Psychológia

Biodromálna koncepcia vývinu človeka

apr 7 2016

Biodromal concept of human development
Abstrakt: V príspevku vlastným autorským textom stvárňujeme biodromálnu koncepciu vývinu človeka. Východiskom je nám pôvodný slovenský koncept biodromálneho prístupu v poradenstve, ktorý na Slovensku formuloval prof. PhDr. Jozef Koščo, CSc., v sedemdesiatych rokoch 20.storočia. Od toho času podnes, koncept biodromálneho prístupu k osobnosti človeka autorsky rozpracovali ďalší psychológovia na Slovensku, poväčšine bývalí študenti (vrátane autorky tohto príspevku) vzácneho vysokoškolského učiteľa a významného vedca – pána profesora Jozefa Košča, na Psychologickom ústave Univerzity J.A. Komenského v Bratislave.
V našom príspevku prezentujeme biodromálnu koncepciu vývinu človeka na základe vlastných autorských knižných publikácií, v ktorých sa venujeme biodromálnemu prístupu v psychológii. (M.Machalová, 2004, 2010, 2011,2014.)
Kľúčové slová: Biodromálna koncepcia vývinu. Vývin osobnosti človeka.

Abstract: The article is copyrighted text portrays the biodromal concept of human development. The starting point is for us the original concept of biodromal approach to counselling, which has been formulated by Professor Jozef Koščo in the 70th years of the 20th century. From that time to this day, the concept of biodromal approach to human personality was authored elaborated in Slovakia by another of psychologists (including the author of this article) and further former university students of Professor Jozef Koščo at the Psychological Institute of Comenius University in Bratislava.
In our conribution we present biodromal concept of human development based on our own copyright books (M.Machalová, 2004,2010,2011,2014) which are dedicated to the concept of biodromal approach in psychology.
Keywords: Biodromal concept of development. Development of human personality.

Psychické dopady narodenia postihnutého dieťaťa na rodičov

jan 19 2016

Psychological impacts of the birth of the affected child on parents
Abstrakt: Príspevok prezentuje psychické dopady na rodinné fungovanie a pohľadom na emocionálne prežívanie rodičov, ktorým sa narodilo dieťa s telesným postihnutím. Starostlivosť o postihnuté dieťa predstavuje pre rodičov stresujúcu situáciu, s ktorou sa vyrovnávajú odlišne. Autor na základe osobných skúseností a odborných poznatkov definoval fázy akceptácie narodenia postihnutého dieťaťa a ponúka porovnanie vývoja kognitívnych, motorických a orientačných schopností u dieťaťa s a bez zdravotného postihnutia rovnakého veku.
Kľúčové slová: dopady postihnutia, postihnuté dieťa, zdravotné postihnutie,

Abstract: The paper presents a summary of psychological impacts on family functioning and shows the emotional feeling of parents due to the child disability. Taking care for a child with a disability is a stressful experience for parents. Author defines the stages of acceptance birth of a disabled child based on personal experience and expertise and offers a comparison of cognitive and motoric skills development and navigational skills of a child with and without disability at the same age.
Keywords: impacts of disability, children with disability, disability.

Motivácia zamestnancov ako faktor priaznivej sociálno - psychologickej atmosféry organizácie

jan 14 2016

Employee motivation as a factor favorable socio - psychological atmosphere organization

Abstrakt: Organizácia, ktorá sa usiluje dosiahnuť naplnenie svojich vytýčených plánov, musí v prvom rade zabezpečiť vysokú a trvalú úroveň výkonnosti zamestnancov, ktorú dosiahne správnou motiváciou. Sociálno - psychologická atmosféra organizácie predstavuje vzťahy medzi zamestnancami, príťažlivosť pracovného kolektívu, postavenie a autoritu členov, komunikáciu v rámci skupín, konfliktné situácie a ich riešenie. Kultúra podniku či organizácie je výrazom hodnotovo orientovanej podnikovej politiky, ktorá cieľavedome presadzuje pravidlá, postoje, názory a spôsob správania. Predstavuje typické jednanie, uvažovanie a vystupovanie členov organizácie, tvorí jednotu spoločných hodnotových predstáv, noriem, vzorcov jednania a prejavuje sa navonok ako forma spoločenského styku medzi spolupracovníkmi, aj medzi spolupracujúcimi organizáciami.
Kľúčové slová: motivácia, sociálno-psychologická atmosféra, kultúra organizácie, zamestnanci.

