Obranné mechanizmy u pacientov s depresívnou poruchou: Diagnostika a psychoterapia

apr 29 2020

Defense mechanisms in patients with depressive disorder: Diagnostics and psychotherapy

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na problematiku obranných mechanizmov u pacientov s depresívnu poruchou, pričom sa špeciálne zameriava na oblasť použitia diagnostických nástrojov v psychoterapeutickom procese za účelom mapovania obranných mechanizmov, rovnako sa venuje i príspevku obranných mechanizmov v terapeutickom procese.
Kľúčové slová: Diagnostika; Depresia; Obranné mechanizmy; Psychoterapia

Abstract: The aim of the paper is to point out the issue of defense mechanisms in patients with depressive disorder, focusing especially on the field of use of diagnostic tools in the psychotherapeutic process for the purpose of mapping defensive mechanisms, as well as the contribution of defense mechanisms in therapeutic process.
Key words: Diagnostics; Depression; Defense mechanisms; Psychotherapy

Foto: Peter Senko (2020)Foto: Peter Senko (2020)

Ambrela analyzuje Programové vyhlásenie vlády SR z hľadiska rozvojovej spolupráce

apr 24 2020

Strešná platforma rozvojových organizácií Ambrela zhodnotila z pohľadu rozvojovej spolupráce Programové vyhlásenie vlády SR. Vláda v ňom potvrdila význam partnerstva s mimovládnym sektorom. Ambrela oceňuje, že ochrana ľudských práv a základných slobôd, ako aj presadzovanie princípov právneho štátu, bude kľúčovým kritériom pri presadzovaní zahraničnopolitických záujmov SR.

Programové vyhlásenie vlády (PVV) bolo Vládou SR schválené dňa 19. apríla. Tím Platformy rozvojových organizácii – Ambrela, združujúcej 27 rozvojových, humanitárnych a vzdelávacích organizácií, ktoré 30 rokov pôsobia v oblasti rozvoja ako súčasti zahraničnej politiky SR, zhodnotil – ako sa téma rozvojovej spolupráce odráža v PVV.

Školy v Etiópii ďakujú za pomoc členovi Ambrely - Nadácii IntegraŠkoly v Etiópii ďakujú za pomoc členovi Ambrely - Nadácii Integra

Radkin Honzák: Je třeba změnit paradigma

apr 3 2020

Medicína ve svých východiscích vesměs zůstává na filosofických předpokladech z konce 17. století a člověka stále vnímá jako „rozumný stroj“, což velice vyhovuje farmaceutickým firmám k vytváření zisků, pacientům odmítajícím pro své zdraví něco podniknout (dejte mi prášky a dejte mi pokoj!) a též pohodlnosti myšlení nás všech, pro které zavádění nových kategorií představuje komplikace. Biopsychosociální model je zatracován jako nevědecký eklekticismus bez pozitivistického zakotvení, aniž by tito kritici přiznali, že o skutečném chodu organismu vědí velmi málo.

Projekt „Tablet od srdce“ pro seniory v domovech

apr 3 2020

Videohovory, které spojí stovky seniorů v zařízeních sociálních služeb s jejich rodinami a blízkými v době karantény, umožní unikátní projekt darovaných tabletů. Pro projekt „Tablet od srdce“ se spojilo několik společností a neziskových organizací, aby izolovaní senioři mohli co nejdříve opět navázat co nejpřirozenější spojení se svými blízkými.

Praha, 3. dubna 2020 – Státem aktuálně nařízená opatření týkající se pandemie COVID-19 jsou obzvlášť stresující pro klienty pobytových sociálních služeb, jakými jsou například domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením, kterých je v České republice přes 750. V těchto zařízeních platí absolutní zákaz návštěv a mnohde je navíc omezen pohyb i běžné denní aktivity klientů.

