Psychológia

Sociálnopsychická adaptácia dospelých v sociálnom prostredí

máj 3 2017

Social - psychological adaptation of adults in the social enviroment

Abstrakt: Súčasnosť kladie nároky na široký diapazón schopností jednotlivých ľudí. V nebývalej miere a v masovom meradle sa do popredia dostala požiadavka zvyšovania schopností a kvality výkonov v rozmanitých druhoch činnosti, v komunikácii, vo vzťahoch. Je pravdepodobné, že súčasný spoločenský „tlak“ a stúpajúce požiadavky prostredia, na sociálnu a psychickú adaptáciu jednotlivcov, sa bude naďalej zosilňovať.
Táto skutočnosť vyžaduje vo zvýšenej miere rešpektovať osobnosť človeka, jej postavenie a prestíž v systéme vzťahov a činností v sociálnom prostredí. Je potrebné viac, než inokedy predtým, zaujímať sa o reálne možnosti jednotlivých osobností v rámci pripravenosti ľudí k riešeniu čoraz výraznejších protirečení medzi individuálnymi a spoločenskými, alebo skupinovými životnými záujmami. Mať na zreteli nielen pochopenie schopnosti adaptability, ale aj možností mobility a aktivizácie nových psychologických a sociálnych kompetencií človeka. V skúmaní osobnosti človeka je potrebné tiež prekonávať zjednodušené uvažovanie spôsobom redukcie človeka na fenomén iba ľudskej existencie alebo empirickej jednotliviny.
Kľúčové slová: Osobnosť. Sociálne prostredie. Sociálnopsychická adaptácia dospelých.

Abstract: Society and person´s individuality are subject to many new influences. However, not everything new brought along by recent times is good for people´s lives. In this study we shall point significance of the social-affective adaptation of adults,which can be facilitated also through specialized activities of supporting professions. In the prevention of social patological specialists face the challenge of identifying people´s psychical and social potential. And also, to outline the level to which adults in the system of manifold groups are able to adapt.The purpose of the research and knowledge gained should be effort to develop and implement effective strategies for programmes and activities aimed at prevention, in order to prevent the occurence and possibly the spread of phenomena of social patological adaptation. It is important to sense the limits of individual´s social-affective ability to adapt with respect to deviation, as well as thein actual social and psychical compenence. With the aim of supporting adults´social and psychical defense mechanisms with respect to social and psychological adaptation.
Keywords: Personality. Social environment. Social-psychical adaptation of adults.

Psychológia a andragogika na pomoc dospelému človeku

feb 8 2017

Psychology and andragogy to help an adult man
Abstrakt: Obsahom príspevku je vymedzenie prienikov psychologických a andragogických poznatkov a prístupov v kontexte poskytovania pomoci dospelým osobám. Pozornosť sa venuje psychologickým aspektom dospelých vo vzdelávacom procese a poradenstvu v andragogickej praxi.
Kľúčové slová: Psychológia. Andragogika. Pomoc dospelým.

Abstract: The issue of paper is psychological and andragogical knowledges and the aproach in framework of the help for adult people. We pay attention also to psychological apects in the education process and counselling in the practice of andragogy.
Keywords: Psychology. Andragogy. Helping to adults.

Láska a komunikácia v rodine

dec 7 2016

Love and family communication
Abstrakt: V príspevku venujeme pozornosť komunikácii v rodine, súvislostiam medzi komunikáciou, rodinným životom a prejavovaním sa jednotlivých členov v rodine. Vymedzujeme spôsob zraňujúcej komunikácie v rodine. Zdôrazňujeme životnú dôležitosť vzájomných vzťahov a optimálnej komunikácie v rodine. Fenomén lásky v rodine ilustrujeme voľnými výpoveďami univerzitných študentiek, ktoré písomne odpovedali na otázku: Čo je láska?
Kľúčové slová: Interpersonálna komunikácia. Vzťahy. Rodina. Láska.

Abstract: In this paper we pay attention to communication within the family, the ability to communicate as the responsibility for family life, the development of family members in communication. We define the means of communication that harms family life. We highlight the importance of communication human contact with someone in the family. The phenomenon of love ilustrate the free and spontaneus femal university students answers to the question: What is love?
Keywords: Interpersonal communication. Relatioships. Family. Love.

