Psychológia

Perception of the erotic theme of Dolce & Gabbana and Calvin Klein print advertisement in terms of gender differentiation of the generation Y customer segment

okt 12 2015

Percepcia erotického motívu printovej reklamy Dolce & Gabbana a Calvin Klein z hľadiska genderovej diferenciácie zákaznicníckého segmentu generácie Y


Abstract:
Perception has long been considered the most significant barrier to effective communication. Correct information decoding is, in fact, dependent on the perception of communication content by the customer segment. The problem is that target groups may be submitted to the same incentives, but the interpretation of the incentive itself is an individual process based on the individuals, their needs, values and characteristics. Due to the diffusion of perception, it is necessary to understand the perception of communication contents by the target group. The presented contribution discusses the perception, by the generation Y customer segment, of erotic themes in selected print advertisements by Dolce & Gabbana and Calvin Klein. By psycho-semantic method of semantic differential it reflects the attitude of the generation Y demographic segment in Slovakia to these advertisements with respect to gender differentiation.
Keywords: Perception. Erotic theme. Print advertisement. Generation Y.

Abstrakt: Percepcia je dlhodobo považovaná za najvýznamnejšiu prekážku efektívnej komunikácie. Správne dekódovanie informácií je totiž závislé na vnímaní obsahu komunikácie zákazníckym segmentom. Problémom je, že cieľové skupiny môžu byť podrobené rovnakým podnetom, ale samotná interpretácia podnetu je individuálny proces založený na jednotlivých osobách, ich potrebách, hodnotách a vlastnostiach. Vzhľadom na difúziu percepcie, je potrebné pochopiť percipovanie komunikačných obsahov cieľovou skupinou. Predkladaný príspevok pojednáva o percepcii erotického motívu vo vybraných printových reklamách spoločností Dolce & Gabbana a Calvin Klein zákazníckym segmentom generácie Y. Psychosémantickou metódou sémantického diferenciálu reflektuje aký postoj má k týmto reklamám demografický segment generácie Y na Slovensku vzhľadom na jeho genderovú diferenciáciu.
Kľúčové slová: Percepcia. Erotický motív. Printová reklama. Generácia Y.

Kvalitatívny prístup vo výskume kariérovej dráhy mladých úspešných pracovníkov

okt 3 2015

Qualitative Approach in Research of the Career Path of Young Successful Workers

Abstrakt: Cieľom tohto článku je pojednať o kvalitatívnom prístupe a jeho vhodnosti pre výskum kariérovej dráhy mladých úspešných pracovníkov. Okrem toho, ponúka prehľad a vyhodnotenie kvalitatívnych metód používaných vo výskume rozvoja kariéry. Ako najvhodnejšie kvalitatívne metódy pre výskum kariérovej dráhy mladých a úspešných pracovníkov, boli identifikované biografický výskum, ako typ prípadovej štúdie, a zakotvená teória. Záver článku navyše poskytuje odporúčanie väčšej konzistencie pri realizovaní kvalitatívneho výskumu, aby výskumníci úspešnejšie predchádzali nedostatočnej dôveryhodnosti výsledkov.
Kľúčové slová: Biografický výskum, kariérová dráha, kvalitatívny výskum, mladí úspešní pracovníci, prípadová štúdia, zakotvená teória

Abstract: The aim of this article is to discuss a qualitative research approach and its suitability for the research of the career path of young successful workers. Furthermore, the qualitative methods used in research of career development are overviewed and evaluated. The biographical research, as a type of case study, and the grounded theory are chosen as the most appropriate qualitative research methods for research of the young successful workers' career path. The articles also results in the recommendation of a greater consistency when conducting a qualitative research to prevent it to be considered weak, with low credibility of results.
Keywords: Biographical research, career path, qualitative research, young successful workers, case study, grounded theory

Sborník abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. – 17. 5. 2015 (PDF)

aug 19 2015

S potěšením předkládáme odborné veřejnosti sborník abstrakt příspěvků na další, tentokrát již v pořadí 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS, kterou pořádáme opět jako reprezentativní národní konferenci s mezinárodní účastí.

