Sociálna práca

Migrants and Social Protection Floors

jún 2 2015

International Council on Social Welfare (ICSW) today represents a wide range of national and international (and European) member organisations that seek to advance social welfare, social development and social justice (founded in Paris as early as in 1928 under the name International Conference of Social Work).

International Council on Social Welfare Europe (ICSW Europe) is legally independent but closely and historically interconnected with Global ICSW. ICSW Europe mission is in line with the objectives of ICSW on global level, also with respect to mutual responsibility of each human being. The aim of the ICSW Europe is to work for sustainable social and economic development for everyone. ICSW Europe has manifold members involved in social justice, social rights and social cohesion. Among ICSW Europe members are national non-government organizations, regional, federal and local authorities, voluntary associations, institutes, researchers, citizen advocates, activists and practitioners.

Radikálna sociálna práca

máj 30 2015

Radical social work

Abstrakt: Reakciou na zhoršujúcu sa globálnu sociálnu situáciu a jej nezlepšovanie vznikla radikálna sociálna práca. Usiluje o spoločenské zmeny umožňujúce predchádzaniu negatívnych sociálnych udalostí. Sociálni pracovníci majú možnosť spoločným úsilím dosiahnuť udržateľné pozitívne zmeny. ICSW, IFSW a IASSW spoločne presadzujú napĺňanie globálnej sociálnej agendy.
Kľúčové slova: ICSW, neoliberalizmus, sociálna práca, sociálna spravodlivosť, sociálne zabezpečenie, sociálne investovanie, sociálny rozvoj, sociálna zmena.

Abstract: As response to worsening global social situation and not improving, the radical social work emerged. It efforts on social changes that allow to prevent negative social events. Social workers have opportunity by joint striving to reach sustainable positive changes. ICSW, IFSW and IAASW together advocate for fulfilling of the Global Social Agenda.
Keywords: ICSW, Neoliberalism, Social work, Social justice, Social protection, Social investment, Social development, Social change.

Ekonomické modely v „službách“ sociálnej politiky

máj 25 2015

Economic models in the „service“ of social policy

Abstrakt: Autorom ekonomického prístupu pohľadu na život prostredníctvom, ktorého môžeme analyzovať sociálne problémy v širokých oblastiach života je nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Gary S. Becker (* 02.12.1930 - † 03.05.2014). Ekonomický pohľad na život a ľudské správanie vychádza z plnej akceptácie premisy, že jedinci nekonajú výhradne sebecky s akcentom na zisk, ale ich rozhodovanie a preferencie sú ovplyvňované mnohými faktormi ako sú minulosť, rodina, altruizmus, sebeckosť, vzdelanie, zdravie, príjmy, schopnosť predvídať dopady vlastných rozhodnutí, životné príležitosti a pod.
Kľúčové slová: preferencie, osobný kapitál, ľudský kapitál, ekonomický pohľad na rodinu

Abstract: The author of the economic approach of looking at life through which we can analyze social problems in the broad areas of life is a Nobel laureate in Economics, Gary S. Becker (* 02.12.1930 - † 03.05.2014). Economic view of life and human behavior based on the full acceptance of the premise that the individuals do not act selfishly with emphasis solely on profit, but their decisions and preferences are influenced by many factors such as history, family, altruism, selfishness, education, health, income, ability to predict consequences of their own decisions, life chances and so on.
Keywords: preferences, personal capital, human capital, economic view of family

Zborník z konferencie Harm Reduction - Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách (PDF, 2014)

apr 24 2015

Predkladáme vám zborník z odbornej medzinárodnej konferencie s názvom Harm Reduction. Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách, ktorá sa konala 19. 11. 2014 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Združenie STORM bolo hlavným organizátorom podujatia.

Monografia Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci (PDF, 2015)

apr 23 2015

Autor: doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Monografia „Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci“ poslúži ako študijný podklad, ale má aj ambíciu ponúknuť aj širšej odbornej verejnosti poznanie, ktoré v značnej miere nie je doposiaľ dostupné v slovenskom prostredí.

Zborník z konferencie Nezamestnanosť v SR (2015, PDF)

apr 23 2015

Konferencia pod názvom Nezamestnanosť v SR sa konala 23. 10. 2014 v Rimavskej Sobote. Prinášame vám z nej zborník príspevkov v PDF.