Abstract: The organization, which seeks to achieve the fulfillment of its stated plan must first of all ensure high quality and sustainable performance of officials to strike the right motivation. Socio - psychological atmosphere organization represents the relationship between employees, attraction of staff, position and authority members, communication within groups, conflict situations and resolve them. Corporate culture and organization is an expression of value-oriented corporate policy that purposefully enforce rules, attitudes, opinions and behavior patterns. It represents a typical negotiation, reflection and exiting members of the authority form a unity common value judgments, norms, behavioral patterns and manifests itself outwardly as a form of social intercourse among co-workers, and between collaborating organizations.
Keywords: motivation, socio-psychological atmosphere, culture of the organization, employees.

Historické a teoretické východiská spravodlivosti

okt 26 2015

Historical and theoretical starting points of justice
Abstrakt: Príspevok je zameraný na historický prierez vývoja konceptu spravodlivosti. Čitateľovi poskytuje prehľad najdôležitejších teórií, ktoré sa venovali danej problematike. Mimo iného, príspevok poukazuje nielen na tradičné chápanie spravodlivosti zakorenené v tradícii západného sveta, ale ponúka aj pohľad východných kultúr na spravodlivosť. Dané informácie tak poslúžia ako efektívny nástroj zmysluplného uchopenia významu spravodlivosti v jeho celostnosti.
Kľúčové slová: História. Sociálna psychológia. Spravodlivosť.

Abstract: The paper is focused on historical analysis of justice concept and its development. The summary of theories dealing with this issue is presented to a reader. The paper points to traditional view of justice, which is rooted in Western classical tradition, but also offers a Eastern world view. Such information make an effective tool for understanding the sense of justice.
Keywords: History. Justice. Social psychology.

Perception of the erotic theme of Dolce & Gabbana and Calvin Klein print advertisement in terms of gender differentiation of the generation Y customer segment

okt 12 2015

Percepcia erotického motívu printovej reklamy Dolce & Gabbana a Calvin Klein z hľadiska genderovej diferenciácie zákaznicníckého segmentu generácie Y


Abstract:
Perception has long been considered the most significant barrier to effective communication. Correct information decoding is, in fact, dependent on the perception of communication content by the customer segment. The problem is that target groups may be submitted to the same incentives, but the interpretation of the incentive itself is an individual process based on the individuals, their needs, values and characteristics. Due to the diffusion of perception, it is necessary to understand the perception of communication contents by the target group. The presented contribution discusses the perception, by the generation Y customer segment, of erotic themes in selected print advertisements by Dolce & Gabbana and Calvin Klein. By psycho-semantic method of semantic differential it reflects the attitude of the generation Y demographic segment in Slovakia to these advertisements with respect to gender differentiation.
Keywords: Perception. Erotic theme. Print advertisement. Generation Y.

Abstrakt: Percepcia je dlhodobo považovaná za najvýznamnejšiu prekážku efektívnej komunikácie. Správne dekódovanie informácií je totiž závislé na vnímaní obsahu komunikácie zákazníckym segmentom. Problémom je, že cieľové skupiny môžu byť podrobené rovnakým podnetom, ale samotná interpretácia podnetu je individuálny proces založený na jednotlivých osobách, ich potrebách, hodnotách a vlastnostiach. Vzhľadom na difúziu percepcie, je potrebné pochopiť percipovanie komunikačných obsahov cieľovou skupinou. Predkladaný príspevok pojednáva o percepcii erotického motívu vo vybraných printových reklamách spoločností Dolce & Gabbana a Calvin Klein zákazníckym segmentom generácie Y. Psychosémantickou metódou sémantického diferenciálu reflektuje aký postoj má k týmto reklamám demografický segment generácie Y na Slovensku vzhľadom na jeho genderovú diferenciáciu.
Kľúčové slová: Percepcia. Erotický motív. Printová reklama. Generácia Y.

Kvalitatívny prístup vo výskume kariérovej dráhy mladých úspešných pracovníkov

okt 3 2015

Qualitative Approach in Research of the Career Path of Young Successful Workers
Abstrakt: Cieľom tohto článku je pojednať o kvalitatívnom prístupe a jeho vhodnosti pre výskum kariérovej dráhy mladých úspešných pracovníkov. Okrem toho, ponúka prehľad a vyhodnotenie kvalitatívnych metód používaných vo výskume rozvoja kariéry. Ako najvhodnejšie kvalitatívne metódy pre výskum kariérovej dráhy mladých a úspešných pracovníkov, boli identifikované biografický výskum, ako typ prípadovej štúdie, a zakotvená teória. Záver článku navyše poskytuje odporúčanie väčšej konzistencie pri realizovaní kvalitatívneho výskumu, aby výskumníci úspešnejšie predchádzali nedostatočnej dôveryhodnosti výsledkov.
Kľúčové slová: Biografický výskum, kariérová dráha, kvalitatívny výskum, mladí úspešní pracovníci, prípadová štúdia, zakotvená teória