Špeciálna pedagogika verzus sociálna pedagogika

apr 3 2020

Special pedagogy vs. social pedagogy

Abstrakt: Cieľom príspevku autorky je poukázať na vzájomný vzťah a prínos dvoch vedných disciplín, akými sú špeciálna pedagogika a sociálna pedagogika, a to najmä pri riešení problémového, rizikového či poruchového správania, ktoré je vo výraznej miere prítomné u zástupcov súčasnej mladej generácie.
Kľúčové slová: špeciálna pedagogika; sociálna pedagogika; žiak s poruchami správania

Abstract: The aim of the paper is to point out the mutual relationship and contribution of two scientific disciplines, such as special pedagogy and social pedagogy, especially in solving problematic, risky or disturbed behavior, which is significantly present in the representatives of the current young generation.
Key words: Special Pedagogy; Social Pedagogy; Pupil with Behavioral Disorders

Foto: Peter Senko (2020)Foto: Peter Senko (2020)

Radkin Honzák: Jak vyzrát na strach a tak vylepšit imunitu

mar 28 2020

Kde se vzala, tu se vzala,
v dobách, kdy byl jury věk,
zjevila se amygdala
a přinesla strach a vztek.

Jurou není myšlen zdatný chlapík, ale druhohorní období, kdy se před 250 miliony roků (+/-35) let ve čtvrtek odpoledne objevili dinosauři, jejich mozek obsahoval tohle jádro, které rozpoznávalo a řídilo dvě emoce: strach a vztek. Pak ještě znalo tři povely: útoč, prchej a ztuhni!

Po nějaké době dinosauři vymřeli a na jejich místo nastoupili savci, jejichž mozek byl už podstatně větší, zdatnější a vládnul také větším množstvím emocí; můžeme říci, že co se týče těchto stavů, primáti a mnoho dalších se od nás příliš neliší. Čím se liší člověk, je skutečnost, že mu narostla mozková kůra, hlavně vpředu, která umí myslet, předvídat a rozhodovat.

Ilustrácia: Samuel SenkoIlustrácia: Samuel Senko

Koronavírus a aktivity členských organizácií strešnej Ambrely

mar 27 2020

Veľká časť členských a pozorovateľských organizácií Ambrely vykonáva svoju prácu v tzv. nízkopríjmových krajinách Globálneho Juhu – to je ich pole pôsobnosti, tam smeruje ich expertíza, skúsenosti a pomoc. Momentálne však svoju pozornosť obracajú aj smerom ku zraniteľným skupinám obyvateľstva na Slovensku. Príklady ich aktivít prinášajú nádej a povzbudenie, že epidémiu koronavírusu spoločne zvládneme.

Platforma rozvojových organizácii – Ambrela už 30 rokov pôsobí v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Jej členské organizácie pôsobia dlhodobo v tzv. rozvojových krajinách, kde reprezentujú značku SlovakAid a dobré meno SR. Dosiaľ slovenské organizácie pomohli miliónom ľudí po celom svete. V týchto dňoch však mobilizujú svoje kapacity a prostriedky, aby poskytli svoju expertízu, pomoc a podporu v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu, ako aj zvládnuť seba-izoláciu, domáce vzdelávanie detí či prácu z domu vo svojich príbytkoch. Tu sú príklady ich aktivít.

Adra na KramárochAdra na Kramároch

Radkin Honzák: Trocha osvěty k současné situaci

mar 18 2020

Tenhle text píšu s představou, že lepší znalost charakteru nebezpečí, kterému jest nám čelit, snižuje míru nejistoty a tím také míru strachu.

Věda je někdy nelogická. Viry prý nejsou živé, ačkoliv se úspěšně rozmnožují (=replikují), protože k tomu potřebují živé buňky. Toxoplasma potřebuje ke svému vývoji kočku, a nikdo neřekne, že není živá. Viry jsou tedy malí ne-tvorové, kteří přicházejí do živých organismů s cílem se namnožit co nejvíc.

Živé organismy na jejich počínání reagují různě. Například v našem střevním mikrobiomu žije celá řada virů, aniž by nám škodila a některé nám pomáhají. Dokud se člověk nevydělil řadou hygienických opatření z kontaktu s živou přírodou, proběhla celá řada infekcí ve věku, kdy člověku neublížily. Například před stoletím prodělala většina dětí nákazu polioviry, tedy viry dětské obrny, v časném věku a nemoc proběhla jako několikadenní průjem a dítě bylo imunizováno. Podobné to bylo se žloutenkou typu A. Pak se pitná voda začala pečlivě čistit a infekce s horšími následky se dostavily až v pozdějším věku.

