Psychológia

Radkin Honzák: Chytřejší mobil po ruce = hloupější mozek v hlavě

jún 26 2017

Rozprasení chytrých telefonů nás uvědlo do éry neuvěřitelných kontaktů. Jejich majitelé mohou být kdykoliv spojeni s kýmkoliv, psát si s přáteli, z postele zjišťovat kvalitu počasí nejen doma, ale třeba v Gronsku, sledovat on-line povstání v Tramtárii, hrát na burze, fandit svému mužstvu, nakupovat, nebo lovit partnerky a partnery všech ekonomických a morálních kategorií.

Průměrný majitel takového přístroje na něj klepne nejméně pětaosmdesátkrát za den, včetně toho, že je to jeho první aktivita po probuzení a poslední před usnutím. Devadesát procent vlastníků bez svého telefonu nevyjde z domu, viz konečně nový výklad symbolu K+M+B jako připomínky staříkům, aby měli klíče, mobil a brejle.

Chytré telefony nabízejí rozšíření běžných možností, zvýšení produktivity, úsporu času, nechlubí se ale tím, co svým majitelům berou. Například schopnost rychlého rozhodování v běžných situacích a obchodníci jsou málo až vůbec nadšeni tím, že zákazníci lomcující telefony daleko méně věnují pozornost pestrosti vystaveného zboží.

Radkin Honzák: Pravda a lež na emočních vahách; která z nich je kdy lepší?

jún 26 2017

Naše vědomí o světě a o nás v něm je udržováno a upřesňováno nekonečným tokem přicházejících informací, které vnímáme všemi smysly a zpracováváme převážně nevědomě a zčásti vědomě.

Není zprávy bez emočního náboje; pomněme, že údiv patří mezi šest základních emocí. Tatáž zpráva může mít a většinou také má různý emoční náboj podle příslušnosti k sociální skupině – od dyády po národ. Když „naši“ hráli 4:2, tak „jejich“ hráli 2:4 a „voni“ z toho budou mít menší potěšení než my. Radost je příjemnější než smutek. Jestli se to dalo čekat, budou emoce na obou stranách nižší intenzity, než když se to čekat nedalo.

Pojem emoce je odvozen od latinského e-motio, což znamená pohnutí. To můžeme zachytit na třech osách:
nabuzení --- útlum, přiblížení --- oddálení, spolupráce --- soupeření.
Když naši vyhráli, budeme my nabuzení, sdružíme se a budeme spolupracovat na oslavách, zatímco fanoušci soupeře budou skleslí, nebudou mít tendenci se sdružovat (ledaže by tragedie byla tak velká, že je srazí do houfu) a co se týká vzájemné aktivity, bude někde u bodu mrazu, neboť smutek je časem usebrání, přemítání a hledání.

Radkin Honzák: Knihy, které mohu doporučit

jún 26 2017

Alexandr Peškov, mladší generaci již neznámý, v encyklopediích však dosud dohledatelný jako Maxim Gorkij, pravil, že za všechno, co je v něm dobré, vděčí knize. A to netušil, jak dobrá kniha, kterou jsem napsal, se chystá. Bude se jmenovat Psychosomatická prvouka a když to všechno dobře vyjde, vyjde ještě letos. Do té doby je možné podívat se do knih, z nichž jsem ještě stačil něco opsat, nebo už nestačil, ale kdybych to byl stihnul, byl bych z nich také opisoval.

Abraham H. Maslow: Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Holar, Brno, 2017
Originál tohoto (dobře přeloženého) textu vyšel v roce 1964, zčásti jako reakce na beznaděj a vnitřní pustotu, kterou nabízel tehdy vrcholící existencialismus, kdy „i většina učenců a umělců se aktivně podílela na úpadku humanistických hodnot“, zčásti jako syntéza poznatků o duchovních potřebách člověka a výsledek setkání s transpersonální psychologií a logoterapií. Maslow sám byl přesvědčený atheista a dalo mu určitou námahu vtěsnat nadpřirozené zážitky do pozitivistického psychologického rámce, označuje je však za něco nezbytného, co všem současným formám „netheismu“ chybí.

