Psychológia

Služba pre vyhľadávanie a uverejňovanie pracovných ponúk

jan 1 2016

Prečo uverejňovať pracovné ponuky u nás? Sme odborne zameraný časopis, preto si vaše ponuky prezrú iba záujemcovia z danej oblasti. Na pracovné ponuky tak budú reagovať relevantní uchádzači. Podľa našich prieskumov medzi našich čitateľov patria tak študenti, ako aj odborníci s dlhoročnou praxou z profesijných oblastí, ktorým sa venujeme.
Ak máte záujem uverejňovať u nás pracovné ponuky, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na čísle +421 904 977 933.

Verejné zhromaždenia pod názvom Vypískajme násilie budú vo viacerých mestách na Slovensku

dec 1 2015

Radi by sme Vás pozvali pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách na verejné zhromaždenie pod názvom „Vypískajme násilie“ vo viacerých mestách na Slovensku. V Martine sa uskutoční 4. 12. v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch OC Tulip pod záštitou MVO Fenestra a oz Žena v tiesni. Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom chceme podporiť ľudí aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali.

Historické a teoretické východiská spravodlivosti

okt 26 2015

Historical and theoretical starting points of justice
Abstrakt: Príspevok je zameraný na historický prierez vývoja konceptu spravodlivosti. Čitateľovi poskytuje prehľad najdôležitejších teórií, ktoré sa venovali danej problematike. Mimo iného, príspevok poukazuje nielen na tradičné chápanie spravodlivosti zakorenené v tradícii západného sveta, ale ponúka aj pohľad východných kultúr na spravodlivosť. Dané informácie tak poslúžia ako efektívny nástroj zmysluplného uchopenia významu spravodlivosti v jeho celostnosti.
Kľúčové slová: História. Sociálna psychológia. Spravodlivosť.

Abstract: The paper is focused on historical analysis of justice concept and its development. The summary of theories dealing with this issue is presented to a reader. The paper points to traditional view of justice, which is rooted in Western classical tradition, but also offers a Eastern world view. Such information make an effective tool for understanding the sense of justice.
Keywords: History. Justice. Social psychology.

Perception of the erotic theme of Dolce & Gabbana and Calvin Klein print advertisement in terms of gender differentiation of the generation Y customer segment

okt 12 2015

Percepcia erotického motívu printovej reklamy Dolce & Gabbana a Calvin Klein z hľadiska genderovej diferenciácie zákaznicníckého segmentu generácie Y


Abstract:
Perception has long been considered the most significant barrier to effective communication. Correct information decoding is, in fact, dependent on the perception of communication content by the customer segment. The problem is that target groups may be submitted to the same incentives, but the interpretation of the incentive itself is an individual process based on the individuals, their needs, values and characteristics. Due to the diffusion of perception, it is necessary to understand the perception of communication contents by the target group. The presented contribution discusses the perception, by the generation Y customer segment, of erotic themes in selected print advertisements by Dolce & Gabbana and Calvin Klein. By psycho-semantic method of semantic differential it reflects the attitude of the generation Y demographic segment in Slovakia to these advertisements with respect to gender differentiation.
Keywords: Perception. Erotic theme. Print advertisement. Generation Y.

Abstrakt: Percepcia je dlhodobo považovaná za najvýznamnejšiu prekážku efektívnej komunikácie. Správne dekódovanie informácií je totiž závislé na vnímaní obsahu komunikácie zákazníckym segmentom. Problémom je, že cieľové skupiny môžu byť podrobené rovnakým podnetom, ale samotná interpretácia podnetu je individuálny proces založený na jednotlivých osobách, ich potrebách, hodnotách a vlastnostiach. Vzhľadom na difúziu percepcie, je potrebné pochopiť percipovanie komunikačných obsahov cieľovou skupinou. Predkladaný príspevok pojednáva o percepcii erotického motívu vo vybraných printových reklamách spoločností Dolce & Gabbana a Calvin Klein zákazníckym segmentom generácie Y. Psychosémantickou metódou sémantického diferenciálu reflektuje aký postoj má k týmto reklamám demografický segment generácie Y na Slovensku vzhľadom na jeho genderovú diferenciáciu.
Kľúčové slová: Percepcia. Erotický motív. Printová reklama. Generácia Y.