Motto: „Láska je život, chráň ju do posledného dychu.“

Škola - prostredie podporujúce osobnosť žiaka

dec 1 2016

School - an environment supporting pupil’s personality
Abstrakt: V príspevku sa zamýšľame nad charakterom edukačných podmienok v súčasnej škole v procese rozvoja osobnosti žiaka. Vychádzame z pedagogickej praxe, ktorá upozorňuje na komplexnosť pôsobenia školy na kognitívnu, afektívnu, vôľovú stránku osobnosti žiaka. Upozorňujeme na fakt, že je veľmi žiaduce vytvárať špecifické podmienky edukácie, ktoré podporujú personálnu, sociálne-osobnostnú stránku žiackej osobnosti. Zamýšľame sa nad ideou ako u žiakov podporovať, rozvíjať, uspokojovať napr. potreby prijatia žiaka skupinou v škole, ako je dôležité pociťovať a zažiť slobodu rozhodovania v škole, ale aj pocit sociálneho, emocionálneho bezpečia. Súčasná škola musí učiť žiakov zodpovednosti za seba, za svoje činy, slová, ale aj za iných a taktiež poskytnúť priestor na zažitie pocitu náležitosti v skupine a spolupatričnosti. Jednou z možností ako môže učiteľ uvedené zložky žiackej osobnosti v triede a v škole podporiť a rozvíjať, je pripraviť a zaistiť pozitívnu atmosféru v prostredí školy.
Kľúčové slová: atmosféra, bezpečnosť, podpora, prostredie, sloboda, škola, zodpovednosť.

Abstract: We think in our post about the nature of the educational conditions in current school at development process of pupil’s personality. We start from the pedagogical praxis that points to complexity of school’s operation based on cognitive, affective, willing personality of the pupil. We would highlight that it is very desirable to create specific policies that promote education, personnel, social-moral personality attribute of pupil. We think about idea how to support development of pupils to satisfy for example the need of pupil’s group acceptance in school, how it’s important to feel and meet the possibility of decision making, but also the feel of social, emotional safety. The current school must teach students responsibility for themselves, for their actions, the words, but also for others and also provide space to experience the feeling of group right and belonging. One of the possibilities how could the teacher support and develop mentioned components is to prepare and secure positive atmosphere in environment of school.
Keywords: atmosphere, environment, freedom, responsibility, security, school, support.

Problémy hodnotovej orientácie detí

dec 1 2016

Problem of value orientation of children
Abstrakt: Ktoré hodnoty sú pre nás dôležité? Aký majú pre nás význam? V živote sa človek riadi intuíciou, hodnotami ale napríklad aj názormi druhých ľudí. Deti často nechápu pojem hodnota a do určitého veku ich to ani nezaujíma. Poslúchajú svojich rodičov, sú presvedčené, že to čo povedia a robia rodičia je správne. Problém môže nastať hlavne v období puberty, kedy sú najviac ovplyvňované rovesníkmi, chcú medzi nich zapadnúť a riadia sa hodnotami, s ktorými vnútorne nemusia byť stotožnené. V živote nás sprevádzajú hodnoty, ktoré sme nadobudli v rodine. Tie si prenesieme do našej vlastnej rodiny aj my.
Kľúčové slová: hodnotová orientácia, hodnoty, rodina.

Abstract: Which values are important for us? What is their significance? A man´s life is guided by intuition, by values, as well as by other people´s opinion. Children often do not understand the concept of value and up to a certain age they are not interested in it. They obey their parents and they believe that what their parents do and say is correct. The problem may occur during puberty, when they are mostly influenced by their peers. They want to fit in and they are guided by the values, which they may not be internally identified with. In our life we are accopmanied by values which we have obtained in our family. Later we transfer these values to our own family.
Keywords: value orientation, values, family.