Pro něj to jsou „vrcholné zážitky“, prožitky celku, lásky, ale také sebenaplnění a odevzdání se, hold pravdě, spravedlnosti a dalším pozitivním hodnotám. Považuje je za fyziologické naplňování duchovních potřeb, jež v sobě skrývají jak přesah běžné existence, tak pocit jednoty s vyššími systémy, s vesmírem, zážitky, které byly v minulosti charakterizována jako vrcholné náboženské, extatické, aj.

Typy vzťahovej väzby a ich vplyv na psychický vývin detí

jún 23 2017

Effects of different types of attachment styles on children´s mental development
Abstrakt: V príspevku priblížime Bowlbyho teóriu vzťahovej väzby, ktorá vysvetľuje vplyv kvality vzťahu medzi dieťaťom a matkou v rannom veku na psychický vývin dieťaťa. Poukazujeme na podmienky nevyhnutné pre vznik bezpečnej a neistej vzťahovej väzby. Ďalej sa zameriavame aj na možné dôsledky bezpečnej a neistej väzby na kognitívny, emocionálny a sociálny vývin detí. V poslednej časti príspevku poskytneme možnosti prevencie vzniku neistej väzby a eliminácie jej negatívneho vplyvu na psychický vývin dieťaťa.
Kľúčové slová: vzťahová väzba, typy vzťahovej väzby, bezpečná väzba, neistá väzba, psychický vývin dieťaťa

Abstract: In this paper we focus on Bowlby´s attachment theory which explains the impact of early mother - child relationship on a child´s mental development. We point out the conditions necessary for forming secure and insecure attachment. We also focus on the possible consequences of secure and insecure attachment on children´s cognitive, emotional and social development. The last part of our paper provides opportunities to prevent formation of insecure attachment and to eliminate it´s negative impact on a child´s mental development.
Keywords: attachment, types of attachment, secure attachment, insecure attachment, child´s mental development

Vedomie vlastnej účinnosti (sebaúčinnosť) žiaka v prostredí školy

jún 1 2017

Knowing the student's own efficacy (self-efficacy) in the school environment
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na koncept vedomia vlastnej účinnosti nazývaného sebaúčinnosť a prekladaného z anglického self-efficacy. V príspevku prepájame psychologický pojem do edukačnej reality. V teoretickej hladine rozoberáme tento pojem a uvádzame niekoľko výskumov zo zahraničia. Vo výskumnej časti sa zaoberáme skúmaním vzťahu medzi sebaúčinnosťou a školskou úspešnosťou žiakov.
Kľúčové slová: sebaúčinnosť, akademická sebaúčinnosť, školská úspešnosť, žiak, školská úloha

Abstract: The paper focuses on the concept of self-efficacy called self-efficacy and translated from English self-efficacy. In the paper, we link the psychological notion to educational reality. At the theoretical level, we are discussing this concept and presenting a few researches from abroad. In the research part we deal with the study of the relationship between the self-efficacy and school success of students.
Keywords: Self-efficacy, academic self-efficacy, school success, student, school work

Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách

máj 9 2017

Výskumný projekt Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách iniciovala a realizuje Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a spolupodieľa sa na ňom Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Projekt, podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja SR (APVV), je plánovaný na obdobie rokov 2015 – 2019. Jeho základným cieľom je overiť vzťah starostlivosti o seba a negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako aj zistiť, ktoré formy starostlivosti a ako môžu napomôcť skvalitneniu vykonávania pomáhajúcich profesií, a na výskumne podložených dôkazoch vytvoriť a overiť programy orientované na prekonávanie negatívnych dôsledkov pomáhania.

