocity, creates impossibility of a responsible action of an individual, which can remain captured by an even greater lack of freedom, without any possibility of expressing his/hers natural human need – to love and be loved. Love does need to have a direction, and observed from this point of view, social work does not regard the individual only as a client, but it also takes a supervisory standpoint. This approach is guided by a “torch” (Light and Warmth), illuminating the knowledge by its light, initiating the motivation of action by its warmth and serves as a voice of Reason guiding towards responsibility.
Key words: Ethics, morality, social work, human nature, social policy, love, light, personal freedom, liability, responsibility.

Nízkoprahové sociálne služby. Riešenie pre závislých a neprispôsobivých ľudí bez prístrešia?

dec 15 2010

Írsky model nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia a filozofia znižovania rizík

Podľa posledných údajov je v Írsku okolo 5000 bezdomovcov, z ktorých okolo 2300 žije v Dubline a okolitých oblastiach. Írska vláda ročne minie na riešenie otázky bezdomovectva v Dubline približne 62 miliónov EUR pochádzajúcich z Ministerstva životného prostredia a Ministerstva zdravotníctva. Okrem zabezpečenia zo strany štátu v Dubline funguje viac ako 20 mimovládnych organizácii, ktoré tiež zbierajú peniaze na tento účel a hľadajú dobrovoľníkov ochotných stráviť hodiny v dobrovoľníckej službe po celom meste.

Od Hippokrata k bioetike. (Bio) etické princípy a modely s dôrazom na sociálnu prácu

dec 8 2010

From Hippokrates to Bioethics. (Bio) ethical Principles and models with accent on the social Work
Abstrakt: K aktuálnym problémom súčasnej bioetiky patrí aj polemika o jej normatívnom základe. Otázka o tom, ktoré normy a princípy sú určujúce pre profesionálno-etické konanie v oblasti medicíny, ošetrovateľstva, sociálnej práce (a i.) patrí z tohto hľadiska k tým dôležitejším. Akcent kladieme na vybrané fundamentálne princípy, relevantné aj pre bioetiku aj sociálnu prácu.
Kľúčové slová: Bioetika, sociálna práca, neškodnosť, prospešnosť, povinnosť, ľudská dôstojnosť, sociálna spravodlivosť.

Abstract: The polemics about normative basis of the modern bioethics belongs to the urgent problems of it. The issue of which standards and principles determine professional-ethical behaviour in the fields of medicine, health care and social work, is of major importance. We emphasise selected fundamental principles, relevant both for bioethics and social work.
Key words: Bioethics, social work, ethical principles, nonmaleficance, beneficence, responsibility, human dignity, social justice.

Etický kódex mediátora a sociálna práca

dec 8 2010

Code of Ethics mediator and social work
Abstrakt: Etický kódex mediátora predstavuje záväzok kompetentnosti, zodpovednosti a profesionalizmu členov našej asociácie voči klientovi. Etický kódex je všeobecným určením hodnôt, princípov pre každodennú prácu. Dodržiavanie etického kódexu nie je len osobná záväznosť. Je to záväznosť, ktorá priamo ovplyvňuje aj celú organizáciu. Neprofesionálny krok mediátora, nedodržiavanie etického kódexu oslabuje, poškodzuje seba a v neposlednom rade aj celkový imidž každého člena aj asociácie. Dodržiavať, akceptovať etický kódex je jednou z podmienok mediátora. Riešiť etiku v praxi mediátora znamená riešiť etiku aj na ostatných úrovniach ako je sociálna práca, psychológia, sociológia, ekonómia a právo. Mediátor je osoba, ktorá je nestranná. Neustále rozvíja svoju profesionálnu kompetenciu. Rešpektuje vo svojej práci klienta, zachováva všetky hodnoty a princípy etického kódexu.
Kľúčové slová: Etika, etický kódex, mediátor, mediácia, morálka, spor, zákon, sociálna práca, sociálny pracovník.