Kvalitatívny prístup vo výskume kariérovej dráhy mladých úspešných pracovníkov

okt 3 2015

Qualitative Approach in Research of the Career Path of Young Successful Workers
Abstrakt: Cieľom tohto článku je pojednať o kvalitatívnom prístupe a jeho vhodnosti pre výskum kariérovej dráhy mladých úspešných pracovníkov. Okrem toho, ponúka prehľad a vyhodnotenie kvalitatívnych metód používaných vo výskume rozvoja kariéry. Ako najvhodnejšie kvalitatívne metódy pre výskum kariérovej dráhy mladých a úspešných pracovníkov, boli identifikované biografický výskum, ako typ prípadovej štúdie, a zakotvená teória. Záver článku navyše poskytuje odporúčanie väčšej konzistencie pri realizovaní kvalitatívneho výskumu, aby výskumníci úspešnejšie predchádzali nedostatočnej dôveryhodnosti výsledkov.
Kľúčové slová: Biografický výskum, kariérová dráha, kvalitatívny výskum, mladí úspešní pracovníci, prípadová štúdia, zakotvená teória

Abstract: The aim of this article is to discuss a qualitative research approach and its suitability for the research of the career path of young successful workers. Furthermore, the qualitative methods used in research of career development are overviewed and evaluated. The biographical research, as a type of case study, and the grounded theory are chosen as the most appropriate qualitative research methods for research of the young successful workers' career path. The articles also results in the recommendation of a greater consistency when conducting a qualitative research to prevent it to be considered weak, with low credibility of results.
Keywords: Biographical research, career path, qualitative research, young successful workers, case study, grounded theory

Sborník abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. – 17. 5. 2015 (PDF)

aug 19 2015

S potěšením předkládáme odborné veřejnosti sborník abstrakt příspěvků na další, tentokrát již v pořadí 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS, kterou pořádáme opět jako reprezentativní národní konferenci s mezinárodní účastí.

Diagnostika sociálnych klientov prostredníctvom identifikácie psychickej dospelosti v ručnom písme

aug 19 2015

Diagnostic of social client by identification of psychic adulthood in the handwriting
Abstrakt: V príspevku vymedzujeme, charakterizujeme a prakticky formulujeme diagnostiku osobnosti sociálnych klientov na základe využitia projektívnej diagnostickej metódy - grafologickej analýzy písma. Poukazujeme na význam motivovania sociálnych klientov k osobnostnému rozvoju a k dosahovaniu psychickej dospelosti. Význam grafologickej analýzy písma sociálnych klientov odôvodňujeme výsledkami skúmania odborníkov z oblasti grafológie a z vlastného autorského grafologického výskumu písma dospelých osôb.
Kľúčové slová: Diagnostika sociálneho klienta. Psychická dospelosť. Ručné písmo.

Abstract: In the paper we define, characterize and formulate practical diagnosis of social clients base on the use of projective method – graphological handwriting analysis. We highlight the importance of motivation social clients to the personal development and growing with a purpose to achieve personal maturity. The importance of graphological analysis of the handwriting of social clients we justify by results of examination of experts in the field of graphology and from our own graphological copyright research of the handwriting of adults people.
Keywords: Diagnostic of social client. Psychic Adulthood. Handwriting.

Zborník z konferencie Sexualizácia mediálneho priestoru, Nitra, 2009 (PDF)

máj 29 2015

Konferencia Sexualizácia mediálneho priestoru sa konala 5.11.2009 v Nitre. Publikácia bola podporená projektom UGA III/8/2009 Výrazovo-semiotické kontexty erotického motívu v reklame z aspektu marketingovej komunikácie.


Politika vzdelávania dospelých a riešenie problémov ľudí

máj 25 2015

Adult education policy and problem solving of people
Abstrakt: Vzdelávanie dospelých v súčasnosti ďaleko presahuje rámec iba získavania vedomostí dospelými ľuďmi. Týka sa totiž komplexnej schopnosti dospelých učiť sa žiť po celý ich profesijný, rodinný a osobný život. Vzdelávanie dospelých je determinované politikou vzdelávania. V súčasnosti je vzdelávanie dospelých podporované ako spôsob aj prostriedok účinnej pomoci ľuďom k životu v podmienkach globalizovaného sveta.
Kľúčové slová: politika vzdelávania dospelých, globalizačné trendy, osobnosť.

Abstract: Adult education goes far beyond just acquiring knowledge adults. It concerns namely their ability to learn living throughout their career, family and personal life. Adult education is determined by educational policy. Currently, adult education is promoted as a way and means to effectively help people on how to live in a globalized world.
Keywords: adult education policies, globalization trends, personality.

Foto: Juraj Bednárik (2017)Foto: Juraj Bednárik (2017)

Nadanie rodiny k dobru a zlu? Potenciál rodiny a sociálna edukácia

máj 14 2015

Abstrakt: Príspevok je zameraný na rodinu ako prostredie pre dôstojný život a rozvoj jej členov. Poukazujeme na rodinu súčasnosti, tzn. v postmodernej dobe a uvažujeme o nadaní rodiny k dobru a zlu. Prezentujeme sociálnu edukáciu ľudí ako preventívne opatrenie pre rodinu a vymedzujeme potenciál rodiny so zreteľom k edukácii v prospech rodiny.
Kľúčové slová: Rodina. Sociálna edukácia. Potenciál rodiny.