Sociálnopsychická adaptácia dospelých v sociálnom prostredí

máj 3 2017

Social - psychological adaptation of adults in the social enviroment

Abstrakt: Súčasnosť kladie nároky na široký diapazón schopností jednotlivých ľudí. V nebývalej miere a v masovom meradle sa do popredia dostala požiadavka zvyšovania schopností a kvality výkonov v rozmanitých druhoch činnosti, v komunikácii, vo vzťahoch. Je pravdepodobné, že súčasný spoločenský „tlak“ a stúpajúce požiadavky prostredia, na sociálnu a psychickú adaptáciu jednotlivcov, sa bude naďalej zosilňovať.
Táto skutočnosť vyžaduje vo zvýšenej miere rešpektovať osobnosť človeka, jej postavenie a prestíž v systéme vzťahov a činností v sociálnom prostredí. Je potrebné viac, než inokedy predtým, zaujímať sa o reálne možnosti jednotlivých osobností v rámci pripravenosti ľudí k riešeniu čoraz výraznejších protirečení medzi individuálnymi a spoločenskými, alebo skupinovými životnými záujmami. Mať na zreteli nielen pochopenie schopnosti adaptability, ale aj možností mobility a aktivizácie nových psychologických a sociálnych kompetencií človeka. V skúmaní osobnosti človeka je potrebné tiež prekonávať zjednodušené uvažovanie spôsobom redukcie človeka na fenomén iba ľudskej existencie alebo empirickej jednotliviny.
Kľúčové slová: Osobnosť. Sociálne prostredie. Sociálnopsychická adaptácia dospelých.

Abstract: Society and person´s individuality are subject to many new influences. However, not everything new brought along by recent times is good for people´s lives. In this study we shall point significance of the social-affective adaptation of adults,which can be facilitated also through specialized activities of supporting professions. In the prevention of social patological specialists face the challenge of identifying people´s psychical and social potential. And also, to outline the level to which adults in the system of manifold groups are able to adapt.The purpose of the research and knowledge gained should be effort to develop and implement effective strategies for programmes and activities aimed at prevention, in order to prevent the occurence and possibly the spread of phenomena of social patological adaptation. It is important to sense the limits of individual´s social-affective ability to adapt with respect to deviation, as well as thein actual social and psychical compenence. With the aim of supporting adults´social and psychical defense mechanisms with respect to social and psychological adaptation.
Keywords: Personality. Social environment. Social-psychical adaptation of adults.

Psychológia a andragogika na pomoc dospelému človeku

feb 8 2017

Psychology and andragogy to help an adult man
Abstrakt: Obsahom príspevku je vymedzenie prienikov psychologických a andragogických poznatkov a prístupov v kontexte poskytovania pomoci dospelým osobám. Pozornosť sa venuje psychologickým aspektom dospelých vo vzdelávacom procese a poradenstvu v andragogickej praxi.
Kľúčové slová: Psychológia. Andragogika. Pomoc dospelým.

Abstract: The issue of paper is psychological and andragogical knowledges and the aproach in framework of the help for adult people. We pay attention also to psychological apects in the education process and counselling in the practice of andragogy.
Keywords: Psychology. Andragogy. Helping to adults.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. „Súčasné výzvy a trendy v...“ (PDF, 2016)

dec 30 2016

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade, POSOLSTVO JÁNA PAVLA II. 2016 „Súčasné výzvy a trendy v...“

Láska a komunikácia v rodine

dec 7 2016

Love and family communication
Abstrakt: V príspevku venujeme pozornosť komunikácii v rodine, súvislostiam medzi komunikáciou, rodinným životom a prejavovaním sa jednotlivých členov v rodine. Vymedzujeme spôsob zraňujúcej komunikácie v rodine. Zdôrazňujeme životnú dôležitosť vzájomných vzťahov a optimálnej komunikácie v rodine. Fenomén lásky v rodine ilustrujeme voľnými výpoveďami univerzitných študentiek, ktoré písomne odpovedali na otázku: Čo je láska?
Kľúčové slová: Interpersonálna komunikácia. Vzťahy. Rodina. Láska.

