Sociálne služby

Otázky chudoby a kultúry v segregovaných osadách – závery terénneho výskumu

jan 16 2014

Questions of poverty and culture in segregated settlements - field researched conclusions
Abstract: Článok možno tematicky rozčleniť na tri časti. Prvá z nich sa zaoberá základnými terminologickými vymedzeniami; druhá časť je oblasťou analýzy skúmaného prostredia a vyhodnocovania informácií pomocou tzv. Ukotvenej teórie; a záverečná časť je sumárom a prezentáciou výsledkov obsahujúcou odporúčania v kontexte sociálnej práce.
Kľúčové slová: Rómovia. Terénny výskum. Sociálna práca.

Abstract: The article can be divided thematically into three parts. The first part focuses on the basic terminological definitions; the second part analyses the studied environment and evaluates the information using the so-called grounded theory; and the final part summarises and presents the results in the content of social work.
Keywords: Romany. Field research. Social work.

Poznámky k vzdelávaniu sociálnych pracovníkov v kontexte pripravenosti absolventov na prácu s klientmi v praxi

nov 11 2013

The notes to education of social workers in context of graduates preparation for social work with clients at work
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá etickými otázkami a dilemami vysokoškolského pedagóga súvisiacimi s praktickou pripravenosťou študentov a absolventov odboru sociálna práca. Autorka uvádza návrhy na zmeny vzdelávacieho systému prostredníctvom e-learningu a projektovej práce študentov.
Kľúčové slová: Etické otázky, E-learning, Sociálna práca, Vysokoškolský pedagóg, Vzdelávací systém.

Abstract: The contribution dealth with ethical questions and quandaries of a university lecturer associated with students, and graduates preparation for social work. The author shows changes to the educational system through e-learning and student project work.
Keywords: Ethical questions, E-learning, Social work, University lecturer, Educational system.

Pripomienky Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb k novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

okt 17 2013

Sociálne služby sú zamerané na ľudí, na ich rodiny a na ich sociálne siete. Aké sociálne služby by mali byť poskytované občanom SR vyplýva z individuálnych potrieb jednotlivcov a komunít. Aké sociálne služby však sú a budú poskytované občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ovplyvňuje predovšetkým legislatívne nastavený sociálny systém SR.

Sociálne služby sú zamerané na ľudí, na ich rodiny a na ich sociálne siete. Aké sociálne služby by mali byť poskytované občanom SR vyplýva z individuálnych potrieb jednotlivcov a komunít. Aké sociálne služby však sú a budú poskytované občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ovplyvňuje predovšetkým legislatívne nastavený sociálny systém SR.

Probácia, mediácia a ich význam pri riešení delikvencie detí a mládeže

jún 27 2013

Probation, mediation and their role in addressing children and youth delinquency
Abstrakt: Kriminalita mládeže patrí zvlášť v posledných rokoch k závažnému spoločenskému problému. Probácia a mediácia má veľký význam pri riešení konfliktov a pri náraste kriminality. Zvlášť mladým ľuďom a prvopáchateľom pomáha nezostať poznačenými za jeden trestný čin na celý život a naopak, aktívnym postojom majú možnosť odstrániť všetko, čo by brzdilo návrat do spoločenstva slušných ľudí žijúcich usporiadaným spôsobom života. Na Slovensku sa táto metóda riešenia konfliktov zatiaľ len rozvíja, no napriek tomu chceme poukázať na to, že vznikla významná inštitúcia, ktorá prináša zmeny pre nás všetkých a umožňuje každému z nás riešiť svoje konflikty eticky, vlastným pričinením, bez odkladu, s vôľou problém vyriešiť a pokračovať v spolužití, spolupráci a komunikácii.
Kľúčové slová: probácia, mediácia, probačný úradník, mediačný úradník, delikvencia

Abstract: Criminality of young people is particularly in recent years, a serious social problem. Probation and mediation is of great importance in conflict resolution and increase crime. Especially young people and first-time offenders helps not stay marked by one offense for life and other hand, an active attitude have the option to remove everything that would hinder return to the community of decent people living orderly way of life. Slovakia develops this method of conflict resolution, but we still want to point out that an important institution was established, that brings changes for all of us and allows each of us to solve their conflicts in ethically way, by acting without delay, with the will to solve the problem and continue in coexistence, cooperation and communication.
Keywords: probation, mediation, probation officer, mediation officer, delinquency