Abstract: Code of ethics for mediator represents commitment of competence, accountability and professionalism of the members in our association towards client. Code of Ethics is a general determination of values, principles for everyday work. Adherence to the Code of Ethics is not just a personal binding. It is obligation that directly affects the entire organization. Mediator can by non-professional step or by not following Code of ethics harm himself and the overall image of each member of the Association. Each mediator needs to respect and accept a code of ethics as a basic condition. For mediator solving ethics in practice means handle ethics also from the other aspects such as psychology, sociology, economics and law. The mediator is a person who is impartial and objective. We are constantly developing our professional competence. Mediator, in his work, respects client on the first place, he maintains all the all the values and principles of the Code of Ethics.
Key words: Ethics, code of ethics, mediator, mediation, morality, the dispute, the law, social work, social worker.

Prieniky etiky v sociálnej práci, zdravotníctve a v ošetrovateľstve u vybraných skupín dospelých občanov a seniorov

dec 8 2010

Intersection elements of ethics in social work, health care and nursing within selected group adults persons and seniors

Abstrakt: Spoločnými prvkami etiky v zdravotníctve a v sociálnej práci u vybraných skupín, dospelých občanov a seniorov, ktorí sú umiestnení inštitucionálne, sme chceli poukázať na potrebnosť zaoberať sa ale aj skúmať spomínané fakty v súvislosti s uvedenou témou. Každý jedinec, mladší aj starší sa môže ocitnúť v roly pacienta na zdravotníckom lôžku alebo aj v roly klienta v sociálnom zariadení.
Zvolená problematika nás zaujala pre svoju aktuálnosť ako aj z dôvodu jej nutnosti a potrebnosti poukázať na bio-psycho-socio-duchovnú zložku osobnosti, z čoho následne vyplýva celostný prístup ku každému jedincovi, pacientovi aj klientovi, ktorý je chorý alebo má sociálny problém. Poukazujeme na úzku prepojenosť a spoluprácu zdravotníckeho personálu, vrátane ošetrovateľských a sociálnych pracovníkov, pri riešení problémov pacienta alebo klienta, ktorí konajú v záujme každej osoby, ktorá je odkázaná na ich pomoc. Jednotlivé profesie - zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, sociálna práca sa nezaobídu bez rešpektovania etiky a ďalších právnych noriem, ktoré sú v týchto povolaniach nutné.
Kľúčové slová: Etika, ošetrovateľstvo, senior, sociálna práca, zdravotníctvo.

Abstract: We wanted to point out the need to research and deal with common elements of ethics in health care and social work within selected groups of adults and seniors who are placed in some institution. The reason for doing that is that every individual, young and old may find role of the patient in a hospital or in the client's role in social welfare institution.
We decided to examine this problem for its topicality and the need to highlight the bio-psycho-socio-spiritual component of personality. This implies a holistic approach to each person, patient and client who is ill or has a social problem. It is important to note the close interconnectivity and cooperation in solving problems, in the immediate context of health workers, including nursing and social workers, in the interests of any person, patient or client who needs their help. Various professions, health, nursing, social work can not do without respect for ethics and other laws.
Key words: Ethics, nursing, senior, social work, healthcare.

Etika v inštitucionalizovaných sociálnych službách

dec 7 2010

Ethics in institutionalised social services
Abstrakt: Inštitucionalizované sociálne služby prešli novou právnou úpravou v zákone o sociálnych službách. Dodržiavanie kritérií kvality poskytovanej sociálnej služby a etického kódexu sociálnych pracovníkov je dôležité pri práci v zariadeniach sociálnych služieb. Zaoberali sme sa problematikou dodržiavania etického kódexu pracovníkmi pracujúcimi v priamom kontakte s klientom v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov. Konkretizujeme etické problémy, s ktorými sa stretávajú študenti počas odborných praxí v praxových zariadeniach a zároveň vyvolávame diskusiu na ich ďalšie riešenie. Poukazujeme na etickú problematiku študentov sociálnej práce v procese praktickej prípravy z rôznych aspektov.
Kľúčové slová: Inštitúcia, organizácia, zariadenie pre seniorov, poskytovatelia a prijímatelia sociálnych služieb, odborná prax, praxové zariadenie, supervízia, etický problém, etický kódex.