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných. “ (Albert Einstein)

Aktivita a participácia ľudí so zdravotným postihnutím z pohľadu študentov pomáhajúcich profesií a bežnej populácie

dec 1 2016

Activity and participation in people with disabilities from the persective of students of helping professions and general population
Abstrakt: V súčasnosti sa pri hodnotení človeka so zdravotným postihnutím čoraz viac berú do úvahy faktory prostredia a kontext, v ktorom jednotlivci so zdravotným postihnutím žijú. Súčasťou hodnotenia zdravotného stavu jednotlivca je aj hodnotenie aktivity a participácie. Cieľom výskumnej štúdie bolo zistiť, ako je vnímaná participácia ľudí so zdravotným postihnutím študentmi odborov pomáhajúcich profesií v porovnaní s vnímaním ľudí z bežnej populácie. Výsledky poukázali, že vnímanie participácie ľudí so zdravotným postihnutím z pohľadu študentov pomáhajúcich profesií sa celkovo nelíši od pohľadu bežnej populácie. Obe skupiny považujú participáciu ľudí so zdravotným postihnutím za významne limitovanú.
Kľúčové slová: aktivita, participácia , zdravotné postihnutie, vnímanie zdravotného postihnutia

Abstract: Currently, the assessment of a person with disability increasingly take into account environmental factors and the context in which individuals with disabilities live. The evaluation of individual´s activities and participation are included in the health assessment. The aim of the research study was to find out how participation of people with disabilities is perceived by students of helping professions in comparison to the general population. The results showed that there is not significant difference between helping professions students´perception and the perception of the representatives of general population. Both groups consider the participation of people with disabilities as significantly limited.
Keywords: activity, participation, disability, perception of the disability

Placebo jako opomíjená součást léčby

sep 21 2016

Lékaři i pacienti by se měli postupně naučit, že placebo je integrální a neoddělitelnou součástí lékařské praxe, že je základem jejího umění a povýšením její vědeckosti.
Jay Katz, 1984

Na počátku bylo slovo

Historie i současné chápání placeba a placebo efektu jsou plné omylů a mýtů. Od samého počátku. Všeobecně se ví, že slovo pochází ze 116. žalmu, který kněz a věřící zpívají při udílení svátosti umírajících, dříve svátosti posledního pomazání. Je to devátý verš a je prvním, který všichni opakují po předzpěvákovi. Méně již se ví, že svatý Jeronym, patron všech překladatelů, přestože se dopustil jen malého množství chyb, tento verš: אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃ do Bible přeložil nesprávně1. Místo odpovídajícího, „Ambulabo coram Domino in regione vivorum,“ (Budu kráčet před Hospodinem v krajině živých), zakotvil do Vulgaty na mnoho století text: „Placebo Domino in regione vivorum“ (Bohu se zalíbím v krajině živých). Tak se dostal pojem placebo na svět a navzdory dodatečné opravě biblického textu zde už zůstal.

První význam, který pojem placebo dostal, bylo označení osob, jež se zúčastňovaly pohřbů v roli naříkajících s nadějí, že za to dostanou nějakou odměnu, v nejhorším alespoń najíst a napít. Netěšily se dobré pověsti a jeden takový nesympatický charakter zachytil též Geoffrey Chaucer v Canterburských povídkách.

Duše v břiše

sep 20 2016

Výzkum střevního mikrobiomu v poslední dekádě doslova explodoval. Gastrointestinální trakt (GIT) byl dlouho považován pouze za trávící orgán, nové technologie nás přivedly k poznání, jaký dopad má střevní mikrobiom na naše zdraví a nemoci. Víme o jeho úloze v metabolismu, imunitním systému a o jeho vlivu na chování.

Víme také o jeho změnách po porodu, změnách přicházejících s věkem v průběhu života, změnách souvisejících s charakteristikami prostředí, se stresem, se zdravotním stavem a s podávanými léky. Je toho dost, co o něm víme a nepochybně mnohem víc je toho, co o něm ještě nevíme. (1, 2)

Příčina únavového syndromu leží ve střevním mikrobiomu

sep 20 2016

Únavový syndrom a fibromyalgie jsou jako dva ušpinění sirotci, ke kterým zaujímá čistotná medicínská společnost velmi odtažitý postoj. Do diagnostických klasifikačních systémů chvíli patří, chvíli nepatří, hledání jejich etiopatogeneze se odvíjí od lokálního nacionálního folkloru. V Německu se lékaři cíleně zaměřují na kardiovaskulární systém, ve Francii na játra, v USA na předpokládanou poruchu imunity a v Anglii na psychosomatiku. Ale již před několika roky zazněla z Austrálie myšlenka, že příčinu je nutné hledat ve střevech (1).

