Psychológia

Publikácia Pour une enfance heureuse od autorky Catherine Gueguen

sep 6 2016

Posledné vedecké objavy v oblasti vývoja a fungovania mozgu spôsobili podstatnú zmenu v našom chápaní potrieb dieťaťa. Ukázalo sa, že empatický vzťah je rozhodujúci pre vývoj mozgu detí a adolescentov a umožňuje plný rozvoj jeho intelektových a emočných schopností. Pediatrička Catherine Gueguen s nami zdieľa svoje vedecké objavy a ponúka rodičom aj profesionálom rady pri výchove detí. Kniha vyšla vo francúzskom jazyku.

Video v ktorom autorka rozpráva o svojej knihe: https://www.youtube.com/watch?v=H1a64qQRFtE

Proč má strach velké oči

sep 6 2016

Strach je přirozená odpověď na ohrožení, ať už tělesné, nebo psychické, je to jedna ze dvou nejstarších emocí, které se na Zemi objevily (tou druhou je vztek) a vzhledem k tomu, že tu existuje přes 250 milionů let, je v nás dobře zabydlený. Jistá dávka „ustrašenosti“ je zdravá, kdo ji postrádá, aspiruje na Darwinovu cenu. Pak je tu skupina nebezpečných spoluobčanů, pro kterou by kanadský psycholog Hare a oxfordský profesor Dutton rádi vrátili do hry termín „psychopati“, kteří sice mají mozky úplně stejné jako ostatní, ale centra strachu nemají propojená s centry uvědomění a tak tuto emoci neprožívají (viz např. http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=17940). Na této skupině je jako na jediné – pokud jde o psychické odchylky a poruchy – lze tuhle vlastnost objektivně prokázat a snad proto nebyla zařazena do diagnostického manuálu, by tam netrčela.

Pomsta není sladká, je hořkosladká

sep 6 2016

Pomsta je aktivita přinášející uspokojení z toho, že na oplátku poškozuje někoho nebo ubližuje někomu, jehož působením nám bylo ublíženo, nebo jsme byli poškozeni. Uspokojení přichází z toho, že jsme splatili ublížení nebo špatnost.
Oxfordský slovník angličtiny

Kdo by neznal Edmonda Dantese! Když už ne z knihy, tedy z některé filmových adaptací. A kdo by s ním nesympatizoval! Hrabě Monte Christo, hrdina příběhu o zradě a pomstě, je prototypem muže, který nenechává nic náhodě a po pečlivé analýze důsledně krutě trestá všechny, kteří mu ublížili. Své lásce Mercedes, která to vše připustila a de facto kryla, nakonec odpouští a odjíždí navždy pryč. Vzhledem k tomu, že potrestaní byli vesměs padouši, kteří spáchali spoustu jiných hanebností, všichni čtenáři a diváci Edmondovi fandí. Hlavní motivy pro spravedlivou pomstu, které si nikdo explicitně nestanovuje, jsou zachyceny ve dvou axiomech: protože si to zaslouží (just deserts) a potom proto, aby to víckrát nedělal (1). Přičemž potrestání po zásluze je motivem primárním, daleko předbíhajícím všechny ostatní.

Recenzia publikácie: SVOBODA, J. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku. Praha: Portál. 2014

jún 17 2016

SVOBODA, J. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku. Praha: Portál. 2014, 164 s. ISBN 978-80-262-0603-3.

Cieľom publikácie „Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku“ bolo podľa autora predstaviť čitateľom problematiku agresivity súčasných detí, ale i zmeny, ktoré sa dotýkajú výchovy a celkovej orientácie rodiny. Okrem toho si publikácia kladie za cieľ aj na niektoré chyby pri výchove upozorniť a inšpirovať čitateľov v kontexte toho, ako je možné tieto chyby odstrániť, prípadne ako zaistiť priebeh udalosti tak, aby tieto chyby vôbec nevznikali.

Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS v PDF (2016)

jún 16 2016

Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti, konané ve dnech 20. - 22- 5. 2016 ve Vernířovicích u Šumperka.