Diagnostika sociálnych klientov prostredníctvom identifikácie psychickej dospelosti v ručnom písme

aug 19 2015

Diagnostic of social client by identification of psychic adulthood in the handwriting

Abstrakt: V príspevku vymedzujeme, charakterizujeme a prakticky formulujeme diagnostiku osobnosti sociálnych klientov na základe využitia projektívnej diagnostickej metódy - grafologickej analýzy písma. Poukazujeme na význam motivovania sociálnych klientov k osobnostnému rozvoju a k dosahovaniu psychickej dospelosti. Význam grafologickej analýzy písma sociálnych klientov odôvodňujeme výsledkami skúmania odborníkov z oblasti grafológie a z vlastného autorského grafologického výskumu písma dospelých osôb.
Kľúčové slová: Diagnostika sociálneho klienta. Psychická dospelosť. Ručné písmo.

Abstract: In the paper we define, characterize and formulate practical diagnosis of social clients base on the use of projective method – graphological handwriting analysis. We highlight the importance of motivation social clients to the personal development and growing with a purpose to achieve personal maturity. The importance of graphological analysis of the handwriting of social clients we justify by results of examination of experts in the field of graphology and from our own graphological copyright research of the handwriting of adults people.
Keywords: Diagnostic of social client. Psychic Adulthood. Handwriting.

Zborník z konferencie Sexualizácia mediálneho priestoru, Nitra, 2009 (PDF)

máj 29 2015

Konferencia Sexualizácia mediálneho priestoru sa konala 5.11.2009 v Nitre. Publikácia bola podporená projektom UGA III/8/2009 Výrazovo-semiotické kontexty erotického motívu v reklame z aspektu marketingovej komunikácie.


Politika vzdelávania dospelých a riešenie problémov ľudí

máj 25 2015

Adult education policy and problem solving of people

Abstrakt: Vzdelávanie dospelých v súčasnosti ďaleko presahuje rámec iba získavania vedomostí dospelými ľuďmi. Týka sa totiž komplexnej schopnosti dospelých učiť sa žiť po celý ich profesijný, rodinný a osobný život. Vzdelávanie dospelých je determinované politikou vzdelávania. V súčasnosti je vzdelávanie dospelých podporované ako spôsob aj prostriedok účinnej pomoci ľuďom k životu v podmienkach globalizovaného sveta.
Kľúčové slová: politika vzdelávania dospelých, globalizačné trendy, osobnosť.

Abstract: Adult education goes far beyond just acquiring knowledge adults. It concerns namely their ability to learn living throughout their career, family and personal life. Adult education is determined by educational policy. Currently, adult education is promoted as a way and means to effectively help people on how to live in a globalized world.
Keywords: adult education policies, globalization trends, personality.

Foto: Juraj Bednárik (2017)Foto: Juraj Bednárik (2017)

Nadanie rodiny k dobru a zlu? Potenciál rodiny a sociálna edukácia

máj 14 2015

Abstrakt: Príspevok je zameraný na rodinu ako prostredie pre dôstojný život a rozvoj jej členov. Poukazujeme na rodinu súčasnosti, tzn. v postmodernej dobe a uvažujeme o nadaní rodiny k dobru a zlu. Prezentujeme sociálnu edukáciu ľudí ako preventívne opatrenie pre rodinu a vymedzujeme potenciál rodiny so zreteľom k edukácii v prospech rodiny.
Kľúčové slová: Rodina. Sociálna edukácia. Potenciál rodiny.

Abstract: The paper is focused on the family as an environment for dignified life and development of her members. We point to the family today, ie. in the postmodern age and considere of gifted family to goodness and to evil. We present social education of people as a preventive tool for the family and define the potential of family and education in the favor for the family.
Keywords: Family. Social education. Potential of family.

Motto: Vierohodné manželstvo a spolužitie a láskavá rodinná atmosféra mení srdcia členov rodiny a odkláňa ich od zlého.