Abstract: In this paper we pay attention to communication within the family, the ability to communicate as the responsibility for family life, the development of family members in communication. We define the means of communication that harms family life. We highlight the importance of communication human contact with someone in the family. The phenomenon of love ilustrate the free and spontaneus femal university students answers to the question: What is love?
Keywords: Interpersonal communication. Relatioships. Family. Love.

Motto: „Láska je život, chráň ju do posledného dychu.“

Škola - prostredie podporujúce osobnosť žiaka

dec 1 2016

School - an environment supporting pupil’s personality
Abstrakt: V príspevku sa zamýšľame nad charakterom edukačných podmienok v súčasnej škole v procese rozvoja osobnosti žiaka. Vychádzame z pedagogickej praxe, ktorá upozorňuje na komplexnosť pôsobenia školy na kognitívnu, afektívnu, vôľovú stránku osobnosti žiaka. Upozorňujeme na fakt, že je veľmi žiaduce vytvárať špecifické podmienky edukácie, ktoré podporujú personálnu, sociálne-osobnostnú stránku žiackej osobnosti. Zamýšľame sa nad ideou ako u žiakov podporovať, rozvíjať, uspokojovať napr. potreby prijatia žiaka skupinou v škole, ako je dôležité pociťovať a zažiť slobodu rozhodovania v škole, ale aj pocit sociálneho, emocionálneho bezpečia. Súčasná škola musí učiť žiakov zodpovednosti za seba, za svoje činy, slová, ale aj za iných a taktiež poskytnúť priestor na zažitie pocitu náležitosti v skupine a spolupatričnosti. Jednou z možností ako môže učiteľ uvedené zložky žiackej osobnosti v triede a v škole podporiť a rozvíjať, je pripraviť a zaistiť pozitívnu atmosféru v prostredí školy.
Kľúčové slová: atmosféra, bezpečnosť, podpora, prostredie, sloboda, škola, zodpovednosť.

Abstract: We think in our post about the nature of the educational conditions in current school at development process of pupil’s personality. We start from the pedagogical praxis that points to complexity of school’s operation based on cognitive, affective, willing personality of the pupil. We would highlight that it is very desirable to create specific policies that promote education, personnel, social-moral personality attribute of pupil. We think about idea how to support development of pupils to satisfy for example the need of pupil’s group acceptance in school, how it’s important to feel and meet the possibility of decision making, but also the feel of social, emotional safety. The current school must teach students responsibility for themselves, for their actions, the words, but also for others and also provide space to experience the feeling of group right and belonging. One of the possibilities how could the teacher support and develop mentioned components is to prepare and secure positive atmosphere in environment of school.
Keywords: atmosphere, environment, freedom, responsibility, security, school, support.

Problémy hodnotovej orientácie detí

dec 1 2016

Problem of value orientation of children
Abstrakt: Ktoré hodnoty sú pre nás dôležité? Aký majú pre nás význam? V živote sa človek riadi intuíciou, hodnotami ale napríklad aj názormi druhých ľudí. Deti často nechápu pojem hodnota a do určitého veku ich to ani nezaujíma. Poslúchajú svojich rodičov, sú presvedčené, že to čo povedia a robia rodičia je správne. Problém môže nastať hlavne v období puberty, kedy sú najviac ovplyvňované rovesníkmi, chcú medzi nich zapadnúť a riadia sa hodnotami, s ktorými vnútorne nemusia byť stotožnené. V živote nás sprevádzajú hodnoty, ktoré sme nadobudli v rodine. Tie si prenesieme do našej vlastnej rodiny aj my.
Kľúčové slová: hodnotová orientácia, hodnoty, rodina.

Abstract: Which values are important for us? What is their significance? A man´s life is guided by intuition, by values, as well as by other people´s opinion. Children often do not understand the concept of value and up to a certain age they are not interested in it. They obey their parents and they believe that what their parents do and say is correct. The problem may occur during puberty, when they are mostly influenced by their peers. They want to fit in and they are guided by the values, which they may not be internally identified with. In our life we are accopmanied by values which we have obtained in our family. Later we transfer these values to our own family.
Keywords: value orientation, values, family.