Onemocnění tlustého střeva, stomie a kvalita života

jún 15 2016

Diseases of the colon, the stoma and the quality of life

Abstrakt: Text se zaměřuje na problematiku onemocnění tlustého střeva, vyúsťující v terapeutickém procesu kolostomií. Vzrůstající počet nádorových onemocnění zvyšuje i počet stomických pacientů s širokým spektrem následných potíží, spadajících do oblasti psychosomatických poruch.
Klíčová slova: anatomie a fyziologie a patofyziologie tlustého střeva, stomie, komplikace stomie, strukturální a nestrukturální tělesné schéma, psychosomatický kontext onemocnění

Summary: The text focuses on the issues of diseases of the colon, ending in the therapeutic process the colostomy. The increasing numbers of cancer increases as the number of patients with stoma supply a wide range of subsequent problems within the field of psychosomatic disorders.
Keywords: anatomy and physiology and pathophysiology of the colon, stoma, complications of stoma, structural and non-structural body schema, psychosomatic diseases context

Biodromal psychology - New concept of the university study subject and educational practice

jún 14 2016

Abstract: We present the author´s innovative concept Biodromal psychology for social worker, social pedagogue, social andragogue.
Keywords: Biodromal psychology

Syndrom zavrženého rodiče – dysaretace transgenerační

máj 3 2016

Parental alienation syndrome - dysaretace in transmission

Abstrakt: Text se zabývá problémem narůstajících případů syndromu zavrženého a odcizeného rodiče a důsledky v celkové existenciální rovině žití dítěte. Vysvětluje princip nekarteziánsky pojatého emočního schématu rodiny a zvýrazňuje fenomén domova jako základu pro možnost autentického životního pohybu člověka.
Klíčová slova: emoční pole rodiny, temporalita žití, transgenerace, životní pohyb, autenticita, syndrom zavrženého a odcizeného rodiče,

Abstract: The text deals with the problem of the growing cases of parental alienation syndrome and alienated parents and consequences totalling existential plane of the child. Explains princit noncartesian-based emotional recipe of family and accentuates the phenomenon of home as the basis for the possibility of an authentic human life movement.
Keywords: the emotional field family, temporality, transgenerace, living the movement, the authenticity, the parental alienation syndrome and alienated parents

Vyspelosť človeka z pohľadu humanistického psychológa Abrahama Maslowa

apr 27 2016

Matureness of human from the perspective of the humanist psychologist Abraham Maslow

Abstrakt: V kontexte životných podmienok v súčasnosti prezentujeme vedecký a humánny odkaz zakladateľa humanistickej psychológie Abrahama Maslowa, ktorý je obsiahnutý v jeho teórii osobnosti. Vyjadrujeme aj vlastný autorský názor a interpretujeme tému psychickej vyspelosti ľudí, ktorú považujeme za nevyhnutný základ dobrého a tvorivého života človeka. Poukazujeme na súvislosť úrovne psychickej vyspelosti ľudí a preferencie základných, či sebarealizačných životných potrieb.
Kľúčové slová: osobnosť, psychická vyspelosť, potreby človeka, humanistická psychológia.

Abstract: In the context of living conditions currently we present scientific link the founder of humanistic psychology Abraham Maslow, contained in his theory of personality. We express the author´s own view and interpret the theme of mental maturity of the people, who consider it necessary basis for good and creative life of people. We link the level of psychological maturity and preference basic needs or self realization needs.
Keywords: personality, mental adulthood, human needs, humanistic psychology.

Kam vedie rodinu gender ideológia?

apr 19 2016

Where is family leading by gender ideology?

Abstrakt: Gender ideológia, v slovenskom transkripte Rodová ideológia je v novom miléniu veľmi proklamovaným pojmom. Článok objasňuje základné pojmy týkajúce sa rodovej ideológie, snaží sa definovať obsah rodovej ideológie a ponúka argumenty na obhajobu tradičnej rodiny, pričom hľadá podporu aj v iných náboženstvách a kultúrach. Príspevok disponuje tiež právnym rozmerom a ponúka možnosť na duchovné i racionálne zamyslenie.
Kľúčové slová: Gender ideológia. Homosexualita. Rodina. Rodová rovnosť.

Abstract: Gender ideology is in the new millennium very proclaimed concept. Article explains the basic concepts of gender ideology, trying to define the content of gender ideology and offers arguments to defense of the traditional family, while seeking support in other religions and cultures. Post also has a legal dimension and offers the opportunity for spiritual and rational thought.
Keywords: Genderideology. Homosexuality. Family. Genderequality.

Hľadanie zmyslu v krízových životných situáciách ‒ výsledky výskumu

apr 13 2016

Man´s search for maning in critical life situations – the results of an experiment

Abstrakt: V prvej časti štúdie sa zaoberáme tematikou zmyslu. Vedomie zmyslu sa pri prežívaním krízových stavov javí ako nadmieru účinný faktor napomáhajúci ich prekonávaniu.
V druhej časti predkladáme výsledky výskumu zameraného na stratégie uplatňované pri zdolávaní krízových situácií. Predmetom nášho záujmu je tiež vplyv kríz na zmenu hodnotového rebríčka a na osobnostný rozvoj jednotlivca.
Kľúčové slová: Frankl, hodnota, kríza, vôľa, výskum, zmysel.