Application of transactional analysis in marketing research – models of the hierarchy of effects of marketing communication and structural analysis

mar 31 2015

Aplikácia transakčnej analýzy do oblasti marketingového výskumu - modely hierarchie efektov marketingovej komunikácie a štrukturálna analýza

Abstract: The thesis discusses the application of transactional analysis (TA) in the field of marketing research. In its theoretical construct it focuses on linking the marketing communication hierarchy of effects models with structural analysis of TA. It points out one of the possible interpretative frameworks that explains the behaviour of target groups and their response to marketing stimuli that take place on a psychological level. Through mapping the activation of mental states of Ego (Parent, Adult, Child) it reflects the aspects of the reception and processing of marketing communications initiatives as well as decision-making process that can result in the purchase of promoted products or services.
Keywords: transactional analysis (TA), structural analysis, marketing communication

Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikácii transakčnej analýzy (TA) do oblasti marketingového výskumu. Vo svojom teoretickom konštrukte sa sústreďuje na prepojenie modelov hierarchie efektov marketingovej komunikácie so štrukturálnou analýzou TA. Poukazuje na jeden z možných interpretačných rámcov, ktorý vysvetľuje správanie cieľových skupín a ich reakciu na marketingové stimuly, ktoré prebiehajú na psychologickej úrovni. Prostredníctvom mapovania aktivácie mentálnych stavov Ega (Rodič, Dospelý, Dieťa) odráža aspekty prijímania a spracovania marketingovo komunikačných podnetov ako i rozhodovací proces vyúsťujúci do realizácie nákupu propagovaných produktov či služieb.
Kľúčové slová: transakčná analýza (TA), štrukturálna analýza, marketingová komunikácia

Nevhodné spôsoby sociálnej komunikácie so seniormi

mar 30 2015

Inapropriate ways of social communication with the elderly

Abstrakt: Životný tranzit v seniorskom veku a limity v sociálnej komunikácii, možno vnímať v kontexte sociálnej a spoločenskej situácie seniorov a v kontexte ich osobnej situácie. Čo znamená životný tranzit v seniorskom veku? Ako sú ľudia pripravovaní na intimitu prežívania prípadnej osamelosti a neraz i na psychickú a sociálnu izoláciu?
Pripomíname jeden z prejavov diskriminácie seniorov v súčasnosti, ktorým je nevhodný spôsob sociálnej interakcie. Znevažujúca sociálna komunikácia sa stáva vážnou prekážkou v sebavyjadrení seniorov. Je tiež prekážkou v ich adekvátnej sociálno-psychickej adaptácii a integrite ich osobnosti.
Kľúčové slová: Životný tranzit v seniorskom veku. Spôsob interakcie a komunikácie v seniorskom veku.

Abstract: Life transit in senior age and limits on social communication, can be seen in the context of social situation of seniors and in the context of their personal situation. What is life transit in the senior age? How are people prepared for the possible survival of intimacy loneliness, and sometimes also on psychological and social isolation?
Reminds one of forms of discrimination, seniors now, which is unsuitable way of social interaction. Patronizing social communication is becoming a serious obstacle to self-expression in the elderly. It is also an adequate barrier to their socio-psychological adaptation and integrity of their personality.
Keywords: The life turn in senior age. Interaction and communication in senior age.

Sborník abstrakt sdělení z 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2013 (PDF)

mar 25 2015

Sborník abstrakt sdělení z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice 17. 5. - 19. 5. 2013. Vydala Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogické a školní psychologie ve spolupráci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS.

Zborník z konferencie Psychická odolnosť a psychológia zdravia, Bratislava, 2007 (PDF)

mar 25 2015

Zborník z 2. ročníka konferencie venovanej psychológii zdravia s názvom ,,Psychická odolnosť a psychológia zdravia". Konferencia sa konala 10. mája 2007 v Bratislave.