Ilustrácia: Radkin HonzákIlustrácia: Radkin Honzák

Radkin Honzák: Novinky ze světa mikroutů

mar 16 2020

Střevní mikrobiom má vztah k depresi a k hypertenzi, jak opakovaně sdělila Americká kardiologická společnost. Bruce R. Stevens se svým týmem z Gainesville na Floridě zjistil, že složení střevního mikrobiomu se liší podle charakteru onemocnění. Na základě mazané shlukové analýzy s pomocí umělé inteligence rozdělil mikrobiom sledovaných osob do čtyř skupin se svérázným a vzájemně odlišným složením. A podle složení mikrobiomu se jeho vzorek rozpadl do čtyř odlišných diagnostických skupin: nemocní trpící hypertenzí, nemocní trpící depresí, nemocní trpící kombinací obou chorob a zdravé osoby1. Při té příležitosti je dobré vzpomenout na starší úvahu, že zmiňované choroby táhnoucí se rodinami a považované za geneticky podmíněné, mohou mít svou možná významnější etiopatogenetickou složku v tradovaném životním stylu a stravovacích zvyklostech.

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Radkin Honzák: Pro zachování života bohatě postačí DVĚ pohlaví

mar 15 2020

Ta ostatní, nechť si užívají svých odlišností, ale ať se příliš nepletou do regulace toho zásadního: pokračování života na Zemi.

A hlavně ať při své neplodnosti, přestanou vnášet své teoretické koncepty a praktické požadavky na to, jak se mají vychovávat potomci.

Novorozenec, navzdory dlouhému nitroděložnímu vývoji se rodí nezralý a potřebuje první tři roky – než proběhne zásadní přestavba mozkové aktivity a s ní přestavba mikrobiomu vyrábějícího „mozkovou chemii“ – kontaktu s matkou, který je programován k tomu, aby psychosociálně vyspěl v prvotní OSOBNOST, která je si vědoma své hodnoty, která zažívá ve svém mikrosvětě pocit bezpečí a jistoty a která vychází z předpokladu, že svět je bezpečné místo a lidé vstřícní tvorové. Na to nastavila příroda moudrý a složitý program, fungující po tisíciletí a nepodléhající genderovým inženýrům a inženýrkám.

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Monitorovací systém dávkovania liekov (MSDL) vhodný pre osoby, ktoré dlhodobo užívajú lieky v sociálnych zariadeniach a v domácom prostredí

mar 11 2020

Monitoring system for drug delivery suitable for elderly people who have been using medicines for long periods in social care facility and at home environment
Abstrakt: PhDr. et Bc. TÓTH, Marcel: Monitorovací systém dávkovania liekov – MSDL vhodný pre osoby, ktoré dlhodobo užívajú lieky v sociálnych zariadeniach a v domácom prostredí.
Hlavnou témou tohto príspevku je monitorovací systém dávkovania liekov, zvaný ako MSDL, a liekový manažment v zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom príspevku je poskytnúť základné informácie o liekovom manažmente pre klientov v zariadení sociálnych služieb. Základom je preskúmanie manažmentu liekov v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na oblasti predpisovania liekov zo strany ošetrujúceho lekára a špecialistu, podávania a likvidácia liekov.
Kľúčové slová: Zariadenie sociálnych služieb, Klient, Liek, MSDL.

Abstract: PhDr. Et Bc. TOTH, Marcel: Drug Monitoring System - MSDL suitable for people who take long-term medication in social facilities and at home.
The main topic is the drug monitoring system called MSDL and drug management in social services facilities. The aim is to provide basic information about drug management for service users in social services facilities and prescription of inappropriate medicines. Basic is a review of the management of medicines in social services facilities focusing on the areas of prescription, administration and drug waste.
Keywords: Social service facility, Client, Medicine, MSDL.

Obr. 1: Lieková karta. Zdroj: www.msdl-mojelieky.skObr. 1: Lieková karta. Zdroj: www.msdl-mojelieky.sk