S objevením významu střevního mozku (gut brain) a střevního mikrobiomu, je nejen možné, ale patrně účelné, se k této nosné myšlence vrátit. Je tu pro to někololik pádných důvodů. Střevní mozek je reprezentován rozsáhlými nervovými pleteněmi ve střevní stěně a obsahuje nejméně stejný počet neuronů, jako celá mícha. Na něj je obousměrnými komunikačními kanály navázán imunitní systém a neméně pevná je i spolupráce se střevním mikrobiomem. Ten má za úkol nejen zpracování potravy, účast na imunitě, ale také výrobu mnoha molekul nezbytných pro metabolismus, imunitu i aktivitu centrálního nervového systému (CNS). Zde vzniká většina z celkové produkce neurotransmiterů. Spojení s CNS je jednak cestou nervus vagus, jednak přímé prostřednictvím molekul uvolňovaných do krevního oběhu, jednak zprostředkovaně přes vazby na imunitní systém.

Psychológia v edukácii dospelých v kontexte andragogiky a edukačnej sociálnej práce

sep 13 2016

Psychology in education of adults in the context of andragogy and educational social work
Abstrakt: V súčasnej dobe a spoločenskej situácii sa venuje dospelým účastníkom edukácie na Slovensku zvýšená pozornosť. Centrom zamerania edukačných aktivít je rozvoj osobnosti dospelých a ich kompetencií. Od profesijného výkonu edukátorov dospelých (vychovávateľov, vzdelávateľov, poradcov) sa očakáva vysoká praktická odbornosť, andragogické a psychologické poznanie. V príspevku načrtneme autorský prístup k problematike psychológie v edukácii dospelých.
Kľúčové slová: Psychológia. Edukácia dospelých. Andragogika. Edukačná sociálna práca.

Abstract: Currently and social situation devoted to adult participants of education events in Slovakia increased attention. The center focus of educational activities is the development of adult personality and competence to live. Requirements for professional performance of adult educators (trainers, educators, counselors) is their high practical expertises, the educational and professional level, particularly andragogical and psychological knowledges (as well as knowledges of others areas). The paper outlined the author´s approach to the issue of the psychology in adult education.
Keywords: Psychology. Adult Education. Andragogy. Educational social work.

Psychospirituální krize v emočním schematu rodiny a krizová intervence.

sep 8 2016

Spiritual crisis in the emotional recipe of family and crisis intervention.
Anotace: předložený text obsahuje nástin spirituální krize, vycházející z kontextu emočního schematu rodiny a následnou možnost krizové intervence. Kazuistiky demonstrují typické rysy popisovaných příznaků psychospirituální krize a nabízí i popis průběhu krizové intervence.
Klíčová slova: psychospirituální krize, emoční schema rodiny, separace, krize, krizová intervence

Anotation: presented by the text contains an outline of a spiritual crisis, based on the context of the emotional recipe of the family and the subsequent possibility of crisis intervention. Case reports demonstrate the typical features of the described symptoms of spiritual crisis and offers a description of the course of crisis intervention.
Keyworks: spiritual crisis, emotional schema family, separation, crisis, crisis intervention

„Moci říct neštěstí, moci vydechnout svoje neštěstí, zhluboka vydechnout tak, aby se člověk zase mohl nadechnout a možná i říct o svém neštěstí slovy, opravdovými slovy, která spolu souvisí a dávají smysl, a která je člověk ještě sám schopen pochopit a kterým snad dokonce rozumí nebo by mohl rozumět i někdo jiný a potom moci plakat, to už by bylo skoro zase samo štěstí“

Narcistická sebaregulácia v na cieľ orientovanom správaní

sep 7 2016

Narcissistic self-regulation in goal directed behavior
Abstrakt: Základným pilierom prezentovanej práce je neklinická forma narcizmu. Text v krátkosti približuje informácie z histórie narcizmu, odlišnosti medzi klinickou a neklinickou formou narcizmu a najmä narcistickú sebareguláciu. Vzhľadom na cieľ výskumnej štúdie sa venujeme problematike dosahovania cieľov s dôrazom na špecifickosť tohto procesu u narcistických osôb a taktiež na jeho normatívnu stránku. Empirická časť je venovaná testovaniu signifikancie rozdielov medzi subklinickými narcistami a nenarcistami (Raskin & Terry, 1988) v miere pravdepodobnosti sformovania zámeru porušiť normu za účelom dosiahnutia cieľa ako aj v normatívnych presvedčeniach viažucich sa na danú situáciu.
Kľúčové slová: ciele, narcizmus, normy