Zborník Kvalita života osôb s mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb v PDF, Prešov, 2010

jan 26 2013

Cieľom medzinárodnej konferencie i predloženého zborníka je poskytnúť priestor pre výmenu informácií, skúseností a najnovších poznatkov vedeckých pracovníkov i odborníkov z praxe domovov sociálnych služieb z oblasti kvality života osôb s mentálnym postihnutím v týchto zariadeniach a touto cestou prispieť k zhromaždeniu odborných poznatkov v záujme normalizácie, zvýšenia kvality života a optimálneho rozvoja klientov s mentálnym postihnutím.

Význam volnočasových aktivit v azylovém domě při rozvíjení sociálních interakcí matka – dítě

jan 12 2013

The Importance of Leisure Activities in Asylum institute for the Development of Social Interaction Mother – Child
Abstrakt: Příspěvek se zamýšlí nad možnostmi rozvíjení a podpory sociálních interakcí matka dítě, jako jednoho z aspektů prevence sociální exkluze dětí umístěných v azylovém domě. Představuje návrh kombinace dlouhodobých projektů volnočasových aktivit s krátkodobými a blíže představuje vybraný krátkodobý projekt, který byl realizován studenty Vysoké školy tělesné výchovy a sportu v azylovém domě v Čejetičkách – Mladá Boleslav pod vedením autorky příspěvku.

Klíčová slova: Prevence, sociální interakce, sociální exkluze, volnočasové aktivity, azylový dům

azyl MB 036
velikonoční beránek
azyl MB 073

Závery odbornej konferencie Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike

nov 30 2012

V Banskej Bystrici sa konala 30.11.2012, pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Vladimíra Maňka, odborná konferencia Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike.

Téma kvality sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v SR vyvoláva diskusie. Verejnosť sa na kvalitu a štandardy pýta najmä v prípade, ak vznikne vážny problém pri poskytovaní služieb s ťažkými alebo tragickými následkami. V poslednej novele zákona o sociálnych službách sa hodnotenie kvality v zariadeniach sociálnych služieb posunulo až od 1.1.2016. Poskytovatelia sociálnych služieb sú však konfrontovaní s požiadavkami klientov a verejnosti, aby prezentovali kvalitu a štandardy poskytovaných služieb. Verejnosť poukazuje na to, že kvalita poskytovaných služieb nie je rovnaká. Neexistuje však meradlo kvality, ktorým by bolo možné ohodnotiť poskytovateľov sociálnych služieb.

Publikace: Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku, 2012 (PDF)

okt 27 2012

Spolupráce mezi Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a švýcarskou asociací CURAVIVA Schweiz začala návštěvou zástupců členů prezídia APSS ČR ve Švýcarsku na jaře r. 2010. Od té doby se tato mezinárodní součinnost rozvíjí nejen v rámci projektu podpořeného z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce a jeho aktivit, ale také v již konkrétních plánech pokračování této kooperace. Mezinárodní projekty tohoto typu vedou vždy k vzájemnému obohacení, k navázání dílčích přátelství a partnerství a k recipročním bilaterálním vztahům. Odborná studie o dlouhodobé stacionární péči ve Švýcarsku představuje jen zlomek výsledků z naší švýcarsko-české spolupráce.

Publikace: Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace, 2012 (PDF)

okt 23 2012

Jedním z významných nástrojů v rámci hodnocení jednotlivých systémů sociální ochrany obyvatelstva jsou poznatky získané v rámci mezinárodních komparací jejich stěžejních prvků. Úprava podmínek nároků na jednotlivé sociální dávky a sociální služby jsou ve výsostné kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie a v souvislosti s tzv. otevřenou metodou koordinace jsou využívány zejména tzv. příklady dobré praxe, jejichž prostřednictvím dochází k rozvoji sociálních systémů v jednotlivých zemích.