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných. “ (Albert Einstein)

Aktivita a participácia ľudí so zdravotným postihnutím z pohľadu študentov pomáhajúcich profesií a bežnej populácie

dec 1 2016

Activity and participation in people with disabilities from the persective of students of helping professions and general population
Abstrakt: V súčasnosti sa pri hodnotení človeka so zdravotným postihnutím čoraz viac berú do úvahy faktory prostredia a kontext, v ktorom jednotlivci so zdravotným postihnutím žijú. Súčasťou hodnotenia zdravotného stavu jednotlivca je aj hodnotenie aktivity a participácie. Cieľom výskumnej štúdie bolo zistiť, ako je vnímaná participácia ľudí so zdravotným postihnutím študentmi odborov pomáhajúcich profesií v porovnaní s vnímaním ľudí z bežnej populácie. Výsledky poukázali, že vnímanie participácie ľudí so zdravotným postihnutím z pohľadu študentov pomáhajúcich profesií sa celkovo nelíši od pohľadu bežnej populácie. Obe skupiny považujú participáciu ľudí so zdravotným postihnutím za významne limitovanú.
Kľúčové slová: aktivita, participácia , zdravotné postihnutie, vnímanie zdravotného postihnutia

Abstract: Currently, the assessment of a person with disability increasingly take into account environmental factors and the context in which individuals with disabilities live. The evaluation of individual´s activities and participation are included in the health assessment. The aim of the research study was to find out how participation of people with disabilities is perceived by students of helping professions in comparison to the general population. The results showed that there is not significant difference between helping professions students´perception and the perception of the representatives of general population. Both groups consider the participation of people with disabilities as significantly limited.
Keywords: activity, participation, disability, perception of the disability

Placebo jako opomíjená součást léčby

sep 21 2016

Lékaři i pacienti by se měli postupně naučit, že placebo je integrální a neoddělitelnou součástí lékařské praxe, že je základem jejího umění a povýšením její vědeckosti.
Jay Katz, 1984

Na počátku bylo slovo

Historie i současné chápání placeba a placebo efektu jsou plné omylů a mýtů. Od samého počátku. Všeobecně se ví, že slovo pochází ze 116. žalmu, který kněz a věřící zpívají při udílení svátosti umírajících, dříve svátosti posledního pomazání. Je to devátý verš a je prvním, který všichni opakují po předzpěvákovi. Méně již se ví, že svatý Jeronym, patron všech překladatelů, přestože se dopustil jen malého množství chyb, tento verš: אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃ do Bible přeložil nesprávně1. Místo odpovídajícího, „Ambulabo coram Domino in regione vivorum,“ (Budu kráčet před Hospodinem v krajině živých), zakotvil do Vulgaty na mnoho století text: „Placebo Domino in regione vivorum“ (Bohu se zalíbím v krajině živých). Tak se dostal pojem placebo na svět a navzdory dodatečné opravě biblického textu zde už zůstal.

První význam, který pojem placebo dostal, bylo označení osob, jež se zúčastňovaly pohřbů v roli naříkajících s nadějí, že za to dostanou nějakou odměnu, v nejhorším alespoń najíst a napít. Netěšily se dobré pověsti a jeden takový nesympatický charakter zachytil též Geoffrey Chaucer v Canterburských povídkách.

Duše v břiše

sep 20 2016

Výzkum střevního mikrobiomu v poslední dekádě doslova explodoval. Gastrointestinální trakt (GIT) byl dlouho považován pouze za trávící orgán, nové technologie nás přivedly k poznání, jaký dopad má střevní mikrobiom na naše zdraví a nemoci. Víme o jeho úloze v metabolismu, imunitním systému a o jeho vlivu na chování.

Víme také o jeho změnách po porodu, změnách přicházejících s věkem v průběhu života, změnách souvisejících s charakteristikami prostředí, se stresem, se zdravotním stavem a s podávanými léky. Je toho dost, co o něm víme a nepochybně mnohem víc je toho, co o něm ještě nevíme. (1, 2)

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!