Onkologicky chorí pacienti ako klienti sociálnej práce

apr 12 2015

Cancer Patients as Clients of Social Work

Abstrakt: Nové technológie, modernizácia, rýchly životný štýl prinášajú okrem pokroku aj zvyšujúcu sa incidenciu civilizačných chorôb a zároveň potrebu praktizovať sociálnu prácu v najrôznejších sférach. Cieľom článku je teoreticky vypracovať úlohu sociálnej práce pri práci s onkologickým pacientom. Pri objasňovaní autori vychádzajú z holistického prístupu.
Kľúčové slová: holistický prístup, onkologický pacient, rakovina, sociálna práca

Abstract: New technologies, modernization, fast lifestyle brings out the progress and the increasing incidence of lifestyle diseases and the need to practice social work in a variety of spheres. The aim of the article is to theoretically develop the role of social work in working with cancer patients. Authors based on a holistic approach in clarifying.
Keywords: holistic approach, cancer patient, cancer, social work

Monografia Edukačná sociálna práca (2014)

mar 26 2015

Autor: prof. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc.

Koncept edukačnej sociálnej práce a koncept edukačného sociálneho poradenstva ako inovatívnych zložiek systému preventívnej sociálnej práce – vedy, študijného odboru a sociálnej pomoci je výsledkom dlhoročnej teoretickej, výskumnej, pedagogickej i praktickej činnosti autorky.

V monografii je ukotvený holistický prístup v chápaní človeka, sociálneho prostredia a ich vzájomného dynamického vzťahu; systémový prístup v chápaní rozvoja človeka ako individuálneho systému, ktorý je súčasťou vyššieho a zložitejšieho systému sociálneho prostredia a edukačného prostredia; humanistický prístup v chápaní obsahu a významu edukácie ako prevencie a sociálnej pomoci, vedenia k svojpomoci a k rozvoju individuálneho potenciálu ľudí. Edukačná sociálna práca je vymedzená z hľadiska edukačnej paradigmy v sociálnej práci.

ICSW Europe Spring Newsletter 2015

mar 26 2015

Úvodník

Žijeme dnes v Európe, ktorá je konfrontovaná s otázkou mierového spolužitia čo sme už, možno predčasne, pokladali za problém skôr našich rodičov. Narastajú sociálne rozdiely vo vnútri štátov i medzi nimi navzájom, napriek tomu, že európska myšlienka sa opiera o zásadu sociálnej a ekonomickej kohézie. Európskej únii sa nedarí napĺňať sociálnu časť svojho programu datovaného na rok 2020. Členským štátom sa nedarí boj s chudobou a ani znižovanie nezamestnanosti, ako nástroja na dosiahnutie udržateľného dôstojného života.

Preto je potrebné pripomínať európskym vládam ich záväzok, ktorý dali v roku 2012 v Ženeve v súvislosti s prijatím odporúčania ILO č. 202 k minimálnej sociálnej ochrane („social protection floor“). Je potrebné si znova uvedomiť že hoci sme rôzny, nemôžeme si myslieť že rozdielnosť je bez solidarity. Deklarácia práv človeka a občana, ktorú francúzske Národné zhromaždenie prijalo v roku 1789 „uznáva a vyhlasuje, za prítomnosti a pod záštitou Najvyššej Bytosti, práva človeka a občana v podobe, že ľudia sa rodia a zostávajú slobodnými a rovnými vo svojich právach, a že spoločenské rozdiely sa môžu zakladať iba na prospešnosti pre celok“. Trhové hospodárstvo, súkromný majetok a rozdiely áno, ale nie na škodu celku. V našich srdciach a mestách máme mnohé problémy a hanby, ktoré treba riešiť v prospech spoločnosti a dôstojného života všetkých.

Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce môžu požiadať o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory od 1.2. do 30.6.2015

mar 25 2015

Od prvého januára 2015 upravuje výkon sociálnej práce Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci (PDF). Doteraz na Slovensku neexistovala žiadna komplexná úprava podmienok výkonu sociálnej práce, čo má za následok aj skreslený pohľad verejnosti na túto profesiu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo za pomoci odbornej verejnosti zákon, ktorý prispeje k posilneniu statusu sociálnych pracovníkov.

Sociálnu prácu môže v praxi vykonávať iba ten, kto ju vyštudoval. Môže to byť sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce v závislosti od získaného stupňa vysokoškolského štúdia. Doterajších pracovníkov, ktorí nespĺňajú uvedené kvalifikačné predpoklady, sa zmena nedotkne, čo umožní aj naďalej využívať ich odborný potenciál.

Pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících

mar 5 2015

Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSSČR společně došli k závěru, že pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících.

Legislativní ukotvení profese sociálních pracovníků kromě jiných pozitiv, výrazně ochrání klienty před neprofesionálním poskytováním sociální práce, které může vést k ohrožení jejich důstojnosti či omezení jejich životní úrovně.