Abstract: Institutionalised social services passed new legislation in the law on social services. Compliance with quality criteria for the provision of social services and social workers code of ethics is important for work in social services. We addressed the issue of compliance with the code of ethics staff working in direct contact with clients in social services for seniors. We specify the ethical problems encountered by students during practical training in training facilities and also raise discussion for their next solution. We point to the ethical problems of social work students in the process of practical training from various aspects.
Key words: Institution, organization, professional practice, practice institution, supervision, ethical problem, ethical code.

Kresťanská etika ako prameň poznania etiky v sociálnej práci

dec 7 2010

Christian ethics as source of knowledge in social work

Abstrakt: Článok je venovaný vzťahu etiky a Kresťanstva. Zároveň podáva náčrt vzťahu kresťanského učenia a z neho plynúcej etiky, ako základu pre etiku v sociálnej práci.
Kľúčové slová: Etika, morálka, láska, kresťanstvo, judaizmus, sociálna práca.

Abstract: The article deals with the relationship of ethics and Christianity. Furthermore, we give a frame of the relation of Christian teachings and consequential ethics as a basis for ethics in social work.
Key words: Ethics, morality, love, Christianity, Judaism, social work.

Aspekty etiky v domácej ošetrovateľskej starostlivosti

dec 6 2010

Aspects of morality in the home nursing care

Abstrakt: Príspevok je zameraný na mravnosť akú takú, pričom sa pozornosť upriamuje na praktické využitie mravnosti v medziľudských vzťahoch v domácom prostredí. Čo sa naozaj skrýva v nás. Vieme aplikovať etické princípy v praktickom živote a riadime sa nimi? Dostať teóriu do praxe je zložité. Ak chceme naplniť a obohatiť našu prácu okrem vysokej odbornosti aj o človečinu, musíme sa sami neustále zdokonaľovať v konaní dobra.
Kľúčové slova: Etika, mravnosť, domáce prostredie, sestra, pacient, ľudia.

Abstract: Contribution focuses on morality as such and aims to practical use of morality in interpersonal relationship at domestic environment. What is really hidden inside us? Are we able to use ethical principles in everyday life and do we really conform to this rules?
Put the theory in practice is sometimes very complicated. If we want to fulfill and enrich our work besides a high proficiency also with humanity, we have to constantly improve ourselves in doing the common good.
Key words: Ethics, morality, domestic environment, nursing sister, patient, people.

Etika sociálneho zaobchádzania v režime obmedzenia osobnej slobody

dec 6 2010

The ethics social treatment in the regime of the restriction of personal freedom

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá etickým rozmerom právnej normy vo vzťahu k výkonu trestu odňatia slobody, jeho aplikáciou v praxi vo vzťahu k morálnym hodnotám nositeľa etiky v režime obmedzenia osobnej slobody - príslušníkom ZVJS. Zároveň uvažuje o etike tvorby legislatívnej normy a jej aplikácii v praxi. Úsilie o humanizáciu režimu obmedzenia osobnej slobody môže vo vzťahu k cieľovej skupine vyvolávať nielen pozitívne emócie a prežívanie, ale aj jeho krízu z nesplnených očakávaní z ponúkaných možností, ktoré cieľová skupina z objektívnych príčin nie je schopný využiť vo vzťahu k prirodzenému prostrediu.
Kľúčové slova: Zaobchádzanie, sociálne zaobchádzanie, režim obmedzenia osobnej slobody.

Abstract: The contribution is dealt with ethic dimension of precept of law in relation to serving a sentence, its practise application in relation to moral values of ethics bearer in the regime of the restriction of personal freedom - members of prison service. It is also reflected on the ethics of law making and its practise application. Ambition of humanization of the regime of the restriction of personal freedom in relation to the object can activate not only positive emotions and surviving, but also its unredeemed expectations crisis of offered possibilities which object is not able to use in relation to the inartificial habitat because of objective causes.
Key words: Treatment, social treatment, regime of the restriction of personal.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!