Abstract: The aim of this article is to discuss a qualitative research approach and its suitability for the research of the career path of young successful workers. Furthermore, the qualitative methods used in research of career development are overviewed and evaluated. The biographical research, as a type of case study, and the grounded theory are chosen as the most appropriate qualitative research methods for research of the young successful workers' career path. The articles also results in the recommendation of a greater consistency when conducting a qualitative research to prevent it to be considered weak, with low credibility of results.
Keywords: Biographical research, career path, qualitative research, young successful workers, case study, grounded theory

Sborník abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. – 17. 5. 2015 (PDF)

aug 19 2015

S potěšením předkládáme odborné veřejnosti sborník abstrakt příspěvků na další, tentokrát již v pořadí 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS, kterou pořádáme opět jako reprezentativní národní konferenci s mezinárodní účastí.

Diagnostika sociálnych klientov prostredníctvom identifikácie psychickej dospelosti v ručnom písme

aug 19 2015

Diagnostic of social client by identification of psychic adulthood in the handwriting
Abstrakt: V príspevku vymedzujeme, charakterizujeme a prakticky formulujeme diagnostiku osobnosti sociálnych klientov na základe využitia projektívnej diagnostickej metódy - grafologickej analýzy písma. Poukazujeme na význam motivovania sociálnych klientov k osobnostnému rozvoju a k dosahovaniu psychickej dospelosti. Význam grafologickej analýzy písma sociálnych klientov odôvodňujeme výsledkami skúmania odborníkov z oblasti grafológie a z vlastného autorského grafologického výskumu písma dospelých osôb.
Kľúčové slová: Diagnostika sociálneho klienta. Psychická dospelosť. Ručné písmo.

Abstract: In the paper we define, characterize and formulate practical diagnosis of social clients base on the use of projective method – graphological handwriting analysis. We highlight the importance of motivation social clients to the personal development and growing with a purpose to achieve personal maturity. The importance of graphological analysis of the handwriting of social clients we justify by results of examination of experts in the field of graphology and from our own graphological copyright research of the handwriting of adults people.
Keywords: Diagnostic of social client. Psychic Adulthood. Handwriting.

Zborník z konferencie Sexualizácia mediálneho priestoru, Nitra, 2009 (PDF)

máj 29 2015

Konferencia Sexualizácia mediálneho priestoru sa konala 5.11.2009 v Nitre. Publikácia bola podporená projektom UGA III/8/2009 Výrazovo-semiotické kontexty erotického motívu v reklame z aspektu marketingovej komunikácie.


Politika vzdelávania dospelých a riešenie problémov ľudí

máj 25 2015

Adult education policy and problem solving of people

Abstrakt: Vzdelávanie dospelých v súčasnosti ďaleko presahuje rámec iba získavania vedomostí dospelými ľuďmi. Týka sa totiž komplexnej schopnosti dospelých učiť sa žiť po celý ich profesijný, rodinný a osobný život. Vzdelávanie dospelých je determinované politikou vzdelávania. V súčasnosti je vzdelávanie dospelých podporované ako spôsob aj prostriedok účinnej pomoci ľuďom k životu v podmienkach globalizovaného sveta.
Kľúčové slová: politika vzdelávania dospelých, globalizačné trendy, osobnosť.

Abstract: Adult education goes far beyond just acquiring knowledge adults. It concerns namely their ability to learn living throughout their career, family and personal life. Adult education is determined by educational policy. Currently, adult education is promoted as a way and means to effectively help people on how to live in a globalized world.
Keywords: adult education policies, globalization trends, personality.

Foto: Juraj Bednárik (2017)Foto: Juraj Bednárik (2017)

Nadanie rodiny k dobru a zlu? Potenciál rodiny a sociálna edukácia

máj 14 2015

Abstrakt: Príspevok je zameraný na rodinu ako prostredie pre dôstojný život a rozvoj jej členov. Poukazujeme na rodinu súčasnosti, tzn. v postmodernej dobe a uvažujeme o nadaní rodiny k dobru a zlu. Prezentujeme sociálnu edukáciu ľudí ako preventívne opatrenie pre rodinu a vymedzujeme potenciál rodiny so zreteľom k edukácii v prospech rodiny.
Kľúčové slová: Rodina. Sociálna edukácia. Potenciál rodiny.