Abstract: This article deals with the crises multiple aspects – both positive and negative ones – in general, it also analyses the concept of meaning in relation to human needs, motivation and individual value hierarchy.
The research part concentrates on finding out individual sources of power, motivation and the will to go on, in other words, the awareness of inherent meaning which helps to endure critical life circumstances. It also aims to inquire the partecipants attitudes towards meaningfulness of their existence.
Keywords: Frankl, value, crisis, will, research, sense.

Biodromálna koncepcia vývinu človeka

apr 7 2016

Biodromal concept of human development

Abstrakt: V príspevku vlastným autorským textom stvárňujeme biodromálnu koncepciu vývinu človeka. Východiskom je nám pôvodný slovenský koncept biodromálneho prístupu v poradenstve, ktorý na Slovensku formuloval prof. PhDr. Jozef Koščo, CSc., v sedemdesiatych rokoch 20.storočia. Od toho času podnes, koncept biodromálneho prístupu k osobnosti človeka autorsky rozpracovali ďalší psychológovia na Slovensku, poväčšine bývalí študenti (vrátane autorky tohto príspevku) vzácneho vysokoškolského učiteľa a významného vedca – pána profesora Jozefa Košča, na Psychologickom ústave Univerzity J.A. Komenského v Bratislave.
V našom príspevku prezentujeme biodromálnu koncepciu vývinu človeka na základe vlastných autorských knižných publikácií, v ktorých sa venujeme biodromálnemu prístupu v psychológii. (M.Machalová, 2004, 2010, 2011,2014.)
Kľúčové slová: Biodromálna koncepcia vývinu. Vývin osobnosti človeka.

Abstract: The article is copyrighted text portrays the biodromal concept of human development. The starting point is for us the original concept of biodromal approach to counselling, which has been formulated by Professor Jozef Koščo in the 70th years of the 20th century. From that time to this day, the concept of biodromal approach to human personality was authored elaborated in Slovakia by another of psychologists (including the author of this article) and further former university students of Professor Jozef Koščo at the Psychological Institute of Comenius University in Bratislava.
In our conribution we present biodromal concept of human development based on our own copyright books (M.Machalová, 2004,2010,2011,2014) which are dedicated to the concept of biodromal approach in psychology.
Keywords: Biodromal concept of development. Development of human personality.

Psychické dopady narodenia postihnutého dieťaťa na rodičov

jan 19 2016

Psychological impacts of the birth of the affected child on parents

Abstrakt: Príspevok prezentuje psychické dopady na rodinné fungovanie a pohľadom na emocionálne prežívanie rodičov, ktorým sa narodilo dieťa s telesným postihnutím. Starostlivosť o postihnuté dieťa predstavuje pre rodičov stresujúcu situáciu, s ktorou sa vyrovnávajú odlišne. Autor na základe osobných skúseností a odborných poznatkov definoval fázy akceptácie narodenia postihnutého dieťaťa a ponúka porovnanie vývoja kognitívnych, motorických a orientačných schopností u dieťaťa s a bez zdravotného postihnutia rovnakého veku.
Kľúčové slová: dopady postihnutia, postihnuté dieťa, zdravotné postihnutie,

Abstract: The paper presents a summary of psychological impacts on family functioning and shows the emotional feeling of parents due to the child disability. Taking care for a child with a disability is a stressful experience for parents. Author defines the stages of acceptance birth of a disabled child based on personal experience and expertise and offers a comparison of cognitive and motoric skills development and navigational skills of a child with and without disability at the same age.
Keywords: impacts of disability, children with disability, disability.

Služba pre vyhľadávanie a uverejňovanie pracovných ponúk

jan 1 2016

Prečo uverejňovať pracovné ponuky u nás? Sme odborne zameraný časopis, preto si vaše ponuky prezrú iba záujemcovia z danej oblasti. Na pracovné ponuky tak budú reagovať relevantní uchádzači. Podľa našich prieskumov medzi našich čitateľov patria tak študenti, ako aj odborníci s dlhoročnou praxou z profesijných oblastí, ktorým sa venujeme.
Ak máte záujem uverejňovať u nás pracovné ponuky, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na čísle +421 904 977 933.

Verejné zhromaždenia pod názvom Vypískajme násilie budú vo viacerých mestách na Slovensku

dec 1 2015

Radi by sme Vás pozvali pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách na verejné zhromaždenie pod názvom „Vypískajme násilie“ vo viacerých mestách na Slovensku. V Martine sa uskutoční 4. 12. v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch OC Tulip pod záštitou MVO Fenestra a oz Žena v tiesni. Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom chceme podporiť ľudí aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!