Singles a ich vnímanie spoločnosťou

feb 26 2020

Singles and their perception by society
Abstrakt: Predkladaná práca je zameraná na explikáciu fenoménu singles a ich vnímanie spoločnosťou. V teoretickej časti popisuje historické pozadie v premene vzťahov, ktoré prispelo k nárastu singles. Poukazuje na možné motívy vplývajúce na vznik singles a pozornosť venuje aj existencii gender odlišností týkajúcich sa singles. Cieľom empirickej časti je zistiť, akým spôsobom sú vnímaní singles ľudia v komparácii s ľuďmi žijúcimi v manželskom zväzku. Bol aplikovaný dotazník pozostávajúci z ôsmich opisných príbehov, ku ktorým respondenti pripisovali jednotlivé, charakteristické črty osobnosti na základe Likertovej 5-bodovej škály. Výskumný súbor tvorilo 110 participantov vo vekovej hranici 20 až 40 rokov, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere alebo sú študentmi. Výsledky nášho výskumu ukazujú, že ľudia žijúci v manželskom zväzku sú vnímaní priaznivejšie v komparácii so singles ľuďmi. Singles ľudia boli vnímaní ako viac osamelejší, menej šťastnejší a starostlivejší než ľudia žijúci v manželskom zväzku. Avšak, singles ľudia boli hodnotení ako viac spoločenskejší a sofistikovanejší. Naše zistenia otvárajú mnohé otázky o existencii stereotypov voči singles ľuďom a zároveň podnecujú k ďalšiemu skúmaniu fenoménu singles.
Kľúčové slová: manželstvo, singles, sociálna percepcia, stereotypy.

Abstract: This thesis is focused on explanation of the phenomenon of singles and their perception by society. In the theoretical part it describes the historical background in the transformation of relationships, which contributed to the rising number of singles. It also points out motives influencing the emergence of singles and attention also focuses to existence on gender differences related to singles. The aim of the empirical part is to find out, how singles are perceived compared with people who are married. A questionnaire was used consisting of eight descriptive stories, and respondents attributed to them individual character traits based on the Likert 5-point scale. The research sample comprised of a total 110 participants, aged from 20 to 40 years who are in permanent employment or who are students. The results of our research show that married people are perceived better like singles. The singles were perceived as lonelier, less happy and less caring than people in marriage. However, singles people were rated as more social and more sophisticated. Our findings open up many questions about the existence of stereotypes against singles and stimulate people to explore the singles phenomenon.
Key words: marriage, singles, social perceptions, stereotypes.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Recenzia publikácie Senioři a spiritualita: duchovní potřeby v každodenním živote (2016)

feb 17 2020

SUCHOMELOVÁ, V. 2016. Senioři a spiritualita: duchovní potřeby v každodenním živote. Praha: Návrat domú, 303 s., ISBN 978-80-7255-361-7.

Predkladaná publikácia Mgr. Věry Suchomelovej, Th.D. je určená nielen všetkým tým, ktorí pracujú so seniormi, t. j. sociálni pracovníci, psychológovia, lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia, a pod., ale aj všetkým, ktorí majú vo svojej rodine alebo okolí seniorov.

Povedomie a aktivita v komunite pomáhajú plnohodnotne žiť ľuďom s diagnózou ‚SM‘

feb 11 2020

Tras rúk, zahmlené videnie či extrémna únava. Takto mnohokrát začína ‘príbeh‘ s desivým názvom, zvaným SKLERÓZA MULTIPLEX. Postihuje najmä ženy, a ak nehovoríme o úrazoch, je najčastejším dôvodom invalidizácie mladých ľudí. Toto chronické autoimunitné ochorenie poškodzuje centrálny nervový systém, a celosvetovo sa na neho lieči viac ako 2,5 milióna ľudí.

Počet pacientov a pacientiek s ochorením Skleróza multiplex (SM) stále narastá. V prípade povedomia o tomto závažnom ochorení sa to však, žiaľ, povedať nedá. Organizácia ‘Spolu môžeme’ sa to snaží zmeniť.

odznak podla grafiky mladej vytvarnicky s diagnozou SM
predvianocny workshop - Spolu mozeme varit
Kurz varenia Spolu mozeme

Slovenská Ambrela – súčasťou medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a migrácia’

feb 11 2020

V roku 2015 prijali členské krajiny OSN sedemnásť Globálnych cieľov, alebo: Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable development goals – SDGs ), ktorým predchádzalo osem ambicióznych, no ťažko naplniteľných Miléniových rozvojových cieľov. Súčasná sedemnástka Globálnych cieľov predstavuje spoločnú zhodu krajín v tom, akým smerom by sa mal uberať rozvoj spoločnosti v záujme zníženia chudoby a nerovností u svetovej populácie, a ako by mal byť zabezpečený dlhodobo udržateľný rast a dôstojné podmienky pre život.

Takto vyzeraju realne Tvare migracie v ramci projektu FoM
Takto mozno ilustrovat migraciu za pracou

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!