Abstract: The fundamental pillar of this paper is sub-clinical form of narcissism. The paper presents a brief history information about narcissism, describes differences between clinical and non-clinical form of narcissism and narcissistic self-regulation in particular. Given the objective of the research study we have been focused on the issue of goal attainment with emphasis on the specificity of this process within narcissistic individuals as well as on its normative side. The empirical section is devoted to testing of significance of differences between sub-clinical narcissists and non-narcissists in the extent of likelihood of norm-violating behavior performed in order to attain certain goal and in normative beliefs binding to a given situation.
Keywords: goals, narcissism, norms

Dvojčata žijí déle než jedináčci

sep 7 2016

Vědecký zájem o jednovaječná dvojčata byl podnícen především otázkami, nakolik se na jakémkoliv výsledku zjišťovaném na člověku podílí příroda a nakolik výchova (nature versus nurture). Byly zde studie dvojčat oddělených z nějakého důvodu (většinou smrt matky) od sebe a vychovávaných v různém prostředí, kde se po desítkách let ukázalo, že mají společný temperament, psychomotorické tempo a nonverbální jazyk – gesta. Byly zde náhody, které nahrávaly prognóze astrologů, byly zde desítky námětů k vtipům a veselohrám.

Podle autorů z Washingtonské University v Seattle, jejich studie otištěná nedávno v PLOS je první, která se zabývá vnitřními vztahy mezi dvojčaty jako významným faktorem ovlivňujícím délku života. Analýzy potvrzují, že dvojčata mají nižší mortalitu během životní dráhy až do 65 let, platí to pro obě pohlaví, ale u mužů jsou tyto skutečnosti výraznější, než u žen. Dvojče má nejbližšího kamaráda hned od narození. A vzájemná sociální podpora se projevuje po celý život.

„Zjistili jsme, že v kterémkoliv věkovém období, jednovaječná dvojčata přežívají ve větší míře než dvojvaječná a ta také o něco více, než ostatní populace“, řekl na tiskové konferenci první autor studie David Sharrow. „Výsledky naznačují, že významným protektivním faktorem jsou blízké sociální vztahy.“

Publikácia Pour une enfance heureuse od autorky Catherine Gueguen

sep 6 2016

Posledné vedecké objavy v oblasti vývoja a fungovania mozgu spôsobili podstatnú zmenu v našom chápaní potrieb dieťaťa. Ukázalo sa, že empatický vzťah je rozhodujúci pre vývoj mozgu detí a adolescentov a umožňuje plný rozvoj jeho intelektových a emočných schopností. Pediatrička Catherine Gueguen s nami zdieľa svoje vedecké objavy a ponúka rodičom aj profesionálom rady pri výchove detí. Kniha vyšla vo francúzskom jazyku.

Video v ktorom autorka rozpráva o svojej knihe: https://www.youtube.com/watch?v=H1a64qQRFtE

Proč má strach velké oči

sep 6 2016

Strach je přirozená odpověď na ohrožení, ať už tělesné, nebo psychické, je to jedna ze dvou nejstarších emocí, které se na Zemi objevily (tou druhou je vztek) a vzhledem k tomu, že tu existuje přes 250 milionů let, je v nás dobře zabydlený. Jistá dávka „ustrašenosti“ je zdravá, kdo ji postrádá, aspiruje na Darwinovu cenu. Pak je tu skupina nebezpečných spoluobčanů, pro kterou by kanadský psycholog Hare a oxfordský profesor Dutton rádi vrátili do hry termín „psychopati“, kteří sice mají mozky úplně stejné jako ostatní, ale centra strachu nemají propojená s centry uvědomění a tak tuto emoci neprožívají (viz např. http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=17940). Na této skupině je jako na jediné – pokud jde o psychické odchylky a poruchy – lze tuhle vlastnost objektivně prokázat a snad proto nebyla zařazena do diagnostického manuálu, by tam netrčela.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!