Premeny sociálnych služieb v DSS Košúty

okt 22 2012

Sociálna oblasť je dielo, ktoré nikdy nie je ukončené. Služba k životu v séniu si vyžaduje úctu k starému človeku. Zväčša ide o chorého, trpiaceho, bezbranného a krivdu znášajúceho človeka. Nie každý je však schopný a povolaný na to, aby jeho úzke Ja vydávalo isté žiarenie. Sme radi, že väčšina našich pracovníkov sa tomu približuje.

Nadvorie
Predna cast budovy DSS
Zadna cast budovy DSS

(Ne)opustené deti na území mesta Banská Bystrica (východiská, výskumné zistenia, kazuistiky a príklady z praxe) v PDF

okt 21 2012

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Danka Žilinčíková a kol.
ÚVOD
„Dieťa opustené rodičom po pôrode nie je žiadny predmet charity, ale občan Slovenskej republiky a Európskej únie s riadnymi právami ako všetci ostatní, a teda aj s právom na život v rodine, v láskyplnom prostredí, s právom na rovnosť príležitostí na kvalitný život.“

Spokojnosť sociálnych pracovníkov - dôležitý predpoklad kvality poskytovanej sociálnej pomoci

sep 22 2012

Social Workers satisfaction – important assumption of quality of provided social work
Abstrakt: V príspevku sa venujeme postaveniu sociálneho pracovníka v oblasti sociálnoprávnej ochrany, niektorým podmienkam pre ich prácu a indikátorom pracovnej spokojnosti. Poukazujeme na súvislosti medzi hygienickými a motivačnými faktormi a pracovnou spokojnosťou sociálnych pracovníkov na základe niektorých zistení v zahraničí, obdobné výskumy na Slovensku dosiaľ neboli realizované.
Kľúčové slová: Sociálny pracovník. Sociálna práca. Sociálnoprávna ochrana. Pracovná spokojnosť.

Abstract: In this paper we attend to the position of social worker in the field of social/law protection, to several conditions of their work and work satisfaction marker. We are pointing to the connection between hygienic and motivating factors, and work satisfaction of social workers based on several findings of foreign research, while research in Slovakia has not been realised.
Keyword: Social worker. Social work. Socio-legal protection. Job satisfaction.

Opatrovateľská starostlivosť na Slovensku a v EÚ

jún 15 2012

Úroveň sociálneho systému a starostlivosť o občanov odkázaných na sociálnu pomoc by mali byť po HDP a iných ekonomických parametroch ďalšími ukazovateľmi vyspelosti krajiny. Aktuálne však možno pozorovať celoeurópsky trend znižovania nákladov na sociálne zabezpečenie a služby vo všetkých ekonomickou krízou dotknutých krajinách (Caritas Europa 2011), hoci samotná vyspelosť krajín neklesá. Odzrkadľuje sa to v redukcii sociálnych služieb, mzdách pracovníkov, ako aj na kvalite sociálnych služieb, nevynímajúc opatrovateľskú starostlivosť.

Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave nízkoprahové zariadenia pre ľudí na ulici

apr 16 2012

Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave nízkoprahové zariadenia pre ľudí na ulici. Prevádzkuje jedinú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň v meste a dva útulky. V nocľahárni sv. Vincenta de Paul poskytuje klientom nocľah, teplú večeru, raňajky, možnosť osprchovať sa, vymeniť, alebo oprať si šaty.

 MG 0089 1
 MG 0174a 1
 MG 0418

Zborník z konferencie ,,Sociálne služby v regióne 2 - Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách" v PDF (10.11.2011, Skalica)

nov 29 2011

KOVAĽOVÁ, Mária – MÁTEL, Andrej– ŠTEPANOVSKÁ, Martina (eds.)
Podľa doterajších zisťovaní, nie je vo väčšine zariadení sociálnych služieb na Slovensku a ani v okolitých postkomunistických štátoch zavedený komplexný dokumentačný systém, ktorý by priamo korešpondoval s koncepciou holistickej starostlivosti o človeka a bol integrovaný do procesu permanentného zvyšovania kvality služieb, čiže by sa dal ako systém vyučovať na škole a aplikovať v praxi.

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!