Abstract: The paper is focused on the family as an environment for dignified life and development of her members. We point to the family today, ie. in the postmodern age and considere of gifted family to goodness and to evil. We present social education of people as a preventive tool for the family and define the potential of family and education in the favor for the family.
Keywords: Family. Social education. Potential of family.

Motto: Vierohodné manželstvo a spolužitie a láskavá rodinná atmosféra mení srdcia členov rodiny a odkláňa ich od zlého.

Application of transactional analysis in marketing research – models of the hierarchy of effects of marketing communication and structural analysis

mar 31 2015

Aplikácia transakčnej analýzy do oblasti marketingového výskumu - modely hierarchie efektov marketingovej komunikácie a štrukturálna analýza
Abstract: The thesis discusses the application of transactional analysis (TA) in the field of marketing research. In its theoretical construct it focuses on linking the marketing communication hierarchy of effects models with structural analysis of TA. It points out one of the possible interpretative frameworks that explains the behaviour of target groups and their response to marketing stimuli that take place on a psychological level. Through mapping the activation of mental states of Ego (Parent, Adult, Child) it reflects the aspects of the reception and processing of marketing communications initiatives as well as decision-making process that can result in the purchase of promoted products or services.
Keywords: transactional analysis (TA), structural analysis, marketing communication

Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikácii transakčnej analýzy (TA) do oblasti marketingového výskumu. Vo svojom teoretickom konštrukte sa sústreďuje na prepojenie modelov hierarchie efektov marketingovej komunikácie so štrukturálnou analýzou TA. Poukazuje na jeden z možných interpretačných rámcov, ktorý vysvetľuje správanie cieľových skupín a ich reakciu na marketingové stimuly, ktoré prebiehajú na psychologickej úrovni. Prostredníctvom mapovania aktivácie mentálnych stavov Ega (Rodič, Dospelý, Dieťa) odráža aspekty prijímania a spracovania marketingovo komunikačných podnetov ako i rozhodovací proces vyúsťujúci do realizácie nákupu propagovaných produktov či služieb.
Kľúčové slová: transakčná analýza (TA), štrukturálna analýza, marketingová komunikácia

Nevhodné spôsoby sociálnej komunikácie so seniormi

mar 30 2015

Inapropriate ways of social communication with the elderly
Abstrakt: Životný tranzit v seniorskom veku a limity v sociálnej komunikácii, možno vnímať v kontexte sociálnej a spoločenskej situácie seniorov a v kontexte ich osobnej situácie. Čo znamená životný tranzit v seniorskom veku? Ako sú ľudia pripravovaní na intimitu prežívania prípadnej osamelosti a neraz i na psychickú a sociálnu izoláciu?
Pripomíname jeden z prejavov diskriminácie seniorov v súčasnosti, ktorým je nevhodný spôsob sociálnej interakcie. Znevažujúca sociálna komunikácia sa stáva vážnou prekážkou v sebavyjadrení seniorov. Je tiež prekážkou v ich adekvátnej sociálno-psychickej adaptácii a integrite ich osobnosti.
Kľúčové slová: Životný tranzit v seniorskom veku. Spôsob interakcie a komunikácie v seniorskom veku.

Abstract: Life transit in senior age and limits on social communication, can be seen in the context of social situation of seniors and in the context of their personal situation. What is life transit in the senior age? How are people prepared for the possible survival of intimacy loneliness, and sometimes also on psychological and social isolation?
Reminds one of forms of discrimination, seniors now, which is unsuitable way of social interaction. Patronizing social communication is becoming a serious obstacle to self-expression in the elderly. It is also an adequate barrier to their socio-psychological adaptation and integrity of their personality.
Keywords: The life turn in senior age. Interaction and communication in senior age.

Sborník abstrakt sdělení z 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2013 (PDF)

mar 25 2015

Sborník abstrakt sdělení z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice 17. 5. - 19. 5. 2013. Vydala Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogické a školní psychologie ve spolupráci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS.

Zborník z konferencie Psychická odolnosť a psychológia zdravia, Bratislava, 2007 (PDF)

mar 25 2015

Zborník z 2. ročníka konferencie venovanej psychológii zdravia s názvom ,,Psychická odolnosť a psychológia zdravia'. Konferencia sa konala 10. mája 2007 v Bratislave.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!