Požadujeme, aby součástí připravované právní normy bylo ustanovení profesní komory jako odborného a nezávislého samosprávného orgánu s výkonnými kompetencemi. Jedině samosprávný orgán může v budoucnosti zajišťovat garanci kvalitního a nezávislého výkonu profese sociální práce.

Zborník Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v SR (PDF, 2014)

mar 4 2015

HETTEŠ, M. – GEJZA, A. – HLINKOVÁ, A. 2014. Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety. 169 s. ISBN 978-80-8132-129-0

Konferencia Klubu absolventov VŠZaSP sv. Alžbety ,,Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v SR“, sa konala 22.11.2014 v Košiciach.

Deprivácia rómskych domácností vo vybraných mestách Žilinského kraja

feb 18 2015

Deprivation of Roma households in selected towns of Žilina region

Abstrakt: Príspevok poukazuje na existenciu polarizácie deprivácie domácností v rámci sídelných jednotiek vo vybraných mestách Žilinského kraja. Prostredníctvom štatistickej analýzy sme zisťovali závislosť medzi mierou osôb hlásiacich sa k rómskej národnosti a mierou deprivácie domácností prostredníctvom vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľov v jednotlivých sídelných jednotkách v mestách Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Žilina.
Kľúčové slová: materiálna deprivácia, bytová deprivácia, rómska domácnosť

Abstract: The report focuses on the existence of deprivation in households and resulting polarization in chosen locations of the region Žilina. The relationship between the rate of people who admit their Romani nationality and the level of deprivation in households was investigated through statistical analysis. There were also taken into account selected social-economic indicators in individual residential units in towns Liptovský Mikuláš, Ružomberok and Žilina.
Keywords: material deprivation, housing deprivation, Roma household

Przekonania osobiste jako determinant skuteczności w zawodach pomocowych

feb 2 2015

Personal beliefs as determinants of efficiency in the helping proffessions

Streszczenie: Założeniem dyskursu jest próba wskazania przekonań osobistych jednostki dotyczących własnych kompetencji lub ich braku w odniesieniu do wykonywanej pracy jako determinantu skuteczności w zawodach pomocowych. Wyjaśnienia terminologiczne pojęć przekonania, kompetencje, wypalenie zawodowe, emocje zostały osadzone w kontekście psychologicznym, pedagogicznym i socjologicznym. Poruszane zagadnienia dotyczą problematyki o znaczeniu społecznym ze względu na rolę kształcenia/edukacji we współczesnej wymagającej rzeczywistości nowoczesnego państwa. Przedmiotem rozważań jest skierowanie uwagi czytelnika na tę formę kształcenia/doskonalenia, która pozwala wyzwolić w sobie gotowość do zmiany, odwagę tworzenia, odwagę bycia kreatywnym, co nie jest zadaniem prostym szczególnie dla pracowników socjalnych.
Słowa kluczowe: zawody pomocowe, przekonania, kompetencje interpersonalne, wypalenie zawodowe, emocje, edukacja, kształcenie

Abstract: The assumption under the discourse is an attempt to indicate personal beliefs of an individual concerning own competencies or their lack with regard to the work performed as a determinant of efficiency in helping professions. The explanation of notions: beliefs, competencies, occupational burn-out, emotions have been rooted in psychological, pedagogical and sociological context. The matters touched upon pertain to issues of social importance owing to the role of education in the contemporary, demanding reality of a modern state. The subject matter of considerations is to draw attention of the reader to this form of education/development, which enables to trigger the readiness to change in oneself, the courage to create, be creative, which is not an easy task, especially for social workers.
Keywords: helping professions, beliefs, interpersonal competencies, occupational burn-out, emotions, education

Social Manifestations of Spirit Poverty – Discrimination of Professionally Active Seniors

jan 29 2015

Prejavy sociálnej chudoby - diskriminácia profesijne aktívnych seniorov

Abstract: In this paper we highlight the paradoxical modern social phenomenon in terms of building a knowledge-based society, which is the social and professional discrimination of seniors collar workers in the workplace. Note the professional handicap collar workers seniors due to the calendar age. The problem is presented in the context of spirit poverty manifestations in society.
Key words: spirit poverty, professional discrimination of seniors, active aging.

Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme paradoxným sociálnym javom vedomostnej spoločnosti, ktorým je sociálna a profesijná diskriminácia duševne pracujúcich seniorov na pracoviskách. Poukazujeme na sociálnu diskrimináciu duševne pracujúcich seniorov z dôvodu ich kalendárneho veku. Problém prezentujeme v kontexte duchovnej chudoby prejavujúcej sa v spoločnosti.
Kľúčové slová: duchovná chudoba, profesijná diskriminácia seniorov, aktívne starnutie.