Abstract: The paper is focused on the family as an environment for dignified life and development of her members. We point to the family today, ie. in the postmodern age and considere of gifted family to goodness and to evil. We present social education of people as a preventive tool for the family and define the potential of family and education in the favor for the family.
Keywords: Family. Social education. Potential of family.

Motto: Vierohodné manželstvo a spolužitie a láskavá rodinná atmosféra mení srdcia členov rodiny a odkláňa ich od zlého.

Application of transactional analysis in marketing research – models of the hierarchy of effects of marketing communication and structural analysis

mar 31 2015

Aplikácia transakčnej analýzy do oblasti marketingového výskumu - modely hierarchie efektov marketingovej komunikácie a štrukturálna analýza
Abstract: The thesis discusses the application of transactional analysis (TA) in the field of marketing research. In its theoretical construct it focuses on linking the marketing communication hierarchy of effects models with structural analysis of TA. It points out one of the possible interpretative frameworks that explains the behaviour of target groups and their response to marketing stimuli that take place on a psychological level. Through mapping the activation of mental states of Ego (Parent, Adult, Child) it reflects the aspects of the reception and processing of marketing communications initiatives as well as decision-making process that can result in the purchase of promoted products or services.
Keywords: transactional analysis (TA), structural analysis, marketing communication

Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikácii transakčnej analýzy (TA) do oblasti marketingového výskumu. Vo svojom teoretickom konštrukte sa sústreďuje na prepojenie modelov hierarchie efektov marketingovej komunikácie so štrukturálnou analýzou TA. Poukazuje na jeden z možných interpretačných rámcov, ktorý vysvetľuje správanie cieľových skupín a ich reakciu na marketingové stimuly, ktoré prebiehajú na psychologickej úrovni. Prostredníctvom mapovania aktivácie mentálnych stavov Ega (Rodič, Dospelý, Dieťa) odráža aspekty prijímania a spracovania marketingovo komunikačných podnetov ako i rozhodovací proces vyúsťujúci do realizácie nákupu propagovaných produktov či služieb.
Kľúčové slová: transakčná analýza (TA), štrukturálna analýza, marketingová komunikácia

Nevhodné spôsoby sociálnej komunikácie so seniormi

mar 30 2015

Inapropriate ways of social communication with the elderly
Abstrakt: Životný tranzit v seniorskom veku a limity v sociálnej komunikácii, možno vnímať v kontexte sociálnej a spoločenskej situácie seniorov a v kontexte ich osobnej situácie. Čo znamená životný tranzit v seniorskom veku? Ako sú ľudia pripravovaní na intimitu prežívania prípadnej osamelosti a neraz i na psychickú a sociálnu izoláciu?
Pripomíname jeden z prejavov diskriminácie seniorov v súčasnosti, ktorým je nevhodný spôsob sociálnej interakcie. Znevažujúca sociálna komunikácia sa stáva vážnou prekážkou v sebavyjadrení seniorov. Je tiež prekážkou v ich adekvátnej sociálno-psychickej adaptácii a integrite ich osobnosti.
Kľúčové slová: Životný tranzit v seniorskom veku. Spôsob interakcie a komunikácie v seniorskom veku.

Abstract: Life transit in senior age and limits on social communication, can be seen in the context of social situation of seniors and in the context of their personal situation. What is life transit in the senior age? How are people prepared for the possible survival of intimacy loneliness, and sometimes also on psychological and social isolation?
Reminds one of forms of discrimination, seniors now, which is unsuitable way of social interaction. Patronizing social communication is becoming a serious obstacle to self-expression in the elderly. It is also an adequate barrier to their socio-psychological adaptation and integrity of their personality.
Keywords: The life turn in senior age. Interaction and communication in senior age.

Sborník abstrakt sdělení z 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2013 (PDF)

mar 25 2015

Sborník abstrakt sdělení z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice 17. 5. - 19. 5. 2013. Vydala Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogické a školní psychologie ve spolupráci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS.

Zborník z konferencie Psychická odolnosť a psychológia zdravia, Bratislava, 2007 (PDF)

mar 25 2015

Zborník z 2. ročníka konferencie venovanej psychológii zdravia s názvom ,,Psychická odolnosť a psychológia zdravia'. Konferencia sa konala 10. mája 2007 v Bratislave.

Zborník z konferencie Psychológia zdravia - Rok 1? Bratislava, 2006 (PDF)

mar 25 2015

Prinášame vám v PDF zborník príspevkov z 1. ročníka konferencie ,,Psychológia zdravia - Rok 1?', ktorá sa konala v roku 2006 v Bratislave.
Spracovateľ: PhDr. Dušan Selko, CSc., MPH

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!