Zborník z konferencie Psychológia zdravia - Rok 1? Bratislava, 2006 (PDF)

mar 25 2015

Prinášame vám v PDF zborník príspevkov z 1. ročníka konferencie ,,Psychológia zdravia - Rok 1?", ktorá sa konala v roku 2006 v Bratislave.
Spracovateľ: PhDr. Dušan Selko, CSc., MPH

Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2014 (PDF)

mar 24 2015

Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice 16. 5. - 18. 5. 2014.
Vydaly: © Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a MSD s.r.o. Brno ve spolupráci se sekcí psychologie zdraví ČMPS
Editor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Przekonania osobiste jako determinant skuteczności w zawodach pomocowych

feb 2 2015

Personal beliefs as determinants of efficiency in the helping proffessions

Streszczenie: Założeniem dyskursu jest próba wskazania przekonań osobistych jednostki dotyczących własnych kompetencji lub ich braku w odniesieniu do wykonywanej pracy jako determinantu skuteczności w zawodach pomocowych. Wyjaśnienia terminologiczne pojęć przekonania, kompetencje, wypalenie zawodowe, emocje zostały osadzone w kontekście psychologicznym, pedagogicznym i socjologicznym. Poruszane zagadnienia dotyczą problematyki o znaczeniu społecznym ze względu na rolę kształcenia/edukacji we współczesnej wymagającej rzeczywistości nowoczesnego państwa. Przedmiotem rozważań jest skierowanie uwagi czytelnika na tę formę kształcenia/doskonalenia, która pozwala wyzwolić w sobie gotowość do zmiany, odwagę tworzenia, odwagę bycia kreatywnym, co nie jest zadaniem prostym szczególnie dla pracowników socjalnych.
Słowa kluczowe: zawody pomocowe, przekonania, kompetencje interpersonalne, wypalenie zawodowe, emocje, edukacja, kształcenie

Abstract: The assumption under the discourse is an attempt to indicate personal beliefs of an individual concerning own competencies or their lack with regard to the work performed as a determinant of efficiency in helping professions. The explanation of notions: beliefs, competencies, occupational burn-out, emotions have been rooted in psychological, pedagogical and sociological context. The matters touched upon pertain to issues of social importance owing to the role of education in the contemporary, demanding reality of a modern state. The subject matter of considerations is to draw attention of the reader to this form of education/development, which enables to trigger the readiness to change in oneself, the courage to create, be creative, which is not an easy task, especially for social workers.
Keywords: helping professions, beliefs, interpersonal competencies, occupational burn-out, emotions, education

V ľuďoch je treba hľadať zdroj psychickej sily aj zmysel ich života

jan 19 2015

In people need to look for the source of psychic power and the meaning of their life

Abstrakt: V príspevku zdôvodňujeme potrebu razantného nástupu praktickej edukačnej sociálnej pomoci v záujme duchovnej, psychickej i sociálnej aktívnej adaptácie a socializácie, ako aj rehabilitácie životných síl ľudí dneška.
Vychádzame z inovatívneho konceptu edukačnej sociálnej práce, vrátane edukačného sociálneho poradenstva a edukačnej sociálnej pomoci, ktorý sme formulovali a publikovali v dvoch autorských monografiách: Preventívna sociálna práca (Prešov: Prešovská univerzita, 2013) a Edukačná sociálna práca (Prešov: Prešovská univerzita, 2014).
Kľúčové slová: Edukácia ľudí pre žitie. Individuálny potenciál. Sociálna edukácia dospelých a rozvoj systémovej spôsobilosti k žitiu.

Abstract: In this paper we justify the need for a strong entry practical social help in the interest of the spiritual, psychological and social active adaptation and socialization and rehabilitation of living forces people today.
We start form the innovative concept of educational social work, including educational social counseling, guiding and educational help, which we formulated and published in two monographs copyright: Preventive social work (Prešov: University of Prešov, 2013) and Educational social work (Prešov: University of Prešov, 2014).
Keywords: Education people to Life. Individual potential. Social education of adults and systemic ability to live.

„Traduje sa, že Sokrates sa na Aténskom trhovisku pýtal ľudí, prečo žijú tak, ako žijú, a tým zisťoval ich životnú filozofiu i to, či ich spôsob života je výsledkom vedomej voľby, alebo iba náhodnou zhodou okolností. V debate im ukazoval, že vlastne nevedia prečo žijú.“1